<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثرات آلودگی و روش های آلودگی زدایی خاک ها

خلاصه
يکي از انواع آلودگي های محیط زيست ، آلودگي خاک ميباشد. به همین دلیل امروزه بحث مهندسي ژئوتکنیک زيست محیطي اهمیت خاصيپیدا کرده و تحقیقات زيادی در اين زمینه انجام ميشود. آلودگيهای خاک ميتوانند از نوع مواد مضر جامد يا مايع باشند که با خاک طبیعيمخلوط شدهاند. البته آلايندههای گازی نیز ميتوانند در آب حل شده و وارد خاک شوند. وجود آلودگي ميتواند بر خواص مکانیکي و ويژگي-های مقاومتي خاک نیز اثر بگذارد. امروزه به منظور خارج کردن آلودگي از خاک و بهبود شرايط آن بسیاری از روش های پیشرفته ارائه شدهاست. در اين تحقیق سعي شده ابتدا مشکلاتي که آلودگي خاک ها ميتواند در محیط زيست ايجاد کند بیان شود، سپس مجموعهای کامل از انواعآلايندهها از جمله آلايندههای صنعتي، شهری، نفتي،کشاورزی و ديگر آلايندهها و طريقه تقسیم بندی آنها آورده شده است. با توجه به اثراتچشمگیر آلودگي ها روی بعضي از خصوصیات ژئوتکنیکي خاک تغییرات پارامترهای مختلف مکانیکي خاک از جمله تغییرات حدود اتربرگ،ضريب نفوذپذيری، مقاومت فشاری محدودنشده و ديگر پارامترها در برابر آلودگي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در آخر مجموعهای ازاصول و عملکرد روش های معمول آلودگي زدايي از جمله استخراج بخار خاک، شست و شوی خاک، تثبیت و جامدسازی، اصلاح الکتروکینتیک و بسیاری از روش های ديگر به تفصیل بیان شده است.


کلمات کلیدی:

خاک . آلودگی . آلودگی زدایی . خصوصیات ژئوتکنیکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک , آلودگی , آلودگی زدایی , خصوصیات ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 349
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تهویه تون لها و زیر گذرهای طویل شهری بر اساس ترمودینامیک جریان هوا

چکیده
 در این مقاله ضمن بررسی آلاینده ها و مقدار مجاز آن ها بر اساس استاندارد ایران و برخی کشورها و بررسی اجمالی مکانیزم رو شهای مختلف تهویه ( تهویه طولی، عرضی و نیمه عرضی)، اصول طراحی سیستم تهویه بر اساس رفتار ترمودینامیکی جریان هوا در تهویه طولی مورد بررسی قرار می گیرد. در روش سنتی طراحی سیستم تهویه بر اساس معادلات تجربی و تاثیر عواملی از جمله مشخصات هندسی تونل( طول، سطح مقطع و شیب تونل)، نوع پوشش تونل اثر پیستونی خودروها انجام می گیرد. اما در استفاده از معادلات ترمودینامیک جهت بررسی رفتار دینامیکی جریان هوا در تونل تاثیر موارد ذکر شده بر اساس معادلات جریان هوا در تونل و تاثیر عوامل مختلف بر آن ها از جمله تاثیر گرمای هوا، اثر پیستونی حرکت خودروها، ترمودینامیک جریان هوا در تونل، اثر حرکت پشت سر هم خودروها بر جریان هوا و اثر پیشتونی، تاثیر مقاومت خودرو بر تمرکز آلودگی در جلوی خودروها، تاثیر سیستم تهویه طولی بر تغییر جریان هوا در تونل، انتقال حرارت از سطوح و...، مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در این مقاله تاثیر شیب زیاد در دهانه ورودی تونل، شکل دهانه های ورودی و خروجی و... که می توانند در جریان هوا در تونل و کنترل شرایط آتش سوزی تاثیر گذار باشند نیز بررسی شده است.

واژگان کلیدی :

تونل . حمل و نقل شهری . آلودگی . تهویه.

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , حمل و نقل شهری , آلودگی , تهویه , ,
:: بازدید از این مطلب : 315
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثرات منفی زیست محیطی سد سازي و راهکارهاي کاهش آن

خلاصه
احداث سدهاي بزرگ به واسطه مزایاي اقتصادي- اجتماعی و هزینه هاي زیاد موضوعی بحث برانگیز می باشد. در طی سالهاي اخیر اثرات زیست محیطی بعنوان عاملی در توجیه پذیري طرحها دخالت نموده و اجراي پروژها را ممکن و یا غیرممکن ساخته است. محیط زیست به عنوان منبع اصلی حیات و مهم ترین ساختگاه هدف هاي بشري است و به دلیل محدودیت منابع زیست محیطی و برگشت ناپذیري آنها بسیاري ازافق هاي آتی بشر در ابهام قرار گرفته است. متاسفانه در بیشتر سدهاي احداث شده در کشورمان بصورت جامع توجه به اثرات زیست محیطی نشده است. هدف در این مقاله ارزیابی زیست محیطی سدسازي و اثرات بهداشتی و بیولوژیکی سدها می باشد. همچنین اثرات سد سازي بر فون و فلور منطقه و ارایه راهکارهایی براي مناطق خشک را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که تجمع مواد آلاینده در پشت سدها و راکد بودن انها باعث افزایش آلودگیهاي خاك و آب که منجر به شیوع بیماریها در انسان و سایر موجودات زنده می گردد. تغیرات در کیفیت آب پشت سدها از جمله دما، مواد مغذي، گازهاي حل شده و همچنین تغییر آب و هواي منطقه (رطوبت، درجه حرارت) باعث تنوع زیستی منطقه می شود. احداث سدهاي زیر زمینی در مناطق خشک و بکار گیري فناوري نانو راهکارهاي مناسبی جهت کاهش اثرات منفی سد سازي می باشد.


کلمات کلیدي:

سدسازي، اثرات زیست محیطی، آلودگی، سد زیرزمینی، فناوري نانو

نویسندگان :

نوشین ابوالحسنی ، محمد حسین صیادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدسازي , اثرات زیست محیطی , آلودگی , سد زیرزمینی , فناوري نانو ,
:: بازدید از این مطلب : 821
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی پارامترهای مقاومتی خاک سیمان تحت آلودگی فاضلاب و پس آب های صنعتی

خاک سيمان یکي از مصالح پركاربرد در مهندسي عمران بوده كه در واقع تركيبي از خاک، سيمان پرتلند و آب ميباشد. این تركيب در بسياری از سازه های خاكي، به منظور افزایش مقاومت برشي خاک، مقابله با آبشستگي و اصلاح خاکهای مسأله دار، مورد استفاده قرار ميگيرد. هدف این مطالعه بررسي انواع پارامترها و ویژگي های مقاومتي خاک سيمان ميباشد كه در اثر مجاورت با آلودگي های زیست محيطي، دچار اختلال در عملکرد سازهای گشته اند. به منظور انجام آزمایش، دوگروه نمونه ی آلوده و غير آلوده از خاک با درصدهای مختلفي از سيمان، بعد از گذشت مدت زمان 7 ، 14 و 24   روز، تحت آزمایش مقاومتي محصور نشده (تک محوری) قرار گرفت كه نتایج حاكي از یک كاهش قابل توجه در ، مقاومت نمونه های آلوده در مقایسه با نمونه های غير آلوده بود. همچنين نتایج نشان داد كه محيط های اسيدی در مقایسه با محيط های بازی، ظاهر نمونه ها را بيشتر دچار خوردگي ميكنند.


کلمات کلیدی:

خاک سیمان، آلودگی، مقاومت تک محوری، اسیدی و بازی، خورندگی

نویسندگان :

حمید رستمی (دانشکدهی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران)

علی فلاح (دانشکدهی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران)

ویدا دارابی (دانشکدهی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی )پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور(، تهران)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک سیمان , آلودگی , مقاومت تک محوری , اسیدی و بازی , خورندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه