<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزيابي تأثير مقدار مقاومت كششي ژئوگريد در اندركنش خاك – ژئوگريد

خلاصه
در چند دهه اخير استفاده از ژئوسنيتتيك ها جهت تسليح سازه هاي خاكي بطور قابل توجهي افزايش يافته است. براين اساس يكي از مسائل مهم واساسي در تحليل و طراحي سازه هاي خاك مسلح تعيين و ارزيابي پارامترهاي اصطكاكي اندركنش خاك – ژئوسنيتتيك در حالت بيرون كشش يابرش مستقيم در سطح تماس مي باشد. براي ارزيابي پارمترهاي مقاومت برشي سطح تماس خاك – ژئوگريد آزمايش هاي برش مستقيم مقياس300 ) انجامگرديده است. جهت بررسي تأثير مقدار مقاومت كششي ژئوگريد در مقاومت برشي سطح تماس سه نوع × 300×200mm) بزرگژئوگريد با مقاومت هاي كششي متفاوت در آزمايش ها استفاده گرديده است. نتايج آزمايش ها نشان مي دهند كه بسيج كامل مقاومت ژئوگريدوابسته به مقدار فشار قائم دارد. مقاومت ژئوگريدي كه از مقاومت كششي كمتري برخوردار بوده، در فشارهاي قائم پايين و ژئوگريدي كه مقاومت كششي بيشتري داشته در فشارهاي قائم بالاتر بيشتر بسيج شده اند.


كلمات كليدي:

مقاومت كششي . فشار قائم . برش مستقيم . ژئوگريد . اندركنش

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت كششي , فشار قائم , برش مستقيم , ژئوگريد , اندركنش ,
:: بازدید از این مطلب : 535
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي اثر اندركنشي حفرههاي زيرزميني با خاك در اثر اشكال مختلف و عمق حفرهها بر پاسخ ديناميكي سطح زمين به روش عددي

چكيده
ارتعاش يك ساختمان براثر امواج زلزله برخلاف ارتعاش ناشي از يك موج ساده با وجود عوارضي مانند حفراتزيرزميني از پيچيدگي خاصي برخوردار است. مطالعه درباره حركات ناگهاني زمين موسوم به زلزله سابقهايطولاني دارد با توجه به كمبودهاي زياد، بسياري كه آييننامههاي مرسوم ساختماني نياز به تحليلهاي ويژهساختگاهي درمناطق با وجود حفرات زيرزميني و اثرات آن برروي اندركنش و رفتار لرزه اي سازه هاي طراحيشده و زمين دارند كه هيچگونه اشارهاي به آن نشده است. ميزان خرابي ايجاد شده دراثر وقوع زلزله به عواملبسياري از جمله مكانيزم شكست، فاصله گسل تا محل، نوع خاك و خصوصيات ركورد زلزله شامل محتوايفركانسي ، مدت زمان و دامنه و همچنين خصوصيات ديناميكي سازه وابسته است. روشن است به حداقلرساندن خسارت هاي جاني، اقتصادي و اجتماعي و.... نيازمند مطالعات پارامترهاي مختلف در اين زمينه وتدوين و گسترش ديدگاه هاي تحليلي نسبت به ارتعاشات زلزله مي باشد. محدوديت روش هاي تحليلي وتجربي ضرورت استفاده از روش عددي جهت حل مسائل برآورد اندركنش و رفتار لرزه اي سازه ها به ويژه درحضور حفرههاي زيرزميني و بدون حضور حفرههاي زيرزميني را ايجاب مي كند. در اين مقاله با استفاده ازروش عددي به كمك نرم افزار آباكوس مبتني بر روش اجزاي محدود، به عوامل موثر بر پاسخ لرزه اي سازههاي موجود با وجود و يا عدم وجود حفرات زيرزميني پرداخته خواهد شد و نتايج حاصله مورد بررسي ومقايسه قرارخواهد گرفت، نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه با افزايش بزرگاي زلزله پاسخ ها به شدتتحت تاثير قرار خواهد گرفت، به طوري كه پاسخ هاي به دست آمده با توجه به تغييرات نوع خاك و تونل و فركانس تفاوت چشمگيري دارند.


كلمات كليدي:

اندركنش . تونل . پاسخ لرزه اي . المان محدود . زلزله

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندركنش , تونل , پاسخ لرزه اي , المان محدود , زلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 458
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي ميزان نشست سطح زمين و نيروهاي وارد بر پوشش تونل در اثر حفر تونل با اشكال مختلف تحت اثر بارهاي ديناميكي

خلاصه
با افزايش روزافزون جمعيت و به تبع آن نياز به امكانات رفاهي جهت حمل و نقل، احداث تونل در محيطهاي شهري روبه رشدميباشد؛ لذا شناخت كامل عملكرد اين قبيل سازهها بسيار حائز اهميت ميباشد. از پيامدهاي مهم ناشي از حفاريهاي زيرزميني،ميتوان به جابجايي سطح زمين، جابجايي اطراف تونل و تغيير شتاب زلزله اشاره نمود. بررسي هاي گذشته تاثير محيط بدون تونلو با تونل را به خوبي نمايان كرده و لزوم بررسي اين موضوع را نشان مي دهد. به اين منظور مدلهاي گوناگون سيستمهاي اندركنشخاك و تونل با پارامترهاي هندسي و رفتاري و همچنين محيطهاي لرزهاي متفاوت در نظر گرفته شده و تحليل اندركنشديناميكي آنها به روش عددي انجام پذيرفته است. در اين پژوهش متغيرهاي موثر در اندركنش تونل-خاك، از قبيل نوع خاك،مشخصات تونل شامل (قطر، عمق قرارگيري و شكل)، ركورد زلزله مورد بحث و بررسي قرار خواهدگرفت. روش كلي تجزيه وتحليل بدين صورت است كه، ابتدا با مدلسازي خاك و تونل در نرمافزار آباكوس اعمال ركوردهاي زلزله به صورت هارموني(سينوسي) با فركانسهاي متفاوت، متغيرهاي مذكور بررسي ميگردند؛ سپس با اعمال ركوردهاي واقعي زلزله (شتاب-نگاشت) بهكف توده خاك (با حضور/و بدون تونل) پارامترهاي مورد نظر بررسي مي گردند. نتايج نشان مي دهد كه تونل باعث افزايش شتاب شده و شكل مقطع تونل و عمق تاثير مستقيمي بر پاسخ سطح زمين دارد.


كلمات كليدي:

تونل . اندركنش . نشست . ديناميكي . روش عددي . عمق

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , اندركنش , نشست , ديناميكي , روش عددي , عمق ,
:: بازدید از این مطلب : 594
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثيرحضورحفره هاي زيرزميني برپاسخ لرزه اي سازههاي واقع برآن بااستفاده ازروش عددي

خلاصه
ارتعاش يك ساختمان براثر امواج زلزله برخلاف ارتعاش ناشي از يك موج ساده با وجود عوارضي مانند حفرات زيرزميني از پيچيدگي خاصيبرخوردار است. مطالعه درباره حركات ناگهاني زمين موسوم به زلزله سابقه اي طولاني دارد با توجه به كمبودهاي زياد ، بسياري كه آيين نامه هايمرسوم ساختماني نياز به تحليل هاي ويژه ساختگاهي درمناطق با وجود حفرات زيرزميني و اثرات آن برروي اندركنش و رفتار لرزه اي سازه هايطراحي شده و زمين دارند كه هيچگونه اشارهاي به آن نشده است. ميزان خرابي ايجاد شده دراثر وقوع زلزله به عوامل بسياري از جمله مكانيزمشكست، فاصله گسل تا محل، نوع خاك و خصوصيات ركورد زلزله شامل محتواي فركانسي ، مدت زمان و دامنه و همچنين خصوصيات ديناميكيسازه وابسته است. روشن است به حداقل رساندن خسارت هاي جاني ، اقتصادي و اجتماعي و.... نيازمند مطالعات پارامترهاي مختلف در اين زمينه وتدوين و گسترش ديدگاه هاي تحليلي نسبت به ارتعاشات زلزله مي باشد. محدوديت روش هاي تحليلي و تجربي ضرورت استفاده از روش عدديجهت حل مسائل برآورد اندركنش و رفتار لرزه اي سازه ها به ويژه درحضور حفره هاي زيرزميني و بدون حضور حفره هاي زيرزميني را ايجابخواهدكرد در اين مقاله با استفاده از روش عددي به كمك نرم افزار آباكوس مبتني بر روش اجزاي محدود ، به عوامل موثر بر پاسخ لرزه اي سازههاي موجود با وجود و يا عدم وجود حفرات زيرزميني پرداخته خواهد شد و نتايج حاصله موردبررسي و مقايسه قرارخواهد گرفت، نتايج به دستآمده نشان مي دهد كه با افزايش بزرگاي زلزله پاسخ ها به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت ، به طوريكه پاسخ هاي به دست آمده با توجه به تغييرات نوع خاك و تونل و فركانس تفاوت چشمگيري دارند.


كلمات كليدي:

رفتار لرزه اي . اندركنش . سازه هاي موجود . حفرات زيرزميني . روش عددي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار لرزه اي , اندركنش , سازه هاي موجود , حفرات زيرزميني , روش عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 320
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي رفتار ديناميكي گروه شمع در زمين شيبدار

خلاصه
در سالهاي اخير استفاده از شمعها در زير سازههاي مهمي همچون تجهيزات نيروگاهي، مجتمعهاي پتروشيمي، سازههاي دريايي و پلها گسترش زيادييافته است. طراحي ايمن و اقتصادي اين نوع پيها تحت اثر بارهاي ديناميكي جانبي از اهميت ويژهاي برخوردار است. توجه به اين مسئله كه اندركنششمع و خاك به همراه اثرات ناشي از نيرويهاي زلزله از پيچيدگيهاي زيادي برخوردار است نياز به استفاده از روشهاي عددي براي تحقيق و شناختبه بررسي رفتار گروه شمع در زمينهاي شيبدار تحت بارهاي Abaqus هرچه بيشتر اين موضوع احساس ميشود. در اين تحقيق با استفاده از نرمافزارديناميكي پرداختهشده است. پارامتر موردمطالعه زاويه شيب است كه با تغيير آن رفتار ديناميكي گروه شمع موردبررسي قرارگرفته و نتايج بهصورتنيروي برش و لنگر خمشي در طول شمعها گزارش گرديده است. نتايج نشان ميدهند با افزايش شيب ميزان نيروي برشي و لنگر خمشي ايجادشده در شمعها افزايش مييابد. همچنين با افزايش زاويه شيب نيروهاي ايجاد شده در شمعها نيز روند نامنظمي پيدا ميكند.


كلمات كليدي:

زمين شيبدار . شمع . اندركنش . مدلسازي المان محدود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمين شيبدار , شمع , اندركنش , مدلسازي المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 587
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 31 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي اثر اندركنشي حفرههاي زيرزميني با خاك در اثر اشكال مختلف و عمق حفرهها بر پاسخ ديناميكي سطح زمين به روش عددي

چكيده
ارتعاش يك ساختمان براثر امواج زلزله برخلاف ارتعاش ناشي از يك موج ساده با وجود عوارضي مانند حفرات زيرزميني از پيچيدگي خاصي برخوردار است. مطالعه درباره حركات ناگهاني زمين موسوم به زلزله سابقهاي طولاني دارد با توجه به كمبودهاي زياد، بسياري كه آييننامههاي مرسوم ساختماني نياز به تحليلهاي ويژه ساختگاهي درمناطق با وجود حفرات زيرزميني و اثرات آن برروي اندركنش و رفتار لرزه اي سازه هاي طراحي شده و زمين دارند كه هيچگونه اشارهاي به آن نشده است. ميزان خرابي ايجاد شده دراثر وقوع زلزله به عوامل بسياري از جمله مكانيزم شكست، فاصله گسل تا محل، نوع خاك و خصوصيات ركورد زلزله شامل محتواي فركانسي ، مدت زمان و دامنه و همچنين خصوصيات ديناميكي سازه وابسته است. روشن است به حداقل رساندن خسارت هاي جاني، اقتصادي و اجتماعي و.... نيازمند مطالعات پارامترهاي مختلف در اين زمينه و تدوين و گسترش ديدگاه هاي تحليلي نسبت به ارتعاشات زلزله مي باشد. محدوديت روش هاي تحليلي و تجربي ضرورت استفاده از روش عددي جهت حل مسائل برآورد اندركنش و رفتار لرزه اي سازه ها به ويژه در حضور حفرههاي زيرزميني و بدون حضور حفرههاي زيرزميني را ايجاب مي كند. در اين مقاله با استفاده از روش عددي به كمك نرم افزار آباكوس مبتني بر روش اجزاي محدود، به عوامل موثر بر پاسخ لرزه اي سازه هاي موجود با وجود و يا عدم وجود حفرات زيرزميني پرداخته خواهد شد و نتايج حاصله مورد بررسي و مقايسه قرارخواهد گرفت، نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه با افزايش بزرگاي زلزله پاسخ ها به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت، به طوري كه پاسخ هاي به دست آمده با توجه به تغييرات نوع خاك و تونل و فركانس تفاوت چشمگيري دارند.


كلمات كليدي:

اندركنش . تونل . پاسخ لرزه اي . المان محدود . زلزله

نویسندگان :

رستمي آرش ، مجتبي فيروزند

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندركنش , تونل , پاسخ لرزه اي , المان محدود , زلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 617
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي ميزان نشست سطح زمين و نيروهاي وارد بر پوشش تونل در اثر حفرتونل با اشكال مختلف تحت اثر بارهاي ديناميكي

خلاصه
با افزايش روزافزون جمعيت و به تبع آن نياز به امكانات رفاهي جهت حمل و نقل، احداث تونل در محيطهاي شهري روبه رشد ميباشد؛ لذا شناخت كامل عملكرد اين قبيل سازهها بسيار حائز اهميت ميباشد. از پيامدهاي مهم ناشي از حفاريهاي زيرزميني، ميتوان به جابجايي سطح زمين، جابجايي اطراف تونل و تغيير شتاب زلزله اشاره نمود. بررسي هاي گذشته تاثير محيط بدون تونل و با تونل را به خوبي نمايان كرده و لزوم بررسي اين موضوع را نشان مي دهد. به اين منظور مدلهاي گوناگون سيستمهاي اندركنش خاك و تونل با پارامترهاي هندسي و رفتاري و همچنين محيطهاي لرزهاي متفاوت در نظر گرفته شده و تحليل اندركنش ديناميكي آنها به روش عددي انجام پذيرفته است. در اين پژوهش متغيرهاي موثر در اندركنش تونل-خاك، از قبيل نوع خاك، مشخصات تونل شامل (قطر، عمق قرارگيري و شكل)، ركورد زلزله مورد بحث و بررسي قرار خواهدگرفت. روش كلي تجزيه و تحليل بدين صورت است كه، ابتدا با مدلسازي خاك و تونل در نرمافزار آباكوس اعمال ركوردهاي زلزله به صورت هارموني (سينوسي) با فركانسهاي متفاوت، متغيرهاي مذكور بررسي ميگردند؛ سپس با اعمال ركوردهاي واقعي زلزله (شتاب-نگاشت) به كف توده خاك (با حضور/و بدون تونل) پارامترهاي مورد نظر بررسي مي گردند. نتايج نشان مي دهد كه تونل باعث افزايش شتاب شده و شكل مقطع تونل و عمق تاثير مستقيمي بر پاسخ سطح زمين دارد.


كلمات كليدي:

تونل . اندركنش . نشست . ديناميكي . روش عددي . عمق

نویسندگان :

آرش رستمي، مجتبي فيروزمند

 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , اندركنش , نشست , ديناميكي , روش عددي , عمق ,
:: بازدید از این مطلب : 383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثيرحضورحفره هاي زيرزميني برپاسخ لرزه اي سازههاي واقع برآن بااستفاده ازروش عددي

خلاصه
ارتعاش يك ساختمان براثر امواج زلزله برخلاف ارتعاش ناشي از يك موج ساده با وجود عوارضي مانند حفرات زيرزميني از پيچيدگي خاصي برخوردار است. مطالعه درباره حركات ناگهاني زمين موسوم به زلزله سابقه اي طولاني دارد با توجه به كمبودهاي زياد ، بسياري كه آيين نامه هاي مرسوم ساختماني نياز به تحليل هاي ويژه ساختگاهي درمناطق با وجود حفرات زيرزميني و اثرات آن برروي اندركنش و رفتار لرزه اي سازه هاي طراحي شده و زمين دارند كه هيچگونه اشارهاي به آن نشده است. ميزان خرابي ايجاد شده دراثر وقوع زلزله به عوامل بسياري از جمله مكانيزم شكست، فاصله گسل تا محل، نوع خاك و خصوصيات ركورد زلزله شامل محتواي فركانسي ، مدت زمان و دامنه و همچنين خصوصيات ديناميكي سازه وابسته است. روشن است به حداقل رساندن خسارت هاي جاني ، اقتصادي و اجتماعي و.... نيازمند مطالعات پارامترهاي مختلف در اين زمينه و تدوين و گسترش ديدگاه هاي تحليلي نسبت به ارتعاشات زلزله مي باشد. محدوديت روش هاي تحليلي و تجربي ضرورت استفاده از روش عددي جهت حل مسائل برآورد اندركنش و رفتار لرزه اي سازه ها به ويژه در حضور حفره هاي زيرزميني و بدون حضور حفره هاي زيرزميني را ايجاب خواهدكرد در اين مقاله با استفاده از روش عددي به كمك نرم افزار آباكوس مبتني بر روش اجزاي محدود ، به عوامل موثر بر پاسخ لرزه اي سازه هاي موجود با وجود و يا عدم وجود حفرات زيرزميني پرداخته خواهد شد و نتايج حاصله موردبررسي و مقايسه قرارخواهد گرفت، نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه با افزايش بزرگاي زلزله پاسخ ها به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت ، به طوريكه پاسخ هاي به دست آمده با توجه به تغييرات نوع خاك و تونل و فركانس تفاوت چشمگيري دارند.


كلمات كليدي:

رفتار لرزه اي . اندركنش . سازه هاي موجود . حفرات زيرزميني . روش عددي

نویسندگان :

مجتبيفيروزمند ، حميدعليالهي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار لرزه اي , اندركنش , سازه هاي موجود , حفرات زيرزميني , روش عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي رفتار ديناميكي گروه شمع در زمين شيبدار

خلاصه
در سالهاي اخير استفاده از شمعها در زير سازههاي مهمي همچون تجهيزات نيروگاهي، مجتمعهاي پتروشيمي، سازههاي دريايي و پلها گسترش زيادييافته است. طراحي ايمن و اقتصادي اين نوع پيها تحت اثر بارهاي ديناميكي جانبي از اهميت ويژهاي برخوردار است. توجه به اين مسئله كه اندركنششمع و خاك به همراه اثرات ناشي از نيرويهاي زلزله از پيچيدگيهاي زيادي برخوردار است نياز به استفاده از روشهاي عددي براي تحقيق و شناختبه بررسي رفتار گروه شمع در زمينهاي شيبدار تحت بارهاي Abaqus هرچه بيشتر اين موضوع احساس ميشود. در اين تحقيق با استفاده از نرمافزارديناميكي پرداختهشده است. پارامتر موردمطالعه زاويه شيب است كه با تغيير آن رفتار ديناميكي گروه شمع موردبررسي قرارگرفته و نتايج بهصورتنيروي برش و لنگر خمشي در طول شمعها گزارش گرديده است. نتايج نشان ميدهند با افزايش شيب ميزان نيروي برشي و لنگر خمشي ايجادشده درشمعها افزايش مييابد. همچنين با افزايش زاويه شيب نيروهاي ايجاد شده در شمعها نيز روند نامنظمي پيدا ميكند.


كلمات كليدي:

زمين شيبدار . شمع . اندركنش . مدلسازي المان محدود

نویسندگان :

زارع رضايي ، خليل عفتي دارياني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمين شيبدار , شمع , اندركنش , مدلسازي المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 459
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي اثر اندركنش تونل و سازهبررفتار ابنيه روزميني مجاور درحين حفاري تونلها در محيط شهري

تونل سازي امروزه به طور فزاينده اي جهت ايجاد ابرسازه ها به عنوان فضاهاي حمل و نقل و تاسيسات در محيطهاي شهري رو به رشد مي باشد روش ساخت زيرزميني در مقايسه با روشهاي روزميني در اغلب محيط هاي شهري به علت تداخل كمتر با ترافيك و سطح مناسبتر مي باشد ساخت اين گونه سازه ها در محيط شهري و با وجود ساختمان هاي مسكوني بلندمرتبه مستلزم تحليل هاي دقيق اندركنشي خاك و سازه خواهد بود تحقيقات قبلي محققين بيانگر تفاوت نتايج ناشي از تحليل هاي روشهاي حل بسته و روشهاي عددي اندركنشي مي باشد دراين تحقيق يك تونل ترافيكي در شمال شهر تهران بهدهانه حفاري حدود 14 متر كه به روش حفاري مرحله اي درحال حفاري و ساخت مي باشد مورد بررسي قرارگرفته است تونل مورد بررسي درمناطقي از شهر از مجاورت سازه هاي سطحي بلند عبور كرده كه روش حفاري انتخابي باعث ايجاد تغيير مكان دراين سازه هاي سطحي خواهد شد.

 

كلمات كليدي:

تونل ، روش حفاري مرحله اي، اندركنش ، سازه سطحي، روش عددي تفاضل محدود، تغيير مكان

نهمين همايش ملي تونل - 1390

نويسند‌گان:

[ وهاب بشارت ] - دانشجوي دكتري عمران گرايش ژئوتكنيك
[ محمد داودي ] - استاديار پژوهشكده ژئوتكنيكپژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندس
[ محمدكاظمي جعفري ] - استاد پژوهشكده ژئوتكنيك پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي
 
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , روش حفاري مرحله اي , اندركنش , سازه سطحي , روش عددي تفاضل محدود , تغيير مكان ,
:: بازدید از این مطلب : 2233
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه