<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر توالی حفرتونل های مجاور برنشست سطح زمین (مطالعه موردی تونل های دسترسی مجموعه ایران مال)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشست سطح زمین . مدلسازی عددی . المان محدود . نرم افزار Midas GTS   

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست سطح زمین , مدلسازی عددی , المان محدود , نرم افزار Midas GTS ,
:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نشست سنجی باروش های عددی وتجربی مطالعه موردی ایستگاه مترو زینبیه خط دو اصفهان

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشست . ایستگاه مترو زینبیه . المان محدود . PLAXIS2D . Peck   

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , ایستگاه مترو زینبیه , المان محدود , PLAXIS2D , Peck ,
:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آرایش چیدمان شمع ها در مدلسازی و آنالیز سه بعدی سیستم فونداسیون شمع بررسی آرایش چیدمان شمع ها در مدلسازی و آنالیز سه بعدی سیستم فونداسیون شمع

خلاصه
تاكنون سازه های زیادی بروی خاک های نرم رسي بنا نهاده شده است كه برای كنترل نشست نا متقارن آن ها از فونداسیون های گسترده استفادهگردیده است. همچنین به علت خصوصیات فیزیکي خاک های نرم رسي، استفاده از شمع كمک بسیار شایاني بر كاهش نشست های ناشي از بارسازه خواهد داشت. در این تحقیق به كمک مدلسازی سه بعدی سیستم فونداسیون-شمع- سازه در نرم افزار میداس، به بررسي نشست های ناشي ازبار سازه و همچنین تاثیر نحوه چیدمان و خصوصیات فیزیکي شمع ها بر نشست سیستم فونداسیون-شمع-سازه پرداخته شده است. در این تحقیقنشان داده شده است كه افزایش تعداد شمع ها سبب كاهش نشست سیستم شده اما از یه تعدادی به بعد اثر افزایش تعداد شمع ها بر كاهش نشستسیستم بسیار ناچیز خواهد شد و همچنین نحوه آرایش و قرار گیری شمع ها بر نشست سیستم بسیار تاثیرگزار مي باشد.


کلمات کلیدی:

شمع . سازه . آنالیز سه بعدی . روش های عددی . اندرکنش شمع و سازه . المان محدود

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , سازه , آنالیز سه بعدی , روش های عددی , اندرکنش شمع و سازه , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی شمع های پیچشی تحت بار محوری

خلاصه
امروزه پي های عميق بطور گسترده ای در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرند . شمع های چوبي و فلزی، شمع های بتن مسلح درجا ریز و كوبشي ازانواع رایج پي های عميق مي باشند . در سال های اخير نوع دیگری از شمع های عميق به نام شمع های مارپيچ رواج یافته اند. استفاده از شمع های پيچشي ازساليان دور در انگلستان به عنوان مهار در سازه های نگهبان ساحلي رواج داشته است. در قرن 19 ميلادی حداقل 100 فانوس دریایي بر اساس پي های مارپيچيدر امتداد سواحل شرقي در شمال امریکا ساخته شد. با گسترش و پيشرفت فناوری كاربرد آنها به عنوان شمع پيچشي افزایش یافته و امروزه این شمع ها در سراسردنيا در پروژه های مختلف مانند شالوده خانه ها و ساختمان های تجاری، تيرهای چراغ برق، پل های عابر پياده، المان پي بندی برای پي های معيوب و بهسازیپي جهت افزایش بار ساختمان و ... مورد استفاده قرار مي گيرند. از مهم ترین مزایای این شمع ها مي توان به دستخوردگي كمتر خاک، قابليت نصب در هرشرایط آب و هوایي، قابليت استفاده مجدد و نصب آسان اشاره داشت. با توجه به نوین بودن این نوع شمع ها در ایران، ضمن معرفي شمع های پيچشي به بررسيعددی آنها با روش المان محدود و توسط نرم افزار Plaxis پرداخته شده و ظرفيت فشاری این نوع شمع ها در دو نوع خاک رسي و ماسه ای از طریق نرم افزاربه دست آمد. شمع های مدلسازی شده به وسيله نرم افزار با آزمایشات صحرایي مورد مقایسه و كاليبراسيون قرار گرفتند. همچنين اثر تعداد و فاصله صفحاتپيچشي دیده شد كه در پي آن دیده شد كه افزایش هریک از این پارامترها منجر به افزایش ظرفيت باربری فشاری مي شود. با افزایش تعداد صفحات مارپيچ و متعاقب آن كاهش فاصله آنها در طول شمع، ظرفيت باربری فشاری افزایش مي یابد .


کلمات کلیدی:

شمع های پیچشی . ظرفیت باربری فشاری . المان محدود . مدلسازی عددی . صفحات پیچشی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع های پیچشی , ظرفیت باربری فشاری , المان محدود , مدلسازی عددی , صفحات پیچشی ,
:: بازدید از این مطلب : 110
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل استاتیکی تونل های دایره ای و نعل اسبی اصلاح شده

خلاصه
با توجه به تاثیر شکل هندسی دهانه ی تونل بر میزان پایداری آن در این مقاله به تحلیل استاتیکی تونل های دایره ای و نیز تونل های نعل اسبی اصلاحشده ) Mouth profile ( در سه حالت تونل چند شعاعی با اسپن معادل با قطر، تونل چند شعاعی با ارتفاع دهانه ای برابر با قطر و تونل چند شعاعی باسطح مقطعی معادل با سطح مقطع تونل دایره ای نظیر پرداخته شده است و در پایان نتایج حاصله با یکدیگر مورد قیاس قرار گرفته اند. بدین منظور بااستفاده از نرم افزار المان محدود Plaxis 2D v.8.5 ، جا به جایی ها و تنش های افقی و قائم در 8 نقطه از محیط تونل) به تناوب زاویه ی 54 درجه(و همچنین در نقطه ی نظیر تاج تونل در سطح زمین به ازای تونل های مختلف محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. جهت یکسان سازی شرایط، سایرپارامتر های مورد بررسی از قبیل ارتفاع روباره، مشخصات خاک و نگه دارنده ی تونل ثابت فرض شده و همچنین فاصله ی کف تونل تا انتهای مدلبرابر با قطر تونل مورد بررسی در نظر گرفته شده است. از جا به جایی های صورت گرفته حین حفاری تونل صرف نظر شده و تنها جا به جایی های بعداز حفر تونل لحاظ شده است. تونل ها به صورت تک و در محیط خشک، بدون حضور آب های زیر زمینی مدل شده اند. مدل رفتاری خاک ها موهر- کولمب می باشد.


کلمات کلیدی :

شکل هندسی . تونل . تحلیل استاتیکی . المان محدود . موهر - کولمب

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شکل هندسی , تونل , تحلیل استاتیکی , المان محدود , موهر - کولمب ,
:: بازدید از این مطلب : 415
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی میزان تاثیر هندسه شمع بر ظرفیت باربري و نشست آن در خاک ماسه اي غیر اشباع، تحت اثر بار فشاري

خلاصه
در حالت کلی، پیها به دو دستهی سطحی و عمیق تقسیم میشوند. در صورتی که رابطهی ظرفیت باربری خاک سطحی بانیروهای ناشی از سازه کم باشد، از پیهای سطحی برای انتقال بار استفاده میشود؛ در حالی که برای سازههایی که بار ناشی ازآنها از ظرفیت باربری خاک بیشتر است، پیهای عمیق )نظیر شمع( مورد استفاده قرار میگیرند.شمعها اعضای نسبتا بلند و باریکی هستند که با انتقال بارهای وارد بر پی از لایههای ضعیف سطحی به لایههای عمیقتر خاک،باعث کاهش هزینه و افزایش ظرفیت باربری خاک میشوند. همچنین با استفاده از شمع میتوان نیروهای بلندشدگی 1 وواژگونی 2 را مهار کرد. در این مقاله به بررسی اثر هندسه شمع در ظرفیت باربری و نشست شمع استوانهای ساده و دو نوع شمعبا انتهای پهن در خاک ماسهای غیر اشباع پرداخته شده است. با استفاده از نرمافزار المان محدود plaxis و به کمک مدلگسیختگی مور کولمب، ظرفیت باربری و نشست شمعها محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج حاصله نشان داد که استفاده -از شمع با انتهای پهن در افزایش ظرفیت باربری تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.


کلمات کلیدی:

شمع پافیلی . نرمافزار Plaxis . المان محدود . ظرفیت باربری . نشست . خاک ماسه ای غیر اشباع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع پافیلی , نرمافزار Plaxis , المان محدود , ظرفیت باربری , نشست , خاک ماسه ای غیر اشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تقویت بستر در کاهش نشست سطح راه با استفاده از ژئوگرید (بررسی نتایج میدانی و مقایسه آن با تحلیل عددی)

خلاصه
افزایش رشد ترافیک سالیانه وهمچنین تاثیر بارهای ناشی از عبور وسایل نقلیه سنگین در سطح راههای کشور موجب شده است تا خرابی و اضمحلال سیستم هایروسازی زود ترازموعدمقرر فرا رسد. یکی از مهمترین عوامل در افزایش عمر راه های احداث شده بر روی زمین ها ی سست ، تقویت وتثبیت بستر راه ها می باشد.تجربیات متعدد در این زمینه ثابت نموده است که در صورت عدم بهسازی ، لایه های روسازی راه با سرعت بسیار زیاد تحت تاثیر عوامل ترافیکی و محیطی تخریب شدهو از این رو خسارات هنگفتی به سرمایه های ملی کشور وارد می شود. به منظور برطرف نمودن این نوع مشکلات،می توان ازشبکه های ژئوسنتتیکی دربستر و یا سایر لایههای روسازی استفاده نمود.اثر مستقیم استفاده از این شبکه ها ،توزیع بهتربارهای ترافیکی روی بستروجلوگیری از نشست های موضعی ونامتقارن می باشد. ژئوسنتیکهاموادی هستند که همگام با پیشرفت صنعت پتروشیمی با استفاده از انواع مختلف پلیمرها ساخته می شوند واستفاده از آن ها به عنوان مصالحی جدیددر بهسازی وتسلیح راه ها مورد استقبال قرارگرفته است . ازمیان انواع ژئوسنتتیک ها، گروههای ژئوتکستایل و ژئوگریدها بیشترین کاربرد را در امر بهسازی وتسلیح بستر راه را دارند.در این مقاله، ابتدا نتایج استفاده از تسلیح کننده در بستر، بر روی عملکرد روسازی یک مقطع آزمایشی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس با استفاده از روش عددی المانمحدود ،تاثیرپارامترهای مکانیکی روی نتایج آزمایش میدانی،شبیه سازی گردیده و مورد مطالعه قرار می گیرد .


کلمات کلیدی:

ژئوگرید . المان محدود . مسلح سازی . نشست . آباکوس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , المان محدود , مسلح سازی , نشست , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 285
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر انتشار امواج لرزه ای بر روی لوله های مدفون در خاک

خلاصه
در این مقاله به معرفی امواج لرزه ای تاثیر گذار و اثر آن بر روی لوله های مدفون پرداخته می شود. سپس اندرکنش بین لوله و خاک و مدل سازیآن مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه اثر چند پارامتر تاثیر گذار مانند فشار داخل لوله، زاویه اصطکاک و وزن مخصوص خاک و قطر و ضخامتلوله بر روی ماکزیمم جابه جایی و کرنش لوله مورد بررسی قرار می گیرد.


کلمات کلیدی:

امواج لرزه ای . جابه جایی نسبی . کرنش لوله . المان محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , امواج لرزه ای , جابه جایی نسبی , کرنش لوله , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از آناليز برگشتي به منظور محاسبه مقدار آب ورودی به به تونلي در غرب کشور

چكيده
در اين مقاله تلاش شده است تا مقدار آب ورودي به درون تونل انتقال آبي در غرب كشور با استفاده از دادههاي واقعي مشاهده شدهآب در كيلومتراژهاي مختلف و مدلسازي عددي تخمين زده شود. براين اساس ابتدا با استفاده از نتايج آزمايشهاي نفوذپذييري واطلاعات زمينشناسي مقدارآب ورودي به تونل توسط روشهاي تحليلي و عددي )المان مجزا( محاسبه و سپس بااستفاده از آناليزبرگشتي و تدقيق اطلاعات مقدار آب ورودي براي كيلومتراژهاي پيش رو محاسبه شد. نتايج حاصل از معادلات تحليلي و عذددينشان ميدهند كه تا 055 متر ابتدايي تونل آب چنداني وارد تونل نخواهد شد از كيلومتر 055 تا 0055 كه تونل تودهسنگهاي5 ليتر / 5 تا 0 / سازند گرو را قطع ميكند مقدار آب ورودي محاسبه شده به تونل توسطروش عددي و تحليلي به ترتيب در حدود 4بر ثانيه بر متر برآورد شده است با توجه به حفاري تونل تا كيلومتر 0055 و بررسي مشاهدات واقعي نشت آب به تونل، صحت نتايج5 ليتر بر ثانيه بر متر اندازهگيري شده است. با / حد قابل قبولي تاييد شده است براين اساس مقدارآب ورودي به تونل در حدود 9استفاده از اين نتايج و به منظور تدقيق محاسبات براي كيلومتراژ 0055 تا 0055 ، به روش آناليز برگشتي مقادير نفوذپييري تدقيق ومقدار نشت آب براي مسير پيش رو تخمين زده شد كه براين اساس با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي براي يك كيلومتر پيش1 ليتر بر ثانيه برآورد شده است كه با توجه به مقدار تجمعي بالاي آن، ميبايست تمهيدات لازم / 5 تا 0 / رو مقدار نشت آب در حدود 6 انديشيده شود.


واژه های کليدی:

تونل . نشت . آناليز برگشتي . المان محدود

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , نشت , آناليز برگشتي , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 574
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 6 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه زمان تناوب طبيعي ارتعاش سيستم ديوار برشي فولادي با سيستم قاب خمشي فولادي و بتني

خلاصه
در سه دهه اخير ديوار برشي فولادي به عنوان يك سيستم مقاوم در برابر بارهاي جانبي مورد توجه واقع شده و در ساختمانهاي مختلفي در جهانمورد استفاده قرارگرفته است. از مزاياي اين سيستم ميتوان به شكلپذيري بالا و مقاومت زياد آن اشاره كرد. شتاب پايه طرح در بيشتر آييننامههايساختماني با استفاده از زمان تناوب طبيعي ارتعاش سازه اندازهگيري ميشود. زمان تناوب سازههايي نظير ديوار برشي فولادي با استفاده از تحليلهندسي خطي اجزاء محدود انجام ميگردد. در اين مقاله ضمن ارائه فرمول تقريبي براي تخمين زمان تناوب طبيعي ارتعاش ديوار برشي فولاديمقدار آن در آييننامههاي مختلف بررسي و با سيستم قاب خمشي فولادي و بتني مقايسه گرديده است. اين فرمول تقريبي بر پايه عملكرد ديواربرشي به صورت يك طره عمودي است. معادله حركت براي اين طره همراه با اثرات تغييرشكل برشي و اينرسيچرخشي با يك معادله مرتبه چهارمبيان شده است. كاهش سختي در اثر كمانش ورق فولادي انطباق خوبي با نتايج المان محدود داشت. تسليم و كمانش ورق موجب كاهش قابل توجهي در سختي جانبي شد و در نتيجه زمان تناوب طبيعي افزايش يافت.


كلمات كليدي :

ديوار برشي فولادي . المان محدود . زمان تناوب طبيعي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ديوار برشي فولادي , المان محدود , زمان تناوب طبيعي ,
:: بازدید از این مطلب : 418
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه