<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

استفاده ازالگوریتم ژنتیک برای پیش بینی نشست زمین حاصل ازحفرتونل

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پیش بینی نشست منطقه ای . مدل GA . معیارآماری RMSE . رگرسیون خطی . رگرسیون غیرخطی . آب زیرزمینی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بینی نشست منطقه ای , مدل GA , معیارآماری RMSE , رگرسیون خطی , رگرسیون غیرخطی , آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 119
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر آب بر پایداری فضای زیرزمینی و عملکرد سیستم نگهداری با نگرشی ویژه به مغار طرح تلمبه ذخیرهای رودبار لرستان

چکیده
جریان سیال و هدایت هیدرولیکی در تودهسنگهای ناپیوسته، موضوع گسترده در علم مکانیک سنگ بوده و نقش مهمیی در بسییاری اززمینههای مهندسی مانند هیدرولوژی، ژئوتکنیک، نفت و غیره دارد. در سازههای عمرانی، هیدایت هییدرولیکی در ا یر اغتشیاش تینش وجابجایی قائم و برشی درزهها، تغییر میکند. وقتی یک فضای زیرزمینی حفر میشود، چندین فرآیند توامان درون سیستم رخ میی دهید.در ابتدا تنشها در اطراف فضا به طور مجدد توزیع میی شیود و متناسیب بی ا تینش هیای جدیید بازشیدگی درزه هیا فشیار آب حفیره ای ونفوذپذیری تودهسنگ تغییر میکند. درزهها مسیرهای اصلی جریان آب به داخل فضای زیرزمینی میباشند. تونلهیا و مغارهیایی کیه درزیر سطح آبهای زیرزمینی حفاری میشوند، به دو صورت حفاری میشوند: یا به صورت زهکشی شیده بی ا نصیب پیرده آب بنید، در ایینصورت آب اطراف مغار به سمت تونل یا مغار بر قرار خواهد شده و یا به صورت زهکشی نشیده کیه در ایین حالیت تونیل ییا مغیار ت یتفشارهای هیدروستاتیک قرار خواهد گرفت. درنظر گرفتن این حقیقت که تونلهای عمیق اغلب در زییر سیطح آب زیرزمینیی حفیر میی -گردند، بر پیچیدگی موضوع میافزاید، زیرا در این صورت م یط اطراف تونل به طور کاملا اشباع خواهد بود. در ایین ت قییق بیا اسیتفادهاز روش عددی اجزا مجزا به بررسی تأ یر پارامترهای مقاومتی بر روی پایداری فضاهای زیرزمینی و همچنین بیه بررسیی تیأ یر ورود آببه م یط بر چهار پارامتر مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: تغییر در میزان جابجیابی هیا در اطیراف فضیا در حضیور آب زمیاننصب سیستم نگهداری، بررسی عملکرد المان شاتکریت و بولتها در حضور آب. برای این امر از دادههای مربوطیه بیه مغیار طیرم تلمبیهذخیرهای رودبار لرستان استفاده شده است. مدلها توسط نرمافزار UDEC ساخته و اجیرا گردیید و میدل هیای میورد نظیر در دو حالیتخشک و اشباع مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا بدون نصب سیستم نگهداری ت لیل پایداری انجام شید و در ادامیه بیا نصیب سیسیتمنگهداری وضعیت پایداری مغار و عملکرد سیستم نگهداری در م یط خشک و آبدار مورد بررسی قرار گرفت. نتیای نشیان میی دهید کیهکاهش پارامترهای مقاومتی درزهها تا یک مقدار خاص میتواند بر روی پایداری فضای زیرزمینیی در ا یر ورود آب تیأ یر گیذار باشید. درحالتی حضور آب میزان آزادسازی تنش کاهش یافته و نیاز به نصب سریعتر نگهداریها میباشد. همچنین با توجه بیه بررسیی تیأ یر آببر روی عملکرد سیستم نگهداری مشخص شد که در ا ر زهکشی م یط اطراف فضیاهای زیرزمینیی تیأ یر آب بیر ر وی سیسیتم کابیل و راک بولتها بیشتر از شاتکریت میباشد.


واژگان کلید
ی

پایداری مغار . نرمافزار UDEC . تلمبه ذخیرهای رودبار لرستان . روش اجزاء مجزا . آب زیرزمینی . سیستم نگهداری

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری مغار , نرمافزار UDEC , تلمبه ذخیرهای رودبار لرستان , روش اجزاء مجزا , آب زیرزمینی , سیستم نگهداری ,
:: بازدید از این مطلب : 677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با کاربرد رو ش هاي ماشین هاي بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدیریت تلفیقی . آب سطحی . آب زیرزمینیماشین هاي بردار پشتیبانالگوریتم ژنتیک

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت تلفیقی , آب سطحی , آب زیرزمینی , ماشین هاي بردار پشتیبان , الگوریتم ژنتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 587
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی کیفیت آب و غلظت آلاینده ها در زهکش جنوب و جنوب شرقی دشت شیراز

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آب زیرزمینی . مدلسازی . غلظت آلاینده ها . زهکش دشت شیراز . PMEIN 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب زیرزمینی , مدلسازی , غلظت آلاینده ها , زهکش دشت شیراز , PMEIN ,
:: بازدید از این مطلب : 485
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغييرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمينی شهر مشهد

خلاصه
به منظور بررسی بالاآمدگی تراز آب زیرزمینی در مشهد، روند نوسانات تراز در 15 چاه پیزومتری در داخل و بخش شمالی مشهد در بازه زمانی 1394 - 1375 بصورت هیدروگرافهای معرف آبخوان با استفاده ازروش متداول چند ضلعی تیسن بدست آمد. سپس با استفاده از نرم افزارArcGIS10.3 . نقشههای همعمق و همتراز سطح آب محدوده مطالعاتی ترسیم گردید. روند کلی نوسانات تا اوایل سال آبی 1388 - 1387دارای آهنگ نزولی و سپس تا اواخر سال آبی 1393 - 1392 دارای آهنگ صعودی بوده است. بطور موضعی در بخش جنوبغربی شهر هموارهافت تراز سطح آب وجود داشته است. اما از سال آبی 1388 - 1387 در سایر بخشهای شهر تراز آب در حال افزایش بوده که آهنگ صعودی درنواحی مرکزی و شمالشرقی نسبت به بخش غربی بسیار زیادتر است. از جمله علل بالاآمدگی، تمرکز قنوات در بخش شمالی و غربی شهر وزهکشی پساب و آب زیرزمینی به بخش مرکزی، وجود لنزهای رسی در بافت زیرین خاک در نواحی مرکزی، نفوذ فاضلاب از طریق چاههای جذبی و انتقال آب سد دوستی به مشهد از سال تقویمی 1387 و کاهش بهرهبرداری از چاههای درونشهری میباشد.


کلمات کلیدی:

آب زیرزمینی . مشهد . هیدروگراف معرف آبخوان . سددوستی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب زیرزمینی , مشهد , هیدروگراف معرف آبخوان , سددوستی ,
:: بازدید از این مطلب : 526
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعهي یک مدل بارش- رواناب در یک حوضه رودخانه اي به وسیله اعمال نرم افزار مدیریت و ارزیابی آبی 1 (مطالعه موردي: دشت مشهد، رودخانه کشف رود)

خلاصه
یکی از مراحل اولیه و اساسی براي استقرار یک سامانه مدیریت آبی یکپارچه در یک حوضه رودخانهاي مدلسازي میباشد. در این مطالعه مورديقسمت بالادست حوضه کشفرود که در شمال شرقی ایران واقع شده است مورد بررسی قرار گرفته است. جنبه هاي مختلفی مانند کشاورزي،صنعتی، مصارف شهري و روستایی در این مدلسازي مورد نظر واقع شده اند. براي عملیات هاي اعتبارسنجی و واسنجی براي قسمت آب سطحی،مقایسهاي بین مقادیر اندازهگیري شده ایستگاههاي هیدرومتري و مقادیري حاصله از مدل، صورت گرفته است، درحالیکه براي قسمت آبزیرزمینی مقایسه بین مقادیر محاسبهشده در مدل و مقادیر چاه هاي پیزومتریک انجام گرفته است. در این تحقیق مشاهده شد که به دلیل شباهتبیشتر سال واسنجی و سال دوم اعتبارسنجی برحسب ضریب ترسالی (نسبت میانگین بارش منطقه مورد مطالعه نسبت به بارش متوسط طولانی مدت منطقه)، مدل دقت بیشتري را به نسبت سال اول اعتبارسنجی نشان میدهد.


کلمات کلیدي:

مدل بارش-رواناب . آب سطحی . آب زیرزمینی . نرم افزار مدیریت و ارزیابی آبی . رودخانه کشف رود .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل بارش-رواناب , آب سطحی , آب زیرزمینی , نرم افزار مدیریت و ارزیابی آبی , رودخانه کشف رود , ,
:: بازدید از این مطلب : 269
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تراز آب زیرزمینی بر جابه جایی دیوار دیافراگمی و خاک در گودبرداری های مهارشده

خلاصه
در این مقاله اثر تراز آب زیرزمینی بر جابهجایی خاک و دیوار دیافراگمی در گودبرداریهای عمیق در ماسه به روش عددی تفاضل محدود2 متر در سه نوع ماسه سست، متوسط و متراکم در / ارزیابی گردیده است. گود با عمق 21 متر با دیوار نگهبان دیافراگمی با طول 12 و ضخامت 8ترازهای آب با اعماق صفر، 4 و 8 متری بررسی شدهاند. بررسیهای پژوهش حاضر مشخص نمود با کاهش تراز آب زیرزمینی نشست خاکخصوصاً در خاکهای متراکم کاهش یافته و حداکثر نشست خاک بهسوی فواصل دورتر از ناحیه حفاری منتقل میگردد. ارزیابی حاضر نشان دادکه کاهش تراز آب باعث انتقال حداکثر تغییر مکان دیوار از پنجه به اواسط دیوار است؛ همچنین پایین بودن تراز آب زیرزمینی باعث حرکت دیوار به سمت خارج گود در نواحی بالای دیوار خصوصاً در خاکهای سست میگردد.


کلمات کلیدی:

گودبرداری . دیوار دیافراگمی . ماسه . آب زیرزمینی . نشست.

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , دیوار دیافراگمی , ماسه , آب زیرزمینی , نشست , ,
:: بازدید از این مطلب : 669
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت برروی تعداد ناحیه بندی های موثر بر واسنجی هدایت هیدرولیکی منابع آب زیرزمینی دشت زرقان در استان فارس

آنالیز حساسیت برروی تعداد ناحیه بندی های موثر بر واسنجی هدایت هیدرولیکی منابع آب زیرزمینی دشت زرقان در استان فارس

کلمات کلیدی :

آنالیز حساسیت . هدایت هیدرولیکی . PMWIN . آب زیرزمینی

نویسندگان :

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز حساسیت , هدایت هیدرولیکی , PMWIN , آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 728
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشبینی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت کوار- مهارلو بر اثر احداث کارخانه ذوب آهن کوار با استفاده از نرم افزارPMWIN

چکیده
ایران جزء کشورهاي با اقلیم خشک تا نیمه خشک می باشد و این سبب شده است تا کشورمان تاریخ دیرینه اي در مدیریت بهره برداري از منابع آبی داشته باشد. آلودگی آبهاي زیرزمینی از مباحث جدي در مدیریت و بهرهبرداري از این منابع است. عوامل متعددي در آلودگی آبهاي زیرزمینی نقش دارند. یکی از مهمترین عوامل و آلایندهها، پسابهاي صنعتی ناشی از فعالیت واحدهاي صنعتی میباشد. محدوده مطالعاتی کوار مهارلو در جنوب غربی حوزه آبریز دریاچه هاي طشک- بختگان و مهارلو واقع شده است. احداث کارخانه ذوبآهن در جنوبغربی این حوزه،  تأثیرات ویژهاي بر وضعیت منابع آب زیرزمینی این حوزه خواهد داشت. در این تحقیق مدل سازي کمی جریان آب زیرزمینی در این دشت شامل انجام شد ه است. در بخش مدل سازي کیفی کانتورهاي آلودگی دشت براي PMWIN کالیبراسیون و صحت سنجی با استفاده از برنامه کامپیوتري ترسیم و تحلیل شده است. پخش آلودگی کارخانه ذوب آهن ، MT3DMS با استفاده از برنامه کامپیوتري EC و SO پارامترهاي آلایندگی - 42 که یک برنامه سه بعدي مدولار براي شبیهسازي پخش، انتقال، انتشار مولکولی، واکنشهاي MT3D پاسارگاد کوار نیز به کمک نرمافزار شیمیایی و جذب محلول در آب زیرزمینی میباشد، در طول سه سال پیشبینی گردیده است.

کلمات کلیدي:

پیشبینی آلودگی آبهاي زیرزمینی، ذوب آهن کوار ، PMWIN ، آب زیرزمینی

نویسندگان :

مهرداد قربانی موصلو ، غلامرضا رخشنده رو ، مرتضی مجرد

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیشبینی آلودگی آبهاي زیرزمینی , ذوب آهن کوار , PMWIN , آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 666
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثرات زیست محیطی توسعه واحدهاي صنعتی بر کیفیت سفره هاي آب زیر زمینی در مناطق خشک ( مطالعه موردي : زیر حوضه یزد- اردکان )

خلاصه
دشت یزد – اردکان بعنوان یکی از زیر حوضه هاي حوضه آبریز فلات مرکزي ایران و با در برداشتن بیش از 73 درصد از جمعیت کل استان ، 80 درصد از فعالیت هاي اقتصادي ، صنعتی ، کشاورزي و ..... یکی از مهم ترین حوضه هاي آبی استان یزد محسوب می شود که در این استان و مناطق همجوار آن نیز همانند بسیاري از نقاط کشور مسأله آب عامل مهم محدود کننده توسعه اقتصادي محسوب میشود. این تحقیق با توجه به توسعه روزافزون واحدهاي صنعتی ، همچنین وابستگی به سفره هاي آب زیرزمینی در این استان کویري و خشک به لحاظ نبودن منبع آب سطحی مطمئن ، روند رو به افزایش مصرف آب علیرغم کاهش نزولات جوي و فقر منابع آبی ، به مطالعه و بررسی این منابع با در نظر گرفتن تغییرات کمی و کیفی موجود در آنها پرداخته است. بدین منظور از نتایج حاصل از نمونه برداري از آب 36 حلقه چاه و با استفاده از مدل مفهومی ، جهت تخمین اثرات استقرار و توسعه مراکز صنعتی بر روي کیفیت منابع آب زیر زمینی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان می 2% شوري ) از مهمترین اثرات صنایع در مناطق خشک از جمله زیرحوضه یزد - / 1 متر ) و کاهش کیفیت منابع آب ( با افزایش 5 / دهد افت سطح سفره آب زیرزمینی( 2 اردکان میباشند. در این راستا بابالا رفتن میزان تقاضاي آب در اثر افزایش طرح هاي توسعه اي و استقرار صنایع و توسسعه شهرك ها و غیره ، برداشت از این سفرهها مرتباً افزایش پیدا نموده و در نتیجه پیامدهاي نظیر ، پایین رفتن مدام سطح سفره، نفوذ آب شور سفره هاي کویري همجوار به داخل آن و تأثیر منفی بر کیفیت آب شیرین و ورود آلاینده ها به سفره هاي آب زیرزمینی با تخلیه فاضلاب به محیط زیست را بهمراه خواهد داشت. 


کلمات کلیدي:

اثرات، آب زیرزمینی، فاضلاب، صنعت، مناطق خشک

نویسندگان :

هادي زارعی محمودآبادي ، فریده دهقانی طزرجانی ، مهدیه یزدي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثرات , آب زیرزمینی , فاضلاب , صنعت , مناطق خشک ,
:: بازدید از این مطلب : 526
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه