<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارائه روش تحليلي الاستوپلاستيك شمع تحت اثر بار محوري

خلاصه
اكثر رو شهاي تحليلي ارائه شده براي تعيين ظرفيت باربري شم عها، در خاك همگن و لاي هاي، در شرايط الاستيك م يباشند. هدف در اين مقاله ارائهيك روش تحليلي جديد براي تعيين ظرفيت باربري شم عها تحت اثر بار قائم در خاك همگن يا لايه اي در حالت الاستوپلاستيك مي باشد. براي اينبه حالت الاستوپلاستيك، برنامه اي SSM 1]، استفاده شده است. براي گسترش ] منظور، از روش تحليلي ارائه شده توسط قضاوي و همكاران در سال 1997در حالت الاستوپلاستيك، از داد ههاي پايه SSM نوشته شده است و براي مدل سازي، بررسي و صح تسنجي نتايج حاصل از MATLAB در نر مافزار تست هاي موجود استفاده شده است نتايج نشان ميدهد تطابق بسيار خوبي بين پيشگويي روش ارائه شده با نتايج حاصل از آزمايش هاي صحرايي است.


كلمات كليدي:

ظرفيت باربري . شمع . الاستوپلاستيك . روش تحليلي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفيت باربري , شمع , الاستوپلاستيك , روش تحليلي ,
:: بازدید از این مطلب : 503
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار پوشش بالادست در سدهاي پارهسنگي با رويه بتني در شرايط مختلف

ساخت سدهاي پارهسنگي با رويه بتني در دهههاي اخير به علت مزاياي اين گونه سدها از قبيل دوره كوتاه ساخت، پايداري زياد و هزينه كم در بسياري از محلها، به عنوان يك گزينه مناسب، موردتوجه قرار گرفته است. از آنجايي كه نقش آببندي در اين گونه سدها بر عهده رويه بتني ميباشد بنابراين مطالعه رفتار اين بخش داراي اهميت ميباشد. رفتار مصالح نواحي مختلف بدنه سد به منظور شبيهسازي رفتار غيرخطي توده پارهسنگي و در نظرگرفتن كرنشهاي حجمي
ناشي از شكستگي قطعات سنگ، به كمك مدل الاستو پلاستيك دراكر-پراگر اصلاح شده كلاهك دار و رفتار رويه بتني با استفاده از مدل الاستيك خطي شبيهسازي گرديده است. در اين مطالعه، اثر (Cap plasticity) ارتفاع و شيب دامنه سد، بر مقادير حداكثر نشست رويه بتني وكرنشهاي توسعه يافته در رويه بتني و موقعيت آنها، در پايان مرحله آبگيري مورد بررسي قرار گرفته است. تحليلهاي انجام گرفته در اين بررسي به كمك نرمافزار اجزاء محدود و در حالت دو بعدي انجام شده است. نتايج نشان ميدهند، ارتفاع سد، عامل مهمي در رفتار رويه بتني است، اين در حالي است كه شيب سد تاثير چنداني بر پاسخها ندارد.


كلمات كليدي:

رويه بتني، كرنشهاي توسعه يافته، الاستوپلاستيك، اجزاء محدود

نویسندگان :

ابراهيم حسنخاني (دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان)

محمود وفائيان (استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان)

اميرمهدي حلبيان (استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رويه بتني , كرنشهاي توسعه يافته , الاستوپلاستيك , اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1501
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار غيرخطي خاكهاي غيراشباع، كاربرد در آناليز سدهاي خاكي

مقاله حاضر به بررسي پاسخ رفتاري غيرخطي خاكهاي غيراشباع و كاربرد آن در آناليز سدهاي خاكي مي پردازد. نرم كه بر اساس يك فرمولاسيون ترموهيدرومكانيكي همبسته با درنظرگرفتن متغيرهاي حالت تنش خالص و θ-Stock افزار مكش توسط گتميري كدگذاري شده است، در اين مطالعه استفاده مي شود كه سطوح حالت حرارتي در آن نقشي اساسي در ارائه اثرات متقابل مؤلفه هاي مختلف در يك محيط متخلخل غيراشباع تغييرشكل پذير تحت بارگذاري حرارتي دارند. در مطالعه حاضر پس از شرح خلاصه اي از فرمولاسيون مذكور و اصول اساسي مدل الاستوپلاستيك مورد استفاده، با تحليل مثالي از يك سد خاكي به كاربرد مدل الاستوپلاستيك مذكور مي پردازيم كه در اين راستا، نتايج اين آناليز با نتايج تحليل الاستيك غيرخطي مقايسه مي گردد.


كلمات كليدي:

خاكهاي غيراشباع، ترموهيدرومكانيكي، الاستوپلاستيك، الاستيك غيرخطي، سدهاي خاكي.

نویسندگان :

فاطمه صالح نيا (كارشناس ارشد عمران، سازه هاي هيدروليكي، دانشگاه تهران، تهران، ايران)

بهروز گتميري (استاد بخش مهندسي عمران، دانشگاه تهران، تهران، ايران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاكهاي غيراشباع , ترموهيدرومكانيكي , الاستوپلاستيك , الاستيك غيرخطي , سدهاي خاكي ,
:: بازدید از این مطلب : 1422
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

در اين مقاله ، با انتخاب منحني نيرو تغيير شكل سازه تونل ، بصورت كنترل شده در فواصل زماني ، مسئله مدت زمان آزاد شدن تنشها در حين حفاري تونل و نصب ساپورتهاي موقت و در نهايت پايداري سيستم تونل ، مدل شده است.مدل ارائه شده در واقع يك مدل مهندسي با كنترل ضريب اطمينان مي باشد . دراين تحقيق كه در واقع روش بكار رفته در آناليز و طراحي سازه تونل طرح انتقال آب چشمه لنگان نيز مي باشد ، با مدل كردن مسئله مدت زمان آزاد سازي تنشها و مراحل مختلف اجرا ، اعم از حفاري ، نصب ساپورتهاي موقت و در نهايت اجراي سيستم محافظ بتني ، روشي در خصوص طراحي تونلها به همراه ساپورتهاي موقت در محيط سنگ و يا خاك ارائه شده است . آناليز مربوطه در حالات استاتيكي و ديناميكي ( زلزله ) با در نظرگرفتن يك محيط كرنش مستوي با معيار شكست موهر – كلومب و لحاظ كردن اثرات متقابل خاك و سازه در محيط Plaxis انجام شده و نتايح ارائه شده است .

 

كلمات كليدي:

 

تونل، ساپورت موقت، رفتار الاستوپلاستيك، لاينينگ، چشمه لنگان .

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات انگلیسی (کنفرانس های خارجی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , رایگان , مقاله , آناليز , الاستوپلاستيك , لاينينگ , تونل , طراحي , حفاظ , بتن , چشمه لنگان , ساپورت , موقت , رفتار الاستوپلاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 2059
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

در اين مقاله ، با انتخاب منحني نيرو تغيير شكل سازه تونل ، بصورت كنترل شده در فواصل زماني ، مسئله مدت زمان آزاد شدن تنشها در حين حفاري تونل و نصب ساپورتهاي موقت و در نهايت پايداري سيستم تونل ، مدل شده است.مدل ارائه شده در واقع يك مدل مهندسي با كنترل ضريب اطمينان مي باشد . دراين تحقيق كه در واقع روش بكار رفته در آناليز و طراحي سازه تونل طرح انتقال آب چشمه لنگان نيز مي باشد ، با مدل كردن مسئله مدت زمان آزاد سازي تنشها و مراحل مختلف اجرا ، اعم از حفاري ، نصب ساپورتهاي موقت و در نهايت اجراي سيستم محافظ بتني ، روشي در خصوص طراحي تونلها به همراه ساپورتهاي موقت در محيط سنگ و يا خاك ارائه شده است . آناليز مربوطه در حالات استاتيكي و ديناميكي ( زلزله ) با در نظرگرفتن يك محيط كرنش مستوي با معيار شكست موهر – كلومب و لحاظ كردن اثرات متقابل خاك و سازه در محيط Plaxis انجام شده و نتايح ارائه شده است .

 

كلمات كليدي:

 

تونل، ساپورت موقت، رفتار الاستوپلاستيك، لاينينگ، چشمه لنگان .

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , رایگان , مقاله , آناليز , الاستوپلاستيك , لاينينگ , تونل , طراحي , حفاظ , بتن , چشمه لنگان , ساپورت , موقت , رفتار الاستوپلاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 1586
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل سد بتني دو قوسي كارون 3 با در نظر گرفتن مدلهاي غير خطي براي سنگ پي

تكيهگاهها در سدهاي بتني قوسي از اهميت ويژهاي برخوردارند، زيرا به علت ضخامت نسبتاً كم اين سدها، تنشهاي زيادي در محدوده كوچكي از سنگ پي ايجاد ميگردد . اين تنشها به قدري است كه مي - تواند موجب ايجاد تنشهاي پلاستيك در سنگ گردد كه در توزيع تنشهاي بدنه سد تاثير ميگذارد . در اين مقاله با استفاده از روش اجزا , محدود، مدلي سهبعدي از سد بتني دوقوسي كارون 3 تهيه گرديده و تاثير استفاده از مدل الاستوپلاستيك مور - كولمب براي سنگ پي بر تنشهاي بدنه سد بررسي ميگردد . همچنين مقايسهاي با نتايج حاصل از تحليل الاستيك انجام خواهد شد .

 

كلمات كليدي:

اجزاء محدود، الاستوپلاستيك، سد بتني قوسي، كارون3، تكيه¬گاه

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اجزاء محدود , الاستوپلاستيك , سد بتني قوسي , كارون3 , تكيه گاه ,
:: بازدید از این مطلب : 1413
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي اثر مراحل اجراي حفاري چند مرحله اي بر روي رفتار الاستوپلاستيك در تونل بزهل

 

تونــل بزهــل بــه طــول بــيش از هفتــصد متــر در محــل واريانــت ســد بزهــل در امتــداد مــسير اصــلي خرم آباد - چغلوندي - بروجرد در حال اجراست . از نظر زمين شناسي محدوده تونل در جنوب باختري زون سنندج - سيرجان با سنگهاي آهكي شيلي و آهكهاي ماسه اي چرتي قـرار دارد . از آنجـا كـه قطـر طراحي تونل در حدود 12 متر است، بـه منظـور سـهولت در اجـراي عمليـات و امكـان انجـام كارهـاي حفاظتي تونل در زمان مناسب، حفر تونل طي دو مرحلة فوقا ني و تحتاني در نظر گرفته شده است؛ بـه طوري كه ابتدا قسمت فوقاني تونل حفاري شده و پس از اجـراي شـاتكريت، قـسمت تحتـاني تونـل در مرحله بعد حفاري شود . آناليز تونل با استفاده از روش همگرايي - همجواري براي در نظر گرفتن انـدر كنش الاستو پلاستيك تونل و اجزاي سازه اي صورت گرفته است . در اين مقاله بـا توجـه بـه تغييـرات مراحل حفاري در حين اجرا نسبت به طراحي اوليه، اثرچنـد مرحلـه اي بـودن آن بـر روي تـنش هـاي الاستو پلاستيك اطراف تونل با استفاده از روش المانهاي تفاضل محدود بـا نـرم افـزار FLAC مـورد بررسي قرار گرفته است و نتايج حاصله با تن شها وتغيير شـكلهاي بـه دسـت آمـده در طراحـي اوليـه، مقايسه شده است . نتايج نشان مي دهد مراحل حفاري بر روي توزيع تنشهاي الاستو پلاستيك اطـراف تونل و تغيير شكلهاي آن تاثير به سزايي دارد.

 

كلمات كليدي:

 

 

تونل، حفاري چند مرحله هاي، الاستوپلاستيك

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 اكبر ياري وند  - عضو هيات علمي گروه عمران؛ دانشگاه لرستان
 سيدنجم الدين الماسي  - عضو هيات علمي گروه معدن؛ دانشگاه لرستان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , حفاري چند مرحله هاي , الاستوپلاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 2116
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه