<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاهش آسيب رسانی به سامانه های قطار شهری با رعایت اصول پدافندغيرعامل

چكيده
در این مقاله ابتدا به نقش سامانه قطار شهری به عنوان یکی از سیستمهای مهم و پرترافیک در سیستم حمل نقل شهری پرداخته میشود. در ادامهضرورت و اهمیت موضوع پدافندغیرعامل بررسی و از اهداف محوری ذفاع غیرعامل شامل افزایش بازدارندگی، کاهش آسیبپذیری، تداومفعالیتهای ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی نامبرده شده و در انتها نیزبکارگیری و تاثیراهداف محوری ذکر شده بر سامانه قطار شهری مورد تاکید قرار میگیرد. در ادامه اهداف پدافند غیرعامل درسامانه قطار شهری مورد بررسی قرارگرفته و تاثیر رعایت اصول پدافند غیرعامل در سامانه قطار شهری که منجر به مواردی از جمله گسترش فضاهای پناهگاهی درتمامی سطح شهر،افزایش ایمنی سرمایه های انسانی وکاهش خسارات جانی، امکان تداوم فعالیتهای ضروری شهر حتی در شرایط تهاجم دشمن و ... میشود ارائهمیشود. با توجه به انواع تهدیدات نظامی و سخت، تهدیدات مردم محور و تهدیدات فناوری پایه، دلایل تحول تهدیدات از جنگ سخت به جنگ نرمبررسی شده و سپس اجزای سامانه قطار شهری معرفی و ارکان اصلی مورد حفاظت در سامانه قطارشهری ارائه میشود. بررسی تهدیدات وارده برخطوط حمل و نقل ریلی)مترو( بر اساس انواع تهدیدات در طول چند دهه اخیر بررسی شده و جهت گیری تهدیدات در سالهای اخیر مشخص میشود. در انتهای مقاله نیز شاخصهای ارزیابی، ارزیابی و تحلیل تهدیدات و آسیبپذیری سامانه قطار شهری ارائه شده است.


واژههای کليدی:

پدافندغیرعامل . مترو . تونل . ایستگاه

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدافندغیرعامل , مترو , تونل , ایستگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 535
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه الزامات ایمنی در برابر حریق در تونل های مترو و قطار شهری

چکیده
 در این مقاله الزامات ایمنی مقابله با آتش در تونل های بررسی شده و ضمن معرفی اجمالی ویژگیها و خصوصیات سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری، به معرفی استانداردهای جاری و موارد استفاده از آنها خواهیم پرداخت. همچنین با بررسی آزمایشات و تست های صورت گرفته در برخی از متروهای دنیا، از نظر شرایط ساختمانی، تجهیزات و الزامات ایمنی و مقابله با حریق به بررسی تفاوت های بین شبکه های حمل و نقل داخلی یک کشور و شبکه های چند کشور دیگر خواهیم پرداخت. در نهایت با استفاده از این داده ها و آنالیز آن ها میتوان دریافت که چگونه و با در نظر گرفتن کدام عوامل بیشترین تاثیر را در بالا بردن ضریب ایمنی تونل های مترو خواهیم داشت. در انتهای مقاله به طور خلاصه، سیستم ها، تجهیزات و تجربیات به کار رفته در قطارشهری مشهد به خصوص در زمینه اعلام و اطفا حریق شرح داده خواهد شد.


واژههای کلیدی :

ایستگاه . تونل . دستورالعمل های ایمنی . ناوگان . تجهیزات ایمنی . علائم و سیگنالینگ . تهویه طبیعی . روشنایی . قطار شهری مشهد

نویسندگان :

سلمان پرتوی ، ابرهیم نیازی

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایستگاه , تونل , دستورالعمل های ایمنی , ناوگان , تجهیزات ایمنی , علائم و سیگنالینگ , تهویه طبیعی , روشنایی , قطار شهری مشهد ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتارنگاری توده ای رانشی با روش جابجایی های نقاط مجزا مطالعه موردی: رانش پلتفرم چاههای فشارشکن سد رودبار لرستان

با توجه به اهمیت زمین رانشها در رابطه با تهدیدات جانی و مالی پروژه ها، نیاز به استفاده از تمهیدات رفتارنگاری به منظور بررسی وابسته به زمان این پدیده از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. درمقاله پیش رو در ابتدا روشهای مختلف رفتارنگاری زمین رانشها و روش جابجایی نقاط مجزا به عنوان روشی با هزینه کمتر و دقت مناسب شرح داده شده و در ادامه رفتارنگاری رانش پلتفرم چاههای فشار شکن سد رودبار لرستان با استفاده از این روش شرح داده شده است. برای این منظور ایستگاههای مختلف بررسی جابجایی در نظر گرفته شده و تعداد 7 قرائت قبل از وقوع رانش در ایستگاهها انجام شده و مورد تفسیر قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جابجایی توده رانشی در نقاط مختلف آن متفاوت بوده به طوری که با نزدیک شدن به لبه پلتفرم ( سر شیب)، مقدار جابجایی ها افزایش می یابد. همچنین بررسی نرخ جابجایی در ایستگاه ها نشان می دهد که با افزایش تدریجی نفوذ آب در ترک کششی، نرخ جابجایی ها تا اتفاق افتادن رانش افزایش یافته و پس از آن به یکباره کاهش یافته است.


واژه های کلیدی :

زمین رانش، رفتارنگاری، نرخ جابجایی، ترک کششی، ایستگاه

نویسندگان :

جعفر عباسی ، سعید رشیدی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین رانش , رفتارنگاری , نرخ جابجایی , ترک کششی , ایستگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 1007
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه