<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی همبستگی و رابطه بین نتایج آزمایش های PLT و SPT به منظور تخمین ظرفیت باربری نهایی و مقدار نشست

خلاصه
پارامتر ظرفیت باربری مجاز خاک 4نقش مهمي برای طراحان در مهندسي ژئوتکنیک بازی مي كند. این پارامتر با روشها و همبستگي های متفاوتيبا استفاده از عدد نفوذ PLT حاصل از آزمایش 5 )qu( تعیین مي شود. در این تحقیق به بررسي ایجاد رابطه و پیش بیني ظرفیت باربری مجازدر خاک رس تركیه و خاک شن ایران پرداخته شده است. ایجاد رابطه بین این پارامترها با استفاده از داده های ،SPT ، آزمایش نفوذاستاندارد 6در خاک رس با الگوریتم qu و آزمایش برش پره 7انجام شده است. مدل سازی به منظور پیش بیني SPT آزمایش ،PLT صحرایي آزمایش3qu ]، صورت گرفته است. برای خاک رس و خاک شن توصیه هایي به منظور تخمین ] MATLAB ژنتیک در شبکه عصبي نرم افزار PLT حاصل از ازمایش2017با استفاده از عدد نفوذ استاندارد ارائه شده است.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری نهایی . آزمایش بارگذاری صفحه . آزمایش نفوذ استاندارد . رس و شن

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری نهایی , آزمایش بارگذاری صفحه , آزمایش نفوذ استاندارد , رس و شن ,
:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ضریب عکس العمل خاک . آزمایش بارگذاری صفحه . برجا . آزمایشگاه

 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب عکس العمل خاک , آزمایش بارگذاری صفحه , برجا , آزمایشگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 300
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر ویژگی های ناپیوستگی بر مدول تغییرشکل توده سنگی با استفاده از مدل سازی آزمایش بارگذاری صفحه

چکیده
 وجود ناپیوستگی ها در توده های سنگی همواره به عنوان یک عامل ضعف و ایجاد ناهمسانی مطرح بوده و تلاش های زیادی برای مطالعه و شناسایی نحوه اثر گذاری آن انجام شده است. اثرات این ناهمسانی می تواند توسط نتایج آزمایشگاهی و یا مد لسازی عددی بررسی شود. آزمایش بارگذاری صفحه آزمایش بزرگ مقیاسی است که تمامی اثرات ناپیوستگی و سنگ بکر را درون خود دارد و رفتار توده سنگ را به عنوان یک مجموعه توصیف می کند. نتایج آزمایش بارگذاری صفحه انجام شده در طرح سد بختیاری نیز نمایانگر تفاوت مدول تغییرشکل توده سنگی برای دو جهت عمود برهم در یک ناحیه است. این مسئله موجب شد تا در این تحقیق آزمایش بارگذاری صفحه در مدل سازی شود و با تغییر زاویه شیب درزه ها Udec محیط ساختگاه سد بختیاری بوسیله نرم افزار با Udec مدول تغییرشکل در سایر حالت هایی که آزمایش واقعی انجام نشده محاسبه شود. نرم افزار استفاده از روش اجزا مجزا می تواند بلوک های مستقل را به عنوان سنگ بکر و سطوح تماس آنها را به عنوان ناپیوستگی در نظر بگیرد. این مدل سازی ها برای دو حالت یک و دو دسته درزه مشابه آنچه در ساختگاه سد قرار دارد انجام شده است. تمامی ویژگی های هندسی و مکانیکی ناپیوستگی مشابه آنچه در مطالعات شناسایی بدست آمده در نظر گرفته شده و تنها زاویه شیب درزه به عنوان یک پارامتر متغییر مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از این نتایج می توان جهت بحرانی در رفتار توده سنگی را شناسایی کرد. نتایج این مدل سازی مقادیر محاسبه شده در آزمایش درجا را تایید کرده و رفتار تغییرشکل توده سنگی را برای سایر حالت ها محاسبه کرده است. این نتایج به خوبی وجود ناهمسانی درتوده سنگی را نمایش داده و بر اهمیت در نظر گرفتن این مسئله در طراحی های مهندسی تاکید می کند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که استفاده همزمان از روش های عددی و مطالعات آزمایشگاهی می تواند باعث رسیدن به یک نقطه بهینه بین زمان و هزینه و نیازهای طراح از ویژگ یهای توده سنگ باشد.

واژه های کلیدی:

مدول تغییرشکل، توده سنگ، آزمایش بارگذاری صفحه

نویسندگان :

محمود یزدانی  ، زکیه حریف  ، عمار میرزایی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول تغییرشکل , توده سنگ , آزمایش بارگذاری صفحه ,
:: بازدید از این مطلب : 794
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی ضریب عکس العمل افقی بستر بر اساس تحلیل عددی و نتایج آزمایش بارگذاری صفحه

به منظور بررسي رفتار خاک تحت اثر بارهای وارده از شالوده ها اعم از صلب یا انعطاف پذیر مدل های مختلفي ارائه شده است كه معمولا از مدل وینکلر به دليل سادگي استفاده بيشتری مي شود. ضریب عکس العمل بستر تنها پارامتر ورودی مدل وینکلر مي باشد و از آنجایي كه رفتار فيزیکي و مشخصات مکانيکي خاک بستر توسط این پارامتر مدل سازی مي شود، باید توجه خاصي به مفهوم این ضریب و عوامل مؤثر بر آن صورت گيرد .با توجه به اینکه خاک تحت بارگذاری قائم و افقي رفتار متفاوتي از خود نشان ميدهد، لذا دو نوع ضریب عکس العمل بستر لزوما برای خاک تعيين مي گرددكه عبارتند از ضریب عکس العمل عمودی بستر و ضریب عکس العمل افقي بستر. ضریب عکس العمل افقي بستر در واقع رابطه ای بين تنش وارد بر خاک در صفحه ای قائم و تغيير مکان افقي مي باشد.این ضریب در تحليل و طراحي شمع هایي كه تحت اثر بار افقي و یا ممان خمشي قرار دارند، كاربرد دارد. در این تحقيق در ارتباط با ضریب عکس العمل افقي بستر در خاک های دانه ای و عوامل مؤثر بر آن (مانند اثر قطر شمع، عمق خاک و ميزان بار وارده ) بحث شده و دقت روابط تخميني كنوني در تعيين این ضریب مورد بررسي قرار گرفته است.جهت بررسي و تعيين تغيير مکان افقي خاک از مدل سازی عددی استفاده شده و نتایج با اطلاعات موجود از آزمایش صفحه بارگذاری مقایسه شده اند. از نتایج این تحقيقانتخاب و ارائه بهترین رابطه برای تخمين ضریب عکس العمل افقي بستر در پروژه های مختلف مهندسي ژئوتکنيک است .


کلمات کليدی:

ضریب عکس العمل افقی بستر، آزمایش بارگذاری صفحه

نویسندگان :

طاهره علی اصغری (دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه زنجان)

مهران جوانمرد (استادیار گروه عمران ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب عکس العمل افقی بستر , آزمایش بارگذاری صفحه ,
:: بازدید از این مطلب : 1546
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر اندازه پی نواری و مدول الاستیسیته خاک در تخمین ضریب عکسالعمل بستر

با توجه به اینکه از یک سو روابط تخميني ترزاقي در ميان مهندسان ژئوتکنيک پركاربرد بوده و از سوی دیگر در به كار گيری این روابط در و » عرض پي نواری « خاكهای مختلف و اندازههای مختلف عرض پي تردید هایي وجود دارد، در این مقاله كوشش ميشود تأثير عواملي ماننددر مقایسهي مقادیر ضریب عکسالعمل بستر حاصل از روابط كلاسيک ترزاقي و روابط مبتني بر تئوری الاستيسيته مورد » مدول الاستيسيته خاک « بررسي قرار گيرد. در این تحقيق، از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه بر روی خاكهای درشتدانه و ریزدانه نقاط مختلف شهر قم، و روابط تخمين نشست مبتني بر تئوری الاستيسيته استفاده گردیده است.


کلمات کلیدی:

ضریب عکسالعمل بستر، عرض پی نواری، مدول الاستیسیته خاک، آزمایش بارگذاری صفحه

نویسندگان :

مهدی خداپرست (استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم)

مهرداد صادقی (عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شهاب دانش قم)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب عکسالعمل بستر , عرض پی نواری , مدول الاستیسیته خاک , آزمایش بارگذاری صفحه ,
:: بازدید از این مطلب : 1365
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طبقه بندی خاک برمبنای برآورد ظرفیت باربری مجاز و مشخصات فیزیکی ومکانیکی آن در منطقه بیست و دو تهران

شهر تهران بر روی نهشتههای آبرفتي جوان بنا شده است. این نهشتهها از كوهپایههای البرز تا كناره كویر جنوبي تهران گسترش داشته و حاصل فعاليت رودخانهها و سيلابهای فصلي جریان یافته از كوههای البرز ميباشند. اصولاً تناوب رسوبگذاری و فرسایش شدید نقش اساسي در تکوین مورفولوژی تهران داشته است. به منظور نيل به اهدافي همچون زمينشناسي منطقه، تعيين نوع، ضخامت و تراكم نسبي خاک، تعيين پارامترهای فيزیکي و مکانيکي خاک؛ همچون زاویه اصطکاک داخلي، ضریب چسبندگي، دانسيته مرطوب، ضرایب الاستيسيته، پواسون و ... از آزمایشهای گوناگون ژئوتکنيکي و ژئوفيزیکي بر روی نمونههای اخذ شده از خاک منطقه بهره برده ميشود. در این مقاله نتایج بررسيها و آزمایشهای بعمل آمده بر روی لایههای تحتالارضي و مشخصات فيزیکي و مکانيکي خاک شهرک شهيد باقری منطقه 22 غرب تهران ارائه گردیده است. ایننتایج حاصل تستهای صحرایي و آزمایشگاهي صورت پذیرفته بر روی تعدادی گمانه ماشيني و دستي در منطقه مذكور ميباشد كه در ارائهمناسبترین نوع شالوده و برآورد دقيق ظرفيت باربری مجاز و نشست شالودهها مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.براساس آزمایشهای انجام0 برآورد / شده ضریب الاستيسيته خاک منطقه مورد نظر در حدود 515 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و همچنين ضریب پواسون آن نيز در حدود 35 شده است. با توجه به نتایج حاصله توصيههای فني و اجرایي لازم در رابطه با نوع سيمان مصرفي، بهسازی خاک منطقه، شيب مجاز خاكبرداری و ... نيز ارائه شده است كه ميتوان بعنوان الگو در مناطق مشابه بکار گرفت.


کلمات کلیدی:

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک، آزمایش بارگذاری صفحه، آزمایش لرزه نگاری، تحقیقات محلی درساختگاه

نویسندگان :

سهیل محمدیان (پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه شهید بهشتی)

عباس مهدویان (پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه شهید بهشتی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک , آزمایش بارگذاری صفحه , آزمایش لرزه نگاری , تحقیقات محلی درساختگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 1608
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه