<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر سولفات سدیم ومنیزیم بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک و سرباره فولادسازی (BOS) کارخانه ذوب آهن اصفهان

یکي از روش های اصلاح یا بهبود خواص خاک ها تثبيت با آهک است. در صورتي كه خاک حاوی یون سولفات باشد یا خاک تثبيت شده در معرض آب سولفاته قرار گيرد، حضور آهک نه تنها باعث كاهش تورم لایه تثبيت شده نمي شود، بلکه نتيجه عکس داده و سبب افزایش تورم مي گردد. این پدیده به علت انجام واكنش های شيميایي بين كاني های رس، آهک و سولفات است كه منجر به تشکيل كاني های اترینگایت و تاماسایت شده و این كاني ها با جذب آب به شدت متورم مي شوند. در این تحقيق تاثير سرباره فولاد ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رس آلوده به مواد شيميایي(سولفات سدیم و منيزیم) به كمک آزمایش ت کمحوری مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه ها با تركيبات مختلف آهک،سرباره در درصد رطوبت بهينه تركيب شده و به مدت 28 روز در دمای 35 درجه عمل آوری شدند. پس از دوره عمل آوری نمونه ها، طي 6 سيکل متوالي تحت آزمایش های یخ زدن و آب شدن قرار گرفتند. نتایج آزمایش ها نشان م يدهد جایگزین كردن بخشي از آهک با سرباره سبب افزایش دوام خاک رس آلوده به سولفات سدیم و سولفات منيزیم در برابر سيکل های یخ زدن و آب شدن مي شود.


کلمات کلیدی:

سرباره فولاد سازی، تثبیت با آهک، یخ زدن و آب شدن، سولفات سدیم و منیزیم، دوام خاک ر س

نویسندگان :

مسعود مکارچیان (دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا)

نداصیفوری (دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرباره فولاد سازی , تثبیت با آهک , یخ زدن و آب شدن , سولفات سدیم و منیزیم , دوام خاک ر س ,
:: بازدید از این مطلب : 990
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر سرباره فولادسازی (BOS) کارخانه ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک

از آنجا كه خاک ها از دانه ها و كاني های رس تشکيل شده اند در مقابل پدیده یخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدن های متوالي دچار مشکل مي شوند. در مناطق سردسير، عمق یخ بندان ممکن است به خاک لایه بستر راه نيز برسد كه در نهایت منجر به كاهش مقاومت و ظرفيت باربری بر بهبود دوام خاک های رسي تثبيت (BOS) خاک به علت افزایش رطوبت ناشي از آب شدن یخ مي شود. تحقيق حاضر به تاثير سرباره فولاد سازی شده با آهک مي پردازد. خاک مورد استفاده در این تحقيق خاک رس كائولينيت است كه با درصدهای مختلف آهک وسرباره فولادسازی در درصد رطوبت بهينه مخلوط شده و پس از متراكم شدن، آزمایش های یخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگي طي شش سيکل متوالي بر روی نمون هها انجام شد. نمونه های مورد آزمایش در سه تركيب مختلف در دمای 35 درجه سلسيوس و به مدت 28 روز در گرمخانه عمل آوری شدند و بعد از سيکل های یخ زدن وآب شدن و تر وخشک شدگي تحت آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده قرار گرفتند. نتایج آزمایش ها نشان م يدهد كه سرباره همراه با آهک م يتواند در كاهش حساسيت خاک رس تثبيت شده در مقابل سيکل های یخ زدن و آ ب شدن و تر و خشک شدگي موثر باشد. با توجه به نتایج این تحقيق، سرباره فولادسازی كه محصول فرعي و زائد كارخانجات فولادسازی است، مي تواند از جنبه های گوناگون مانند جایگزین درصدی از آهک با سرباره فولادسازی مفيد باشد.


کلمات کلیدی:

سرباره فولاد سازی، تثبیت با آهک، یخ زدن و آب شدن، تر و خشک شدگی، دوام خاک ر س

نویسندگان :

مسعود مکارچیان (دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا)

نداصیفوری (دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرباره فولاد سازی , تثبیت با آهک , یخ زدن و آب شدن , تر و خشک شدگی , دوام خاک ر س ,
:: بازدید از این مطلب : 1394
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه دو روش آزمایشگاهی تورم با حجم ثابت و استاندارد ASTM -4546-96 در برآورد فشار تورم خاک بنتونیت تثبیت شده با آهک

خاک های متورم شونده خاک هایي هستند كه در اثر افزایش رطوبت افزایش حجم م يدهند. فشارناشيازتورماینخاكهامي تواندموجبخرابيکامل ساختمان هایسبکوپوشش كانالهای آبياری وكفسازیوغيرهشود.ایننوعخرابي هادربسياریازپروژه هایداخليوخارجيگزارششده است. برای ارزیابي ميزان فشارتورم این خاک ها روش اندازه گيری مستقيم با انجام آزمایش های مربوطه انجام مي شود. مهمترین و پركاربردترین روش ها برای ارزیابي فشار مي باشند. در این مقاله جهت مقایسه دو روش آزمایشگاهي مذكور، ASTM-4546- تورم خاک، روش تورم با حجم ثابت و روش استاندارد 96مقدار فشار تورم نمونه های بنتونيت خالص، بنتونيت+ 3%آهک هيدراته و بنتونيت+ 3%آهک زنده در رطوبت 2%كمتر از بهينه و در زمان های اندازه گيری گردید. مقایسه نتایج حاصل از هر دو آزمایش ASTM-4546- 7 و 28 روزه از هر دو روش حجم ثابت و استاندارد 96 ،1 ، عمل آوری 0 در همه نمونه ها بيشتر از روش ASTM-4546- بر روی نمونه های یکسان نشان م يدهد كه، مقدار فشار تورم بدست آمده از روش استاندارد 96 حجم ثابت مي باشد.

کلمات کلیدی:

فشار تورم، تورم با حجم ثابت، استاندارد ASTM -4546-96 ،خاک بنتونیت، تثبیت با آهک

نویسندگان :

عادل کاظم پور (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه شهید چمران اهواز)

محمد سیروس پاکباز (دانشیار گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار تورم , تورم با حجم ثابت , استاندارد ASTM -4546-96 , خاک بنتونیت , تثبیت با آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 1589
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه