<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اندرکنش خاک و شمع در زلزله های حوزه دور و نزدیک

 

 

 

کلمات کلیدی :

اندرکنش خاک و سازه . زلزله های حوزه دور و نزدیک . Opensees . جهت پذیری زلزله

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاک و سازه , زلزله های حوزه دور و نزدیک , Opensees , جهت پذیری زلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 42
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل انرژی سازه های بلند مرتبه فولادی با مهاربندهای واگرا روی خاک رس در حوزه نزدیک و دور از گسل

خلاصه
در اين پژوهش رفتار لرزهای قابهای فولادی بلند مرتبه با سیستم دوگانهی قاب خمشی مهاربند واگرا روی خاک رس، توسط تحلیل دينامیکی -غیرخطی در دو حالت نزديک و دور از گسل مورد بررسی قرار میگیرد و پاسخ سازه شامل تغییر مکانها و انرژی جذب شدهی غیر الاستیک، تعیینطبقهای در برنامهی  و مقايسه میشود. برای اين کار قاب سه بعدی 1 ETABS مدلسازی میشود. سپس با استفاده از نرمافزار SAFE به طراحی پیگسترده برای اين ساختمان میپردازيم. جهت بررسی تاثیرات خاک اين قاب را در سه حالت پای گیردار، پی سطحی و پی عمیق در نرمافزار PERFORM مدل میکنیم. سپس تحلیل دينامیکی غیرخطی تحت شتابنگاشتهای حوزهی دور و نزديک صورت گرفت تا تاثیرات حوزه نزديکو دور از گسل نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که دوره تناوب مدلهايی با پی سطحی بیشتر از دوره تناوب مدلهای باپايهی گیردار و شمع است و جابهجايی بام و انرژی هیسترزيس مدلها در زلزلههای حوزه نزديک به مراتب بیشتر از حوزهی دور است. همچنین درصد جذب انرژی خاک در زمین لرزهی حوزهی دور بیشتر از زمینلرزهی حوزهی نزديک است.


کلمات کلیدی:

حوزه ی نزدیک و دور از گسل . اندرکنش خاک و سازه . انرژی هیسترزیس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوزه ی نزدیک و دور از گسل , اندرکنش خاک و سازه , انرژی هیسترزیس ,
:: بازدید از این مطلب : 243
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن مسلح غیرشکل پذیر بلند با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

چکیده
در گذشته، منحنیهای شکنندگی ساختمانهای بتن مسلح با فرض پایه ثابت، برآورد میشدند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات اندرکنش خاکپو سازه و ساختگاه بر آسیبپذیری قابهای خمشی بتن مسلح و در نتیجه منحنیهای شکنندگی میباشد. اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روشیک مرحلهای مستقیم و با توجه به رفتار غیرخطی خاک، مدلسازی شده است، به طوری که اثرات ساختگاه ذاتاً در نظر گرفته میشود. برای تعیینسهم اثرات ساختگاه و اندرکنش، از یک روش ترکیبی دو مرحلهای نیز استفاده میشود که در آن اثرات ساختگاه بر پاسخ سازه پایه ثابت در نظرگرفته شده، اما از اثرات اندرکنش خاک و سازه صرفنظر میشود. سازه مورد مطالعه یک قاب خمشی بتن مسلح نه طبقه میباشد که بر اساسمقررات آییننامه لرزهای در سطوح خطر پایین طراحی شدهاست. تحلیلهای دینامیکی در دو حالت با در نظر گرفتن اندرکنش و نیز پایه ثابتانجام شده است. منحنیهای شکنندگی به عنوان یک تابع شتاب اوج زمین رخنمون سنگ بستر برای سطوح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه و آستانهفروریزش برای مدلهای پایه ثابت و پایه منعطف بر اساس نتایج تحلیل دینامیکی افزایشی ) IDA ( استخراج شده است. نتایج مذکور، نقش مهماثرات غیرخطی اندرکنش و ساختگاه در تغییر عملکرد سازهای مورد انتظار و منحنی شکنندگی سازههای پایه ثابت را نشان میدهد.


کلمات کلیدی:

آسیبپذیری لرزهای . اندرکنش خاک و سازه . تاثیر ساختگاه . خاک غیرخطی . تحلیل دینامیکی افزایشی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسیبپذیری لرزهای , اندرکنش خاک و سازه , تاثیر ساختگاه , خاک غیرخطی , تحلیل دینامیکی افزایشی ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل در حالت سه بعدی با در نظر گیری اندرکنش خاک و سازه

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار حائل . مدلسازی سه بعدی . اندرکنش خاک و سازه . فرکانس ارتعاش آزاد

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حائل , مدلسازی سه بعدی , اندرکنش خاک و سازه , فرکانس ارتعاش آزاد ,
:: بازدید از این مطلب : 386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

در نظر گرفتن تاثیرات اندرکنش خاک و سازه در روش های تحلیل لرزه ای عملکردی

 

 

 

کلمات کلیدی :

طراحی براساس عملکرد . اندرکنش خاک و سازه . مودال پوش آور مختلط

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی براساس عملکرد , اندرکنش خاک و سازه , مودال پوش آور مختلط ,
:: بازدید از این مطلب : 265
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی لرزه ای لوله های مدفون تحت زلزله های حوزه نزدیک

 

 

 

کلمات کلیدی :

خط لوله مدفون . زلزله . لوله گاز . حوزه نزدیک . اندرکنش خاک و سازه

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خط لوله مدفون , زلزله , لوله گاز , حوزه نزدیک , اندرکنش خاک و سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 263
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر حاشیه اطمینان سازه ها در برابر فروریزش

خلاصه
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر پتانسیل فروریزش لرزهای سازه ها و هم چنین تاثیر کاهش برش پایه طراحی بر پتانسیلفروریزش سازه های طراح یشده بر اساس ضوابط لرزه ای موجود م یباشد. بدین منظور سه سیستم برای تحلیل مدل شده اند: سازه با پای صلب، سازهبر روی بستر انعطاف پذیر و سازه با برش پایه کاهش یافته بر روی بستر انعطاف پذیر. در این مقاله، سازه ی ت ک درجه آزادی با نرم شدگی در نمودار -نیرو جابه جایی بر پی سطحی و با درنظرگرفتن وابستگی سختی دینامیکی خاک به فرکانس تحریک بررسی شده است. از روش تحلیل دینامیکی -افزاینده برای تعیین ظرفیت فروریزش سیستمهای خاک و سازه استفاده شده است. نتایج نشان م یدهد اندرکنش خاک و سازه در بیشتر موارد حاشیهاطمینان سازه ها را در برابر فروریزش افزایش می دهد. همچنین کاهش برش پایه طراحی طبق ضوابط لرزه ای موجود موجب افزایش احتمال فروریزش سازه می گردد.


کلمات کلیدی:

اندرکنش خاک و سازه . فروریزش لرزهای . تحلیل دینامیکی افزاینده

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاک و سازه , فروریزش لرزهای , تحلیل دینامیکی افزاینده ,
:: بازدید از این مطلب : 278
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه اختلاف تحليل سازه بتنی کوتاه بر روی ماسه متراکم با و بدون لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه با استفاده از نرم افزار 3D Foundation

به طور كلي در احداث هر گونه سازه ای روی خاک بایستي به لحاظ طراحي و اجرا به مسایل زیادی توجه نمود . در خصوص تحليل و طراحي سازه و فونداسيون روش ها و نرم افزار های زیادی وجود دارد كه اكثر مهندسين سازه به منظور تحليل و طراحي سازه و Etabs با آن آشنایي كامل دارند كه در این بين از نرم افزار های 2000 به منظور تحليل و طراحي فونداسيون سازه به دليل سادگي و رایج بودن آنها به وفور استفاده مي شود. Safe2000 نکته قابل توجه در خصوص این نرم افزارها روش تحليلي مورد استفاده مي باشد كه بنا بر آیين نامه 2800 به دو گروه تحليل استاتيکي و دیناميکي تقسيم مي شود . تحليل استاتيکي یا دیناميکي و یا هر دو آنها مي توانند با توجه به شرایط سازه و بنا بر شرایط آیين نامه ها توسط مهندس طراح مورد استفاده قرار گيرند .در این مقاله ضمن بررسي روش های تحليل سازه ها و نقاط ضعف و قوت آنها به یکي از مسایل پيچيده در مهندسي ژئوتکنيک پرداخته شده است . نکته قابل توجه در تمام این تحليل ها حتي اگر هم درست و كامل انجام گيرند این است كه به خصوصيات خاک زیر سازه و چگونگي مدلسازی آن در نرم افزارهای مذكور توجهي نشده و یا اینکه اگر هم شده این نرم افزارها توانایي انجام این تحليل ها را به طور كامل ندارند و به عبارت ساده مساله تحليل و طراحي سازه از دید ژئوتکنيکي كاملا پنهان مانده است . لذا در این مقاله ضمن تشریح روندی كامل از تحليل و طراحي سازه موضوع اندركنش خاک و سازه به صورت مبسوط مورد بررسي قرار گرفته و در حالتي خاص مورد بررسي قرار گرفته و 3این مساله به صورت عددی مورد بررسي قرار DFoundation با استفاده از نرم افزار المان محدود ژئوتکنيکي گرفته است تا تاثير لحاظ نمودن اندر كنش خاک و سازه و عدم لحاظ نمودن آن بر نيروهای داخلي اعضای سازه و تغيير مکان ها ی ایجاد شده تحت بارهای وارده مورد ارزیابي و مقایسه قرار گيرد .


کلمات کليدی:

تحليل ديناميکی,مهندسی ژئوتکنيک,نرم افزارالمان محدود ژئوتکنيکی , روش عددی ,اندرکنش خاک و سازه.

نویسندگان :

رضا حيدری (مدرس رشته ساختمان - تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل ديناميکی , مهندسی ژئوتکنيک , نرم افزارالمان محدود ژئوتکنيکی , روش عددی , اندرکنش خاک و سازه , ,
:: بازدید از این مطلب : 851
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر مولفه قائم زلزله در تعیین نیروهای وارده بر پوشش تون لهای زیرزمینی با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه

ارزیابي دقيق رفتار لرزه ای سازه های زیرزميني نظير تونل ها به دليل رفتار پيچيده دیناميکي خاک و اندركنش خاک وسازه، نيازمند به تحليل های دیناميکي غيرخطي مي باشد. استفاده از آناليز دیناميکي غيرخطي در شبيه سازی پاسخ لرزه ای واقعي سازه، تنها با وجود تاریخچه زماني شتاب مناسب (سازگار با شرایط خاک محلي سایت) امکان پذیر است. یکي از عواملي كه ما را در رساندن به پاسخهای واقعي سازه هنگام وقوع زلزله نزدیک مي كند در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله در سایت مورد نظر است كه در بسياری از مواقع نظير زلزله های نزدیک گسل اهميت زیادی پيدا سيستم خاک و تونل مدل سازی شده و دو ABAQUS 6-11- مي كند. در این مقاله سعي بر این است كه با بهره گيری از نرم افزار المان محدود 1 آناليز تاریخچه زماني روی آن صورت گيرد، به طوریکه یکبار از اثر مولفه قائم زلزله صرفنظر گردد و بار دیگر این اثر لحاظ شود و مقایسه ای بين نيروهای به وجود آمده روی پوشش تونل در دو حالت انجام شود.


کلمات کلیدی:

مولفه قائم زلزله، تونل، اندرکنش خاک و سازه، غیرخطی

نویسندگان :

محمدرضا مومن زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

محمدرضا منصوری (استادیار گروه مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

آرمین عظیمی نژاد (استادیار گروه مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مولفه قائم زلزله , تونل , اندرکنش خاک و سازه , غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1197
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر ارتفاع روباره بر تعیین ضریب رفتار تونلهای زیرزمینی با مقطع نعلی شکل با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

فضاهای زیرزميني كه در مناطق لرزه خيز مانند ایران به بهره برداری مي رسند علاوه بر بارهای استاتيکي باید بارهای لرزه ای را نيز تحمل كنند. مطالعات گذشته نشان مي دهد كه تحليل و طراحي تونل ها و سازه های زیرزميني در برابر زلزله از اهميت ویژه ای برخوردار است. تونل ها بسته به نوع خاک، هندسه پوشش و ارتفاع روباره، پاسخهای متفاوتي نسبت به نيروهای لرزه ای از خود نشان مي دهند. یکي از عوامل موثر در پاسخ تونلها به نيروهای لرزه ای رفتار غيرخطي پوشش تونل است كه لازم است نظير سازه های روزميني ارزیابي مناسبي نسبت به آن صورت گيرد. در و انجام آناليز استاتيکي غير خطي روی پوشش تونل و بهره گيری از روابط ABAQUS 6-11- این مقاله با بهره گيری از نرم افزار المان محدود 120و 50 متری، ضریب رفتار پوشش تونل را بدست ، موجود در تعيين ضریب رفتار سازه ها برای تونلي با مقطع نعلي شکل با 3 ارتفاع روباره 5مي آوریم. سپس برای بررسي صحت این ضریب رفتار، زلزله سازگار با شرایط ساختگاه به مدل خاک و سازه اعمال مي شود و مقایسه ای بين نيروهای اصلاح شده ناشي از اعمال ضریب رفتار در پوشش تونل در حالت استاتيکي خطي و نيروهای واقعي حاصل از اعمال شتابنگاشت زلزله در پوشش تونل در حالت دیناميکي تاریخچه زماني در 3 ارتفاع روباره انجام مي شود.


کلمات کلیدی:

ارتفاع روباره، تونل، ضریب رفتار، نوع خاک، اندرکنش خاک و سازه

نویسندگان :

محمدرضا مومن زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

محمدرضا منصوری (استادیار گروه مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

آرمین عظیمی نژاد (استادیار گروه مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارتفاع روباره , تونل , ضریب رفتار , نوع خاک , اندرکنش خاک و سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 1182
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5529 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5529 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه