<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

استفاده از خاكستر پوسته برنج در تثبيت خاكها با آهك

خلاصه
راهها شریانهای حیاتی و اقتصادی یك کشور از تاسیسات زیر بنایی آن محسوب میشوند . با توجه به هزینه زیاد و زمانطولانی که صرف احداث آنها می شود لازم است که در ساخت، توسعه، نگهداری و مرمت آنها دقت فراوان صورتگیرد، تا از هدر رفتن سرمای ههای ملی جلوگیری شود . در کشور ما بعلت اینکه جابجائی کالاها و مسافران بیشتر از طریقزمینی انجام می شود اهمیت مسئله فوق دو چندان می شود . در بیشتر مناطق ایران از جمله محل پروژه تحقیقاتی فوقکه در استان مازندران می باشد، از یك طرف شاهد بارندگی زیاد و بالا بودن سطح آبهای تحت الارضی هستیم و ازطرف دیگر بعلت دشت و هموار بودن زمین و عدم زهکش مناسب و همچنین جنس خاك محل که عمدتا از نوعخاکهای رسی و یا ر سدار می باشد، با مسئله تورم این خاکها مواجه بوده که به نوبه خود باعث بوجود آمدن بیش ازحد تغییر شکلهای قائم بر روی بستر و در نهایت خرابی روسازی می شود . یکی از روشهای رایج و کم هزینه جهت بهبودخصوصیات خاك، عمل تثبیت آن بوسیله آهك می باشد که بررسی های انجام شده نشان م یدهد که با توجه به شرایطمحیطی و جوی در مازندران عمل واکنش پذیری آهك و خاك رس در مجاورت رطوبت و دمای نسبتا پایین بخوبیانجام نخواهد پذیرفت . در این تحقیق سعی شده است تا در جهت سرعت بخشیدن به واکنش فوق از مواد افزودنیخاکستر پوسته برنج که در منطقه مورد مطالعه بمیزان قابل توجهی در کارخان ههای شالیکوبی در پروسه تولید برنجیافت م یشود استفاده گردد . آنچه در این مقاله ارائه می شود تاثیر افزودن خاکستر پوسته برنج بر روی میزان و سرعتواکنش پذیری پایین خاك و آهك م یباشد که از طریق آزمونها آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشانمی دهد که از طریق اضافه نمودن خاکستر پوسته برنج م یتوان از بخش اعظمی از خرابی های رایج راههای استان مازندران جلوگیری بعمل آورد .

کلید واژه ها :

پوسته برنج . آهك . آزمایشگاه . مکانیك خاک . خاکستر . تثبیت . مازندران . مواد افزودنی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوسته برنج , آهك , آزمایشگاه , مکانیك خاک , خاکستر , تثبیت , مازندران , مواد افزودنی ,
:: بازدید از این مطلب : 149
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تثبيت بستر راه مسير دادلي غزنين به مراوه تپه با استفاده از آهك

خلاصه
بدليل اينكه خاكهاي رس مسالهدار در پروژههاي عمراني نظير راهسازي و باند فرودگاه ميتواند مشكلاتي رابوجود آورد به همين جهت بجاي برداشتن اين خاكها و جايگزين كردن خاكهاي مناسبتر، براي كم كردنهزينههاي اجرايي از يكي از روشهاي مختلف تثبيت خاك با در نظر گرفتن مزايا و معايب هر روش استفادهكرد. يكي از اين روشهاي تثبيت خاك، تثبيت خاك با آهك است. در سال 1331 )ه.ش( براي تثبيت خاكبستر راه ارتباطي روستاي دادليغزنين به شهر مراوهتپه از آهك استفاده شد. در اين مقاله به بررسي آزمايشاتمكانيك خاك انجام گرفته نظير دانهبندي و حدود اتربرگ و همچنين نحوه استفاده از نتايج آزمايشگاهي CBR براي انتخاب طرح اختلاط مناسب آهك با خاك پرداخته شده است و در انتها نيز نتايج آزمايشاتژئوتكنيكي خاك تثبيت شده با آهك زير اساس راه، مورد بررسي قرار گرفت.


كلمات كليدي:

تثبيت خاك . آهك . آزمايش CBR . دادلي غزنين.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبيت خاك , آهك , آزمايش CBR , دادلي غزنين , ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر افزودن آهک و نانو آهک بر بهبود خواص خمیری رس لاغر (Lean Clay)

خلاصه
براي تثبیت خاکهاي مشكلدار در پروژههاي راهسازي روشهاي گوناگوني وجود دارد از جمله روشهايمقرون بصرفه موجود تثبیت با آهك و نانو آهك ميباشد. دراين پژوهش اثرآهك و نانوذرات آهك بررويخواص خمیري خاك رس جاده آق امام)محور آزادشهر مینودشت( ارزيابي میشود. - اين خاك، طبقطبقهبندي يونیفايد از نوع خاك CL ميباشد. هدف ازاين تحقیق شناسايي تاثیر متغیرهاي آهك ومتغیرنانوآهك )مقدار و نوع( برعملكرد خاك مسلح شده با آهك و نانوآهك میباشد.آزمايشات حدود اتربرگ با1.0 و 2 انجام شده است. ،1 ، 7 و نانو ذرات حاوي 5.0 ،6 ،4 ، افزودن درصدهاي وزني مختلف آهك شامل 3نتايج حاکي از آن است که افزودن آهك باعث کاهش دامنه خمیري و افزايش حدخمیري خاك رسميشود. همچنین آزمايش هاي SEM و X-Ray نشان دادند که ترکیب شیمیايي نانوذرات حاصل از روش آسیاب گلولهاي مشابه ترکیب شیمیايي پودر اصلي است و تغییري نمييابد.


کلمات کلیدي:

تثبیت خاك . آهك . نانوآهك . آزمايش حدود اتربرگ.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاك , آهك , نانوآهك , آزمايش حدود اتربرگ , ,
:: بازدید از این مطلب : 377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير رطوبت بر مقاومت CBR خاك تثبيت شده با آهك و سرباره كوره ذوب آهن (GGBS) در مجاورت سولفات

خلاصه
اگر خاك رس تثبيت شده با آهك، در معرض سولفات قرار گيرد، باعث بهوجود آمدن مشكلاتي از جمله، كاهش مقاومت ميشود. يكي ازراههاي كاهش اين مشكلات، جايگزين كردن بخشي از آهك با مواد ديگر مانند سرباره كوره ذوبآهن 1 است. در اين تحقيق خاك رسنمونهها مورد بررسي قرار CBR كائولينيت با درص دهاي مختلف آهك، سرباره و گچ، در درصد رطوب تهاي مختلف مخلوط شده و مقاومتگرفته است. نتايج آزمايشها اهميت ميزان رطوبت را در ساخت نمونهها نشان ميدهد. درصورت وجود رطوبت كافي جهت فعالسازي وهيدراتاسيون سرباره و انجام واكنش پوزولاني خاك و آهك، وجود سرباره در كنار گچ و آهك باعث افزايش مقاومت و كسب نتايج مناسبتر ميشود و درصورت عدم وجود رطوبت كافي وجود سرباره ميتواند نتيجه عكس داشته و از مقاومت نمونه ها بكاهد.

كلمات كليدي:

سرباره كوره ذوبآهن (GGBS) . آهك . رس كائولينيت . تثبيت خاك . CBR

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرباره كوره ذوبآهن (GGBS) , آهك , رس كائولينيت , تثبيت خاك , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 353
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تورم خاکهای ریزدانه تثبیت شده با آهک

به منظور بهسازی و اصلاح خاكها از روشهای مختلفي استفاده مي گرددكه استفاده از آهك به عنوان یكي از گزینه ها جهت بهسازی خاكهای ریزدانه مي باشد. خاكهای ریزدانه رسي دارای شرایط مختلفي مي باشند كه از جمله آنها مي توان به خاصيت تورمي این نوع خاكها اشاره كرد كه نياز به كنترل و اصلاح دارد. در این مقاله جهت بررسي پارامترهای تورمي خاكهای رسي نمونه ای از این خاكها آماده شد و سپس از درصد های 14و 28 روزه مورد آزمایش قرار گرفتند.سپس با استفاده از نتایج بدست آمده تاثير ميزان و زمان عمل ،7 ، مختلف آهك برای زمان عمل آوری 3 آوری آهك بر تورم خاك ریزدانه مورد بررسي قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

بهسازی،آهك،تورم و زمان عمل آور ی

نویسندگان :

قادر باقری (عضو هيئت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

حمید شعبانزاده (عضو هيئت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

امیر گروسی (دانشجوی كارشناسي ارشد خاك و پي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , آهك , تورم و زمان عمل آور ی ,
:: بازدید از این مطلب : 1810
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تورم خاکهای ریزدانه تثبیت شده با آهک

به منظور بهسازي و اصلاح خاكها از روشهاي مختلفي استفاده مي گرددكه استفاده از آهك به عنوان يكي از گزينه ها جهت بهسازي خاكهاي ريزدانه مي باشد. خاكهاي ريزدانه رسي داراي شرايط مختلفي مي باشند كه از جمله آنها مي توان به خاصيت تورمي اين نوع خاكها اشاره كرد كه نياز به كنترل و اصلاح دارد. در اين مقاله جهت بررسي پارامترهاي تورمي خاكهاي رسي نمونه اي از اين خاكها آماده شد و سپس از درصد هاي  14و 28 روزه مورد آزمايش قرار گرفتند.سپس با استفاده از نتايج بدست آمده تاثير ميزان و زمان عمل ،7 ، مختلف آهك براي زمان عمل آوري 3 آوري آهك بر تورم خاك ريزدانه مورد بررسي قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

بهسازی،آهك،تورم و زمان عمل آور ی

نویسندگان :

امیر گروسی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی)

دکترحمید شعبانزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان)

دکتر محمدرضا عطرچیان (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , آهك , تورم و زمان عمل آور ی ,
:: بازدید از این مطلب : 1805
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه