<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثیر تغییرات دما و نوع خاک بر روی رفتار خاک بنتونیت سدیم دار و کلسیم دار تحت آزمایش سه محوری

خلاصه
با توجه به خطرات ناشي از پرتوزایي این گونه زباله ها، لازم است دفن مهندسي آن ها با رعایت تدابیری خاص انجام شود. تجارب بین المللي نشانمي دهند كه بهترین گزینه برای جلوگیری از پراكنش های پرتو هسته ای )رادیو نوكلئیک( مضر زباله های هسته ای در محیط زیست، دفن آن هادر اعماق زمین در محل هایي با سنگ بستر پایدار است. بدین منظور ابتدا شبکه یي از تونل های به هم پیوسته در اعماق زمین )حدود 2۰۰ تا ۵۰۰متری( ایجاد مي شود و سپس با قراردادن ظروف نگه دارنده فلزی حاوی زباله های هسته ای درون تونل ها، اطراف آنها به وسیله لایه محافظ رسيپوشانده مي شود. طراحي سیستم دفن زباله یکي از مهم ترین اجزاء در طراحي این سیستم است. این سیستم دفن به منظور محدود كردن نفوذ بارانبه محل دفن زباله، محدود نمودن نشت شیرابه به محیط و نشت گاز به اتمسفر طراحي شده است. پوشش مربوط به بخش بالای مدفن محل دفنزباله است كه زمانیکه دفن زباله كامل مي شود، ساخته مي شود. لاینر به بخش پایین مدفن دفن زباله مربوط مي شود و قبل از قرار گیری زباله هاساخته مي شود. پوشش و لاینر هردو شامل لایه هایي از خاک های مختلف و به ویژه رس هستند. دمای حاصل از واكنش های شیمیایي زباله منجربه تغییر در خصوصیات و رفتار خاک در محل لاینر و پوشش مي شود. در نتیجه عملکردشان را تحت تاثیر قرار مي دهد. چنانچه لاینر و پوششقادر به تامین وظایف خود نباشند، مشکلات زیست محیطي خطرناكي به وجود خواهد آمد. در این پژوهش تعداد 6 آزمایش سهمحوری رویخاک بنتونیت سدیم دار و كلسیم دار انجام گردید تا ویژگي مقاومتي این خاکها تحت بار استاتیکي و چگونگي تأثیر عوامل گوناگون بر اینویژگي مورد بررسي قرار گیرد. با انجام آزمایشهای سهمحوری روی نمونه های بنتونیت سدیم دار وكلسیم دار این نتیجه به دست آمده است كهتغییرات دما تاثیر بسزایي در رفتار بنتونیت سدیم دار و كلسیم دار دارد. به طوری كه مي توان گفت این تاثیرگذاری در بنتونیت سدیم دار بیشتر ازكلسیم دار مي باشد. مي توان این گونه نیز بیان داشت كه با افزایش دما از 2۰ به 4۰ درجه سانتیگراد تغییر در مقاومت بیشینه بنتونیت سدیم دار بهمرتب بیشتر از بنتونیت كلسیم دار بوده است. به طوری كه حتي مقاومت پسماند خاک بنتونیت كلسیم دار در دمای 2۰ و 4۰ درجه تغییر محسوسينداشته است .


کلمات کلیدی:

زباله های هسته ای . آزمایش سه محوری . بنتونیت کلسیم دار . تغییرات دما . مقاومت بیشینه

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زباله های هسته ای , آزمایش سه محوری , بنتونیت کلسیم دار , تغییرات دما , مقاومت بیشینه ,
:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مطالعات صورت گرفته بر روی ماسه کربناته سواحل شمالی خلیج فارس

خلاصه
ماسه های كربناته یکي از خاکهای مسئلهدار در طبیعت هستند كه گاهي مشکلاتي را برای مهندسان ژئوتکنیک به وجود ميآورند. این خاکهاهم از نظر منشأ تولید و هم از نظر رفتار مهندسي با خاکهای سیلیسي متفاوت هستند. لذا مطالعه رفتار اینگونه خاکها اهمیت ویژهای پیدا ميكند.بخش اعظم این خاکها در سطح بستر آبهای كمعمق مناطق حاره واقع شده است. در ایران نیز در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان،لایههای ضخیمي از رسوبات كربناتي موجود است. در طول چند دهه اخیر، عمده فعالیتهای دریایي ایران در جنوب كشور و در خلیج فارسمتمركز شده است. در نواحي ساحلي شمالي خلیج فارس میزان كربناتهای موجود در رسوبات به بالاتر از 82 درصد و در نواحي جنوبي به سمتبخش عربي و نواحي كمعمق به 52 درصد افزایش ميیابد. كربنات كلسیم موجود در رسوبات شامل كربناتهای تخریبي حاصل از تخریبسازندهای آهکي و كربناتهای با منشا زیستي است كه كربناتهای زیستي آن توسط ارگانسیمهای آهک ساز همچون فرامینفرا، مرجانها،جلبکها و بریوزوا تولید ميشوند. یکي از ویژگيهای بارز اینگونه ماسهها، خردشدگي دانههای آنها ميباشد. همانطوركه اشاره شد خلیج فارساز جمله محلهای وجود خاکهای كربناته در دنیا است لکن كارهای تحقیقاتي قابل توجهي در آن به انجام نرسیده و خاكهای كربناته آن به لحاظرفتار مهندسي تقریباً ناشناخته است. بنابراین با توجه به اهمیت و گستردگي پروژههایي كه امروزه در جنوب كشور در دست اجرا مي باشد، شناختو بررسي چنین خاکهایي از اهمیت فراواني برخوردار است. لذا در این پژوهش مروری تلاش شده است تا با جمعآوری نتایج حاصل از اندک مطالعات صورت گرفته بر روی ماسه كربناته ایران، اهم ویژگيهای مهندسي این نوع خاکها مورد بررسي قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

ماسه کربناته . ماسه سیلیسی . خلیج فارس . مقاومت برشی . آزمایش سه محوری

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه کربناته , ماسه سیلیسی , خلیج فارس , مقاومت برشی , آزمایش سه محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 102
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر انواع آزمایش های المانی بررسی رفتار روانگرایی خاک ها

خلاصه
در این پژوهش سه دسته از دستگاههای متداول مطالعه الماني رفتار روانگرایي شامل دستگاه سهمحوری، برش ساده و استوانه پیچشي مورد مطالعهقرار گرفته است. تحقیقات اولیه روی رفتار روانگرایي و مقاومت روانگرایي ماسهها ابتدا تنها توسط دستگاه سهمحوری و بعدها با توسعه دستگاهبرش ساده توسط آن و سپس دستگاه استوانه پیچشي انجام گرفته است. همه دستگاههای مورد استفاده در تحقیقات الماني رفتار روانگرایي دارایمزایا و معایب خاص خود هستند و به طور گسترده در تحقیقات ژئوتکنیک مورد استفاده محققین قرار ميگیرند. هرچند آزمایش سهمحوری برایشبیه سازی پاسخ خاک در محل نسبت به دستگاه برش ساده نامناسب است ولي برای درک مکانیزم روانگرایي و چگونگي افت مقاومت خاکميتواند مناسب باشد. با توجه به اینکه دستگاه سهمحوری به لحاظ تاریخي پركاربردترین دستگاه در این زمینه ميباشد ولي داده های حاصل از ایندستگاه بایستي به شکل مناسبي مورد اصلاح قرارگیرد تا بتواند به درستي معرف شرایط واقعي و برجای خاک و وقوع روانگرایي در محل باشد.دستگاههای استوانه پیچشي و برش ساده به دلیل اعمال مستقیم تنش برشي ميتوانند دادههای با كیفیت و تا حدود زیادی نزدیک به واقعیت را درمورد رفتار روانگرایي ارائه دهند. اگرچه هركدام از این دستگاهها مزایا و معایب خاص خود را دارند ولي ميتوانند از طریق انجام آزمایشهایباكیفیت و استفاده از تجهیزات با دقت بالا زمینهساز تحقیقات گستردهای در زمینه رفتار روانگرایي باشند. در این تحقیق سعي شده است ضمن بررسي انواع دستگاه و آزمایشهای متداول به بیان نقاط ضعف و قوت هركدام پرداخته شود.


کلمات کلیدی:

پدیده روانگرایی . مقاومت برشی . آزمایش سه محوری . آزمایش برش ساده . آزمایش استوانه پیچشی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدیده روانگرایی , مقاومت برشی , آزمایش سه محوری , آزمایش برش ساده , آزمایش استوانه پیچشی ,
:: بازدید از این مطلب : 102
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر میزان ریزدانه خمیری پلاستیسیته در رفتار روانگرایی استاتیکی ماسه سست

 

 

 

کلمات کلیدی :

روانگرایی . ریزدانه خمیری . ماسه سست . آزمایش سه محوری . روانگرایی استاتیکی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , ریزدانه خمیری , ماسه سست , آزمایش سه محوری , روانگرایی استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 438
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر مقاومت کششی بخش الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت برشی . زباله جامد شهری . ژئوتکنیک زیست محیطی . آزمایش سه محوری . الیاف . سالخوردگی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی , زباله جامد شهری , ژئوتکنیک زیست محیطی , آزمایش سه محوری , الیاف , سالخوردگی ,
:: بازدید از این مطلب : 400
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر اعوجاج تصاویر بر دقت اندازه گیری تغییر حجم نمونه سه محوری با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نمونه غیر اشباع . آزمایش سه محوری . پردازش تصاویر . اعوجاج . تبدیل موجک

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نمونه غیر اشباع , آزمایش سه محوری , پردازش تصاویر , اعوجاج , تبدیل موجک ,
:: بازدید از این مطلب : 463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر پودر تایر فرسوده بر مقاومت برشی ماسه

بررسی اثر پودر تایر فرسوده بر مقاومت برشی ماسه

کلمات کلیدی :

ماسه . پودر تایر فرسوده . مقاومت برشی . آزمایش سه محوری

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , پودر تایر فرسوده , مقاومت برشی , آزمایش سه محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 578
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه معیارهای مختلف شکست سنگ با استفاده از نتایج آزمایشات سه محوری بر روی نمونه های بکر تهیه شده از مواد مصنوعی

در این تحقیق معیارهای شکست مورل، اصلاح شده مورل توسط بینیاوسکی، هوک، اصلاح شده هوک توسط بینیاوسکی و هوک- براون مورد بررسی قرار گرفته اند. تطابق نتایج آزمایشی این تحقیق با معیارهای شکست مختلف نسبتا قابل قبول بود لیکن ثابتهایی که در فرمولهای ارائه شده توسط محققین مذکور برای معیار شکستشان به دست آمده با نتایج حاصل از این تحقیق اندکی متفاوت نشان می دهد. نهایتا نشان داده می شود اگر چه هر کدام از معیارهای بررسی شده در این تحقیق ممکن است درجاتی از تطابق را با نتایج آزمایشات انجام شده نشان دهد، اما هیچکدام از آنها به جامعیت معیار شکست هوک- براون نیستند.

واژه های کلیدی :

آزمایش سه محوری، معیارهای شکست سنگ، نمونه های مصنوعی بکر.

نویسندگان :

مرتضی قارونی نیک

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش سه محوری , معیارهای شکست سنگ , نمونه های مصنوعی بکر , ,
:: بازدید از این مطلب : 1175
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تغییرات بافت حاصل از نمونه سازی بر رفتار ماسه ی فیروزکوه

ایجاد بافت های متفاوت معمولاً در آزمایشگاه از طریق آماده سازی نمونه به روش های گوناگون انجام مي شود. برای ایجاد بافت جدید و بررسي تاثير آن بر رفتار ماسه،با استفاده از دستگاه سه محوری و با تغيير قطر كوبه در آماده سازی نمونه ها به روش تراكم مرطوب، تغييرات شدیدی در رفتار با q-p’ ماسه مورد مطالعه مشاهده شد. شدت این تغييرات در تراكم نسبي 30 درصد به بيشترین مقدار رسيده است. شيب خطوط تغيير فاز در فضای تغييرات جزئي ثابت ماند،اما شيب خط حالت پایدار دچار كمي افزایش شيب شد.این درحاليست كه حتي با تغييرات شدید در رفتار نمونه تغييرات شيب خط حالت پایدار وخط تغيير فاز در فضای تنش انحراقي-تنش همه جانبه قابل صرف نظر كردن است .


كلمات كليدی:

بافت، نمونه سازی، ماسه فيروزكوه، آزمایش سه محوری، خط حالت پایدار، تغيير فاز

نویسندگان :

فرزاد کاويانيهمداني(دانشجوی كارشناسي ارشد مهندسي ژئوتکنيک، دانشگاه صنعتي اميركبير)

محمود عاشق(دانشجوی كارشناسي ارشد مهندسي ژئوتکنيک، دانشگاه صنعتي اميركبير)

اميرحسين اقبالي(استادیار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر)

کاظم فخاريان (هيئت علمي، دانشکده مهندسي عمران و محيط زیست،دانشگاه صنعتي اميركبير)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بافت , نمونه سازی , ماسه فيروزكوه , آزمایش سه محوری , خط حالت پایدار , تغيير فاز ,
:: بازدید از این مطلب : 1252
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارتقاء یک مدل رفتاری نصب شده در FlAC برای بیان رفتار تنش-تغییر شکل خاکهای غیراشباع

باتوجه به آنکه بخش عمدهای از لایههای سطحي در زمين از خاک غيراشباع تشکيل شدهاست، پيشبيني رفتار سازهها در این حالت درمهندسي ژئوتکنيک از اهميت ویژهای برخوردار است. امروزه مدلهای رفتاری بسياری در حالت اشباع یا خشک كامل برای خاكها موجود است، اما در خصوص خاكهای غيراشباع، جهت پيشبيني رفتار واقعبينانه نياز به توسعهي بيشتری است. یک مسير مناسب در این خصوص، ارتقاء مدل  نصب گردیده- FLAC كه قبلا در )CJS های رفتاری موجود به حالت غيراشباع است. در كار حاضر یک مدل رفتاری ارتجاعي-خميری ساده ) 2است، باتوجه به قابليتهای این كد در مدلسازی جریان دوفازه، برای بيان رفتار خاكهای غيراشباع ارتقاء دادهشدهاست و در شرایط سه محوری با نتایج آزمایش صحتسنجي شدهاست.

کلمات کلیدی:

خاک غیراشباع، مدل رفتاری ارتجاعی-خمیری(CJS2)،کد FLAC ،آزمایش سه محوری

نویسندگان :

محمد ملکی (گروه مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا)

الهام جدیدی (گروه مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک غیراشباع , مدل رفتاری ارتجاعی , خمیری(CJS2) , کد FLAC , آزمایش سه محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1504
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه