<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل رفتاری دینامیکی شمعها در خاکهای مستعد روانگرایی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

روانگرایی . پاسخ دینامیکی شمع . اضافه فشار آب حفره ای . تحلیل سه بعدی کاملا همبسته

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , پاسخ دینامیکی شمع , اضافه فشار آب حفره ای , تحلیل سه بعدی کاملا همبسته ,
:: بازدید از این مطلب : 259
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر میزان ریزدانه خمیری پلاستیسیته در رفتار روانگرایی استاتیکی ماسه سست

 

 

 

کلمات کلیدی :

روانگرایی . ریزدانه خمیری . ماسه سست . آزمایش سه محوری . روانگرایی استاتیکی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , ریزدانه خمیری , ماسه سست , آزمایش سه محوری , روانگرایی استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 409
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرات روانگرایی بر شمع های منفرد با استفاده از نتایج آزمایشات مدل فیزیکی میز لرزان

روانگرایي یکی از مهم ترین، پیچ د یه ترین و بحث برانگز یترین مسائل در مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای می باشد. عملکرد شمع در خاک روانگراتحت تاثر ی بارگذاری لرزه ای به دلیل افزایش فشار آب حفره ای و تاثر یات آن، مسئله ای پیچ د یه می باشد. كاهش مقاومت و سختی خاک در اثر روان ر گایي می تواند باعث ایجاد لنگرهای خمشی و برش قابل توجه در شمع واقع در ا ین خاک ها گردد. این پد د یه منجر به خسارات قابل توجهی به سازه های واقع بر شمع مانند پل ها و ساختمان ها می شود. در این مقاله با استفاده ازتحلیل داده های حاصل از آزمایشات مدل ز یفیکی انجام شده توسط مز ی لرزان دانشگاه صنعتی شریف، اثرات پد د یه ی روانگرایي در زمین مسطح ر بروی شمع های منفرد مورد بررسی قرار می گر ید. نتایج به صورت تاریخچه ی زمانی شتاب، فشار آب حفره ای، لنگر خمشی و منحنی چرخه ای تنش برشی-كرنش برشی مورد بحث قرار می گر یند.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، شمع، فشار آب حفره ای، لنگر خمشی

نویسندگان :

سید محسن حائری (استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

مرجان صبوری (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف)

آناهیتا گودرزی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف)

علی کاوند (دکترای مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانش آموخته ی دانشگاه صنعتی شریف)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , شمع , فشار آب حفره ای , لنگر خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1314
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر پدیده روانگرایی خاک بر سازه های ساحلی با مدلسازی عددی

روانگرایی که در اثر رفتار زهکشی نشده در خاک های ماسه ای سست اشباع تحت اثر بارهای تناوبی رخ میدهد، یکی از مهم ترین و پیچیده ترین موضوعات در ژئوتکنیک لرزه ای می باشد . ارزیابی پتانسیل روانگرایی و به کارگیری روش های مناسب جهت پیش بینی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. مدلسازی عددی می تواند ابزار توانمندی برای مطالعه و بررسی دقیق این پدیده باشد. برای مدلسازی عددی روانگرایی لازم است که اثرات برهم کنش فاز جامد خاک و فاز سیال منفذی با حل همبسته دو معادله دیفرانسیلی تعادل و پیوستگی جربان انجام شود. در این مقاله، تاثیر با VELACS پدیده روانگرایی بر سازه های ساحلی با تحلیل عددی رفتار فونداسیونی در خاک ماسه ای اشباع با مدلسازی آزمایش شماره 12بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از u-P استفاده از مدل های رفتاری مختلف و به صورت کاملا همبسته بافرمولاسیون تحلیل دینامیکی کاملا همبسته برای پیش بینی صحیح تغییرات فشار آب منفذی وتغییرشکلها لازم است. همچنین نتایج این مطالعه حاکی ازاهمیت بکارگیری مدلهای رفتاری پیشرفته برای ماسه های سست اشباع و اهمیت درنظرگرفتن تغییرات ضریب نفوذپذیری در حین روانگرایی می باشد.


کلمات کليدی:

روانگرایی، مدلسازی عددی، سازه های ساحلی

نویسندگان :

علي ا پک (دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شریف، تهران)

مهسا خسروجردی (دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شریف، تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , مدلسازی عددی , سازه های ساحلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1445
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیرات ریز شمع ها در کاهش استعداد روانگرایی خاک های ماسه ای با استفاده از روشهای عددی

یکی از اثرات زلزله، روانگرایي خاک می با د ش كه عمدتاً باعث لغزش خاک و ایجاد ترک در اب ی نۀ ژئوتکنیکی می گردد. با این وجود ارائۀ راهکاری برای جلوگر یی از روانگرایي در خاک حائز اهمیت است. یکی از روشهای افزایش مقاومت وكاهش تغی ر ي شکل پذ ر یی و استعداد روانگرایي خاک، تسليح خاک با استفاده از ریزشمع مي باشد. هدف از انجام این تحقیق دست یابي به یک سری نتایجي مي باشد كه با استفاده از آن، ميزان تاثيرات اجرای گروه ریز شمع با فواصل مختلف بر روی روانگرایي خاک ماسه ای اشباع آشکار گردد. استفاده مي شود. مدل هایي كه بررسي مي شوند بصورت مقطع قائم از گروه flac 2D v در این تحقيق جهت مدلسازی از نرم افزار 4.0.314 و 3 متری همراه با ریزشمع ، 1، 60 متر( بوده و گروه های ریز شمع با فواصل مختلف 0.5 × ریز شمع مي باشد. ابعاد مدل ها بصورت ) 30 متر های مایل با فواصل 0.5 متری در لبه های گروه ریزشمع مي باشند. طول ریزشمع مدلها 12 متر و قطر آنها 15 سانتي متر بوده و گروه ریزشمع دارای یک سرشمع با ضخامت 80 سانتي متر است. بر روی سرشمع بار استاتيکي معادل یک ساختمان مسکوني 7 طبقه بتني در نظر گرفته شده و مدل ها تحت بار دیناميکي زلزله منجيل مورد تحليل قرار گرفته و تاثيرات این بارها بر روی فشار های آب حفره ای در شرایط مختلف مورد بررسي قرار مي گيرند. معيار ارزیابي شرایط روانگرایي خاک ها مي باشد. ( ru) در نقاط مختلف، نسبت فشار آب منفذی نتایج بررسي مدل ها نشان مي دهد كه استفاده از گروه ریزشمع استعداد روانگرایي خاک را به ميزان زیادی كاهش داده و مقاومت در برابر روانگرایي در قسمت های مركزی گروه ریزشمع نسبت به قسمت های جانبي افزایش بيشتری مي یابد.


کلمات کليدي:

روانگرایی، ریزشمع

نویسندگان :

رحمت اله نگهدار مغانلو (استادیار دانشگاه محقق اردبيلي)

فرجاد توشه (دانشجوی كارشناسي ارشد خاک و پي دانشگاه علوم و تحقيقات مركزی- اراک)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , ریزشمع ,
:: بازدید از این مطلب : 1314
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روانگرایی ناشی از بارموج در بستر دریا تحت بارگذاری سیکلیک

مقاله حاضر به دستاوردهای آزمایشگاهي روانگرایي ناشي از موج در بستر ماسهای اشاره داردكه با توجه به افزایش فشار حفرهای دو دسته مي شوند. دسته اول، افزایش تدریجي فشار به علت تنشهای برشي دورهای ناشي از زلزله كه د ر بستر دانهای اشباع روی ميدهد .این تنشها موجب افزایش تدریجي فشار حفرهای و روانگرایي شده كه معرف روانگرایي پسماند است. دسته دوم روانگرایي آني به دليل تفاوت اضافه فشار حفرهای در نقاط مختلف است كه در بستر غير اشباع همراه با تراكم توده ميباشد. فشار آب همراه با ميرایي و فاز تاخير موجب بروز روانگرایي اوليه ميشود. آزمون مورد استفاده، جهت توليد اضافه فشار است. در چنين روشي مقياسهای زماني انتشار موج و تحکيم منطبق برهم و مشخصههای روانگرایي بر اساس آزمونهای انتشار موج بحث ميکند. لذا اصلاح خاک توسط پوشش شني روی بستر ماسهای در تعيين عمق روانگرایي با استفاده از یک مدلساده، عملکرد فشار منفذی و اثرات زهکشي بررسي ميشود.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، فشار آب منفذی، بستر، بارگذاری سیکلیک

نویسندگان :

هادی شاهرخی فرد(دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران)

علیرضا مرتضایی (استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , فشار آب منفذی , بستر , بارگذاری سیکلیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1088
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در سازه های زیرزمینی( مطالعه موردی قطعه شرقی- غربی تونل خط 7 متروی تهران)

روانگرایی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تخریب سازهها در مناطق مستعد بروز این پدیده هنگام وقوع زلزله میباشد. بطور کلی روانگرایی و شدت آن به دو عامل مهم شامل خصوصیات لرزهها و شرایط مصالح اشباع برای روان شدن، از جمله تراکم آنها بستگی دارد. هر چند پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر سازههای سطحی به کرات مورد مطالعه قرار گرفته، اما تأثیر آن بر سازههای زیرزمینی تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. همچنین با توجه به گسترش فضاهای زیر زمینی مانند مترو و تونلهای ماشینرو در کشورهای رو به توسعه مانند ایران و قرار گرفتن کشور در منطقهای با لرزهخیزی بالا ضرورت مطالعه در این زمینه آشکار میباشد. در این پژوهش به ارزیابی روانگرایی در بخشی از تونل خط 7 متروی تهران (قطعه شرقی- غربی) پرداخته شده است. به منظور سهولت در محاسبات این قسمت از تونل به 6 بخش تقسیم شده است و هر بخش بطور مجزا مورد هستند استفاده شده است که عبارتند از روش سید، روش جدید ونکوور SPT بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از سه روش که بر پایه عدد و روش متوسط که میانگینی از چند روش ارزیابی می باشد. سپس پتانسیل روانگرایی بر پایه سرعت امواج برشی در خاک مورد ارزیابیقرار گرفته است و در نهایت مقادیر بدست آمده از این روش ها با هم مقایسه شده است.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، تونل، عدد نفوذ استاندارد، موج برشی، لرزه خیزی

نویسندگان :

علی ارومیه ای (استاد دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس)

امیرحسین منجمی(کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، موسسه مهندسین مشاور طاها)

صادق طریق ازلی(دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشکده زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد)

مسعود احمدوند (کارشناس ارشد عمران- ژئوتکنیک، موسسه مهندسین مشاور طاها)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , تونل , عدد نفوذ استاندارد , موج برشی , لرزه خیزی ,
:: بازدید از این مطلب : 1269
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

معیارهایی برای روانگرایی خاک های سیلتی

این مقاله معيارهای ساده ای را بر اساس پارامترهای اصلي خاک عنوان مي كند كه به تفکيک خاک های سيلتي روانگرا و غير قابل روانگرا كمک مي كنند. این بررسي مختصری از ویژگي های فيزیکي سيلت ها و خاک های رسي است، تا برخي از تصورات غلط در مورد خاک های سيلتي مشخص شود. درصد ریزدانه و حد رواني به عنوان دو پارامتراصلي خاک در نظر گرفته شده اند كه به تفکيک خاک های سيلتي روانگرا و غير قابل روانگرا كمک مي كنند. چندین مورد تاریخي ارائه شده اند كه كاربرد استفاده از درصد ریزدانه را به عنوان یک پارامتر اصلي خاک نشان مي دهند. این مقایسه نشان مي دهد كه حد رواني را مي توان به عنوان یک پارامتر مهم خاک در نظر گرفت كه اندازه گيری نسبي مقاومت روانگرایي را ارائه مي دهد. كمبودهای معيارهای اصلي برای روانگرایي خاک های سيلتي تنها یک پارامتر مهم است كه در نهایت مورد بحث قرار مي گيرد كه به پيشرفت معيار ساده ای برای روانگرایي خاک های سيلتي منجر مي شود واز پارامترهای خاک یعني هم از درصد ریزدانه و هم حد رواني استفاده مي كند.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، خاک سیلتی، درصد ریزدانه، حد روانی

نویسندگان :

عسکر جانعلیزاده چوب بستی (دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی)

مهران نقی زاده رکنی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک)

محسن نقی زاده رکنی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , خاک سیلتی , درصد ریزدانه , حد روانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1207
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مدلسازی عددی رفتار لرزهای شمع ها در خاک های مستعد روانگرایی

در این تحقيق سعي شده با استفاده از تحليل سه بعدی همبسته دیناميکي در حوزه زمان رفتار گروه شمع های مختلف مورد بررسي قرارگيرد بدین منظور با استفاده از نرم افزار  Opensees SP رفتار شمع تکی و گروه شمع (2*1 و2*2 ) در پروفيل خاک دو لایه تحت نيروهای زلزله و فشارهای جانبي ناشي از گسترش جانبي مورد ارزیابي قرارگرفته و توزیع جابجایي، تغييرات فشار آب حفرهای و فشار اندركنشي ميان شمع و خاک مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. نتایج نشان مي دهد كه بيشتر عوامل تأثيرگذار بر رفتار شمع و خاک در آیين نامه های طراحي موجود ( همانند (2002 ) JRA  ) لحاظ نشده است و این موارد لزوم بازنگری روش های تحليل و طراحي كنوني را آشکار مي سازد. همچنين مقایسه نتایج مدل عددی این تحقيق با مشاهدات آزمایشگاهي مختلف نشان مي دهد كه روش عددی در صورت استفاده از مدل رفتاری مناسب و همچنين در نظرگرفتن پارامترهای مناسب برای خاک و شمع مي تواند روش مطمئني برای پيشبيني رفتار خاک و شمع از صورت استفاده از مدل رفتاری مناسب و همچنين در نظرگرفتن پارامترهای مناسب برای خاک و شمع مي تواند روش مطمئني برای پيشبيني رفتار خاک و شمع از لحاظ كيفي و كمي باشد.

 

کلمات کلیدی:

روانگرایی، گروه شمع، تحلیل عددی همبسته، مدل رفتاری چند صفحه ای.

نویسندگان :

علی اکبر گلشنی (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

روشن بیوک آقازاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

علی عسگری (دانشجوی دکتری مکانیک خاک وپی، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , گروه شمع , تحلیل عددی همبسته , مدل رفتاری چند صفحه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 1550
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه