<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

برآورد جریان ناگهانی و اولیه آب بدرون تونل با استفاده از داده های آزمایش پمپاژ، مطالعه موردی تونل انتقال آب کوهدشت

چکیده
 یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی حفاری تونل ها، مواجهه با جریان های اولیه و ناگهانی ورود آببه تونل ها هست. با گذشت زمان کوتاهی پس از حفر تونل جریان آب ورودی به تونل به یک حالت پایدار نسبی می رسد اما از آنجا که میزان آب اولیه ورودی در همان زمان نیز بسیار خطرناک وحادثه ساز است در این مقاله تلاش شده است تا به روشهای محاسبه میزان آب اولیه ورودی به تونل پرداخته شود. بدیهی است که جریان آب در جبهه کار بلافاصله بعد از حفاری بیشتر از جریان در حالت پایدار دراز مدت است. دلایل این امر را می توان چنین بیان کردکه با حفر تونل، بلافاصله یک جریان سه بعدی وارد تونل می شود که هم از سینه کار تونل و هم از دیواره های جانبی جریان وارد تونل می شود. از سوی دیگر گرادیان هیدرولیکی بالا در جبهه کار نیز باعث افزایش میزان ورود آب به تونل می شود آب با فشار بالا، به جبهه پیشرونده تونل نزدیک است. این گرادیان باعث افزایش نرخ جریان آب به سمت تونل می شود. با گذشت زمان، از گرادیان هیدرولیکی ابتدایی کاسته شده و به شرایط حالت پایدار دراز مدت نزدیک تر می شود. یکی از مه مترین پارامترهای موثر بر جریان آب، مقدار نفوذپذیری توده سنگ است نتایج حاصل از آزمایش لوژن در توده سنگ های با تراوایی بالا از دقت مناسبی برخوردار نیستند لذا در این پروژه با استفاده از نتایج آزمایش پمپاژ - م قدار نفوذپذیری واحد آهک آسماری در حدود 4 Aquifer test و تجزیه و تحلیل نتایج با نرم افزار 2.6 متر بر ثانیه برآورد شده است. در این تحقیق، با استفاده از روش های تحلیلی گودمن، و * 10 روش عددی المان محدود مقدار هجوم ناگهانی آب به تونل انتقال آب کوهدشت تخمین زده شد ه است. نتایج نشان می دهند جریان اولیه و ناگهانی تابعی از پارامترهای هیدروژئولوژی مانند نفوذپذیری، ضریب ذخیره، ضخامت روباره و فاصله مرکز تونل تا سطح ایستابی می باشد . میزان هجوم ناگهانی آب در حدود 5 متر مکعب بر ثانیه ارزیابی شده است که این مقدار پس از گذشت چند ساعت به حالت پایدار دراز مدت رسیده است.

واژه های کلیدی:

جریان ناگهانی و اولیه، تونل کوهدشت، نفوذپذیری، ایران.

نویسندگان :


علی عالی انوری  ، محمد حسن نظری

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جریان ناگهانی و اولیه , تونل کوهدشت , نفوذپذیری , ایران , ,
:: بازدید از این مطلب : 857
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آخرين وضعيت بازار سنگ آهن در ايران و جهان

چكيده :
امروزه سنگآهن، پس از نفت، مهمترین کالاي استراتژیك به لحاظ ارزش محسوب میشود. سنگآهن ماده اولیه تولید فولاد است و 38 درصد سنگآهن استخراج شده در سطح جهان براي تولید فولاد به کار میرود. در  چشم انداز 2141 کشور، استخراج 34 میلیون تن سنگآهن برنامهریزي شده است. از آن جا که مطالعه مستمر شرایط بهروز تحولات بازار در هر فعالیت اقتصادي ضروري میباشد، در این مقاله سعی بر این است که وضعیت بازار سنگآهن جهان و مقایسه آن با شرایط موجود کشور بررسی شود. بررسی وضعیت ذخایر سنگآهن، جدیدترین تحولات بازار سنگآهن، چالشهاي پیشروي این بازار و مرور پیشبینیهاي آینده آن از مهمترین مراحل این مقاله هستند. طی دهه گذشته روند صعودي تولید سنگآهن دنیا، همگام با رشد تولید جهانی فولاد، افزایش زیادي داشته است. در تجارت سنگآهن جهانی از اواخر سال 1443 روش سنتی قراردادهاي سالیانه به قراردادهاي فصلی تبدیل شدند. مهمترین مزیت این شیوه شفافیت در قیمتگذاري میباشد. متأسفانه روند فعلی تولید سنگ آهن از برنامه سند چشمانداز 14 ساله کشور فاصله گرفته است و این مهم توجه بیشتر مسئولین امر را میطلبد. از پایش بازار سنگآهن جهان نتیجه شد مهمترین چالشهاي آن عبارتند از: کیفیت رو به کاهش سنگآهن، افزایش هزینههاي تولید، افزایش قیمت نفت، فقدان نیروي کار ماهر، میزان سرمایهگذاري، مقررات محیطزیست و ریسكهاي جغرافیاي سیاسی.

کلمات کلیدی :

سنگ آهن ، بازار سنگ آهن ، معدن ، فولاد ، ایران.

نویسندگان :

عباس افضلي ننيز ، محسن طاهري مقدر

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ آهن , بازار سنگ آهن , معدن , فولاد , ایران , ,
:: بازدید از این مطلب : 1118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ارتباط بین خواص پتروفیزیکی ( مقاومت ویژه الکتریکی و سرعت موج کشسان طولی) و مقاومت تک محوری نمونه های سنگ درآزمایشگاه

عموما روش های مستقیم تعیین خواص مکانیکی سنگ ها هزینه بر می باشند، از طرفی این روش ها پارامترهای مکانیکی را به طور موضعی تعیین می کنند. مطالعات اخیر نشان می دهند روش های ژئوفیزیکی به ویژه ژئوالکتریک و لرزه نگاری قادرند پارامترهای مکانیکی را تخمین زده و  تغییرات مکانی آنها شامل انیزوتروپی را تشخیص دهند.مقاله حاضر با استفاده ازبررسی های آزمایشگاهی برروی نمونه سنگ های رسوبی ( بدون رس و تقریبا اشباع)، روابط میان سرعت موج کشسان طولی، مقاومت تراکمی تک محوری، ضری الاستیسیته و چگالی را با مقاومت ویژه الکتریکی بررسی می نماید. با نصب الکترود برروی نمون ها، مقاومت ویژه الکتریکی همزمان با آزمایش تک محوری اندازه گیری شد.این بررسی ها نشان داد که در تنش های بالا نزدیک به مقاومت تراکمی نهائی سنگ، حداکثر چگالیدرزه های القائی ایجاد می شود و هر چه مقاومت نهائی سنگ بالاتر باشد این چگالی درزه نیزبیشتر می شود. همچنین در اینجا ضریب همبستگی نسبتا پائین ( 62 /0 ) بین ضریب الاستیسیته و سرعت موج طولی بدست آمد که ممکن است بدلیل اشباع جزئی نمونه ها باشد. نمونه ها بیش از 24ساعت در آب قرار گرفته اند اما به هر حال اشباع در فشار اتمسفر انجام شده که برای اشباع کاملنمونه های دانه ریز کافی نمی باشد.


واژه های کلیدی:

چهارمین، کنفرانس، مکانیک سنگ، ایران.

نویسندگان :

حسینعلی قاری 

احمد قربانی 

افشین نمیرانیان

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , چهارمین , کنفرانس , مکانیک سنگ , ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 1012
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی پایگاه دادههاي مهندسی ارزش پروژههاي ژئوتکنیکی ایران

امروزه مهندسی ارزش به عنوان یکی از کارآمدترین روشهاي اقتصادي در عرصۀ فعالیتهاي مهندسی، شناخته شده است. مهندسی ارزش باعث صرفهجویی هاي فراوان در هزینه و زمان اجراي پروژه ها و افزایش کارایی آنها شده است. در ایران هم در چندین سال گذشته، از این روش در اجراي طرحهاي بزرگ، خصوصاً در طرحهاي عمرانی و ژئوتکنیکی، استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد که بازدهی مطالعات مهندسی ارزش را میتوان با استفاده از تجربیات مشابه قبلی، بهبود بخشید. در این راستا دستیابی بهدادههاي کارگاههاي مهندسی ارزش انجام شده، علاوه بر بهبود کیفیت مطالعات مهندسی ارزش، باعث صرفهجویی در زمان این مطالعات نیز خواهد شد. متأسفانه در ایران استانداردي براي
مدیریت و مستندسازي دادههاي کارگاههاي مهندسی ارزش در بخش ژئوتکنیک وجود ندارد. در این مقاله فرایند طراحی پایگاه دادههاي مهندسی ارزش، براي مستندسازي و مدیریت دادههاي کارگاههاي مهندسی ارزش در بخش ژئوتکنیک، ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

مهندسی ارزش، ژئوتکنیک، پایگاه داده، ایران.

نویسندگان :

شقایق السادات یوسفی خوانساري (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تهران)

حسین معماریان (استاد مهندسی زمین، دانشکده فنی دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی ارزش , ژئوتکنیک , پایگاه داده , ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 1462
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه