<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزيابي رفتار قاب هاي فولادي در برابر بارهاي انفجاري

خلاصه
در اين مقاله، رفتار سازههاي فولادي در اثر وقوع انفجار در نزديكي آنها بررسي ميشود. بدين منظور، يك قاب خمشي فولادي سه طبقه با 9تحليل ميشود. سپس عملكرد ABAQUS تركيب از ابعاد تير و ستون، تحت اثر دو بارگذاري انفجاري و به صورت سه بعدي به كمك نر مافزارسازه تحت اثر اين بارگذاري ارزيابي ميشود. نتايج تحليل عددي نشان ميدهد، ستونها مهمترين عامل در تعيين رفتار قاب ميباشند و با افزايشابعاد آنها، معيار آسايش به نحو قابل ملاحظهاي بهبود مييابد و تغييرمكان مطلق طبقات كاهش چشمگيري پيدا ميكند؛ در حالي كه تغييرمكاننسبي طبقات تغيير چنداني نمييابد. همچنين، افزايش ابعاد ستونهاي پيراموني بيشتر از افزايش ابعاد ستونهاي داخلي بر كاهش تغييرمكان جانبي تاثير ميگذارد.


كلمات كليدي:

بارگذاري انفجاري . قاب فولادي خمشي . تحليل ديناميكي غيرخطي . ارزيابي عملكرد در انفجار

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بارگذاري انفجاري , قاب فولادي خمشي , تحليل ديناميكي غيرخطي , ارزيابي عملكرد در انفجار ,
:: بازدید از این مطلب : 649
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل ديناميكي رفتار غيرخطي هندسي ديوارهاي برشي كامپوزيت تحت اثر بارگذاري انفجاري

خلاصه
به دليل خطر روزافزون و خسارتهاي سنگين وقايع تروريستي ، شناخت پديده انفجار و بررسي رفتار سازه ها و راههاي تامين پايداري آنها در برابرانفجار، از ضروريات امروز جهان مي باشد . در اين مقاله به بررسي رفتار غيرخطي هندسي ديوارهاي برشي كامپوزيت پرداخته شده است كه بهعنوان يكي از اجزاي مقاوم در سازه ها كاربرد وسيعي داشته و مي تواند در تحمل بار ناشي از انفجار مفيد باشد. با توجه به شدت بارگذاريها ، رفتاراين سازه ها مي تواند وارد محدوده غيرخطي شود. اين رفتار مي تواند غيرخطي مادي ، هندسي و يا توام باشد. در اين مقاله رفتار غيرخطي هندسييك ديوار برشي تحت بارگذاري انفجاري با شدتهاي مختلف بررسي شده است. نتايج نشان مي دهند كه براي شدت بارهاي لحاظ شده در اين3 درصدي تنش و كرنش اصلي در مركز / تحليل احتساب رفتار غيرخطي هندسي باعث كاهش تاسقف 14 درصد ، در تغييرمكان اوج و افزايش 5 ديوار خواهد گرديد. انتظار مي رود تركيب رفتار غيرخطي هندسي با رفتار غيرخطي مادي اين سازه ها منجر به درك رفتار بهتري از سازه گردد.


كلمات كليدي:

تحليل غيرخطي هندسي . ديوار برشي كامپوزيت . بارگذاري انفجاري . تحليل ديناميكي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل غيرخطي هندسي , ديوار برشي كامپوزيت , بارگذاري انفجاري , تحليل ديناميكي ,
:: بازدید از این مطلب : 301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 10 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير پارامترهاي ابعادي تونل هاي احداث شده تحت اثر بارگذاري ناشي از انفجار

خلاصه
با توجه به كم بودن فضاهاي شهري، نياز است كه از فضاهاي زيرزميني به خوبي استفاده كنيم. از جمله استفاده از فضاهاي زيرزميني،ايجاد مترو مي باشد. اين فضاها به علت اينكه يكي از شريانهاي حياتي شهر هستند و هزينه ساخت آنها بسيار بالاست، نياز بهنگهداري در مقابل حملات تروريستي را دارند. به علت هزينه بر بودن آزمايشات ميداني و يا سهل نبودن شرايط آزمايش، استفاده ازروش هاي المان محدود براي بررسي رفتار و پاسخ ديناميكي اين سازه ها و برآورد مقدار خسارت ها و صدمات وارده ضروري ميباشد. در اين مقاله، ابتدا روشهاي مختلف اعمال بارگذاري انفجاري ذكر شده سپس با مدل كردن يك تونل دوقلو بوسيله نرم افزارنحوه بارگذاري لاينينگ با اين نرم افزار توسط نمودارهايي نشان داده مي شود. همچنين بارگذاري ،ABAQUS المان محدودارتش آمريكا مي باشد نشان داده مي شود. اين TM5- كه نتايج فرمول ها و نمودارهاي آئين نامه 1300 Conwep بوسيله نرم افزارباهم در نمودارهايي مشترك مقايسه مي شوند. بعد از مشخص شدن صحت Conwep و Abaqus دو نوع بارگذاري يعني دربارگذاري انفجاري، ابعاد فيزيكي محيط اطراف تونل، اندازه مش هاي استفاده شده در آناليزها، عمق مدفون سازه تونل، ضخامتلاينينگ تونل، مقدار ماده منفجره و فاصله مركز به مركز تونل ها بررسي و عكس العمل لاينينگ تونل در مقابل تغيير اين پارامترهادر نمودارهايي نشان داده مي شوند. رفتار الاستو پلاستيك خاك بوسيله معيار داكر - پراگر در نظر گرفته شده است. نتايج، بهينه ترين ابعاد را براي تحليل و طراحي تونل را ارائه ميدهند.

كلمات كليدي:

فضاهاي زير زميني . بارگذاري انفجاري . پدافند غيرعامل . پارامترهاي ابعادي . ABAQUS 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فضاهاي زير زميني , بارگذاري انفجاري , پدافند غيرعامل , پارامترهاي ابعادي , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير پارامترهاي مكانيكي خاك بر تونل هاي احداث شده تحت اثر بارگذاري ناشي از انفجار

خلاصه
با افزايش جمعيت شهرها و توسعه آنها، نياز به گسترش زيرساخت هاي جديد و كاراتر ميباشد. با توجه به كم بودن فضاهاي شهري،نياز است كه از فضاهاي زيرزميني به خوبي استفاده كنيم. از جمله استفاده از فضاهاي زيرزميني، ايجاد مترو مي باشد. اين فضاها بهعلت اينكه يكي از شريانهاي حياتي شهر هستند و هزينه ساخت آنها بسيار بالاست، نياز به نگهداري در مقابل حملات تروريستي رادارند. سيستم حمل و نقل عمومي يكي از اهداف حملات تروريستي است كه بوسيله انفجار تحت تاثير قرار مي گيرد. با توجه بهتهديدات تروريستي و مسائلي چون پدافند غيرعامل، بررسي اين سازه ها دراثر بارگذاري انفجاري ضروري است. اما به علت هزينه بربودن آزمايشات ميداني و يا سهل نبودن شرايط آزمايش، استفاده از روش هاي المان محدود براي بررسي رفتار و پاسخ ديناميكي اينسازه ها و برآورد مقدار خسارت ها و صدمات وارده ضروري مي باشد. در اين مقاله، ابتدا روشهاي مختلف اعمال بارگذاريتاثير پارامترهاي مكانيكي ،ABAQUS انفجاري ذكر شده سپس با مدل كردن يك تونل دوقلو بوسيله نرم افزار المان محدودخاك اطراف تونل احداث شده تحت بارگذاري انفجار مورد ارزيابي قرار مي گيرد. اين پارامترها شامل: زاويه اصطكاك،چسبندگي، مدول الاستيسيته خاك و.... مي باشد. رفتار الاستو پلاستيك خاك بوسيله معيار داكر- پراگر در نظر گرفته شده است.نتايج نشان مي دهند كه با افزايش سختي محيط اطراف تونل، تنش و جابجايي سازه تونل تحت انفجار كاهش مي يابد. لذا تونل هاي با محيط اطراف شامل پارامترهاي مكانيكي ضعيف تر، در حملات تروريستي خسارت بيشتري مي بينند.

كلمات كليدي:

فضاهاي زير زميني . بارگذاري انفجاري . پدافند غيرعامل . پارامترهاي مكانيكي خاك . ABAQUS 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فضاهاي زير زميني , بارگذاري انفجاري , پدافند غيرعامل , پارامترهاي مكانيكي خاك , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير پارامترهاي ابعادي تونل هاي احداث شده تحت اثر بارگذاري ناشي از انفجار

خلاصه
با توجه به كم بودن فضاهاي شهري، نياز است كه از فضاهاي زيرزميني به خوبي استفاده كنيم. از جمله استفاده از فضاهاي زيرزميني، ايجاد مترو مي باشد. اين فضاها به علت اينكه يكي از شريانهاي حياتي شهر هستند و هزينه ساخت آنها بسيار بالاست، نياز به نگهداري در مقابل حملات تروريستي را دارند. به علت هزينه بر بودن آزمايشات ميداني و يا سهل نبودن شرايط آزمايش، استفاده از روش هاي المان محدود براي بررسي رفتار و پاسخ ديناميكي اين سازه ها و برآورد مقدار خسارت ها و صدمات وارده ضروري مي باشد. در اين مقاله، ابتدا روشهاي مختلف اعمال بارگذاري انفجاري ذكر شده سپس با مدل كردن يك تونل دوقلو بوسيله نرم افزار نحوه بارگذاري لاينينگ با اين نرم افزار توسط نمودارهايي نشان داده مي شود. همچنين بارگذاري ،ABAQUS المان محدود ارتش آمريكا مي باشد نشان داده مي شود. اين TM5- كه نتايج فرمول ها و نمودارهاي آئين نامه 1300 Conwep بوسيله نرم افزار باهم در نمودارهايي مشترك مقايسه مي شوند. بعد از مشخص شدن صحت Conwep و Abaqus دو نوع بارگذاري يعني در بارگذاري انفجاري، ابعاد فيزيكي محيط اطراف تونل، اندازه مش هاي استفاده شده در آناليزها، عمق مدفون سازه تونل، ضخامت لاينينگ تونل، مقدار ماده منفجره و فاصله مركز به مركز تونل ها بررسي و عكس العمل لاينينگ تونل در مقابل تغيير اين پارامترها در نمودارهايي نشان داده مي شوند. رفتار الاستو پلاستيك خاك بوسيله معيار داكر - پراگر در نظر گرفته شده است. نتايج، بهينه ترين ابعاد را براي تحليل و طراحي تونل را ارائه ميدهند.

كلمات كليدي:

فضاهاي زير زميني . بارگذاري انفجاري . پدافند غيرعامل . پارامترهاي ابعادي . ABAQUS   

نویسندگان :

علي ميرزائي ، توحيد اخلاقي ، سعيد بابايي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فضاهاي زير زميني , بارگذاري انفجاري , پدافند غيرعامل , پارامترهاي ابعادي , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير پارامترهاي مكانيكي خاك بر تونل هاي احداث شده تحت اثر بارگذاري ناشي از انفجار

خلاصه
با افزايش جمعيت شهرها و توسعه آنها، نياز به گسترش زيرساخت هاي جديد و كاراتر ميباشد. با توجه به كم بودن فضاهاي شهري، نياز است كه از فضاهاي زيرزميني به خوبي استفاده كنيم. از جمله استفاده از فضاهاي زيرزميني، ايجاد مترو مي باشد. اين فضاها به علت اينكه يكي از شريانهاي حياتي شهر هستند و هزينه ساخت آنها بسيار بالاست، نياز به نگهداري در مقابل حملات تروريستي را دارند. سيستم حمل و نقل عمومي يكي از اهداف حملات تروريستي است كه بوسيله انفجار تحت تاثير قرار مي گيرد. با توجه به تهديدات تروريستي و مسائلي چون پدافند غيرعامل، بررسي اين سازه ها دراثر بارگذاري انفجاري ضروري است. اما به علت هزينه بر بودن آزمايشات ميداني و يا سهل نبودن شرايط آزمايش، استفاده از روش هاي المان محدود براي بررسي رفتار و پاسخ ديناميكي اين سازه ها و برآورد مقدار خسارت ها و صدمات وارده ضروري مي باشد. در اين مقاله، ابتدا روشهاي مختلف اعمال بارگذاري تاثير پارامترهاي مكانيكي ،ABAQUS انفجاري ذكر شده سپس با مدل كردن يك تونل دوقلو بوسيله نرم افزار المان محدود خاك اطراف تونل احداث شده تحت بارگذاري انفجار مورد ارزيابي قرار مي گيرد. اين پارامترها شامل: زاويه اصطكاك، چسبندگي، مدول الاستيسيته خاك و.... مي باشد. رفتار الاستو پلاستيك خاك بوسيله معيار داكر- پراگر در نظر گرفته شده است. نتايج نشان مي دهند كه با افزايش سختي محيط اطراف تونل، تنش و جابجايي سازه تونل تحت انفجار كاهش مي يابد. لذا تونل هاي با محيط اطراف شامل پارامترهاي مكانيكي ضعيف تر، در حملات تروريستي خسارت بيشتري مي بينند.

كلمات كليدي:

فضاهاي زير زميني . بارگذاري انفجاري . پدافند غيرعامل . پارامترهاي مكانيكي خاك . ABAQUS 

نویسندگان :

علي ميرزائي ، توحيد اخلاقي ، سعيد بابايي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فضاهاي زير زميني , بارگذاري انفجاري , پدافند غيرعامل , پارامترهاي مكانيكي خاك , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 426
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر مهاربند هاي کابلی در مقاوم سازي قاب فولادي تحت اعمال نیروهاي انفجار و زلزله

خلاصه
در سال هاي اخیر، میراگرهاي غیر فعال به طور گسترده اي در سازه ها در مقابل نیروهاي زلزله و باد به کار گرفته شده اند و مطالعات بسیاري در این زمینه صورت گرفته است، ولی براي رفتار آنها در مقابل بارهاي انفجاري مطالعات چندانی صورت نگرفته است. هدف این تحقیق، بررسی اثر میراگرهاي جاري شونده در کنترل پاسخ سازه در برابر بارگذاري انفجاري می باشد. براي این منظور تحلیل هاي دینامیکی غیر خطی بر روي قاب ABAQUS/Explicit بدون میراگر و قاب داراي میراگر براي بارگذاري انفجاري صورت گرفته است. براي تحلیل از نرم افزار المان محدوداستفاده شده است.


کلمات کلیدي:

بارگذاري انفجاري، میراگرهاي غیرفعال ، تحلیل دینامیکی غیرخطی

نویسندگان :

مهدي کوهدرق ، محمد علی لطف اللهی یقین

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بارگذاري انفجاري , میراگرهاي غیرفعال , تحلیل دینامیکی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1048
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه