<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي تأثير سرعت بارگذاري بر ظرفيت باربري شمعهاي تحت بار قائم با استفاده از روش المانهاي محدود

خلاصه
بهطوركلي پيهاي عميق يا شمعها براي انتقال بارهاي سازه از لايه نرم به لايههاي قويتر بكار برده ميشوند و بارهاي متنوعي ازجمله بارهايمحوري، جانبي و خمشي را تحمل ميكنند. به اين منظور در تعيين ظرفيت باربري شمعها، روشهاي تحليلي، عددي و آزمايشگاهي بسياري توسطمحققين مختلف ارائهشده است كه در اين ميان تعيين ظرفيت باربري ديناميكي اهميت خاصي دارد. همچنين سرعت بارگذاري ميتواند عاملي برايتعريف بارگذاري ديناميكي باشد لذا يكي از مهمترين عوامل در تحليل رفتار پيهاي عميق، تأثير سرعت بارگذاري بر ظرفيت باربري شمعها استتأثير سرعت بارگذاري، بر ، ABAQUS كه تاكنون كمتر مدنظر قرارگرفته است. در اين مقاله با استفاده از روش عددي و به كمك نرمافزارظرفيت باربري شمعهاي تحت بار فشاري، اجراشده در خاك ماسهاي ريزدانه، مورد ارزيابي قرارگرفته است. به اين منظور از يكسري آناليزحساسيت استفادهشده است كه تغييرات سرعت بارگذاري، بر روي شمعها، از حالت سرعت بارگذاري استاتيكي تا حالت سرعت بارگذاري بهصورت ضربه را مدلسازي ميكند. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه، با افزايش سرعت بارگذاري، ظرفيت باربري شمع، مقادير بيشتري را نشانميدهد همچنين درصورتيكه سرعت بارگذاري، بسته به قطر شمع، از مقدار خاصي فراتر رود رفتار شمع، رفتار كاملاً ديناميكي خواهد داشت.


كلمات كليدي:

سرعت بارگذاري . ظرفيت باربري . بار قائم . روش المان محدود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرعت بارگذاري , ظرفيت باربري , بار قائم , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 494
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تأثير سرعت بارگذاري بر ظرفيت باربري شمعهاي تحت بار قائم با استفاده از روش المانهاي محدود

خلاصه
بهطوركلي پيهاي عميق يا شمعها براي انتقال بارهاي سازه از لايه نرم به لايههاي قويتر بكار برده ميشوند و بارهاي متنوعي ازجمله بارهاي محوري، جانبي و خمشي را تحمل ميكنند. به اين منظور در تعيين ظرفيت باربري شمعها، روشهاي تحليلي، عددي و آزمايشگاهي بسياري توسط محققين مختلف ارائهشده است كه در اين ميان تعيين ظرفيت باربري ديناميكي اهميت خاصي دارد. همچنين سرعت بارگذاري ميتواند عاملي براي تعريف بارگذاري ديناميكي باشد لذا يكي از مهمترين عوامل در تحليل رفتار پيهاي عميق، تأثير سرعت بارگذاري بر ظرفيت باربري شمعها است تأثير سرعت بارگذاري، بر ، ABAQUS كه تاكنون كمتر مدنظر قرارگرفته است. در اين مقاله با استفاده از روش عددي و به كمك نرمافزار ظرفيت باربري شمعهاي تحت بار فشاري، اجراشده در خاك ماسهاي ريزدانه، مورد ارزيابي قرارگرفته است. به اين منظور از يكسري آناليز حساسيت استفادهشده است كه تغييرات سرعت بارگذاري، بر روي شمعها، از حالت سرعت بارگذاري استاتيكي تا حالت سرعت بارگذاري به صورت ضربه را مدلسازي ميكند. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه، با افزايش سرعت بارگذاري، ظرفيت باربري شمع، مقادير بيشتري را نشان ميدهد همچنين درصورتيكه سرعت بارگذاري، بسته به قطر شمع، از مقدار خاصي فراتر رود رفتار شمع، رفتار كاملاً ديناميكي خواهد داشت.


كلمات كليدي:

سرعت بارگذاري . ظرفيت باربري . بار قائم . روش المان محدود

نویسندگان :

مهدي نادربيگي ، وحيد رستمي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرعت بارگذاري , ظرفيت باربري , بار قائم , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 391
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین فشار وارد بر سیستم نگهداری با استفاده از منطق فازی

چكیده :
برآورد بار قائم وارد بر سیستم نگهداری، نقش مهمی در پایداری تونل دارد. معمولا بار وارده به عنوان تابعی از عوامل مختلف زمین شناسی در نظر گرفته میشود. برای تخمین بار وارد بر تونل میتوان از پارامترهای ژئومکانیکی مانند مقامت فشاری، زاویه اصطکاک داخلی، امتیاز مربوط به کیفیت توده سنگ استفاده نمود. با توجه به پیچیدگیهای موجود در ساختارهای زمین شناسی تخمین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ همواره با عدم قطعیت همراه است. یکی از مهمترین روشهای غلبه بر عدم قطعیتهای زمین شناسی استفاده از تئوری مجموعههای فازی میباشد. در این مقاله، ضمن معرفی پارامترهای تأثیرگذار بربار قائم وارد بر تونل معدن انگوران، با استفاده از سیستم فازی و در نظر گرفتن پارامترهای مؤثر به عنوان ورودی، مدلی جهت برآورد بار وارد بر تونل ارائه شده است.

کلمات کلیدی :

بار قائم- عدم قطعیت سیستم فازی تونل

نویسندگان :

امیر سقط فروش ، ابراهیم ابراهیمی ایالوئی ، وحید وزیری

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بار قائم , عدم قطعیت , سیستم فازی , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 1223
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 اسفند 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه