<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای خاک رس تثبیت شده با سیمان تیپ 2 و سیمان مرکب

خلاصه
ساخت و سازههاي روز افزون در جوامع امروزي باعث ميشود كه انتخاب محل اجراي پروژههاي عمراني به عوامل بيشماري وابسته باشد. در اینبین بسیار اتفاق ميافتد كه خاک طبیعي موجود در محل همواره به طوركامل براي سازه ي مورد نظر مناسب نیست كه در این مورد نیاز به بهسازيو بهبود خواص مهندسي آن است. براي بهسازي و اصلاح خاک روشهاي مکانیکي، هیدرولیکي، فیزیکي و شیمیایي به كار برده ميشوند. یکياز این روش ها، تثبیت به وسیلهي افزودن موادبه خاک است كه با فرآیندهاي شیمیایي موجب بهبود خواص مهندسي آن ميشود.پر كاربردترین ودر دسترسترین این مواد سیمان است. با افزودن سیمان به خاک و ایجاد فرآیند هیدراتاسیون ژل چسبندهاي ایجاد خواهد شد كه ميتواند دانههايخاک را به یکدیگر محکمتر بچسباند و اغلب باعث بهبود خواص مهندسي آن ميشود.مخلوط شده با سیمان با درصدهاي مختلف ،CL در این پژوهش به بررسي خصوصیات رفتاري یک نوع خاک رس با خاصیت خمیري كم14 و 1۹ درصد سیمان از دو نوع تیپ 2 و مركب ميباشند كه زمانهاي ،8 ، پرداخته شده است. نمونههاي تثبیت شده شامل خاک رسي به همراه 4و برش مستقیم CBR عمل آوري آنها 28 روز درنظر گرفته شده است. به منظور بررسي اثر افزودن سیمان بر تثبیت خاک رسي آزمایشهايانجام شدند كه با بررسي نتایج بدست آمده ميتوان به اثر سیمان بر بهبود خصوصیات مکانیکي خاک رس دست یافت. خاک رس پس از بهبود بادلالت بر CBR به روشني اینمساله را نشان ميدهد. نتایج حاصل از آزمایشات CBR سیمان از كیفیت بالاتري برخوردار است كه افزایش عددCBR این دارند كه بیشترین افزایش عدد در حالت تثبیت با افزودن سیمان 14 درصد مركب به خاک رس بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

خاک رس . سیمان . تثبیت خاک رسی باخاصیت خمیری کم . ازمایش CBR . آزمایش برش مستقیم

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , سیمان , تثبیت خاک رسی باخاصیت خمیری کم , ازمایش CBR , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

سهم اعضای متقاطع عرضی در اندرکنش ماسه ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم

خلاصه
سهم اعضای مقاطع عرضی ژئوگرید در اندرکنش خاک ژئوگرید تحت آزمایش های بیرون کشش به دفعات بررسی شده لیکن در این خصوص -تحت آزمایش برش مستقیم، بطور ویژه پرداخته نشده است. در مقاله حاضر نتایج حاصل از یک برنامه جامع آزمایش برش مستقیم با هدف ارزیابی03 سانتیمتر، از سه نوعماسه با دانهبندیهای × سهم اعضای مقاطع عرضی ژئوگرید ارائه گردیده است. در آزمایشهای برش مستقیم با ابعاد 03مختلف و دو نوع ژئوگرید با مقاومتهای کششی و ابعاد و الگوهای چشمههای متفاوت استفاده شده است. یک مدل ساده برای ارزیابی سهم مقاطععرضی ژئوگرید در مقاومت برشی اندرکنش تحت آزمایش برش مستقیم پیشنهاد شده است. به طور خاص، تحلیل نتایج نشان میدهد که مقاطع عرضی ژئوگرید مورد استفاده در این تحقیقات، حدودا" 3 تا 11 درصد مقاومت برشی اندرکنش را تامین می نمایند.


کلمات کلیدی:

ژئوگرید . اندرکنش . خاک مسلح . مقاومت مقاوم . آزمایش برش مستقیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , اندرکنش , خاک مسلح , مقاومت مقاوم , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 130
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي اصلاح بهینه پارامترهای مقاومت برشي خاک ماسه ای رس دار مسلح شده با ژئوتکستايل

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوتکستايل . خاک مسلح . آزمایش برش مستقیم

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتکستايل , خاک مسلح , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 261
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر تاثیر ابعاد جعبه بر نتایج آزمایش برش مستقیم

خلاصه
آزمایش برش مستقیم با وجود برخی اشکالات، یکی از متداول ترین آزمایش ها جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی شامل زاویه اصطکاک6* داخلی و چسبندگی است. جهت انجام این آزمایش در آزمایشگاه های مکانیک خاک عمدتاً از دستگاه برش مستقیم با ابعاد کوچک 601 سانتیمتر استفاده می شود. در این موارد بدلیل کوچک بودن ابعاد و باتوجه به اینکه بزرگترین سنگدانه موجود در خاک باید حداقل از یک *01ششم کوچکترین بعد جعبه برش کمتر باشد، صرفا برای آزمایش برروی نمونه خاکهای رسی، سیلتی و ماسه ریزدانه مناسب هستند. لیکن برای انجام01 سانتیمترمی باشدکه در * آزمایش برش مستقیم بر روی خاکهای درشت دانه شن و ماسه ای حداقل نیاز به دستگاه برش مستقیم بزرگ با ابعاد 0101 سانتیمتر استفاده می گردد. بنابراین جهتانجام * بسیاری از موارد مشاهده می شود که بر روی این خاکها نیز از دستگاه برش مستقیم با ابعاد 01آزمایش لازم است ابتدا دانه بندی خاک اصلاح شده و بخش عمده درشت دانه خاک حذف گردد که این تغییر دانه بندی باعث ایجاد خطا درتعیین دقیق پارامترهای مقاومت برشی خاک می گردد. تحقیقات انجام گرفته به وضوح نشان می دهد که با تغییر ابعاد جعبه برشی، پارامترهایمقاومت برشی خاک ها تغییر می کند. در این مقاله با بررسی آزمایش های برش مستقیم انجام گرفته بر روی نمونه خاک های متفاوت در دستگاههای برش با ابعاد جعبه مختلف، تاثیر ابعاد جعبه و اصلاح دانه بندی بر روی نتایج آزمایش برش مستقیم ارائه می شود.

کلمات کلیدی:

آزمایش برش مستقیم . ابعاد جعبه برش . پارامترهای مقاومت برشی . اصلاح دانه بندی . خاک درشت دانه

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش برش مستقیم , ابعاد جعبه برش , پارامترهای مقاومت برشی , اصلاح دانه بندی , خاک درشت دانه ,
:: بازدید از این مطلب : 638
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثرات افزودن سیمان بر مقاومت برشی خاک های سست فاقد چسبندگی (ماسه ای)

چکیده
تثبیت خاکهای سست در مناطق ساحلی به منظور جلوگیری از نشست سازهها و نیز مقاومسازی آنها در برابر زلزله امری ضروری میباشد. دراین تحقیق بهبررسی آزمایشگاهی اثرات افزودن سیمان بر مقاومت برشی خاکهای دانهای فاقد چسبندگی بر روی خاکهای ریزدانه فاقد چسبندگی استان خوزستان پرداخته شدهاست. آزمایش برش مستقیم سادهترین و اقتصادیترین آزمایش برای خاکهای ماسهای و اشباع میباشد و مخصوصاً برای پیهای نواری مورد استفاده قرار میگیرد. بررسی این آزمایشات نشاد داد که پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسهای با افزایش مقدار سیمان به مقدار قابل ملاحظهای افزایش مییابد.


کلمات کلیدی:

تثبیت . مقاومت برشی . خاک ریزدانه . آزمایش برش مستقیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , مقاومت برشی , خاک ریزدانه , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 518
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامتر مقاومتی خاک مسلح شده با ژئوتکستایل در آزمایش برش مستقیم

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت برشی خاک . زاویه اصطکاک داخلی . چسبندگی  . آزمایش برش مستقیم . ژئوتکستایل بافته شده

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی خاک , زاویه اصطکاک داخلی , چسبندگی , آزمایش برش مستقیم , ژئوتکستایل بافته شده ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتار برشی مخلوطهاي شن و ماسه حاوي مقادیر شن دانه بالاتر از حد شناوری

 

 

 

کلمات کلیدی :

حد شناوری . مخلوط شن و ماسه . آزمایش برش مستقیم . تراکم نسبی . فشار سربار

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حد شناوری , مخلوط شن و ماسه , آزمایش برش مستقیم , تراکم نسبی , فشار سربار ,
:: بازدید از این مطلب : 408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر دانه بندی بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک های مسلح شده با الیاف کوتاه پلی پروپیلن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک مسلح . کائولینیت . ماسه . الیاف پلی پروپیلن . آزمایش برش مستقیم

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مسلح , کائولینیت , ماسه , الیاف پلی پروپیلن , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 649
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی سبکدانه های صنعتی با رویکرد کاربرد ژئوتکنیکی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سبکدانه صنعتی . لیکا . آزمایش برش مستقیم . مقاومت برشی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سبکدانه صنعتی , لیکا , آزمایش برش مستقیم , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت برشی و زاویه اصطکاک داخلی مخلوط خاک ماسه ای خرده لاستیک چیپس لاستیکی با استفاده از آزمایش برش مستقیم

 

 

کلمات کلیدی :

آزمایش برش مستقیم . چیپس لاستیکی . مقاومت برشی . زاویه اصطکاک

 

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش برش مستقیم , چیپس لاستیکی , مقاومت برشی , زاویه اصطکاک ,
:: بازدید از این مطلب : 604
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه