<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی خاک ماسه ای فیروزکوه تحت آزمایش های سه محوری استاتیکی

خلاصه
استفاده از افزودني ها به عنوان یکي از روش های بهسازی به منظور بهبود پارامترهای مقاومتي و رفتاری خاک همواره در مهندسي ژئوتکنیکمطرح بوده است.از طرفي در سال های اخیر به كمک رشد فناوری نانو استفاده از نانومواد به عنوان افزودني مورد توجه قرار گرفته است. یکي ازاین افزودني ها نانوسیلیس مي باشد كه به صورت محلول در آب به عنوان سیلیس كلوئیدی نیز شناخته مي شود.در این پژوهش طي آزمایش هایسه محوری استاتیکي اثر درصدهای مختلف نانوسیلیس در قالب غلظت های متفاوت سیلیس كلوئیدی 15،10 و 20 % در زمان های عمل آوریمختلف 14،7 و 28 روز روی خاک ماسه ای فیروزكوه بررسي شده است.نتایج نشان مي دهدكه با افزودن نانوسیلیس طي زمان عمل آوری 7 روزمقاومت حداكثر خاک به میزان قابل توجهي افزایش مي یابد.


کلمات کلیدی:

بهسازی . خاک ماسه ای . نانوسیلیس . سه محوری استاتیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , خاک ماسه ای , نانوسیلیس , سه محوری استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر افزودن نانوسیلیس بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه کرمان

خلاصه
تثبیت خاک با افزودن مواد مانند سیمان، آهک، قیر و غیره یکي از روشهای موثر برای بهبود خواص ژئوتکنیکي خاک ميباشد؛ اما نانوذراتیکي از جدیدترین افزودنيها هستند و مطالعات بسیاری در مورد استفاده از نانوذرات در بهبود خاک انجام شده است. در سالهای اخیر گام هایبزرگ در زمینه فناوری نانو گرفته شده است و بسیاری از پیشرفت های مبتني بر فناوری نانو در مهندسي ژئوتکنیک انجام شده است. در این تحقیقسعي شده است تا تأثیر اضافه كردن مقادیر مختلف نانوسیلیس بر رفتار ژئوتکنیکي خاک ریزدانه با كمک تحقیقات آزمایشگاهي بررسي شود. دراین تحقیق نمونه خاک از منطقهای در استان كرمان انتخاب شد. به منظور بررسي تأثیر بهسازی خاک مذكور با كمک نانوسیلیس، آزمایشهایمختلف ژئوتکنیکي از قبیل حدود اتربرگ، تراكم استاندارد و مقاومت فشاری تک محوری انجام گرفت. نتایج آزمایشها حاكي از نقش بسیار7 و 28 ، مهم نانوسیلیس بر خواص خمیری، مقاومتي و تغییر شکل پذیری خاک بودهاست. هم چنین نقش عملآوری نمونهها در مدت زمانهای 1روز نیز در این پژوهش مورد بررسي قرار گرفت و نتایج آزمایشها، افزایش مقاومت با گذشت زمان را نشان ميدهد.


کلمات کلیدی:

نانوذرات . بهسازی . نانوسیلیس . خاک ریزدانه

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانوذرات , بهسازی , نانوسیلیس , خاک ریزدانه ,
:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت فشاری تک محوری خاکهای لس تثبیت شده با سیمان (مطالعه موردی خاک لس استان گرگان)

خلاصه
خاکهای فروریزشي از جمله لس ها، كه در حالت طبیعي به صورت غیراشباع یافت مي شوند، گروهي از خاکهای مسئله دار مي باشندكه در اثر ترشدگي و رسیدن به رطوبت بحراني، تحت بار مشخص، دچار فروریزش و كاهش شدید حجم مي شوند. این خاكها عمدتا درمناطق خشک و نیمه خشک یافت مي شوند. در ایران نیز خاکهای فروریزشي عمدتا در نواحي مركزی و شرقي گسترش دارند. وجودپروژه هایي نظیر سد سیوند، راه آهن تهران- مشهد، طرح زهکشي خدا آفرین، جاده یزد اردكان، جاده هشتگرد طالقان و احداث شهر هایيمانند كرمان، گرگان و برخي شهرهای دیگر بر روی اینگونه خاکها، ضرورت مطالعه، تثبیت و بهسازی این خاک ها را مورد توجه قرارداده است. این پژوهش با هدف بررسي تأثیر افزودن سیمان به عنوان ماده تثبیت كننده بر روی پارامترهای مقاومتي خاک فروریزشي لسگرگان با درصد و زمان عمل آوری مختلف انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده افزودن سیمان حتي به مقدار كم و با اعمال زمان عمل آوری به خاک فروریزشي منجر به افزایش خصوصیات مقاومتي آن به میزان قابل توجهي ميشود.


کلمات کلیدی:

خاک فروریزشی . خاک لس . بهسازی . آزمایش تک محوری 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک فروریزشی , خاک لس , بهسازی , آزمایش تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی وضعیت زیرسطحی خط ریلی مترو پس از بهسازی با استفاده از روش رادار نفوذی زمین

خلاصه
رادار نفوذی زمین یک روش الکترومغناطیسي اندازه گیری عمق است كه برای بررسي های زیرسطحي كم عمق یا اشیا با ویژگي های الکتریکيمتضاد مورد استفاده قرار میگیرد. امواج الکترومغناطیسي GPR در فصول مشترک مابین مصالح با ثوابت الکتریکي غیر مشابه، انعکاس مي یابند.این روش از جمله ابزارهای تست غیر مخرب ) NDT ( محسوب شده و در مطالعات راه، راه آهن و لایه های مربوطه نظیر بالاست و آلودگي هایاحتمالي مورد استفاده قراردارد و پذیرش عام آن به عنوان روشي موثر در مهندسي راه آهن به دهه ۹0 میلادی باز مي گردد. از این روش برایمطالعات ژئوتکنیکي و كنترل كیفیت بستر و لایه های مسیرهای ریلي در كشورهای آمریکای شمالي و اروپایي بوفور استفاده شده است. كاربردرادار نفوذی زمین در زمینه ریلي در سه دسته كلي مي باشد: مطالعات بالاست، مطالعات ژئوتکنیکي بستر راه، اطمینان از كیفیت ساختاری بسترمسیرهای بدون بالاست جدید این فصول مشترک شامل فصل مشترک های تعریف شده مانند فصل مشترک بالاست، زیربالاست یا فصل مشترکهای تعریف نشده مانند وجود بي نظمي ها و عدم تجانس ها در هر لایه است. كمترین عمقي كه توسط امواج GPR مورد اكتشاف قرار مي گیرددر حدود یک سوم طول موج است و این درحالي است كه این عمق برای سایر تکنیک های غیرمخرب بازتاب موج، حدود نصف طول موج استو از این رو بدست آوردن تصاویر واضح از لایه های فوقاني با استفاده از GPR امکان پذیر مي باشد. در عمل روال كاری براساس برداشتوضعیت زیرسازی با استفاده از روش رادار نفوذی زمین، تحلیل و ارائه نتایج شامل تعیین و تفکک ضخامت لایه های روسازی و زیرسازی، تعییننقاط مسئله دار در بستر زیرسازی، همگن سازی قطعات برداشت شد و تعیین نقاط بهینه برای برداشت میداني و آزمایش های ژئوتکنیک و شناسایياولیه نقاط مسئله دار و مستعد اصلاح و ارتقا زیرسازی مي باشد. در این مقاله با استفاده از دو آنتن با فركانس 250 و 500 مگاهرتز بستر روسازی وزیرسازی یک خط مترو در داخل كشور در دو حالت قبل از بهسازی و پس از بهسازی برداشت شده است و با استفاده از فیلتر داده های خامچگونگي وضعیت زیر خط و انتخاب بهترین حالت جهت برداشت وضعیت خطوط ریلي در داخل ایران بررسي و انتخاب شده است كه در اینمقاله استفاده از برداشت خطي در طول مسیر و استفاده از دو آنتن با فركانس های متفاوت و نزدیک بهم برای عرض خط استاندارد ریلي در ایران( 14۳5 میلي متر( بهترین گزینه مي باشد و بهسازی خط موجب ارتقای كیفیت زیرسازی و كیفیت بهتر بالاست با استفاده از شاخص آلودگيبالاست شده است همچنین وضعیت دقت روش نیز در مقایسه با روش های سنتي و موجود در ایران بسیار متفاوت است و مي توان با استفاده از اینروش بسیاری از مشکلات خطوط موجود را مورد بررسي قرار داده و در خصوص نگهداری، بازسازی، بهسازی و نوسازی خطوط تصمیم گیریهای دقیق تری صورت پذیرد و باعث كاهش هزینه های رایج در خطوط ریلي گردد.


کلمات کلیدی:

بهسازی . رادار نفوذی زمین . بالاست . زیرسازی . خطوط ریلی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , رادار نفوذی زمین , بالاست , زیرسازی , خطوط ریلی ,
:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر خرده شیشه های بازیافتی در ظرفیت باربری خاک های ماسه ای بادی

خلاصه
معمولاً خاک محل احداث پروژههای عمراني از لحاظ خصوصیات مکانیکي قابلقبول و ایده آل نميباشد. بنابراین بایستي با انجام راهکارهایيخاک را بهسازی نمود. یکي از این راهکارها تغییر محل اجرای پروژه و یا تعویض خاک محل ميباشد. این راه عملاًاز لحاظ اقتصادیمقرونبهصرفه نبوده و هزینه زیادی را شامل ميگردد. راهکار دوم كه در سالهای اخیر موردتوجه مهندسین ژئوتکنیک قرارگرفته است استفاده ازمواد ضایعاتي و بازیافتي برای تثبیت خاک است. یکي از این مواد ضایعاتي شیشه ميباشد. استفاده از خردهشیشه ضایعاتي برای تثبیت خاک از دوجهت مفید ميباشد. اولا، شیشه یک ماده پرمصرف و تجزیهناپذیر در طبیعت است كه استفاده از آن برای تثبیت خاک از انباشته شدن ضایعاتجلوگیری ميكند. ثانیا چون همیشه در دسترس است و به مقدار زیاد وجود دارد ازنظر اقتصادی نیز دارای توجیه است. در مطالعه حاضر، ذرات30 و 50 با خاک ماسهای بادی )رد شده از الک شماره 40 و مانده روی ، شیشه بازیافتي كه از الک شماره 40 رد شدهاند با درصدهای وزني 15الک شماره 50 ( منطقه چاوان تبریز مخلوط گردید. جهت ارزیابي خصوصیات ژئوتکنیکي آزمونهای آزمایشگاهي تراكم، برش مستقیم ونفوذپذیری انجام گرفت. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان ميدهد، میزان بهینه ذرات شیشه بازیافتي جهت بهسازی خاک ماسهای ریز برابر۳0% وزني است. بطوریکه، در این مقدار حضور ذرات شیشه بازیافتي در خاک ماسه باعث افزایش وزن مخصوص خشک حداكثر، كاهش رطوبت بهینه ، افزایش مقاوت برشي و افزایش میزان نفوذپذیری خاک تثبیت شده گردیده است.


کلمات کلیدی:

ماسه بادی . ذرات شیشه بازیافتی . ژئوتکنیک زیست محیطی . بهسازی . مقاومت برشی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه بادی , ذرات شیشه بازیافتی , ژئوتکنیک زیست محیطی , بهسازی , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 68
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهبود مشخصات مکانیکی و فیزیکی خاک رس با استفاده از الیاف بازالت

خلاصه
تقویت خاکهای ضعیف ونامناسب و بازسازی كنترل شده خاک جهت ایجاد بستری مناسب با ویژگيهای مهندسي دلخواه، بهسازی خاک نامیدهميشود. بهبود مشخصات مکانیکي خاک، منجر به كاهش نشست سازه و كنترل تغییرشکلها، بهبود مقاومت برشي خاک و افزایش ظرفیت باربری،سرعت بخشیدن به تحکیم و افزایش مقاومت در برابر روانگرایي ميشود. یکي از روشهای تثبیت مکانیکي خاکها، استفاده از تقویت كنندهها ومسلح كردن خاک با كمک الیاف ميباشد. در سالهای اخیر استفاده از الیاف طبیعي منفصل با توزیع تصادفي برای بهبود خواص مکانیکي خاک،به دلیل هزینه كم تولید و سازگاری با محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق مشخصات مکانیکي خاک رس مسلح شده باالیاف بازالت و با توزیع تصادفي به صورت آزمایشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است. نمونههای خاک بهسازی شده با الیاف، در طولهایمختلف و درصدهای وزني متفاوت با خاک مخلوط شده، سپس با درصد رطوبت بهینه متراكم گردیده است. نتایج نشان ميدهد افزودن الیافسبب افزایش مقاومت فشاری و مدول گسیختگي خاک شده و طول و درصد استفاده از الیاف، نقش مهمي را در بهبود مشخصات مکانیکي و فیزیکي خاک رس ایفا ميكنند.


کلمات کلیدی:

بهسازی . الیاف بازالت . ماسه رسدار . مقاومت تک محوری

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , الیاف بازالت , ماسه رسدار , مقاومت تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر آهک برروی خاک های مسئله دار رسی در نوار ساحلی استان هرمزگان

 

 

 

کلمات کلیدی :

اهک . بهسازی . خاک های مسئله دار رسی . هرمزگان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اهک , بهسازی , خاک های مسئله دار رسی , هرمزگان ,
:: بازدید از این مطلب : 75
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر فرایند های بیولوژیکی بر مقاومت برشی خاک های ماسه ای به کمک آزمایش برش مستقیم

خلاصه
در این مقاله تاثیر فعالیت باکتری های خانواده باسیلوس به عنوان یکی از فراوانترین میکروارگانیسم های موجود در خاک بر مقاومت برشی خاکهای ماسه ای مورد مطالعه قرار گرفته است . باسیلوس ها در خاک با مصرف اوره ایجاد محیط قلیایی میکنند که این امر شرایط را برای ایجاد ورسوب کلسیت مساعد میکند . رسوبات کلسیت با نشست روی سطح دانه ها و ایجاد نوعی پیوند بیولوژیکی شیمیایی بین ذرات خاک باعث تغییر -در خصوصیات مهندسی و رفتار خاک میشوند . در این تحقیق نمونه ها از ماسه های عبوری از الک شماره 03 و مانده روی الک شماره 033استفاده شده است . برای سنجش توان باکتری در بهسازی نمونه ماسه ای ، تغییرات مقاومت برشی نمونه به کمک دستگاه برش مستقیم از نوعکنترل کرنش ، قبل و بعد از افزودن باکتری مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج این پژوهش تاثیر مثبت فعالیت میکروارگانیسم ها بر مقاومت برشی خاک ماسه ای را بخوبی اثبات میکند .


کلمات کلیدی:

بهسازی . تثبیت خاک . مقاومت برشی . ماسه 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , تثبیت خاک , مقاومت برشی , ماسه ,
:: بازدید از این مطلب : 278
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی پی ساختگاه سد خاکی مخزنی سیلوه بر اساس شاخص های ژئو تکنیکی

 

 

کلمات کلیدی :

سد سیلوه . ساختگاه . پرده آب بند . تزریق . بهسازی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سیلوه , ساختگاه , پرده آب بند , تزریق , بهسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 246
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی خاکهای رمبنده و بهسازی آن به روش تراکم دینامیکی (مقایسه نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی برروی مطالعه موردی)

خلاصه:
در مهندسی ژئوتکنیک گروهی از خاکها دارای رفتار ویژهای بوده و ساختوساز بر روی آنها باعث بروز مشکلاتی در طی عمر مفید سازهخواهد شد. این خاکها تحت عنوان خاکهای مسئلهدار نامیده میشود و خاکهای رمبنده ب ه عنوان گروهی ازخاکهای مسئلهدار، دارای اهمیتزیادی میباشند. خاکهای رمبنده در مقابل آب حساس بوده و حضور آب در ساختمان آنها منجر به کاهش ناگهانیحجم و نهایتا ریزش آنهامی شود.روشهای مختلفی بهمنظور بهبود و تثبیت این نوع خاکها مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله این روشها میتوان به تراکم دینامیکیاشاره کرد. تراکم دینامیکی یکی از روشهایی است که جهت بهبود این نوع خاکها بکار گرفته میشود. در این مقاله اثر تراکم دینامیکی رویلسهای رمبنده در منطقه ای در چین بررسی شدهاست. آزمایشهای مختلفی جهت ارزیابیتاثیر نهایی تراکم دینامیکی بر روی کاهش خاصیترمبندگی خاک مورد مطالعه انجام شده و مقدار نشست و پتانسیل رمبندگی خاک قبل و بعد از تراکم ارزیابی شده است، همچنین مقدار نشست دراثر ضربههای کوبنده تراکم دینامیکی در نرم افزار plaxis محاسبه شده و نتایج ارزیابیها با یکدیگر مقایسه شده است.


کلمات کلیدی:

خاکهای رمبنده . تراکم دینامیکی . رمبندگی یا فروریزش . بهسازی . خاکهای مسئله دار

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای رمبنده , تراکم دینامیکی , رمبندگی یا فروریزش , بهسازی , خاکهای مسئله دار ,
:: بازدید از این مطلب : 575
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 ارديبهشت 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه