<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تخمین آسیب پذیري ساختمانها به کمک اندازه گیري هاي میکروترمور بر اساس مشخصات دینامیکی ساختگاه شهر شیراز

خلاصه
خصوصیات دینامیکی خاك و ساختار زمین شناسی نقش مهمی در نحوه ارتعاش سازه ها دارند. سازه هاي موجود در شهرها در طی سالیان متمادي و بر اساس مقررات و تکنیک هاي فنی و ویژگی هاي مصالح زمان ساخت ساخته شده اند. تجربه نشان داده است که ساختمانهاي موجود در برابر ارتعاشات ناشی از زلزله به شدت آسیب پذیرند. این پدیده بویژه در ساختمانهایی که در گذشته بدون رعایت مقررات ساخته شده اند مشهودتر است. امروزه براي بررسی خصوصیات زمین روش هاي مختلفی مرسوم می باشد که شامل روشهاي ژئوفیزیکی ، ژئوتکنیکی ، مقاومت سنجی از ناکامورا) مرسوم شده است به دلیل سهولت و ارزانی کاربرد بسیار ) H/V جمله روش نسبت طیفی می باشد. روش اخیر که به روش نسبت طیفی خوبی پیدا کرده است. در مطالعات ریز پهنه بندي که در شهر شیراز صورت گرفته است پریود غالب (فرکانس غالب) ساختگاه به کمک این روش در نقاط مختلف شهر بدست آمده است. به کمک این روش می توان ضریب آسیب زمین را تعریف نمود. از طرف دیگر با استفاده از نتایج تحلیل سازه هاي موجود می توان میزان ضریب آسیب پذیري ساختمانها را بررسی کرد. ازمقایسه دو ضریب می توان میزان خسارت احتمالی سازه ها در برابر زلزله را تخمین زد. در این مقاله با توجه به فرکانس غالب که از مطالعات ریز پهنه بندي شهر شیراز بدست آمده نسبت به تخمین میزان آسیب پذیري شهر در زلزله هاي محتمل شیراز اقدام شده است. نتایج حاصل از این بررسی کارشناسان مدیریت بحران و مهندسان طراح را در برآورد خسارت ناشی از زلزله ها راهنمایی می کند. 

کلمات کلیدي:

آسیب پذیري،میکروترمور، نسبت طیفی H/V ،آیین نامه 98 EMS  

نویسندگان :

آرش تدین ، مهدي مخبري ،آرمین تدین

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسیب پذیري , میکروترمور , نسبت طیفی H/V , آیین نامه 98 EMS ,
:: بازدید از این مطلب : 666
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رعایت مبانی مدیریت بحران زلزله در طراحی شهري جهت کاهش تلفات زلزله

خلاصه
گسترش خسارات ویرانگر ناشی از حوادث غیر مترقبه خصوصاً زلزله در دهه هاي اخیر، مهندسین زلزله و مدیران شهري را به یافتن راهکارهائی جهت کا هش بلاهاي ناشی از زلزله وادار نموده است . در همین ارتباط براي اولین بار پس از بروز حوادث خانمان سوز، سازمان ملل متحد براي مبانی مدیریت بحران را تدوین و تنظیم نمود . پس از آن در IDNDR مقابله با بحران هاي ناشی از زلزله در چهارچوب برنامه اي موسوم به کشورهاي مختلف دنیا و از جمله درکشور ما راهکارهاي فراوانی براي کنترل این بحران تدوین و برنامه ریزي گردید تا بتوان ضایعات ناشی از زلزله را هر چه بیشتر کاهش داد . این برنامه ها به پیشگیري هاي قبل از وقوع زلزله، اقدامات هنگام وقوع زلزله و عملیات پس از زلزله دسته بندي می شوند. از اقدامات ضروري که می تواند نقش اساسی در کاهش زیان ها داشته باشد، توجه به الگوهاي شهرسازي و راه هاي دسترسی با در نظر گرفتن معیار هاي مدیریت بحران می باشد . با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران و توسعه شهرك ها و شهرهاي جدید از یک طرف و همچنین  قرار گرف تن بخش هاي زیادي از مساحت شهرهاي سنتی در بافت هاي قدیمی و یا فرسوده و فقدان آئین نامه و مقررات استاندارد، لازم است به تدوین معیارهایی جهت بررسی و طراحی شهر ایمن از لحاظ معیارهاي مدیریت بحران پرداخته شود . بالا بودن تراکمهاي ساختمانی و جمعیتی، کیفیت پایین اب نیه در بدنه شبکه هاي ارتباطی ودرجه محصوریت بالادر شهرهاي بزرگ که منجر به از بین رفتن کارایی شبکه هاي ارتباطی، حجم بالاي تلفات انسانی و خسارتهاي مالی در مواقع زلزله می شود، توجه به نقش طراحی شهري در کاهش اثرات زلزلهرا ضروري ساخته است. این مقاله تلاش می کند که به بیان مخاطرات مرتبط با طراحی شهري و شبکه هاي ارتباطی از دیدگاه مدیریت بحران زلزله بپردازد، این بررسی ها می تواند شامل شکل و جانمائی سازه ها، دسترسی ها، امداد رسانی ها، پرهیز از ساخت و سازها در نواحی غیر ایمن، اثرات ساختگاه و موضوعات مرتبط با مسائل طراحی شهري و نواحی پرخطر باشد . 


کلمات کلیدي :

زلزله، مدیریت بحران، شبکه هاي ارتباطی، آسیب پذیري، امداد رسانی

نویسندگان :

آرمین دماوندي ، حسین رهنما ، مهدي مخبري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , مدیریت بحران , شبکه هاي ارتباطی , آسیب پذیري , امداد رسانی ,
:: بازدید از این مطلب : 676
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ساخت و ساز پایدار و مقاوم سازي لرزه اي

خلاصه
امروزه، اهمیت خطر زلزله در کشور ما با شدت یافتن روند توسعه کشور، سطح گسترش شهري، تمرکز جمعیت و سرمایه هاي مادي و معنوي و افزایش آسیب پذیري این سرمایه ها در پهنه زلزله خیز ایران با توجه به ضعف پیش بینی و سطح خسارت ها بیشتر درك می شو د. هرچند رخداد زلزله هاي شدید در این گستره پهناور، پدیده جدیدي نیست و از سده ها و هزاره هاي پیش، هر از چندي رخ داده است، اما در دهه هاي اخیر، وسعت آسیب هاي ناشی از غافلگیري و ناکارآمدي بخش هاي مسئول و از دست دادن بخش جدي از سرمایه هاي ملی کشور، توجهمسئولان و مردم را بیش از پیش به خود جلب کرده است. در این مقاله تلاش شده نگاهی به موقعیت ایران در پهنه کره زمین و نقش زلزله در این منطقه، در کنار وضعیت عمومی بناهاي کشور در شهر و روستا از حیث پایداري در مقابل این پدیده طبیعی صورت گیرد. در گام بعدي به پراکنش بناهايموجود غیر پایدار در سطح کشور و به درسهایی که در زمینه توجه به پایدارسازي پس از زلزله هاي مهم صورت گرفته اشاره شده است. وضعیت پیش رو و اینکه چه باید کرد با رویکرد توجه به ساختمان هاي موجود کشور و ساخت و سازهاي جدید در انتها مد نظر بوده است.


کلید واژه ها:

زلزله، پایداري، آسیب پذیري، پدیده طبیعی، ساختمان

نویسندگان :

سید حسن محسنی  ، حمید رضا گلکار حمزیی یزد

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , پایداري , آسیب پذیري , پدیده طبیعی , ساختمان ,
:: بازدید از این مطلب : 1136
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح با سیستم ترکیبی ( دوگانه ) با استفاده از منحنی شکنندگی

خلاصه
براي تخمین میزان خسارت وارده بر سازه بر اثر زمین لرزه ها ، تعیین آسیب پذیري و اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت مقاوم سازي براي زلزله هاي آتی ،منحنی هاي شکنندگی ابزار بسیار مفیدي هستند، چرا که احتمال آسیب وارد بر ساختمان ها را به عنوان تابعی از مشخصه هاي حرکت زمین عرضه می کنند. در این مقاله براي ارزیابی آسیب پذیري قاب هاي بتنی با سیستم دوگانه از شاخص خسارت پارك-انگ استفاده شده است .بدین منظور تعدادي قاب خمشی بتنی با دیوار برشی تحت ده زمین لرزه مربوط به ایران و سایر نقاط جهان است با استفاده از نرم افزار IDARC2D(ver7.0)تحلیل دینامیکی غیر خطی شده و منحنی شکنندگی مربوطه رسم و ماتریس خرابی قابها بدست آمده اند.


کلمات کلیدي:

آسیب پذیري، منحنی شکنندگی، قاب بتنی با سیستم ترکیبی، خسارت پارك-انگ

نویسندگان :

محمد حسین احمدي ، بابک قدس

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسیب پذیري , منحنی شکنندگی , قاب بتنی با سیستم ترکیبی , خسارت پارك انگ ,
:: بازدید از این مطلب : 955
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی لرزه اي ساختمانهاي بتن آرمه موجود ایران با توسعه منحنی شکست لرزه اي (FRAGILITY CURVE)

چکیده
ابزارهاي بسیار مفیدي براي تعیین میزان آسیب پذیري لرزه (Fragility Curve) منحنی هاي شکنندگی اي سازه ها می باشند. این گراف ها احتمال فراگذشت از یک سطح خرابی مشخص را در مقابل پارامتر هاي لرزه خیزي یک ساختمان را تعیین می نمایند.  تعداد زیادي از ساختمان هاي که در مناطق لرزه خیزایران واقع شدند طبق آیین نامه هاي موجود ساخته نشده و تجربیات زلزله هاي گذشته نیز نشان میدهد که ساختمانهاییکه مطابق مقررات امروزي طراحی واجرا نشده اند،نمی توانند در مقابل زلزله مقاومت کرده ومتحمل خسارتهایی می شوند.در این مقاله به ارزیابی لرزه اي ساختمانهاي با سیستم قاب خمشی بتنی موجود در ایران با استفاده از توسعه منحنی هاي شکست پرداخته با تحلیل ها ي Opensees 10 طبقه ساختمانهاي بتن آرمه موجود در نرم افزار -8- شده است.مدل هاي 5 استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی با استفاده از 7 شتاب نگاشت مورد ارزیابی قرارگرفته اندو در نهایت منحنی هاي شکست این سازه ها بدست آمده است.


کلمات کلیدي:

منحنی هاي شکست،آسیب پذیري،شکست لرزه اي،قاب خمش بتنی

نویسندگان :

غلامرضا قدرتی امیري  ، حسین پهلوان  ، علی ناصري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منحنی هاي شکست , آسیب پذیري , شکست لرزه اي , قاب خمش بتنی ,
:: بازدید از این مطلب : 942
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه