<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی ریسکهای موجود در پروژههای تونلسازی مكانيزه، با مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب اصفهان با استفاده از روش FMEA

چكيده
در ساخت و سازهای زیرزمینی با توجه به شرایط ناهمگن تودهسنگ و محدود بودن اطلاعات، ریسکهای همراه با اجرا با دقت قابلتعریف نیستند، چرا که عدم قطعیتهای فراوانی در مدل ژئوتکنیکی و زمینشناسی هندسی پروژه وجود دارد. لذا ارزیابی ریسک درپروژههای زیرزمینی از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف ارزیابی ریسک، اندازهگیری ریسکها بر اساس شاخصهای مختلف ازقبیل میزان تاثیر و احتمال وقوع آن میباشد. در این فرآیند، رتبه بندی ریسکها به دلیل مشخص کردن ارجحیت هر ریسک درمقابل سایر ریسکها، از اهمیت بالایی برخوردار است که نقش اساسی در مدیریت ریسکها و برنامهریزی برای مقابله با آنها ایفامینماید. روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن) FMEA ( یکی از مناسبترین روشها برای شناسایی، ارزیابی و مدیریتریسکها در پروژههای تونل میباشد، که با نگاه کلی به سیستم میتواند جهت کمینه کردن سطح قابل قبول ریسک در رابطه باهزینه پروژه، زمانبندی و محدودیتهای عملیاتی بکار رود. در این تحقیق به بررسی ریسکهای ممکن در اجرای تونل انتقال آبگلاب در استان اصفهان پرداخته شده است. فاکتورهای ورودی روش FMEA در این پروژه توسط افراد خبره تعیین شدند و در پایان ریسک مچاله شوندگی زمین، به عنوان با اولویتترین ریسک در این پروژه شناسایی شد.


واژههای کليدی:

ارزیابی ریسک . تونلسازی مکانیزه . روش FMEA . تونل گلاب اصفهان

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارزیابی ریسک , تونلسازی مکانیزه , روش FMEA , تونل گلاب اصفهان ,
:: بازدید از این مطلب : 460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی و رتبه بندی ریسک های اجرای پروژه سد سازی با روش رتبه بندی فازی (در یک دوره خاص)

چکیده
یکی از راهکارهای مهم در بهبود عملکرد پروژه ها و کاهش هزینه ها استفاده از ارزیابی ریسک درپروژه ها می باشد. در بیشتر کشور های پیشرفته مدیریت ریسک پروژه ها در بدو قرارداد مورد توجه کارفرمایان و پیمانکاران قرار می گیرند و چه بسا تاثیر بسزایی در عملکرد پروژه ها دارند ولی متاسفانه در کشور ما تکنیک و فرایند مدیریت ریسک در حوزه های کارفرمایان و پیمانکاران یک حلقه مفقود بوده و سبب افزایش زمان و هزینه در پروژه ها و در نهایت باعث کاهش بهره وری در استفاده از منابع می باشد. رتبه بندی ریسکها به منظور استفاده از تمامی توان سازمان برای رویارویی بهتر با ریسک های مهم تر از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق ابتدا با تشکیل تیم خبره پروژه و در طی جلسات متعدد با آموزش مدیریت ریسک و برگزاری جلسات طوفان فکری و با استفاده از روش دلفی فازی ریسک های پروژه در یک دوره خاص براساس برنامه زمانبندی در حوزه های مختلف مورد بررسی α شناسایی گردیدند، سپس با استفاده از روش رتبه بندی اعداد فازی بر مبنای ارزش گذاری وزنی سطوح گوناگون قرار گرفته و اولویت بندی این ریسک ها بدست آمده است.

کلمات کلیدی :

ارزیابی ریسک . منطق فازی . روش دلفی . رتبه بندی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارزیابی ریسک , منطق فازی , روش دلفی , رتبه بندی ,
:: بازدید از این مطلب : 566
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه یک مدل بانک اطلاعاتی جهت مدیریت ریسک ژئوتکنیکی در تونل سازی

 

 

کلمات کلیدی :

بانک اطلاعاتی ،مدیریت ریسک ژئوتکنیکی ،تونلسازی ،حفاری مکانیزه ،ارزیابی ریسک

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بانک اطلاعاتی , مدیریت ریسک ژئوتکنیکی , تونلسازی , حفاری مکانیزه , ارزیابی ریسک ,
:: بازدید از این مطلب : 1046
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسک ناشی از پدیده مچالهشوندگی با استفاده از روش تحلیل ماتریس ریسک- مطالعه موردی: قطعه دوم تونل بلند زاگرس

از جمله مشکلات زمین شناسی که ممکن است در خلال عملیات تونلسازی با آن مواجه شویم و احتمال دارد که باعث بروز مشکلاتی در عملیات تونلسازی، نگهداری و بهره برداری از تونل شود، مچالهشوندگی سنگهای مسیر است. شدت اثر این پدیده به ویژگیهای زمینشناسی منطقه، میدان تنش، جریان آب زیرزمینی، فشارآب منفذی و خواص ژئوتکنیکی تودهسنگها بستگی دارد. در این مقاله ارزیابی ریسک ناشی از پدیده مچالهشوندگی در توده سنگ های مسیر قطعه دوم تونل بلند زاگرس به طول تقریبی 26 کیلومتر با مقطع دایرهای و قطر حفاری 73 / 6 که با استفاده از ماشین تونلزنی سپرتلسکوپی در حال حفاری است مورد بررسی قرار گرفته است. جهت ارزیابی ریسک، از روش تحلیل ماتریس ریسک که مبتنی بر حاصلضرب امکان وقوع برخورد با پدیده مچالهشوندگی در شدت پیآمد آن در تودهسنگهای مسیر تونل بلند زاگرس است استفاده شد. نتایج بدست آمده از این ارزیابی نشان می دهد که واحدهای LI4 ، LI3 و زونهای گسله و خردشده موجود در این واحدها و بخشی از واحد LI- MA دارای بیشترین میزان اندیس ریسک هستند.


واژههای کلیدی:

ارزیابی ریسک- پدیده مچالهشوندگی- تحلیل ماتریس ریسک- قطعه دوم تونل بلند زاگرس

نویسندگان:

محمدرضا مرادی

محمد علی ابراهیمی 

مسعود بیاتی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارزیابی ریسک , پدیده مچالهشوندگی , تحلیل ماتریس ریسک , قطعه دوم تونل بلند زاگرس ,
:: بازدید از این مطلب : 947
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه