<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي روند تغييرات فشار حفره اي در اثر احداث خاكريز جاده روي خاكهاي با بافت نرم با استفاده از روش اجزاء محدود

خلاصه
ارزيابي بدون انجام زه كشي، تنش هاي موثر و تحكيم در زمان انجام عمليات ساختماني خاكريزها از مواردي است كه بايد مد نظر قرار گيرد.بررسي موارد مذكور با روش اجزا محدود و تعيين شرايط مرزي و فشار حفره اي انجام شد. ابتدا خاكي با بافت همگن با دو لايه مدل شد و سپسرفتار نمونه مذكور با نرم افزار انسيس و پلاكسيس شبيه سازي شد. بررسي نتايج نشان داد كه خروجي هر دو نرم افزار كه به روش عددي اجزاي محدود كار مي كنند، به يكديگر نزديك است. اما با مد نظر قرار دادن مسائل ژئوتكنيكي ، نتايج دقيق تري از نرم افزار پلاكسيس بدست آمد.


كلمات كليدي:

خاكريز جاده . فشار حفره اي . تحكيم . اجزاي محدود . توزيع تنش موثر

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاكريز جاده , فشار حفره اي , تحكيم , اجزاي محدود , توزيع تنش موثر ,
:: بازدید از این مطلب : 375
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير آلاينده گازوئيل بر تراكم و تحكيم پذيري خاك رسي

خلاصه
آلودگي خاكها به مواد نفتي يكي از مهترين مخاطرات زيست محيطي در سراسر جهان به شمار ميآيد. امروزه با گسترش صنعت نفت احتمالنشت مواد نفتي به داخل خاك و در نتيجه تغيير خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مكانيكي خاك زياد است. تا به حال مطالعاتي بر روي تاثيرآلايندههاي نفتي بر روي خاكهاي درشت دانه انجام شده است، اما به دليل رفتار پيچيده خاكهاي رسي در حضور سيال منفذي مطالعات كمتريبر روي آلودگي اين نوع خاكها به مواد نفتي انجام گرفته است. در اين پژوهش، اثر آلاينده گازوئيل بر روي تراكم و تحكيم پذيري خاك رسي،مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور آزمايشهاي تراكم و تحكيم بر روي خاك رسي ايليت تميز و همچنين با درصدهاي مختلف آلودگيگازوييل، انجام شده است. نتايج نشان داد كه با افزايش درصد آلاينده، وزن مخصوص خشك و رطوبت بهينه كاهش و ميزان تحكيم پذيري افزايش مييابد.


كلمات كليدي:

خاك رسي . گازوئيل . تراكم . تحكيم

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك رسي , گازوئيل , تراكم , تحكيم ,
:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفي روشي تحليلي در بيان تحكيم تك بعدي خاكهاي نيمه اشباع تحت بار ديناميكي

چكيده
اين نوشته يك راه حل تحليلي براي تحكيم يك بعدي در خاك هاي نيمه اشباع با ضخامت محدود و بارگذاري عمودي كهبصورت نمايي با زمان تغيير مي كند ارائه ميدهد. شرايط مرزي به گونه اي است كه سطح فوقاني در مقابل هوا و آب نفوذپذيرو سطح تحتاني در برابر هوا و آب نفوذ ناپذير ا ست. رابطه انتقالي بين بردارهاي موقعيت در سطح فوقاني و هر عمقي با به كاربستن تبديل لاپلاس و روش هاي رياضي كايلي-هميلتون بر معادلات حاكم آب و هوا و قانون دارسي و قانون فيك بدست ميآيد. ا ضافه ف شارهاي هواي حفره اي و آب حفره اي و ن ش ست در محدوده لاپلاس تبديل يافته با ا ستفاده از تبديل لاپلاس باشرايط اوليه و مرزي بدست مي آيد. با انجام تبديل لاپلاس معكوس راه حل هاي تحليلي براي اضافه فشارهاي هواي حفره ايو آب حفره اي در هر عمقي و نشست در محدوده زمان، مشخص مي شوند. اين مطالعه تحكيم يك بعدي خاك نيمه اشباع را تحت بارگذاري وابسته به زمان بر پايه ي تئوري تحكيم يك بعدي خاك نيمه اشباع ارزيابي مي كند.


كلمات كليدي:

تحكيم . بار ديناميكي . خاك نيمه اشباع . اضافه فشار هواي حفرهاي . فشار آب حفرهاي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحكيم , بار ديناميكي , خاك نيمه اشباع , اضافه فشار هواي حفرهاي , فشار آب حفرهاي ,
:: بازدید از این مطلب : 553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 31 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير آلاينده گازوئيل بر تراكم و تحكيم پذيري خاك رسي

خلاصه
آلودگي خاكها به مواد نفتي يكي از مهترين مخاطرات زيست محيطي در سراسر جهان به شمار ميآيد. امروزه با گسترش صنعت نفت احتمال نشت مواد نفتي به داخل خاك و در نتيجه تغيير خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مكانيكي خاك زياد است. تا به حال مطالعاتي بر روي تاثير آلايندههاي نفتي بر روي خاكهاي درشت دانه انجام شده است، اما به دليل رفتار پيچيده خاكهاي رسي در حضور سيال منفذي مطالعات كمتري بر روي آلودگي اين نوع خاكها به مواد نفتي انجام گرفته است. در اين پژوهش، اثر آلاينده گازوئيل بر روي تراكم و تحكيم پذيري خاك رسي، مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور آزمايشهاي تراكم و تحكيم بر روي خاك رسي ايليت تميز و همچنين با درصدهاي مختلف آلودگي گازوييل، انجام شده است. نتايج نشان داد كه با افزايش درصد آلاينده، وزن مخصوص خشك و رطوبت بهينه كاهش و ميزان تحكيم پذيري افزايش مييابد.


كلمات كليدي:

خاك رسي . گازوئيل . تراكم . تحكيم

نویسندگان :

علي محمد رجبي ، حسن قاسم زاده ، حسين صافحيان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك رسي , گازوئيل , تراكم , تحكيم ,
:: بازدید از این مطلب : 300
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفي روشي تحليلي در بيان تحكيم تك بعدي خاكهاي نيمه اشباع تحت بار ديناميكي

چكيده
اين نوشته يك راه حل تحليلي براي تحكيم يك بعدي در خاك هاي نيمه اشباع با ضخامت محدود و بارگذاري عمودي كهبصورت نمايي با زمان تغيير مي كند ارائه ميدهد. شرايط مرزي به گونه اي است كه سطح فوقاني در مقابل هوا و آب نفوذپذيرو سطح تحتاني در برابر هوا و آب نفوذ ناپذير ا ست. رابطه انتقالي بين بردارهاي موقعيت در سطح فوقاني و هر عمقي با به كاربستن تبديل لاپلاس و روش هاي رياضي كايلي-هميلتون بر معادلات حاكم آب و هوا و قانون دارسي و قانون فيك بدست ميآيد. ا ضافه ف شارهاي هواي حفره اي و آب حفره اي و ن ش ست در محدوده لاپلاس تبديل يافته با ا ستفاده از تبديل لاپلاس باشرايط اوليه و مرزي بدست مي آيد. با انجام تبديل لاپلاس معكوس راه حل هاي تحليلي براي اضافه فشارهاي هواي حفره ايو آب حفره اي در هر عمقي و نشست در محدوده زمان، مشخص مي شوند. اين مطالعه تحكيم يك بعدي خاك نيمه اشباع راتحت بارگذاري وابسته به زمان بر پايه ي تئوري تحكيم يك بعدي خاك نيمه اشباع ارزيابي مي كند.


كلمات كليدي:

تحكيم . بار ديناميكي . خاك نيمه اشباع . اضافه فشار هواي حفرهاي . فشار آب حفرهاي

نویسندگان :

سعيد غفارپور جهرمي  . محيا واحدي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحكيم , بار ديناميكي , خاك نيمه اشباع , اضافه فشار هواي حفرهاي , فشار آب حفرهاي ,
:: بازدید از این مطلب : 353
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي تحكيم شعاعي و كاليبراسيون آن با استفاده از دادههاي ابزارگذاري پروژه پيشبارگذاري واحدهاي زلالساز سربندر خوزستان

نشست تحكيمي خاكهاي ريزدانه اشباع قابل ملاحظه بوده و پروسهاي زمانگير است. عمليات پيشبارگذاري معمولا همراه با استفاده از زهكشهاي قائم ميباشد. عمليات پيشبارگذاري موجب نشست لايههاي تراكمپذير شده و نشست سازه را پس از احداث به ميزان قابل توجهي كاهش ميدهد. در اين مقاله مدلسازي عددي تحكيم شعاعي ارائه شده و پس از صحتسنجي مدل با مباني تئوري به مطالعهي موردي عمليات پيشبارگذاري پروژه واحدهاي زلالساز سربندر استان خوزستان پرداخته شده و با استفاده از دادههاي ابزارگذاري شدهي پروژه، مدل عددي كاليبره شده است. با استفاده از مدل عددي ساخته شده رفتار آينده پيشبارگذاري با موفقيت پيشبيني گرديد.


كلمات كليدي:

پيشبارگذاري، زهكش قائم، تحكيم، مدل عددي، اصلاح خاك

نویسندگان :

كاظم فخاريان (دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

سيدمحمدعلي تسلطي (دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

اميرحسن مهديزاده (دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

امير سلطانمحمدلو (دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پيشبارگذاري , زهكش قائم , تحكيم , مدل عددي , اصلاح خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 1390
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نگرشي جديد بر نحوه محاسبه نشست تحكيمي با توجه به اندازه گيري هاي عملي روي زهكش اصلي شهر شيراز

اين مقاله نشست ناشي از پائين افتادن سطح آب زيرزميني جنوب شرقي شيراز را بررسي مي كند. بالا بودن آب زيرزميني در اين ناحيه، مشكلات زيادي را براي ساختما نهاي مسكوني فراهم كرده است. از طرفي افت سطح آب در مناطق شهري باعث افزايش تنش مؤثر خاك مي شود كه نشست زمين را در پي خواهد داشت. از اين منظر توجه به خصوصيات خاك، نحوه، نوع نشست و مقدار آن ضروري است. در علم ژئوتكنيك فرضيات و آزمايش هاي متعددي وجود دارد كه عدم توجه به هر يك از آنها م يتواند به شدت در نتايج محاسبات تأثيرگذار باشد. از آنجائي كه در اين پژوهش محاسبات طراحي همزمان با اندازه گيري هاي عملي وجود دارد، مي توان مباني طراحي را با نتايج عملي مقايسه كرد تا نقاط ضعف طراحي مشخص گردد.


كلمات كليدي:

نشست ، تحكيم، زهكشي، سطح آب زيرزميني

نویسندگان :

مسعود پردازي (مجري طرح انتقال آب شيراز به سروستان و سد تنگ سرخ - سازمان آب منطقه اي فارس)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , تحكيم , زهكشي , سطح آب زيرزميني ,
:: بازدید از این مطلب : 1496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه