<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل تأثیرانتخاب مرزهای جاذب انرژی مختلف، اطراف مدل خاک در برنامه Abaqus ،جهت تراکم انفجاری زیر سطحی خاک

جهت متراكم نمودن خاک روش های گوناگوني وجود دارد كه یکي از این روش ها افزایش تراكم خاک توسط انفجار زیر سطحي است. در این انجام خواهد شد.با توجه به نيمه بي نهایت بودن فضای خاک در واقعيت، مدل Abaqus تحقيق مدل سازی فرآیند تراكم انفجاری خاک دربرنامه Abaqusارائه شده بایستي تا جایي كه امکان دارد به واقعيت نزدیک باشد. از آنجایي كه در نظر گرفتن ابعاد بي نهایت یا نيمه بي نهایت دربرنامه غير ممکن است به اجبار بایستي مدلي با ابعاد محدود فرض گردد. علت این امر آن است كه چون این برنامه، بر اساس المان و اجزای محدود، تحليل را انجام مي دهد قادر است مدل هایي با بعد مشخص را تحليل نماید. بنابراین در نظر گرفتن مرز های جاذب انرژی اطراف مدل، برای شبيه سازی مدل با ابعاد محدود و مدل واقعي نمود پيدا مي كند.در این بخش سعي شده است كه حالت های مختلف مرزجاذب انرژی در نظر گرفته شود و پس از تحليل و بررسي، بهترین حالت معرفي خواهد شد.

کلمات کلیدی:

مرز جاذب انرژی، گیرداری، انفجار زیر سطحی، لایه سخت

نویسندگان :

رحمت الله نگهدار (استادیار،هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

سعید حاجی محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک،دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

تحلیل تأثیرانتخاب مرزهای جاذب انرژی مختلف، اطراف مدل خاک در برنامه Abaqus ،جهت تراکم انفجاری زیر سطحی خاک

جهت متراكم نمودن خاک روش های گوناگوني وجود دارد كه یکي از این روش ها افزایش تراكم خاک توسط انفجار زیر سطحي است. در این انجام خواهد شد.با توجه به نيمه بي نهایت بودن فضای خاک در واقعيت، مدل Abaqus تحقيق مدل سازی فرآیند تراكم انفجاری خاک دربرنامه Abaqusارائه شده بایستي تا جایي كه امکان دارد به واقعيت نزدیک باشد. از آنجایي كه در نظر گرفتن ابعاد بي نهایت یا نيمه بي نهایت دربرنامه غير ممکن است به اجبار بایستي مدلي با ابعاد محدود فرض گردد. علت این امر آن است كه چون این برنامه، بر اساس المان و اجزای محدود، تحليل را انجام مي دهد قادر است مدل هایي با بعد مشخص را تحليل نماید. بنابراین در نظر گرفتن مرز های جاذب انرژی اطراف مدل، برای شبيه سازی مدل با ابعاد محدود و مدل واقعي نمود پيدا مي كند.در این بخش سعي شده است كه حالت های مختلف مرزجاذب انرژی در نظر گرفته شود و پس از تحليل و بررسي، بهترین حالت معرفي خواهد شد.

کلمات کلیدی:

مرز جاذب انرژی، گیرداری، انفجار زیر سطحی، لایه سخت

نویسندگان :

رحمت الله نگهدار (استادیار،هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

سعید حاجی محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک،دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مرز جاذب انرژی , گیرداری , انفجار زیر سطحی , لایه سخت ,
:: بازدید از این مطلب : 1376
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل اثر انفجارات زیر سطحی بر متراکم نمودن خاک در برنامه abaqus

با توجه به ا ن یکه انفجار پد د یه ای با ماهیتی تصادفی است،علاوه بر ایجاد اثراتی همچون شوک ناگهانی،امواج فشاری و كششی در محیط كه سازه ها و محيط اطراف خود را تحت تا ر ثی قرار می دهد،از این خاصیت مي توان در ز ر ی سطح زمین برای متراكم كردن خاک ها استفاده نمود.باید به این موضوع اشاره كرد كه برای بالا بردن ظرفيت باربری و متراكم نمودن خاک ها روش های گوناگوني وجود دارد كه اكثریت آن ها متصرف هزینه های بالا و اتلاف وقت بسيار زیاد مي باشند.به همين دليل لزوم خلاقيت در اجرای روش های تثبيت و تراكم خاک، نمود پيدا مي كند. در همين جهت با استفاده از مواد انفجاری مي توان با صرف هزینه ای نسبتا پایين و زماني بسيار كمتر از روش های دیگر،به خواسته مورد نظر رسيد.تحقيقات انجام شده در این راستا در قالب مطالعات آزما یشگاهی و م د یانی و توسعه روش ها ی عددی و تجربی صورت گرفته است كه اكثریت آن ها به روش های المان محدود و المان مجزا و تفاضل محدود بوده كه علت آن سهولت بیشتر و هز ن یه های محاسباتی كمترمي باشد.از مدل سازی Abaqus این رو در این موضوع سعي خواهد شد كه در مورد روش متراكم سازی خاک توسط مواد منفجره توضيحاتي داده شود و در برنامه كامپيوتری این روش به همراه تحليل نتایج حاصله انجام گيرد و بعنوان یک روش جایگزین و ارزان پيشنهاد شود .

کلمات کلیدی:

مواد منفجرهک، منحنی تنش کرنش، انفجار زیر سطحی، تراکم 

نویسندگان :

رحمت الله نگهدار (استادیار،هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

سعید حاجی محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک،دانشگاه محقق اردبیلی)

مجید پاسبانی (استادیار،هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مواد منفجره , منحنی تنش کرنش , انفجار زیر سطحی , تراکم خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1515
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه