<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر آهک بر اندرکنش خاک رس – ژئوسینتتیک با آزمایش برش مستقیم

ژئوسينتتيک ها بطور فزاینده ای در تسليح سازه های خاكي استفاده مي شود. امروزه استفاده از ژئوسينتتيک ها برای بهبود ویژگي های مهندسي انواع مختلف خاكها به خوبي پذیرفته شده است. اكثر مطالعات در گذشته محدود به خاكهای درشت دانه بوده و تحقيقات و مطالعات اندكي در خصوص امکان پذیری و مزایای استفاده از مسلح كننده در خاكهای چسبنده انجام یافته است. در این مقاله آزمایش های برش مستقيم برای امکان سنجي بهبود مقاومت خاک رس با استفاده از ژئوگرید در بر گرفته شده در لایه های نازک رس آغشته به آهک انجام گردیده است. آزمایش ها بر روی نمونه های رس-رس ، رس – ژئوگرید  رس و رس- رس آغشته به آهک– ژئوگرید –رس و تأثير مقدار درصد آهک لایه مياني و مدت زمان گيرش آهک با خاک رس با درصد رطوبت هایمختلف در اندركنش خاک – ژئوگرید ارائه و مورد بحث قرار گرفته است. نتایج آزمایشها نشان ميدهند كه با افزودن درصد بهينه آهک با درصدرطوبت مشخص خاک رس در سطح تماس خاک رس-ژئوگرید- رس باعث بهبود مقاومت خاک رس مسلح جهت استفاده در خاكریزی ها و سازه های خاک مسلح مي شود و همچنين نتایج نشان مي دهد كه با گذشت زمان مقاومت برشي حداكثر در حال افزایش مي باشد .


کلمات کلیدی:

آهک، ژئوسينتتيک، آزمایش برش مستقيم، خاک رس ، درصد رطوبت بهينه

نویسندگان :

مرتضی استوار (دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران)

محمد علی ارجمند (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آهک , ژئوسينتتيک , آزمایش برش مستقيم , خاک رس , درصد رطوبت بهينه ,
:: بازدید از این مطلب : 1312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تلفيق آهك و خاك گچي بر خصوصيات مكانيكي آن(مطالعه موردی کانال A شبكه آبياری زهكشي مارون در استان خوزستان)

شبکه آبياري و زهکشی مارون در جنوب شرق استان خوزستان واقع شده كه در بيشتر بخشها داراي خاكهاي گچی است. در اين تحقيق با توجه به تخريب هاي موجود در شبکه كه در اثر زيرشويی و انحلال خاک رخ داده بود از محلهاي تخريب شده نمونه برداري گرديد. با توجه به آزمايشهاي متعدد مهندسی خاک شامل دانهبندي، تراكم، آزمايشهاي شيميايی نظير املاح محلول و غيره، مشخص شد عمدهترين عوامل تخريب ناشی از شرايط ژئوتکنيکی خاكريز كانالها نظير تورم و وجود املاحی نظير گچ يا ماسه در آن ميباشد. در اين تحقيق با در نظر گرفتن ويژگيهاي آهک، از اين ماده جهت بهسازي خاک مورد 100و 200 كيلوگرم در هر مترمکعب خاک استفاده و آزمايش تحکيم به منظور بررسی تاثير آن بر خصوصيات مکانيکی و تحکيمی ، مطالعه، با عيارهاي 50 خاک رسی- گچی انجام گرديد. نتايج به طور كلی نشان داد كه تمام عيارهاي ذكر شده در كاهش ضريب تحکيم خاک مورد مطالعه، تاثير بسزايی داشتهاند. به طوري كه در عيار 100 مشخص شد كه ضريب تحکيم در بيشترين مقدار 50 برابر و در كمترين مقدار 4 برابر كاهش مييابد. به علاوه نتايج نشان داد كه اضافه نمودن آهک با هر عياري تاثير قابل قبولی در افزايش زمان لازم براي 50 درصد تحکيم داراست. در عيار 50 و 100 بيشترين زمان در اولين مرحله بارگذاري بدست آمد كه 26 برابر زمان در نمونه شاهد خاک منطقه بوده است.


واژ ههاي كلیدي:

آهک، خاک هاي گچی، شبکه هاي آبياري و زهکشی، ضريب تحکيم

نویسندگان :

فاطمه بهروزي (دانشجوي كارشناسی ارشد سازه هاي آبی دانشگاه شهيد چمران اهواز)

مهرداد جنانی (كارشناس ارشد هيدروليک سازمان آب و برق استان خوزستان)

جواد احديان (استاديار گروه سازه هاي آبی دانشگاه شهيد چمران اهواز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آهک , خاک هاي گچی , شبکه هاي آبياري و زهکشی , ضريب تحکيم ,
:: بازدید از این مطلب : 1331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر رطوبت بر تورم خاك رس تثبیت شده با آهک و سرباره کوره ذوبآهن  (GGBS) در مجاورت سولفات

خاكهاي رسی معمولاً داراي مقاومت و ظرفیت باربري کم و مشکلات تورمی هستند. یکی از راههاي مقابله با مشکلات خاكهاي رسی، تثبیت آن با آهک است؛ اما اگر خاك رس تثبیت شده با آهک، حاوي سولفات باشد یا در معرض سولفات قرار گیرد، باعث بهوجود آمدن مشکلاتی از جمله، افزایش تورم میشود. علت این پدیده، واکنش شیمیایی بین کانیهاي خاك رس، آهک و سولفات است که باعث بهوجود آمدن کانیهایی تورمزا در خاك میشود. یکی از راههاي کاهش این مشکلات، جایگزین کردن بخشی از آهک با مواد دیگر مانند سرباره کورهدر این تحقیق خاك رس کائولینیت GGBS (Ground Granulated Blast Furnace Slag) ذوبآهن با درصد هاي مختلف آهک، سرباره کوره ذوبآهن و گچ، در درصد رطوبت هاي مختلف مخلوط شدهاند و تورم آنها مورد بررسی قرار گرفت هاند. CBR با استفاده از آزمایش است.


کلمات کلیدي:

آهک، رس کائولینیت، تثبیت خاك، تورم. (GGBS) ، سرباره کوره ذوبآهن

نویسندگان :

مسعود مکارچیان (استادیار دانشگاه بوعلیسینا - همدان)

حسین نادري (دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک خاك و پی دانشگاه بوعلیسینا - همدان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آهک , رس کائولینیت , تثبیت خاك , تورم , (GGBS) , سرباره کوره ذوبآهن ,
:: بازدید از این مطلب : 1402
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 16 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه