<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح مشترك ژئوتكستايل و ماسه

خلاصه
مسلح سازي خاك با ژئوتكستايل كاربردهاي گسترده اي در مهندسي ژئوتكنيك و همچنين راهسازي يافته است. عملكرد مهندسي خاكريزها،ديوارهاي نگهبان و نيز شيرواني هاي مسلح شده با ژئوتكستايل به عامل هاي فراواني مانند هندسه سازه، ويژگي هاي خاك و مسلح كننده(ژئوتكستايل) و رفتار سطح مشترك خاك-مسلح كننده وابسته است. در اين ميان، درك واقعگرايانه از رفتار سطح مشترك ميان خاك وژئوتكستايل مي تواند در طراحي ايمن و اقتصادي بسيار تاثيرگذار باشد. در اين مقاله با اصلاح دستگاه برشيمستقيم، رفتارهاي مقاومتي و تغييرشكلي سطح مشترك دو گونه خاك ماسه اي و يك ژئوتكستايل بافته فراهم در بازار داخلي بررسي شده است. همزمان، رفتار ماسه ها به تنهايي ونيز رفتار سطح مشترك ماسه و صفحه زبر فولادي نيز در شرايط مشابه براي نوع خاك، تراز تنش و تراكم خاك بررسي شده است. سرانجام، مقاديرزاويه اصطكاك اوج و نهايي و همچنين زاويه اتساع بيشينه بدستآمده براي خاك، سطح مشترك ماسه و ژئوتكستايل و سطح مشترك ماسه وفولاد زبر به ازاي مقادير مختلف تراكم خاك و تنش قائم مقايسه شده اند.


كلمات كليدي:

ژئوتكستايل . اتساع . زاويه اصطكاك داخلي . ماسه . آزمايش برش مستقيم .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتكستايل , اتساع , زاويه اصطكاك داخلي , ماسه , آزمايش برش مستقيم , ,
:: بازدید از این مطلب : 610
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد ضخامت سطح مشترك ماسه و فولاد بر پايه مفهوم حالت بحراني

خلاصه
كاركرد بسياري از سازه هاي ژئوتكنيكي مانند شمع ها، سازه هاي خاك مسلح و ديوارهاي نگهبان به رفتار لايه بسيار نازكي از خاك كه در تماسبا رويه سازه قرار دارد، وابسته است. يافته هاي تجربي اخير نشان داده اند كه در اين لايه تمركز شديد كرنش رخ مي دهد و خاك در جابجايي هايبه نسبت كوچك به حالت بحراني مي رسد. در اين مقاله، مجموعه آزمايش هاي گسترده اي بر سطح مشترك يك خاك ماسه اي و فولاد زبر بهمنظور برآورد ضخامت سطح مشترك يك ماسه تيز گوشه ريز و فولاد زبر بكار برده شده است. نشان داده شده است كه با كاربرد ضخامت سطحمشترك و خط حالت بحراني برآورد شده در يك مدل رفتاري، مي توان رفتار نمونه هاي مختلف سطح مشترك ماسه بررسي شده و فولاد زبر را به خوبي شبيه سازي نمود.


كلمات كليدي:

حالت بحراني . اتساع . آزمايش برش مستقيم . مدل رفتاري 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حالت بحراني , اتساع , آزمايش برش مستقيم , مدل رفتاري ,
:: بازدید از این مطلب : 560
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي تاثير فايبرهاي پلي اتيلن بر روي مقاومت برشي مخلوط ماسه سست باخاكهاي رسي

خلاصه
تعيين شدند. ابتدا همه (PEF) در اين تحقيق پارامترهاي مقاومت برشي مخلوط ماسه-كائولينيت مسلح شده با توزيع تصادفي فايبرهاي پلي اتيلن2 سانتي متر بود. مواد ×10× نمونه ها با يك دانسيته معين تراكم شده و سپس تحت آزمايش برش مستقيم قرار گرفتند.ابعاد دستگاه برش مستقيم 10ابعاد الياف و ،(PEF) مختلف شامل ماسه،كائولينيت و پلي اتيلن در آزمايشات استفاده شدند. در اين آزمايش ها مقدار رطوبت، مقدار پلي اتيلنسرعت تنش برشي متغير بودند.نتايج آزمايشات نشان مي دهد كه پارامترهاي مقاومت برشي مخلوط ماسه-كائولينيت با افزايش درصد الياف، افزايش مي يابند. همچنين براي يك مخلوط ماسه-كائولينيت مسلح شده، مقاومت برشي با افزايش سرعت تنش برشي افزايش مي يابد.


كلمات كليدي:

ماسه . كائولينيت . خاك مسلح . الياف . آزمايش برش مستقيم . سرعت تنش برشي .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , كائولينيت , خاك مسلح , الياف , آزمايش برش مستقيم , سرعت تنش برشي , ,
:: بازدید از این مطلب : 602
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمايشگاهي مخلوطهاي خاك و خردههاي لاستيك

توليد حجم عظيمي از مواد فرسوده با طول عمر بالا و عدم ارائه يك راه حل اصولي و صحيح براي دفن، بازيافت و يا استفاده بهينه، يكي از مسائل و مشكلات بوجود آمده در سالهاي اخير ميباشد. از جمله ميتوان به مواد لاستيكي اشاره نمود كه حجم قابل توجهي از آن را تايرهاي فرسوده انواع خودروها تشكيل ميدهد. انبار كردن تايرهاي فرسوده در يك محل مشكلات بالقوه بسياري از جمله آلودگي محيط زيست، ايجاد محلي براي رشد حشرات و نيز امكان آتش سوزيهاي غير قابل مهار و ... را ايجاد مينمايد. با توجه به خواص فيزيكي ذرات لاستيك به نظر ميرسد كه بتوان از اين مصالح براي بهبود پارامترهاي مقاومتي و رفتاري خاكها بهره جست. بدين منظور بر روي مخلوط خاك و خردههاي لاستيك با درصدهاي مختلف، آزمايشاتي از جمله تراكم، برش مستقيم و سه محوري سيكلي انجام شده است. نتايج اين تحقيق نشان داده است كه با افزايش درصد لاستيك مقدار دانسيته خشك ماكزيم مكاهش و در مقابل درصد رطوبت بهينه افزايش يافته است. همچنين با افزايش درصد لاستيك، چسبندگي خاك در ابتدا افزايش و سپس كاهش يافته است،  اين در حالي است كه مقدار زاويه اصطحكاك داخلي با افزايش درصد لاستيك به صورت مستمر از خود كاهش نشان داده است. همچنين نتايج آزمايشات سه محوري سيكلي حاكي از كاهش دامنه اضافه فشار آب حفرهاي و نيز افزايش ميزان نشست نمونهها تحت اثر بارهاي سيكلي به موازات افزايش درصد لاستيك بوده است.


كلمات كليدي:

آزمايش سه محوري سيكلي، خرده هاي لاستيك، خاكهاي دانهاي، آزمايش برش مستقيم.

نویسندگان :

علي نخعي (دانشجوي دكتري خاك و پي دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

سيد مرتضي مرندي (استاديار گروه مهندسي عمران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

سيامك ثاني كرماني ( دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمايش سه محوري سيكلي , خرده هاي لاستيك , خاكهاي دانهاي , آزمايش برش مستقيم ,
:: بازدید از این مطلب : 1502
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه مدل المان درز براي مطالعه رفتار گسلها

ناپيوستگيهاي موجود در محيطهاي سنگي موجب تغيير توزيع تنشها و تغييرشكلها ميشوند. اين امر، در مجاورت سازه هاي زيرزميني حائز اهميت ميباشد؛ بنابراين داشتن درك صحيح از رفتار ناپيوستگيها، امري ضروري ميباشد. در اين مقاله سعي شده است كه با ارائه يك مدل و تركيبي از يك اسلايدر و يك فنر، رفتار يك گسل بخصوص در قسمت پلاستيك بررسي شود؛ به همين منظور، يك آزمايش برش مستقيم بر اساس روش المانهاي محدود برنامهنويسي و رفتار يك گسل تحت تنشهاي قائم فزاينده با سختيهاي برشي مختلف، بررسي شده است. نتايج حاصل از اين تحليل عددي نشان ميدهد كه با افزايش سختي برشي، تغييرمكانهاي برشي كاهش و به طبع آن اتساع كاهش مييابد و از طرفي با افزايش سطح تنش نرمال باوجود اينكه گسل اتساع بيشتري را تجربه ميكند اما نرخ افزايش اتساع كاهش مييابد.


كلمات كليدي:

گسل، المان درز، آزمايش برش مستقيم، اتساع، المان محدود

نویسندگان :

احمد فهيمي فر (استاد، دانشكده عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

اميررضا امين جواهري (كارشناسي ارشد، دانشكده عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسل , المان درز , آزمايش برش مستقيم , اتساع , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1430
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه