<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

برآورد زاویه بهینه شیب شیروانی دردیوارهای معادن روباز (مطالعه موردی شیروانی معدن مس سرچشمه)

خلاصه
نياز مبرم جوامع بشري امروز، به استفاده از منابع ومواد معدني ذخيره شده زيرزميني وقابل استخراج مسئله اي غير قابل انکار واجتناب مي باشد.همچنين با توجه به افزايش جمعيت ورشد اقتصادي وافزايش نياز بشر به چنين منابعي لزوم دسترسي به منابع زيرزميني واقع دراعماق پائين تر زمينبيشتر احساس مي گردد که خوشبختانه با پيشرفت تکنولوژي استخراج ومخصوصاً ابداع ماشين آلات حفاري عظيم اين امکان هرچه بيشتر فراهمگرديده است . پايداري شيب يکي از مهمترين وحساس ترين زمينه هاي مهندسي براي طراحان معادن روباز ومهندسين ژئو تکنيک مي باشد.انتخاب زاويه شيب مناسب براي هرمعدن چه از نظر اقتصادي وچه از نظر فني مهمترين بخش طراحي را تشکيل مي دهد. ازاين رو نقش زاويه شيبدر پايداري، طراحي، استخراج، پيش بيني شکست وکسستگي ها بسيار حائز اهميت مي باشد. دراين مقاله به بررسي تعيين زاويه بهينه شيب شيرواني درديوارهاي معادن روباز، پرداخته شده است .


کلمات کلیدی :

شیروانی . زاويه بهینه . اجزاء محدود . پايداری شیب . معادن روباز

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیروانی , زاويه بهینه , اجزاء محدود , پايداری شیب , معادن روباز ,
:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و پایدارسازی زمین لغزش منطقه طالقانی گرمی

خلاصه
زمین لغزش از پدیده هایی است که موجب تخریب ساختمانهای مسکونی وآسیب به خیابان ها می شود. در این تحقیق زمین لغزش به وقوع پیوستهدر منطقه طالقانی شهرستان گرمی مورد مطالعه واقع شده است، تحلیل پایداری زمین لغزش موردنظر مبتنی بر تعادل حدی و روش اجزاء محدودمی باشد؛ برای انجام این کار ابتدا مدل رایانهای مقطعی از منطقه زمین لغزش با استفاده از نرم افزارهای GeoSlope 2004 و Plaxis v8.2 ساخته شد سپس درحالتهایمختلف تحت تحلیل پایداری قرارگرفت براساس مشاهدات صحرایی و انطباق آن با نتایج مدل سازیها ملاحظه گردیدکه شکل لغزش از نوع دورانی بوده و به صورت تدریجی در حال حرکت و جابجایی است؛ بعد از شناسایی سطح لغزش و تأیید نتایج مدل سازیها باشرایط محل، اقدام به بررسی پایدارسازی شامل اصلاح هندسه دامنه و میخکوبی خاک گردید در انتها پایداری زمین لغزش تحت شرایط دینامیکیبه روش شبه استاتیکی مورد تحقیق قرارگرفت .


کلمات کليدي:

زمین لغزش . تحلیل پایداری . تعادل حدی . اجزاء محدود . پایدارسازی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , تحلیل پایداری , تعادل حدی , اجزاء محدود , پایدارسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 280
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد زاویه بهینه شیب شیروانی دردیوارهای معادن روباز (مطالعه موردی: شیروانی معدن مس سرچشمه)

خلاصه
نياز مبرم جوامع بشري امروز، به استفاده از منابع ومواد معدني ذخيره شده زيرزميني وقابل استخراج مسئله اي غير قابل انکار واجتناب مي باشد.همچنين با توجه به افزايش جمعيت ورشد اقتصادي وافزايش نياز بشر به چنين منابعي لزوم دسترسي به منابع زيرزميني واقع دراعماق پائين تر زمينبيشتر احساس مي گردد که خوشبختانه با پيشرفت تکنولوژي استخراج ومخصوصاً ابداع ماشين آلات حفاري عظيم اين امکان هرچه بيشتر فراهمگرديده است . پايداري شيب يکي از مهمترين وحساس ترين زمينه هاي مهندسي براي طراحان معادن روباز ومهندسين ژئو تکنيک مي باشد.انتخاب زاويه شيب مناسب براي هرمعدن چه از نظر اقتصادي وچه از نظر فني مهمترين بخش طراحي را تشکيل مي دهد. ازاين رو نقش زاويه شيبدر پايداري، طراحي، استخراج، پيش بيني شکست وکسستگي ها بسيار حائز اهميت مي باشد. دراين مقاله به بررسي تعيين زاويه بهينه شيب شيروانيدرديوارهاي معادن روباز، پرداخته شده است


کلمات کلیدی:

شیروانی . زاويه بهینه . اجزاء محدود . پايداری شیب . معادن روباز

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیروانی , زاويه بهینه , اجزاء محدود , پايداری شیب , معادن روباز ,
:: بازدید از این مطلب : 220
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر زلزله های حوزه نزدیک بر روی پاسخ لرزه ای سيستم خاک-شمع-سازه

خلاصه
در زلزلههای حوزه نزدیک اثر جهتپذیری و موقعیت کانون زلزله نسبت به گسل، محتوای فرکانسی متفاوتی را ایجاد میکند که از مشخصات آنهامی توان به پالسهایی با دامنه بزرگ و زمان تناوب متوسط تا بلند اشاره کرد. در این تحقیق برای مقایسه اثر زلزلههای حوزه نزدیک بر روی یکبا در نظر Von Wolffersdorff سیستم خاک، گروه شمع و سازه از مدلسازی به روش اجزا محدود استفاده شده است. مدل هایپوپلاستیکگرفتن مفهوم کرنش بیندانهای برای مدلسازی خاک غیرچسبنده )ماسه( بكار گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که پالسهایسرعت حوزه نزدیک اثر قابل توجهی بر روی رفتار سیستم دارند، و تغییرمكان ناگهانی بزرگ بر روی شمعها و سازه ایجاد میکنند. با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-شمع-سازه شتاب سطح خاک در محل سازه شدیدتر از شتاب سطح آزاد خاک است.


کلمات کلیدی:

حوزه نزدیک . اندرکنش خاک شمع سازه . هایپوپلاستیسیته . اجزاء محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوزه نزدیک , اندرکنش خاک شمع سازه , هایپوپلاستیسیته , اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 350
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پاسخ دینامیکی فونداسیون نواری سطحی با روش اجزاء محدود

خلاصه
قرار دارد، مورد بررسی قرار H که روی یک لایه از خاک به ضخامت B در این مقاله پاسخ دینامیکی فونداسیون نواری سطحی به عرضقرار دارد. طبق  و میرایی آن s گرفته است. فونداسیون نواری در معرض بار هارمونیک عمودی قرار دارد. ضریب پواسون خاکمشخصات فوق، مدلسازی به وسیله نرمافزار اجزاء محدود انجام گرفته است. مدلسازی برای حالتهای مختلفی صورت گرفته است. مقداربرابر 1 و 2 در نظر گرفته شده H B میرایی خاک برابر 5 و 11 درصد میباشد. ضریب پواسون خاک برابر 1.0 و 1.0 فرض شده است و نسبتبر روی پاسخ دینامیکی فونداسیون نواری، مورد بررسی قرار گرفته H B است. در این مقاله اثر میرایی خاک، اثر ضریب پواسون، و اثر نسبتاست. از جمله نتایج بهدست آمده میتوان به این مورد اشاره کرد که با افزایش میرایی خاک، دامنه پاسخ دینامیکی فونداسیون نواری به طور کلی کاهش مییابد. نتایج دیگر بهصورت نمودارهایی ارائه میشود.


کلمات کلیدی:

فونداسیون نواری . دینامیکی . اجزاء محدود .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون نواری , دینامیکی , اجزاء محدود , ,
:: بازدید از این مطلب : 363
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر بارهاي ارتعاشی سطحی روي پوشش نهایی تونل ضربعلی زاده مداح

چكيده
زیرگذر ضربعلیزاده - 73 متر و ارتفاع 71 متر می- / 3 متر و فضایی با عرض 5 / مداح یک تونل شهری واقع در جنوب شهر تهران با روباره 5باشد. این تونل، از یک مقطع چندقوسی ساخته شده و به روش NATM حفاری می گردد. پوشش اولیه از سیستم شاتکریت و لتیس گیردراستفاده شده و پوشش نهایی از بتن مسلح با ضخامت کلی 51 سانتیمتر استفاده شده است. این تونل از زیر خطوط راه آهن ریلی می گذرد ونقش ارتباطی دو طرف خط ریلی را دارد. کنترل تغییر مکان های ناشی از ارتعاش عبور و مرور وسایل نقلیه ریلی که بار لرزهای با دامنه وفرکانس کم تولید میکند روی سازههای مجاور موضوعی تأثیرگذار است و باید میزان آن کنترل و یا محدود گردد. با توجه به عبور خطوطریلی از بالای تونل،بررسی اثر بارهای لرزهای ناشی از عبور وسایل نقلیه ریلی روی تونل باید بررسی گردد. این موضوع از این لحاظ حائزاهمیت است که افزایش لحظه ای نیروهای داخلی ممکن است موجب شکست گردد. در لحظه برخورد موج تنش به سازه پوشش نهایینیروهای داخلی رشد کرده و سپس با عبور جبهه موج به تدریج، نتایج نیرویی کاهش می یابد. در این فرآیند بخشی از نیروها و تغییرمکان ها به صورت ماندگار باقی می مانند.این مطالعه با مدل سازی فضای زیرزمینی و پوشش آن به روش FEM و اعمال بار ارتعاشی وسایل نقلیه ریلی در شرایط مختلف صورتمیگیرد. لازم به ذکر است بار ارتعاشی به صورت تاریخچه شتاب زمان به سطح زمین داده می شود و تحلیل دینامیکی صورت می گیرد. با - برداشت اثرات القایی ناشی از ارتعاش به پوشش نهایی تونل، میزان اثر عبور وسایل نقلیه ریلی روی پوشش نهایی تونل بررسی میشود.


واژه هاي کليدي:

تونل . ارتعاش سطحی . اجزاء محدود . روش حفاری مرحله ای

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , ارتعاش سطحی , اجزاء محدود , روش حفاری مرحله ای ,
:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر بارهاي ارتعاشی سطحی روي پوشش نهایی تونل ضربعلی زاده مداح

چكيده
زیرگذر ضربعلیزاده - 73 متر و ارتفاع 71 متر می- / 3 متر و فضایی با عرض 5 / مداح یک تونل شهری واقع در جنوب شهر تهران با روباره 5باشد. این تونل، از یک مقطع چندقوسی ساخته شده و به روش NATM حفاری می گردد. پوشش اولیه از سیستم شاتکریت و لتیس گیردراستفاده شده و پوشش نهایی از بتن مسلح با ضخامت کلی 51 سانتیمتر استفاده شده است. این تونل از زیر خطوط راه آهن ریلی می گذرد ونقش ارتباطی دو طرف خط ریلی را دارد. کنترل تغییر مکان های ناشی از ارتعاش عبور و مرور وسایل نقلیه ریلی که بار لرزهای با دامنه وفرکانس کم تولید میکند روی سازههای مجاور موضوعی تأثیرگذار است و باید میزان آن کنترل و یا محدود گردد. با توجه به عبور خطوطریلی از بالای تونل، بررسی اثر بارهای لرزهای ناشی از عبور وسایل نقلیه ریلی روی تونل باید بررسی گردد. این موضوع از این لحاظ حائزاهمیت است که افزایش لحظه ای نیروهای داخلی ممکن است موجب شکست گردد. در لحظه برخورد موج تنش به سازه پوشش نهایینیروهای داخلی رشد کرده و سپس با عبور جبهه موج به تدریج، نتایج نیرویی کاهش می یابد. در این فرآیند بخشی از نیروها و تغییرمکان ها به صورت ماندگار باقی می مانند.این مطالعه با مدل سازی فضای زیرزمینی و پوشش آن به روش FEM و اعمال بار ارتعاشی وسایل نقلیه ریلی در شرایط مختلف صورتمیگیرد. لازم به ذکر است بار ارتعاشی به صورت تاریخچه شتاب زمان به سطح زمین داده می شود و تحلیل دینامیکی صورت می گیرد. با - برداشت اثرات القایی ناشی از ارتعاش به پوشش نهایی تونل، میزان اثر عبور وسایل نقلیه ریلی روی پوشش نهایی تونل بررسی میشود.

واژه هاي کليدي :

تونل . ارتعاش سطحی . اجزاء محدود . روش حفاری مرحله ای

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , ارتعاش سطحی , اجزاء محدود , روش حفاری مرحله ای ,
:: بازدید از این مطلب : 532
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیواره حایل . دوران . حالت مقاوم و محرک . اجزاء محدود

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیواره حایل , دوران , حالت مقاوم و محرک , اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 617
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

حل مرز بالاي آناليز حدي براي ظرفيت باربري نهايي با استفاده از معيار شكست غير خطي هوك-براون

خلاصه
تا كنون محاسبات كامل و جامعي براي تعيين ظرفيت باربري نهايي توده سنگ با استفاده از معيار خطي موهر-كولمب ارائه شده است، اگر چه،نتايج آزمايشگاهي بوضوح نشان ميدهند كه معيارهاي مقاومتي اكثر سنگها به ازاي تغييرات تنش نرمال، غير خطي ميباشد. با توجه به اين مسأله درسالهاي اخير مطالعات مختلفي براي ظرفيت باربري نهايي توده سنگها با استفاده از معيار هوك-براون، كه يكي از مناسبترين معيارها براي بيانخواص مقاومتي توده سنگ است، صورت گرفته است، اما در تمامي اين مطالعات از معيار اصلاح شده يا ساده شدة هوك-براون استفاده شده ياسعي شده منحني هوك-براون با معيار موهر-كولمب اصلاح شده تخمين زده شود.در اين مقاله با استفاده از روش آناليز حدي، حل مرز بالا صورت گرفته و بار حدي پلاستيك محاسبه گرديده است. تابع تسليم غير خطي هوك-براون در اين آناليز استفاده شده است. با استفاده از قانون جريان همراه، معيار غير خطي ميتواند بصورت مستقيم در آناليز حدي مرز بالا استفادهگردد و نيازي به خطي سازي براي محاسبات نميباشد. توان اتلافي پلاستيك بصورت ميادين سرعت قابل قبول و فرمولاسيون بهينه سازي غير خطيتعيين ميگردد و براي مدل سازي توده سنگ از روش اجزاء محدود استفاده شده است و روش فوق برنامه نويسي گرديده است، سپس نتايج ظرفيت باربري نهايي بدست آمده و با نتايج عددي موجود مقايسه شده است.


كلمات كليدي :

حل مرز بالا . معيار هوك-براون . ظرفيت باربري نهايي . توده سنگ . اجزاء محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حل مرز بالا , معيار هوك-براون , ظرفيت باربري نهايي , توده سنگ , اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه و ارزيابي روابط مختلف نشست پيهاي نواري قرار گرفته بر روي خاكهاي ماسهاي

خلاصه
با توجه به استفاده گسترده پيهاي نواري در اجراي ساختمانها، مطالعات وسيعي در زمينه طراحي اين سازهها انجام شده است.نشست پيها از عوامل بسيار مهم و تعيين كننده در طراحي آنها ميباشد. در طول ساليان گذشته روشهاي مختلفي جهت محاسبهنشست پيهاي نواري ارائه شده است. روابط ارائه شده بر پايه مشاهدات تجربي و يا روشهاي تئوري ميباشند. استفاده از رابطهمناسب جهت طراحي پيها از مهمترين دغدغههاي مهندسين ژئوتكنيك ميباشد. در اين مقاله، مقدار نشست آني پيهاي نواري قرارگرفته بر روي خاكهاي دانهاي همگن محاسبه شده و تاثير عوامل مختلف بر ميزان نشست آنها بررسي شده است. مقدار نشست به -وسيله روشهاي مختلف تجربي و تئوري محاسبه شده است. نتايج حاصل از اين روابط با نتايج حاصل از روش عددي اجزاء محدوداستفاده PLAXIS مقايسه شده است. در اين مقاله جهت محاسبه نشست پيهاي نواري به روش اجزاء محدود، از نرم افزار تجاري شده است. در پايان نتايج روشهاي مختلف با يكديگر مقايسه شده و ميزان خطاي هر روش گزارش شده است.

كلمات كليدي:

پي نواري . نشست . اجزاء محدود . خاك دانهاي . Plaxis .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پي نواري , نشست , اجزاء محدود , خاك دانهاي , Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 571
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه