<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی و تحلیل پایدارسازی شیب خاکی به روش تعادل حری و اجزای محدود با تمرکز روی دو روش میخکوبی و انکراژ

 

 

 

کلمات کلیدی :

پایدارسازی . Nail (میخ) . خشک . اشباع . طرح بهینه

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایدارسازی , Nail (میخ) , خشک , اشباع , طرح بهینه ,
:: بازدید از این مطلب : 518
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ظرفیت کششی شمع های فلزی در خاک ماسه ای اشباع

 

 

 

کلمات کلیدی :

شمع . طول . قطر . ظرفیت کششی . اشباع

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
دس ه اَسديك دس سطح صهیي خبک ه بٌست خ تْ تحول ثبس بًضی اص سبص خٍ دَ ذًاسد، استفبد اص ضبل دَ بّي ػویق )ضوؼ بْ( ث ػ اٌَى ي کسا حل
ف یٌ پیط بٌْد هی ض دَ. وّچ یٌي دس ثسیبسي اص ه اَسد ث دلیل ضشايط خبظ صهیي، استفبد اص ضوغ بّ ث ػ اٌَى پی سبص اخت بٌة بًپزيش است هخػ غَبً دس
اًَحی ثب آة صيشصهی یٌ ثبلا هدب سٍت دسيب بّ س دٍخب بّ، ايي هسئل ثیطتش ديذ هی ض دَ. ث ط سَکلی دس چ یٌي ه بٌطقی خٍ دَ ضشايط اضجبع هی ت اَذً
تأثیش قبث لهلاحظ اي ثش ظشفیت ثبسثشي ضوغ بّ وّچ یٌي س ذًٍ طشاحی آ بًْ داضت ثبضذ. ػلی سغن تحقیقبت فشا اٍى ا دًب مضذ دسگزضت دس خػ ظَ
تؼییي ظشفیت ثبسثشي کططی ضوغ بّ دس خب ک بّي هبس اي، هطبلؼبت ا ذًکی ثشاي ثشسسی سفتبس کططی ضوغ بّ دس خبک بّي هبس اي اضجبع
ا دًب مگشفت است. لزا ث ظًش هی سسذ ثشسسی ظشفیت ثبسثشي کططی ضوغ بّ دس ه بٌطق ثب خبک اضجبع هی ت اَ ذً ديذ سٍیغ تشي خ تْ طشاحی تحلیل
ضوغ بّ اسائ ک ذٌ. دس ايي هقبل ث ثشسسی ظشفیت ثبسثشي ضوغ بّي فلضي تحت کطص دس خبک بّي هبس اي اضجبع ث کوک يک هذل سبصي
آصهبيطگب یّ ک چَک هقیبس پشداخت ضذ است تأثیش ه اَسدي هب ذًٌ صا يٍ کبسگزاسي ضوغ، ط لَ هذف ىَ ضوغ قطش ضوغ ثش ظشفیت کططی
ضوغ بّ ثشسسی ضذ است. تًبيح ايي تحقیق طًبى هی د ذّ ک خٍ دَ ضشايط اضجبع، ه خَت کب صّ قبثل هلاحظ اي دس ظشفیت ثبسثشي کططی هی گشدد.
وّچ یٌي ضوغ بّي ه سَة دس خب ک بّي اضجبع اص شًخ کب صّ ظشفیت ثبسثشي کططی ثیطتشي سًجت ث خبک بّي غیشاضجبع ثشخ سَداس ذً.
ملمبت ملیذی: شمع، طول، قطز، ظزفیت مششی، اشببع:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , طول , قطر , ظرفیت کششی , اشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 399
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي وقوع زمين لغزش در سنگهاي سست – مطالعه موردي : سد آب نهر ياسوج

سنگهاي موجود در پي و تكيه گاههاي سد آب نهر متعلق به شيل و مارنهاي دوران كرتاسه مي باشد . اين سنگها داراي مقاومت پايين مي باشند و در برابر نيروهاي وارده به هنگام حفاري از طرف ميل ههاي حفاري و مته، كاملا خرد شده و هيچگونه مغزه كاملي از آنهابه دست نم يآيد. از طرف ديگر سنگ دست نخورده به قدري سفت م يباشد كه با وسايلي كه براي نمون هبرداري از خاك استفاده مي شوند نمي توان از آنها نمونه برداري نمود. حال اين مساله پيش مي آيد كه پس از ساخته شده سد و آبگيري آن كه اين سنگها اشباع م يشوند ، پايداري آنها در برابر لغزش چگونه خواهد بود ، اين در حالي است كه اين تود ههاي سنگي در شرايط حال حاضر با شيبهاي نسبتا زياد پايدار بوده و هيچگونه لغزشي در آنها اتفاق نيفتاده است. جهت بررسي اين مساله به روش هاي مختلف از گمانه هاي حفاري شده نمونه هاي نسبتا دست نخورده تهيه گرديد. اين نمونه ها بيشتر خصوصيات خاك را دارا مي باشند و بر روي آنها آزمايش هاي خاك انجام گرديد و علاوه بر اين نمون هها، با استفاده از حفاريهاي دستي بلوكهاي سنگي از اين مصالح تهيه شد و براي انجام آزمايشهاي مكانيك سنگ به آزمايشگاه ارسال شد. در نهايت با استفاده از دو نوع داد ههايي كه به دست آمد، تحليل پايداري شيرواني با استفاده از نر مافزارهاي معتبر با در نظر گرفتن مصالح خاك و سنگ انجام شد و همچنين با توجه به مورفولوژي موجود كه اين شيرواني پايدار مانده است وبا در نظر گرفتن بارهاي وارده در طول زمان به اين قسمت در اين نوشتار به بحث در مورد آنها پرداخته شده است.


كلمات كليدي:

سد آب نهر، لغزش، سنگ سست، اشباع، پايداري شيرواني

نویسندگان :

ميثم صفويان (كارشناس ارشد مهندسي عمران - خاك و پي)

محسن رضائي (دانشجوي دكتراي زمين شناسي مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد آب نهر , لغزش , سنگ سست , اشباع , پايداري شيرواني ,
:: بازدید از این مطلب : 1413
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه