<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحليل رفتار و کنترل جابجايي قطعه سنگ ناپايدار در مسير حفاري ايستگاه (Q6) خط شش متروي تهران

چكيده
حفاری های زیرزمینی که در بافت های شهری، اغلب با محیط خاکی دست خورده با خصوصیات ژئوتکنیکی ضعیف مواجه میشوند.ولیکن در حین حفاری اغلب با قطعه های سنگی با ابعاد و جنس های گوناگون، برخورد میشود. به خصوص اگر این قطعه سنگها درسقف گالری های دسترسی و یا تونل های اصلی که به روش های سنتی حفاری میشوند، مشاهده شوند، اغلب معضلاتی را برایادامه ی حفاری و ساخت تونل ها ایجاد مینمایند. در این تحقیق به مطالعه موردی ایستگاه Q6 از خط 6 متروی تهران پرداخته می-شود، که در ریبهای میانی سقف تیکتهال، قطعه سنگ بزرگی مشاهده شده است. با توجه به روباره ی بسیار کم و سستی خاک درمنطقهی مورد نظر،اگر جابهجایی قطعه سنگ کنترل نشده باشد،این جابهجایی میتواند منجر به فروریزش خود سنگ و سپس سطحزمین و یا در حالت شدیدتر تلفات جانی و مالی بسیار شود. بنابراین با استفاده از مدلسازی عددی درنرمافزار تفاضل محدود FLAC 3D به شبیهسازی قطعه سنگ گفتهشده در ریبهای میانی سقف تراز تیکتهال ایستگاه پرداخته شده است و با توجه به جنسسنگ و توده خاکی در برگیرندهی آن و نتایج حاصل از جابهجایی این قطعه سنگی،احتمال سقوط آن تخمین زده شد.


واژه هاي کليدي:

ایستگاه مترو . روش شمع و ریب . مدلسازی عددی . FLAC 3D . قطعه سنگ ناپایدار

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایستگاه مترو , روش شمع و ریب , مدلسازی عددی , FLAC 3D , قطعه سنگ ناپایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 798
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی کاربرد روش حفاري مرحلهاي ( NATM )در احداث ایستگاههاي قطار شهري

چكيده
گسترش تجربیات موفق و ارزشمند داخلی در زمینه اجرای مرحلهای فضاهای زیرزمینی بزرگ، منجر به بررسی مزایا و معایب استفادهاز این روش در اجرای فضاهای بزرگ زیرزمینی مانند ایستگاههای مترو شده است. تجربیاتی در زمینه اجرای ایستگاههای زیرزمینیبه روش حفاری مرحلهای ) NATM ( در کشورهای ایتالیا و شیلی گزارش شده است. روش متداول در احداث ایستگاههای زیرزمینیشهر تهران و دیگر کلانشهرهای ایران، روش طاق بتنی ) CAPS ( یا شمع و ریب است. در این روش با احداث گالریهای طولی درمحل تقاطع شمعها و طاق بتنی و یک گالری طولی در تاج طاق بتنی، دسترسی برای اجرای طاق و شمع ایجاد میگردد. سپس باقرار دادن آرماتور و بتن ریزی، سازه شمع و ریب تکمیل میگردد. در ادامه حفاری ایستگاه در پناه سازه نگهبان آغاز میگردد. اینروش با وجود سرعت به نسبت بالا، دارای صعوبتهای اجرایی زیاد و زمانبر جهت اجرای سیستم پیش نگهدارنده بتنی است. سیستم1 متر تشکیل شده است، تنها جهت پیش تثبیت خاک برای ایجاد امکان / پیش نگهدارنده که از طاقهای بتنی به ضخامت حدود 5حفاری و خاکبرداری ایجاد میشود و به عنوان بخشی از سازه نگهبان در طراحی سازهای بلند مدت ایستگاه نقشی ندارد. بنابراین درصورت امکان حذف این بخش به صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه منجر خواهد شد.در مقاله حاضر یکی از ایستگاه های خط یک قطار شهری قم )ایستگاه A12 ( که قبلاً به روش شمع و ریب طراحی شده است، بهروش حفاری مرحلهای نیز مدلسازی و طراحی گردید. مدلسازی به روش المان محدود ) FEM ( و با استفاده از نرم افزار Plaxis 2Dصورت گرفت. بررسی نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرشکلهای سطح زمین در مرحله حفاری بخش مرکزی مقطع مشاهده خواهد شد. جهت کنترل نشست در این بخش لازم است تمهیدات خاصی مانند فورپولینگ اندیشیده شود.


واژه هاي کليدي:

ایستگاه مترو . روش حفاری مرحلهای . روش شمع و ریب (روش طاق بتنی)

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایستگاه مترو , روش حفاری مرحلهای , روش شمع و ریب (روش طاق بتنی) ,
:: بازدید از این مطلب : 420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر آسیب ابنیه اطراف حفاری ایستگاه متروی نقش جهان اصفهان با استفاده از روش حفاری کندو پوش بالا به پایین

چكيده
در سال های اخیر با توجه به اهمیت استفاده حداکثری از فضاهای شهری، حفر فضاهای زیرزمینی موردتوجه بیشتری قرارگرفته است.یکی از موارد چالش برانگیز در حفر فضاهای زیرزمینی، حفر ایستگاه های مترو در شرایط ضعیف و کمعمق محی طهای خاکی، مانندشهر اصفهان است. به علت وجود بناهای مهم تاریخی در این شهر، در صورت حفاریهای وسیع، بررسی نشست مجاز در محدودهیحفاری، ضروری و غیرقابل اجتناب بهنظر میرسد. به علت قرار گیری ایستگاه نقش جهان اصفهان )ایستگاه M2 از خط 2 مترویشهری اصفهان و حومه( در بافت تاریخی این شهر، نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر تاثیر حفاری این ایستگاه بر محیط اطراف بیش ازپیش احساس میگردد. در این بررسی، ابتدا پایداری مراحل حفاری ایستگاه مترو با استفاده از روشهای عددی مورد بررسی قرارگرفته است سپس بهترین شیوه حفر با توجه به تجارب جهانی انتخاب گردید تا با ارائه راهکارهای عملی و کاربردی هم سازهای پایدارو مستحکم ایجاد نمود و هم بتوان از میراث تاریخی به بهترین حفاظت کرد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار سه بعدی المانمحدود PLAXIS 3D ایستگاه مورد نظر طراحی و وضعیت نشست ایستگاه، مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش جدیدچریوتی و همکاران، ابتدا وضعیت 44 ساختمان موجود در حوزهی تحت تاثیر اطرف ایستگاه، شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت تاثیر این روش حفاری بر روی آنها مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید، وضعیت آسیبپذیری 4 ساختمان در محدودهی زیاد قرار دارد.


واژه هاي کليدي:

ایستگاه مترو . روش حفاری کند و پوش . نشست . آسیب دیدگی ساختمان . شاخص آسیب پذیری

 

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایستگاه مترو , روش حفاری کند و پوش , نشست , آسیب دیدگی ساختمان , شاخص آسیب پذیری ,
:: بازدید از این مطلب : 403
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه گزینه هاي مختلف ساخت ایستگاه هاي زیرزمينی مترو با دهانه بزرگ

چكيده
با توجه به افزایش جمعیت و تردد بالای گردشگران به شهر مذهبی قم، لازم است راه حلهای ترافیکی و سیستمهای حمل و نقلمتناسب با وضعیت ترددهای ترافیکی این شهر طرح و اجرا گردد. توسعه سریع شهرها و محدودیت موجود در فضاهای شهری موجودمنجر به قرارگیری اغلب ایستگاههای زیرزمینی مترو در مجاورت سازههای سطحی و زیرسطحی موجود مانند ساختمانها، راهها وتأسیسات شهری شده است. با وجود تلاشهای فراوان صورت گرفته در مراحل مختلف طراحی، ساخت و مدیریت ریسک پروژههایزیرزمینی، همواره مشکلاتی از قبیل تخریب سازههای سطحی و زیرسطحی موجود، اختلال در تأسیسات خدماتی، وقوع تأخیرات وافزایش هزینهها وجود دارد.یکی از بزرگترین مخاطرات پروژههای زیرزمینی که در فضاهای متراکم شهری با آن روبرو هستیم، پرهیز از ایجاد تخریب سازههایسطحی و ایمنی حفاری در نزدیکی این سازههاست. این موضوع در بررسی و تحلیل ریسک پروژههای زیرزمینی از اهمیت بالاییبرخوردار است و در موارد کلیدی مانند زمانبندی و پیش بینی هزینههای پروژه اثر قابل ملاحظهای خواهد داشت. سه رویکرد اصلیدر اجرای زیرزمینی ایستگاههای قطار شهری به شرح ذیل است:الف( استفاده از ریب و شمعهای مهار شده با استراتب( استفاده از ریب و شمعهای مهار شده با انکرج( استفاده از ریب و شمعهای با قطر بیشتردر این مقاله، روشهای فوق برای اجرای یکی از ایستگاه های قطار شهری قم براساس هزینه، نشست سطحی و صعوبتهای اجراییمورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد روش استفاده از شمع با قطر بیشتر بهینهترین روش در میانروشهای به کار گرفته شده میباشد. با این وجود روش استفاده از ریب و شمعهای مهار شده با انکر کمترین نشست سطحی را در بر خواهد داشت.


واژه هاي کليدي:

روش شمع و طاق بتنی (ریب) . استرات . انکر . ایستگاه مترو

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش شمع و طاق بتنی (ریب) , استرات , انکر , ایستگاه مترو ,
:: بازدید از این مطلب : 664
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

جلوگیری از نشست و ریزش زمین در اثر حفر ایستگاه مترو به روش شمع و ریب

چكیده
در احداث خطوط مترو، ساخت ایستگاههای مترو از اهمیت دوچندانی برخوردار است. یكی از مواردی که باید در ساخت این ایستگاهها مدنظرقرار گیرد، نشست سطح زمین میباشد. در این مقاله نشست سطح زمین در اثر حفاری یكی از ایستگاههای مترو کرج با استفاده از نرمافزار FLAC3D  بررسی شده است. در ایستگاه مذکور در ابتدا تونل اصلی حفاری شده که منجر به نشستهایی در سطح زمین شد. در ادامه بدونتوجه به هشدارهای ابزار دقیق بخشهایی از ایستگاه به روش شمع و ریب حفر گردید که موجب نشستهای زیاد و ترکخوردگی در برخیساختمانهای اطراف ایستگاه گردید. در این شرایط کار متوقف و تحلیلهای مختلفی در زمینه ادامه کار انجام شد. در این مقاله در ابتدا حفاریایستگاه با روش شمع و ریب مدلسازی شد. نتایج نشان دادند که میزان نشست سطح زمین زیاد بوده و ایستگاه ناپایدار است. سپس 3 سناریویاعمال سیستم نگهداری، انجام تزریق و سیستم توامان تزریق و نگهداری بررسی شد. نتایج عددی نشان دادند که نشست سطح زمین در حفرکامل ایستگاه به مقدار قابل توجهی کاهش یافته به طوریكه با اعمال همزمان سیستم نگهداری و تزریق به با کسر نشست حفاریهای اولیه به کمتر از 3 سانتیمتر کاهش یافته و ایستگاه پایدار میماند.


واژه های کلیدی:

نشست . ایستگاه مترو . روش شمع و ریب . آنالیز عددی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , ایستگاه مترو , روش شمع و ریب , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 461
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل رفتار و کنترل جابجايي قطعه سنگ ناپايدار در مسير حفاري ايستگاه ( Q6 ) خط شش متروي تهران

چكيده
حفاری های زیرزمینی که در بافت های شهری، اغلب با محیط خاکی دست خورده با خصوصیات ژئوتکنیکی ضعیف مواجه میشوند.ولیکن در حین حفاری اغلب با قطعه های سنگی با ابعاد و جنس های گوناگون، برخورد میشود. به خصوص اگر این قطعه سنگها درسقف گالری های دسترسی و یا تونل های اصلی که به روش های سنتی حفاری میشوند، مشاهده شوند، اغلب معضلاتی را برایادامه ی حفاری و ساخت تونل ها ایجاد مینمایند. در این تحقیق به مطالعه موردی ایستگاه Q6 از خط 6 متروی تهران پرداخته می-شود، که در ریبهای میانی سقف تیکتهال، قطعه سنگ بزرگی مشاهده شده است. با توجه به روباره ی بسیار کم و سستی خاک درمنطقهی مورد نظر،اگر جابهجایی قطعه سنگ کنترل نشده باشد،این جابهجایی میتواند منجر به فروریزش خود سنگ و سپس سطحزمین و یا در حالت شدیدتر تلفات جانی و مالی بسیار شود. بنابراین با استفاده از مدلسازی عددی درنرمافزار تفاضل محدود FLAC 3D به شبیهسازی قطعه سنگ گفتهشده در ریبهای میانی سقف تراز تیکتهال ایستگاه پرداخته شده است و با توجه به جنس سنگ و توده خاکی در برگیرندهی آن و نتایج حاصل از جابهجایی این قطعه سنگی،احتمال سقوط آن تخمین زده شد.


واژه هاي کليدي:

ایستگاه مترو . روش شمع و ریب . مدلسازی عددی . FLAC 3D . قطعه سنگ ناپایدار

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایستگاه مترو , روش شمع و ریب , مدلسازی عددی , FLAC 3D , قطعه سنگ ناپایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 538
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی کاربرد روش حفاري مرحلهاي (NATM) در احداث ایستگاههاي قطار شهري

چكيده
گسترش تجربیات موفق و ارزشمند داخلی در زمینه اجرای مرحلهای فضاهای زیرزمینی بزرگ، منجر به بررسی مزایا و معایب استفادهاز این روش در اجرای فضاهای بزرگ زیرزمینی مانند ایستگاههای مترو شده است. تجربیاتی در زمینه اجرای ایستگاههای زیرزمینیبه روش حفاری مرحلهای ) NATM ( در کشورهای ایتالیا و شیلی گزارش شده است. روش متداول در احداث ایستگاههای زیرزمینیشهر تهران و دیگر کلانشهرهای ایران، روش طاق بتنی ) CAPS ( یا شمع و ریب است. در این روش با احداث گالریهای طولی درمحل تقاطع شمعها و طاق بتنی و یک گالری طولی در تاج طاق بتنی، دسترسی برای اجرای طاق و شمع ایجاد میگردد. سپس باقرار دادن آرماتور و بتن ریزی، سازه شمع و ریب تکمیل میگردد. در ادامه حفاری ایستگاه در پناه سازه نگهبان آغاز میگردد. اینروش با وجود سرعت به نسبت بالا، دارای صعوبتهای اجرایی زیاد و زمانبر جهت اجرای سیستم پیش نگهدارنده بتنی است. سیستم1 متر تشکیل شده است، تنها جهت پیش تثبیت خاک برای ایجاد امکان / پیش نگهدارنده که از طاقهای بتنی به ضخامت حدود 5حفاری و خاکبرداری ایجاد میشود و به عنوان بخشی از سازه نگهبان در طراحی سازهای بلند مدت ایستگاه نقشی ندارد. بنابراین درصورت امکان حذف این بخش به صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه منجر خواهد شد.در مقاله حاضر یکی از ایستگاه های خط یک قطار شهری قم )ایستگاه A12 ( که قبلاً به روش شمع و ریب طراحی شده است، بهروش حفاری مرحلهای نیز مدلسازی و طراحی گردید. مدلسازی به روش المان محدود ) FEM ( و با استفاده از نرم افزار Plaxis 2Dصورت گرفت. بررسی نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرشکلهای سطح زمین در مرحله حفاری بخش مرکزی مقطع مشاهده خواهد شد. جهت کنترل نشست در این بخش لازم است تمهیدات خاصی مانند فورپولینگ اندیشیده شود.


واژه هاي کليدي:

ایستگاه مترو . روش حفاری مرحلهای . روش شمع و ریب (روش طاق بتنی)

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایستگاه مترو , روش حفاری مرحلهای , روش شمع و ریب (روش طاق بتنی) ,
:: بازدید از این مطلب : 449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر آسیب ابنیه اطراف حفاری ایستگاه متروی نقش جهان اصفهان با استفاده از روش حفاری کندو پوش بالا به پایین

چكيده
در سال های اخیر با توجه به اهمیت استفاده حداکثری از فضاهای شهری، حفر فضاهای زیرزمینی موردتوجه بیشتری قرارگرفته است.یکی از موارد چالش برانگیز در حفر فضاهای زیرزمینی، حفر ایستگاه های مترو در شرایط ضعیف و کمعمق محی طهای خاکی، مانندشهر اصفهان است. به علت وجود بناهای مهم تاریخی در این شهر، در صورت حفاریهای وسیع، بررسی نشست مجاز در محدودهیحفاری، ضروری و غیرقابل اجتناب بهنظر میرسد. به علت قرار گیری ایستگاه نقش جهان اصفهان )ایستگاه M2 از خط 2 مترویشهری اصفهان و حومه( در بافت تاریخی این شهر، نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر تاثیر حفاری این ایستگاه بر محیط اطراف بیش ازپیش احساس میگردد. در این بررسی، ابتدا پایداری مراحل حفاری ایستگاه مترو با استفاده از روشهای عددی مورد بررسی قرارگرفته است سپس بهترین شیوه حفر با توجه به تجارب جهانی انتخاب گردید تا با ارائه راهکارهای عملی و کاربردی هم سازهای پایدارو مستحکم ایجاد نمود و هم بتوان از میراث تاریخی به بهترین حفاظت کرد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار سه بعدی المانمحدود PLAXIS 3D ایستگاه مورد نظر طراحی و وضعیت نشست ایستگاه، مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش جدیدچریوتی و همکاران، ابتدا وضعیت 44 ساختمان موجود در حوزهی تحت تاثیر اطرف ایستگاه، شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت تاثیر این روش حفاری بر روی آنها مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید، وضعیت آسیبپذیری 4 ساختمان در محدودهی زیاد قرار دارد.


واژه هاي کليدي:

ایستگاه مترو . روش حفاری کند و پوش . نشست . آسیب دیدگی ساختمان . شاخص آسیب پذیری

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایستگاه مترو , روش حفاری کند و پوش , نشست , آسیب دیدگی ساختمان , شاخص آسیب پذیری ,
:: بازدید از این مطلب : 475
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه گزینه هاي مختلف ساخت ایستگاه هاي زیرزمينی مترو با دهانه بزرگ

چكيده
با توجه به افزایش جمعیت و تردد بالای گردشگران به شهر مذهبی قم، لازم است راه حلهای ترافیکی و سیستمهای حمل و نقلمتناسب با وضعیت ترددهای ترافیکی این شهر طرح و اجرا گردد. توسعه سریع شهرها و محدودیت موجود در فضاهای شهری موجودمنجر به قرارگیری اغلب ایستگاههای زیرزمینی مترو در مجاورت سازههای سطحی و زیرسطحی موجود مانند ساختمانها، راهها وتأسیسات شهری شده است. با وجود تلاشهای فراوان صورت گرفته در مراحل مختلف طراحی، ساخت و مدیریت ریسک پروژههایزیرزمینی، همواره مشکلاتی از قبیل تخریب سازههای سطحی و زیرسطحی موجود، اختلال در تأسیسات خدماتی، وقوع تأخیرات وافزایش هزینهها وجود دارد.یکی از بزرگترین مخاطرات پروژههای زیرزمینی که در فضاهای متراکم شهری با آن روبرو هستیم، پرهیز از ایجاد تخریب سازههایسطحی و ایمنی حفاری در نزدیکی اینسازههاست. این موضوع در بررسی و تحلیل ریسک پروژههای زیرزمینی از اهمیت بالاییبرخوردار است و در موارد کلیدی مانند زمانبندی و پیش بینی هزینههای پروژه اثر قابل ملاحظهای خواهد داشت. سه رویکرد اصلیدر اجرای زیرزمینی ایستگاههای قطار شهری به شرح ذیل است:
الف( استفاده از ریب و شمعهای مهار شده با استرات
ب( استفاده از ریب و شمعهای مهار شده با انکر
ج( استفاده از ریب و شمعهای با قطر بیشتر
در این مقاله، روشهای فوق برای اجرای یکی از ایستگاه های قطار شهری قم براساس هزینه، نشست سطحی و صعوبتهای اجراییمورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد روش استفاده از شمع با قطر بیشتر بهینهترین روش در میانروشهای به کار گرفته شده میباشد. با این وجود روش استفاده از ریب و شمعهای مهار شده با انکر کمترین نشست سطحی را در بر خواهد داشت.


واژه هاي کليدي:

روش شمع و طاق بتنی (ریب) . استرات . انکر . ایستگاه مترو .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش شمع و طاق بتنی (ریب) , استرات , انکر , ایستگاه مترو , ,
:: بازدید از این مطلب : 376
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 8 دی 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه