<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازي محیط کار تونل انتقال آب بهشت آباد

خلاصه
شکست شدید و ناگهانی سنگ در نتیجه تمرکز تنش بالا در محیطهاي زیرزمینی عمیق را انفجارسنگ میگویند. این پدیده با آزاد شدن آنی انرژي کرنشی ذخیره شده در سنگ همراه بوده و موجب خسارات زیادي به تجهیزات و نیروي کار خواهد شد. با توجه به اهمیت حفظ نیروي کار و تجهیزات، طی سالهاي اخیر، مطالعه احتمال و شدت وقوع این پدیده ضروري است. تونل انتقال آب بهشتآباد با طول حدود 65 کیلومتر به منظور انتقال آب از سرشاخههاي کارون به فلات مرکزي ایران تحت بررسی است. این تونل از دو پهنه مهم زمینساختی ایران عبور میکند. بخش ورودي تونل در پهنه زمینساختی زاگرس چین خورده-رانده شده و خروجی در پهنه زمینساختیسنندج-سیرجان قرار دارد که در واقع بخش عمده تونل از این پهنه زمینساختی عبور میکند. واحدهاي سنگ-چینهاي شناخته شده در پهنه سنندج-سیرجان داراي تنوع سنگشناسی بیشتري نسبت به پهنهزاگرس چین خورده-رانده شده است. بر اساس نتایج حاصل از بررسیهاي صحرایی و گمانههاي اکتشافی حفر شده، واحدهاي  سنگی این مناطق شامل سنگ آهک، ماسهسنگ، گلسنگ و کنگلومرا، سنگآهک مارنی، سنگآهک کربناته و آندزیت بوده که توسط گسل- هاي همزمان با چینخوردگی یا گسلهاي فعال شده قدیمی به و ی ژه در پهنه زمینساختی سنندج-سیرجان و در کنارههاي زمیندرز زاگرس بریده شده است. بطورکلی در عبور تونل از این مسیر باید مخاطرات ناشی از گسلهاي فراوان را بطورجدي مدنظر قرار داد. با توجه به این که ضخامت روباره در بعضی نقاط به حدود 1200 متر هم میرسد، بنابراین پتانسیل وقوع انفجارسنگ در این نقاط وجود خواهد داشت. به منظور ارزیابی احتمال وقوع انفجار سنگ روشهاي مختلفی نظیر معیار انرژي الاستیک خطی، معیار تنشها و ... ارائه شده است. در این مقاله پس از پهنهبندي مسیر تونل، به بررسی پتانسیل وقوع انفجارسنگ در تونل انتقال آب بهشت آباد با استفاده از روشهاي تجربی گوناگون پرداخته شده است. با بررسی نتایج مشخص شد که اکثر پهنههاي تونل در طبقه متوسط تا شدید انفجارسنگ قرار دارند و استفاده از روشهاي آزادسازي تنش در کاهش مخاطرات این پدیده ضرورت دارد.


کلمات کلیدي:

انفجارسنگ، انرژي کرنشی، تونل بهشتآباد، فلات مرکزي ایران

نویسندگان :

محمد جواد رحیمدل ، راحب باقرپور ، سعید مهدوري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجارسنگ , انرژي کرنشی , تونل بهشتآباد , فلات مرکزي ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 376
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشبینی خطر وقوع انفجارسنگ با استفاده از تحلیل عددی انرژی کرنشی الاستیک تودهسنگ

چکیده
 انفجارسنگ از پیچیدهترین پدیدههای دینامیکی همراه با سازوکار پیچیده و عوامل متعدد تأثیرگذار است که پیشبینی خصوصیات آن را دشوار میسازد. نقش اصلی در ایجاد این پدیده را به انرژی کرنشی ذخیرهشده در سنگ نسبت میدهند. در این تحقیق پس از توصیف تحقیقات صورتگرفته در زمینه مدلسازی پدیده انفجارسنگ، مدلی عددی ارائه شده است که با تلفیق مفهوم کرنش بحرانی ساکورائی و انرژی کرنشی الاستیک تودهسنگ به برآورد خطر وقوع انفجارسنگ در مناطق مستعد میپردازد. در این مدل، تنشهای اصلی المانهای دربرگیرنده در لحظه جابجایی جداره تونل تا مقدار بحرانی پایداری کوتاهمدت ( در تکنیک ساکورائی) استخراج شده و انرژی کرنشی الاستیک المانها محاسبه میگردد. به منظور صحتسنجی مدل عددی پیشنهادشده، شرایط حاکم بر تونل شبیهسازی شد که نتایج حاصل از انطباق محل محتمل وقوع انفجارسنگ در Mine- by آزمایشی جداره تونل که همانا محل اعمال بیشترین تنشهای مماسی در دیواره تونل و عمود بر امتداد تنش برجای حداکثر است با آنچه که در واقعیت رخ داده، حکایت داشت.

واژههای کلیدی:

انفجارسنگ، انرژی کرنشی الاستیک، کرنش بحرانی

نویسندگان :

سجاد افرائی ، کورش شهریار ، سیدحسن خوشرو

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجارسنگ , انرژی کرنشی الاستیک , کرنش بحرانی ,
:: بازدید از این مطلب : 685
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشبینی پدیده انفجار سنگ در تونل انتقال آب سبزکوه

پدیده انفجار سنگ را میتوان به عنوان خردشدگی ناگهانی تودهسنگ در اثر تمرکز تنشهای برجایی که بر سنگ اثر میکند تعریف نمود. این پدیده اغلب در اعماق بیش از 600 متر و در سنگهای با مقاومت فشاری بالا رخ میدهد. نقش اصلی در ایجاد این پدیده را انرژی دگرشکلی ذخیره شده در سنگ ایفا مینماید. تونل انتقال آب سبزکوه به طول بیش از 10 کیلومتر در استان چهارمحال و بختیاری طراحی گردیده و به روش حفاری مکانیزه ( TBM ) در حال اجراست. تودهسنگهای مسیر تونل از جنسهای آهک، آهک مارنی، مارن، شیل، ماسهسنگ و دولومیت تشکیل گردیده و ضخامت روباره در قسمتهای میانی به بیش از 1000 متر میرسد. لذا در این مقاله احتمال وقوع پدیده انفجار سنگ در مسیر تونل مزبور و نقاط مستعد این پدیده با استفاده از روشهای تجربی و معیارهای سنجش انفجار سنگ، شناسایی گردیده است.


واژه های کلیدی :

تونل انتقال آب سبزکوه، حفاری مکانیزه( TBM )، انفجارسنگ، معیارهای تجربی.

نویسندگان :

مهدی عباسی ، ابراهیم شریفی تشنیزی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انتقال آب سبزکوه , حفاری مکانیزه( TBM ) , انفجارسنگ , معیارهای تجربی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1311
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه