<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي اثر هندسه هسته بر رفتار پسالرزهاي سدهاي خاكي ناهمگن، مطالعه موردي سد مسجد سليمان

خلاصه
يكي از مهمترين مسائل در رابطه با تحليل و طراحي سدهاي خاكي، پيشبيني رفتار سد تحت اثر زلزله است. پيشرفت درروشهاي تحليلي، ارزيابي بهتر و واقعبينانهتر پاسخ اين سازهها را فراهم كرده است. در اين تحقيق اثر هندسهي هسته سد بر پاسخدر مدل كردن هندسه و شرايط مرزي پيچيده استاتيكي و FLAC ديناميكي آن مورد بررسي قرار گرفته است. به علت قابليت زياد كدديناميكي، اعمال بارگذاريهاي مختلف استاتيكي و ديناميكي و همچنين امكان تعريف نقاط مشخصي از شبكه كه بتوان رفتار آن راحين تحليل بررسي كرد، اين نرمافزار تفاضل محدود براي مدلسازي انتخاب شده است. سد مسجدسليمان جهت بررسي، در نظر گرفتهشده است. در ابتدا به مدلسازي مراحل ساخت و آبگيري سد و مقايسه نتايج به دست آمده با نتايج ابزاردقيق پرداخته شد. سپس با درنظر گرفتن شيبهاي مختلف ديواره هسته، اثر هندسه هسته، بر رفتار پسالرزهاي سد مسجد سليمان مورد بررسي قرار گرفته است. درنهايت ميتوان نتيجه گرفت كه با كاهش شيب ديوارههاي هسته سطح آب حين زلزله در تراز پايينتري قرار ميگيرد. در شرايط پسالرزهاي اضافه فشار آب حفرهاي با كاهش شيب ديوارههاي هسته ديرتر زائل ميشود.

كلمات كليدي:

اضافه فشار آب حفرهاي . هسته . ابزاردقيق . FLAC2D  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اضافه فشار آب حفرهاي , هسته , ابزاردقيق , FLAC2D , ,
:: بازدید از این مطلب : 469
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبي تونل مترو اصفهان

شهرها، نقش تعيين كنندهاي در تسريع و تسهيل حمل و نقل درون شهري برعهده دارند. علاوه بر آن به علت حساسيت فوقالعاده اين سازهها، انتخاب نوع مناسب و مدلسازي و طراحي آنها از اهميت بسزايي برخوردارميباشد. رفتار تونل حين زلزله، يكي از مواردي است كه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. در اين مقاله به بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبيكه يك نرمافزار تفاضل محدود و نرمافزاري بسيار قوي در زمينه مدل - FLAC تونل مترو اصفهان پرداخته شده است. در اين پژوهش از نرمافزارسازي سازههاي مدفون است، استفاده شده است. جهت اعتبار بخشي به نتايج، نشست سطح زمين به دست آمده از نرمافزار ناشي از حفر تونل بانتايج ابزار دقيق مقايسه شده است و مشاهده شد كه نتايج به دست آمده از نرمافزار تطابق خوبي با نتايج ابزاردقيق دارد. در نهايت رفتار لرزهاي تونل7 ريشتر و / مترواصفهان مورد بررسي قرار داده شد. جهت اعمال زلزله، شتاب نگاشت زلزله طبس در نظر گرفته شد. زلزله طبس به بزرگي 8زمان 30 ثانبه به تونل وارد شد. اين زلزله كه جزو زلزلههاي بزرگ جهان است باعث نشستهايي در حد 20 سانتيمتر در سطح زمين بالاي تونل مترو اصفهان گشت كه اندازه اين نشست در محدوده استاندارد قرار ندارد.

كلمات كليدي:

نرم افزار FLAC . نشست . ابزاردقيق . حفر تونل . زلزله طبس .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرم افزار FLAC , نشست , ابزاردقيق , حفر تونل , زلزله طبس , ,
:: بازدید از این مطلب : 543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر شكل مقطع تونل بر ميزان نشست سطح زمين (مطالعه موردي تونل مترو اصفهان)

خلاصه
تونلهاي حمل و نقل زيرزميني، ضمن كاهش بار ترافيكي شهرها، نقش تعيين كنندهاي در تسريع و تسهيل حمل و نقل درون شهري بر عهدهدارند. به علت حساسيت فوقالعاده اين سازهها، انتخاب نوع مناسب و مدلسازي و طراحي آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. از جمله مواردبسيار مهم در احداث تونل متروها، انتخاب شكل دهانه مناسب براي تونل است، به گونهاي كه بتواند مقاومت كافي را در برابر تنشهاي واردهاز خود نشان داده و تغييرمكانها و كرنش برشي مجاز را پاسخگو باشد. براي اين منظور، ميتوان از روشهاي تجربي و نيز مدلسازي نرمافزارهايالمان محدود و يا تفاضل محدود جهت تحليل و طراحي تونلها و سيستمهاي نگهدارنده استفاده نمود. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي تأثيرجهت مدلسازي تونل (مطالعه موردي: تونل FLAC2D هندسه تونل بر اندازه نشست سطح زمين است. در اين راستا از نرمافزار تفاضل محدودمترو اصفهان) استفاد شده است. در اين مقاله، در ابتدا به مدلسازي تونل مترو اصفهان پرداخته شده است. سپس جهت اعتبار بخشي به نتايج، نشستبه دست آمده از نرمافزار در اثر احداث تونل در سه نقطه در بالاي تونل جنوبي با نتايج ابزار دقيق مقايسه شده و پس از صحت سنجي نتايج، اثردايرهاي، نعل اسبي و دوقوسي شكل بودن مقطع تونل مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به نتايج به دست آمده مشاهده شد كه، حداكثر نشست در حالت تونل نعلي شكل و حداقل نشست در حالت تونل دوقوسي ايجاد ميشود.


كلمات كليدي:

نشست . تونل . شكل مقطع . ابزاردقيق

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , تونل , شكل مقطع , ابزاردقيق ,
:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي مقايسه نتايج ابزاردقيق و مدلسازي عددي در پروژه پايدارسازي جداره گود پروژه ساختمان بيمارستان آتيه 2 

خلاصه
در اين مطالعه نتايج بدست آمده از ابزار دقيق و مانيتورينگ در يك گود عميق اجرا شده به عمق 42 متر در تهران با نتايج پيش بيني شده از آناليزاجزا محدود مقايسه شده است. جهت پايدارسازي اين گود از روش تركيبي نيلينگ و انكراژ به همراه ستون هاي بتني با قطر 1 متر استفاده شدهو با تعداد 67 رفلكتور ، 4 عدد انحراف سنج و 2 عدد اتساع سنج Free Station است. بررسي و كنترل تغيير شكل هاي جداره گود به روشانجام شده است. نتايج بدست آمده از ابزار دقيق نشان دهنده تطابق خوب تغيير شكل هاي پيش بيني شده با نتايج بدست آمده از ابزار دقيق مي باشد.انجام شده است. خاكبرداري 20 متر پائين تر Plaxis مدلسازي عددي به صورت دو بعدي با فرض شرايط كرنش مسطح در نرم افزار اجزا محدوداز تراز آب انجام شده است. وجود اختلاف بين نتايج حاصل از قرائت ابزاردقيق و نتايج بدست آمده از مدلسازي دلايل مختلفي مي تواند داشتهباشد كه در اين مطالعه به آن ها پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهند پارامترهاي مقاومتي، فرضيات مدلسازي عددي و مراحل اجرايي مي تواندبيشترين سهم را در اين اختلاف داشته باشد.


كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . گودبرداري عميق . ابزاردقيق . نيلينگ و انكراژ .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , گودبرداري عميق , ابزاردقيق , نيلينگ و انكراژ , ,
:: بازدید از این مطلب : 333
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر هندسه هسته بر رفتار پسالرزهاي سدهاي خاكي ناهمگن، مطالعه موردي سد مسجد سليمان

خلاصه
يكي از مهمترين مسائل در رابطه با تحليل و طراحي سدهاي خاكي، پيشبيني رفتار سد تحت اثر زلزله است. پيشرفت در روشهاي تحليلي، ارزيابي بهتر و واقعبينانهتر پاسخ اين سازهها را فراهم كرده است. در اين تحقيق اثر هندسهي هسته سد بر پاسخ در مدل كردن هندسه و شرايط مرزي پيچيده استاتيكي و FLAC ديناميكي آن مورد بررسي قرار گرفته است. به علت قابليت زياد كد ديناميكي، اعمال بارگذاريهاي مختلف استاتيكي و ديناميكي و همچنين امكان تعريف نقاط مشخصي از شبكه كه بتوان رفتار آن را حين تحليل بررسي كرد، اين نرمافزار تفاضل محدود براي مدلسازي انتخاب شده است. سد مسجدسليمان جهت بررسي، در نظر گرفته شده است. در ابتدا به مدلسازي مراحل ساخت و آبگيري سد و مقايسه نتايج به دست آمده با نتايج ابزاردقيق پرداخته شد. سپس با در نظر گرفتن شيبهاي مختلف ديواره هسته، اثر هندسه هسته، بر رفتار پسالرزهاي سد مسجد سليمان مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت ميتوان نتيجه گرفت كه با كاهش شيب ديوارههاي هسته سطح آب حين زلزله در تراز پايينتري قرار ميگيرد. در شرايط پسالرزهاي اضافه فشار آب حفرهاي با كاهش شيب ديوارههاي هسته ديرتر زائل ميشود.

كلمات كليدي:

اضافه فشار آب حفرهاي . هسته . ابزاردقيق . FLAC2D

نویسندگان :

محمد ملكي ، مهديه دارابي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اضافه فشار آب حفرهاي , هسته , ابزاردقيق , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 431
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبي تونل مترو اصفهان

خلاصه
تونلهاي حمل و نقل زيرزميني، ضمن كاهش بار ترافيكي شهرها، نقش تعيين كنندهاي در تسريع و تسهيل حمل و نقل درون شهري بر عهده دارند. علاوه بر آن به علت حساسيت فوقالعاده اين سازهها، انتخاب نوع مناسب و مدلسازي و طراحي آنها از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد. رفتار تونل حين زلزله، يكي از مواردي است كه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. در اين مقاله به بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبي كه يك نرمافزار تفاضل محدود و نرمافزاري بسيار قوي در زمينه مدل - FLAC تونل مترو اصفهان پرداخته شده است. در اين پژوهش از نرمافزار سازي سازههاي مدفون است، استفاده شده است. جهت اعتبار بخشي به نتايج، نشست سطح زمين به دست آمده از نرمافزار ناشي از حفر تونل با نتايج ابزار دقيق مقايسه شده است و مشاهده شد كه نتايج به دست آمده از نرمافزار تطابق خوبي با نتايج ابزاردقيق دارد. در نهايت رفتار لرزهاي تونل7 ريشتر و / مترو اصفهان مورد بررسي قرار داده شد. جهت اعمال زلزله، شتاب نگاشت زلزله طبس در نظر گرفته شد. زلزله طبس به بزرگي 8 زمان 30 ثانبه به تونل وارد شد. اين زلزله كه جزو زلزلههاي بزرگ جهان است باعث نشستهايي در حد 20 سانتيمتر در سطح زمين بالاي تونل مترو اصفهان گشت كه اندازه اين نشست در محدوده استاندارد قرار ندارد.

كلمات كليدي:

نرم افزار  FLAC . نشست . ابزاردقيق . حفر تونل . زلزله طبس

نویسندگان :

حسنعلي اسلاميان ،محمود وفائيان ،الهام چاووشي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرم افزار FLAC , نشست , ابزاردقيق , حفر تونل , زلزله طبس ,
:: بازدید از این مطلب : 446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر شكل مقطع تونل بر ميزان نشست سطح زمين (مطالعه موردي تونل مترو اصفهان)

خلاصه
تونلهاي حمل و نقل زيرزميني، ضمن كاهش بار ترافيكي شهرها، نقش تعيين كنندهاي در تسريع و تسهيل حمل و نقل درون شهري بر عهدهدارند. به علت حساسيت فوقالعاده اين سازهها، انتخاب نوع مناسب و مدلسازي و طراحي آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. از جمله مواردبسيار مهم در احداث تونل متروها، انتخاب شكل دهانه مناسب براي تونل است، به گونهاي كه بتواند مقاومت كافي را در برابر تنشهاي واردهاز خود نشان داده و تغييرمكانها و كرنش برشي مجاز را پاسخگو باشد. براي اين منظور، ميتوان از روشهاي تجربي و نيز مدلسازي نرمافزارهايالمان محدود و يا تفاضل محدود جهت تحليل و طراحي تونلها و سيستمهاي نگهدارنده استفاده نمود. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي تأثيرجهت مدلسازي تونل (مطالعه موردي: تونل FLAC2D هندسه تونل بر اندازه نشست سطح زمين است. در اين راستا از نرمافزار تفاضل محدودمترو اصفهان) استفاد شده است. در اين مقاله، در ابتدا به مدلسازي تونل مترو اصفهان پرداخته شده است. سپس جهت اعتبار بخشي به نتايج، نشستبه دست آمده از نرمافزار در اثر احداث تونل در سه نقطه در بالاي تونل جنوبي با نتايج ابزار دقيق مقايسه شده و پس از صحت سنجي نتايج، اثردايرهاي، نعل اسبي و دوقوسي شكل بودن مقطع تونل مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به نتايج به دست آمده مشاهده شد كه، حداكثر نشستدر حالت تونل نعلي شكل و حداقل نشست در حالت تونل دوقوسي ايجاد ميشود.


كلمات كليدي:

نشست . تونل، شكل مقطع . ابزاردقيق

نویسندگان :

محمد اميري ، سعيد رجبي ، مهديه دارابي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , تونل، شكل مقطع , ابزاردقيق ,
:: بازدید از این مطلب : 357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي مقايسه نتايج ابزاردقيق و مدلسازي عددي در پروژه پايدارسازي جداره گود پروژه ساختمان بيمارستان آتيه2

خلاصه
در اين مطالعه نتايج بدست آمده از ابزار دقيق و مانيتورينگ در يك گود عميق اجرا شده به عمق 42 متر در تهران با نتايج پيش بيني شده از آناليز اجزا محدود مقايسه شده است. جهت پايدارسازي اين گود از روش تركيبي نيلينگ و انكراژ به همراه ستون هاي بتني با قطر 1 متر استفاده شده و با تعداد 67 رفلكتور ، 4 عدد انحراف سنج و 2 عدد اتساع سنج Free Station است. بررسي و كنترل تغيير شكل هاي جداره گود به روش انجام شده است. نتايج بدست آمده از ابزار دقيق نشان دهنده تطابق خوب تغيير شكل هاي پيش بيني شده با نتايج بدست آمده از ابزار دقيق مي باشد. انجام شده است. خاكبرداري 20 متر پائين تر Plaxis مدلسازي عددي به صورت دو بعدي با فرض شرايط كرنش مسطح در نرم افزار اجزا محدود از تراز آب انجام شده است. وجود اختلاف بين نتايج حاصل از قرائت ابزاردقيق و نتايج بدست آمده از مدلسازي دلايل مختلفي مي تواند داشته باشد كه در اين مطالعه به آن ها پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهند پارامترهاي مقاومتي، فرضيات مدلسازي عددي و مراحل اجرايي مي تواند بيشترين سهم را در اين اختلاف داشته باشد.


كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . گودبرداري عميق . ابزاردقيق . نيلينگ و انكراژ

نویسندگان :

علي يزدان سپاس ، سيد نيما ميرهادي ، روزبه صالح آبادي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , گودبرداري عميق , ابزاردقيق , نيلينگ و انكراژ ,
:: بازدید از این مطلب : 416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي عملكرد و كاربرد سيستم انحراف سنج در ارزيابي پايداري ديوارهاي ايستگاه مترو – مطالعه موردي ايستگاههاي قطعه جنوبي متروي اصفهان

در مسير قطعه جنوبي متروي اصفهان حدفاصل ميدان آزادي تا ترمينال صفه سه ايستگاه در نظر گرفته شده است . اين پروژه به طول 3991 متر مي باشد و ايستگاه هاي دانشگاه، كارگر و خوابگاه در مسير آن قرار دارد . در زمان عمليات اجرايي ايستگاهها هيچگونه طرحي براي ابزاردقيق جهت كنترل پايداري ايستگاهها در نظر گرفته نشده بود در صورتيكه در تونلهاي مسير از ابزاردقيق استفاده مي شد . پس از ريزش ديواره شرقي ايستگاه كارگر تيم طراحي جهت كنترل حركت ديوارهها طرح ابزاردقيقي را آماده نمود كه در آن تنها از انحراف سنج استفاده مي شد . در اين مقاله پس از بررسي عملكرد و كاربرد سيستم انحراف سنج در ارزيابي پايداري ايستگاهها تاثير طراحي غير اصوليطرح ابزاردقيق بر پروژه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

 

كلمات كليدي:

ابزاردقيق، سيستم نگهداري، ترانشه، انحراف سنج

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسنده:

 غلامرضا كشت پرور

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزاردقيق , سيستم نگهداري , ترانشه , انحراف سنج ,
:: بازدید از این مطلب : 1732
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه