<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحليل حساسيت پارامترهاي مقاومتي خاك و سطح آب زير زميني در تغيير شكلهاي ناشي از گودبرداري

خلاصه
با انجام گودبرداري و به خصوص گودبرداري هاي عميق، تعادل خاك برهم خورده و وضعيت تنش ها در خاك تغيير مي كند. همچنين در اثرعمليات گودبرداري، تغيير شكلهايي در خاك به وجود مي آيد. هريك از اين حالتها مي توانند موجب برهم خوردن انسجام خاك ياگسيختگي آن و يا موجب برهم خوردن تعادل و پايداري سازه ي مجاور گود شود. بنابراين ازجمله موضوعات مهم در گودبرداري ها كنترلتغيير شكل هاي زمين در اثر حفاري و احداث سازه هاي نگهبان و حائل خاك براي تاسيسات زير زميني مربوطه است. تغيير شكل هاي ناشي ازو با تغيير پارامترهاي Plaxis2D گودبرداري به موارد مختلفي بستگي دارد كه در اين تحقيق سعي بر آن شده است با مدل سازي در نرم افزار(Rinter) و ضريب كاهنده اندركنش (E) )، مدول الاستيسيته خاك

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي مقاومتي , تحليل حساسيت , خاك پشت ديوار , ديوار حائل , گودبرداري ,
:: بازدید از این مطلب : 500

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارايه مدلي كامپيوتري جهت انجام مطالعات پيش امكا نسنجي احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس و تحليل سناريوهاي مختلف

چكيده
طرح احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس با استفاده از ذخاير بوكسيت منطقه دابولاي كشور گينه از برنامه هاي استراتژيك كشورمي باشد. در اين طرح، ابتدا بوكسيت توسط خط لوله (به طول 400 كيلومتر) به صورت دوغاب از منطقه دابولا به بندر كوناكري منتقل و پساز آبگيري، از آنجا توسط كشتي به ايران حمل خواهد شد. انجام مطالعات پيش امكان سنجي چنين پروژه هايي كه با گستره وسيعي ازمتغيرها و پارامترها روبه رو هستند و حجم سرمايه گذاري در آن ها بالا است، بسيار زمان بر و پيچيده مي باشد. طولاني شدن دورهمطالعات پيش امكان سنجي با نوسانات اقتصادي، افزايش هزينه هاي مالي و تغيير پارامترها همراه است. همچنين بالا بودن ميزان ريسك،نياز به انواع بررس يهاي اقتصادي، مالي و تحليل حساسيت شاخ صهاي اقتصادي نسبت به متغيرهاي پروژه را ضروري م يسازد. هدف ازطراحي اين مدل انجام انواع بررسي هاي مالي و اقتصادي در شرايط مختلف و تحلي ل شاخص هاي اقتصادي م يباشد، ب هطوري كه ب هراحتيمي توان متغيرهايي را كه در پروژه نقش مهمي ايفا مي كنند ر ا شناسايي و با تغيير مقدار آن ها، اثرشان را بر روي پروژه بررسي كرد.نتايج حاصل از مدل نشان م يدهد كه قيمت تمام شده بوكسيت مهمترين عامل در غيراقتصادي شدن اين پروژه م يباشد.


كلمات كليدي:

مدل هاي كامپيوتري . برآورد هزين هها . تحليل مالي و اقتصادي . تحليل حساسيت

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل هاي كامپيوتري , برآورد هزين هها , تحليل مالي و اقتصادي , تحليل حساسيت ,
:: بازدید از این مطلب : 486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي احتمال وقوع روانگرايي خاك مبتني بر برنامه ريزي بيان ژنتيك و تحليل حساسيت پارامترها

خلاصه
با توجه به اينكه روانگرايي، به عنوان يكي از خطرات مرگبار ناشي از وثوع زمين لرزه، هر ساله خسارات جاني و مالي بسياري را متوجه انسانها در مناطق مختلف جهان مي گرداند نياز به مطالعه و بررسي احتمال وقوع آن بيش از پيش احساس ميگردد. موارد بررسي شده در اين تحقيق، همچون ساير موارد روانگرايي، بر اثر عامل تحريكات تكتونيكي زمين رخ داده است. در اين تحقيق سعي جمع آوري شده از روانگراييهاي به وقوع پيوسته در اثر زلزله در نقاط SPT بر آن شده است با استفاده از دادههاي محلي آزمايش مختلف جهان (نيگاتاي ژاپن و چي-چي تايوان)، مدلي براي تخمين احتمال وقوع روانگرايي با استفاده از روش برنامهريزي بيان توسعه داده شود. نتايج بدست آمده حاكي از دقت قابل قبول تخمين انجام شده به منظور بررسي احتمال وقوع (GEP) ژنتيك روانگرايي بوده كه مدلي با درصد درستي تخمين بالا ارائه كرد. در ادامه اين تحقيق به تحليل حساسيت پارامترهاي مدل ارائه شده نيز اصلاحي و حداكثر شتاب زلزله بيشترين تاثير را بر روي مدل ارائه شده از SPT پرداخته شده است، كه در نتيجه آن پارامترهاي عدد خود نشان ميدهند.


واژگان كليدي:

احتمال وقوع . تحليل حساسيت . روانگرايي خاك . برنامه ريزي بيان ژنتيك

نویسندگان :

آرمين صاحب كرم علمداري ، افسانه عبداله زاده رضايي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , احتمال وقوع , تحليل حساسيت , روانگرايي خاك , برنامه ريزي بيان ژنتيك ,
:: بازدید از این مطلب : 359
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل حساسيت پارامترهاي مقاومتي خاك و سطح آب زير زميني در تغيير شكلهاي ناشي از گودبرداري

خلاصه
با انجام گودبرداري و به خصوص گودبرداري هاي عميق، تعادل خاك برهم خورده و وضعيت تنش ها در خاك تغيير مي كند. همچنين در اثر عمليات گودبرداري، تغيير شكلهايي در خاك به وجود مي آيد. هريك از اين حالتها مي توانند موجب برهم خوردن انسجام خاك يا گسيختگي آن و يا موجب برهم خوردن تعادل و پايداري سازه ي مجاور گود شود. بنابراين ازجمله موضوعات مهم در گودبرداري ها كنترل تغيير شكل هاي زمين در اثر حفاري و احداث سازه هاي نگهبان و حائل خاك براي تاسيسات زير زميني مربوطه است. تغيير شكل هاي ناشي از و با تغيير پارامترهاي Plaxis2D گودبرداري به موارد مختلفي بستگي دارد كه در اين تحقيق سعي بر آن شده است با مدل سازي در نرم افزار (Rinter) و ضريب كاهنده اندركنش (E) )، مدول الاستيسيته خاك

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي مقاومتي , تحليل حساسيت , خاك پشت ديوار , ديوار حائل , گودبرداري ,
:: بازدید از این مطلب : 588

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارايه مدلي كامپيوتري جهت انجام مطالعات پيش امكا نسنجي احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس و تحليل سناريوهاي مختلف

چكيده
طرح احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس با استفاده از ذخاير بوكسيت منطقه دابولاي كشور گينه از برنامه هاي استراتژيك كشور مي باشد. در اين طرح، ابتدا بوكسيت توسط خط لوله (به طول 400 كيلومتر) به صورت دوغاب از منطقه دابولا به بندر كوناكري منتقل و پس از آبگيري، از آنجا توسط كشتي به ايران حمل خواهد شد. انجام مطالعات پيش امكان سنجي چنين پروژه هايي كه با گستره وسيعي از متغيرها و پارامترها روبه رو هستند و حجم سرمايه گذاري در آن ها بالا است، بسيار زمان بر و پيچيده مي باشد. طولاني شدن دوره مطالعات پيش امكان سنجي با نوسانات اقتصادي، افزايش هزينه هاي مالي و تغيير پارامترها همراه است. همچنين بالا بودن ميزان ريسك، نياز به انواع بررس يهاي اقتصادي، مالي و تحليل حساسيت شاخ صهاي اقتصادي نسبت به متغيرهاي پروژه را ضروري م يسازد. هدف از طراحي اين مدل انجام انواع بررسي هاي مالي و اقتصادي در شرايط مختلف و تحلي ل شاخص هاي اقتصادي م يباشد، ب هطوري كه ب هراحتي مي توان متغيرهايي را كه در پروژه نقش مهمي ايفا مي كنند ر ا شناسايي و با تغيير مقدار آن ها، اثرشان را بر روي پروژه بررسي كرد. نتايج حاصل از مدل نشان م يدهد كه قيمت تمام شده بوكسيت مهمترين عامل در غيراقتصادي شدن اين پروژه م يباشد. 


كلمات كليدي:

مدل هاي كامپيوتري . برآورد هزين هها . تحليل مالي و اقتصادي . تحليل حساسيت

نویسندگان :

امير طيبي ; محمد حسين بصيري ; احمد رضا صيادي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل هاي كامپيوتري , برآورد هزين هها , تحليل مالي و اقتصادي , تحليل حساسيت ,
:: بازدید از این مطلب : 656
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين ميزان تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ برروي جابجايي هاي ناشي از حفاري تونل ها

در اغلب تحليل هايي كه به هرشكل براي طراحي فضاهاي زيرزميني شيرواني ها و شالوده ها در سنگ يا برروي سنگ انجام ميگيرند به ارزيابي خصوصيات ژئومكانيكي توده هاي سنگي نياز مي باشد قطعه دوم آزاد راه زنجان - تبريز كه حدفاصل درياچه قوري گل بستان آباد تا تبريز است از گردنه صعب العبور شبلي عبور مي كند كه حذف اين گردنه بعلت ترافيك سنگين و نيز تلفات رانندگي زياد توسط دو حلقه تونل شمالي و جنوبي با طول تجمعي 4532 متر به شكل نعل اسبي با مشخصات دهانه 12 متر ، ارتفاع 10 متر در 25 كيلومتري جنوب شرقي تبريز درحال احداق مي باشند با توجه به وقوع سه بار ريزش در تونل جنوبي لزوم تغيير روش اجراي تونل بدون تغيير در سيستم نگهداري مدنظر قرارگرفت كه اولين گام در اين راستا يافتن پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ در زمان وقوع ريزش ها بود.

 

كلمات كليدي:

تونلهاي شبلي، تحليل حساسيت، روشهاي عددي، تحليل برگشتي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 رحمان داراي  - كارشناس ارشد مكانيك سنگ دانشگاه صنعتي سهند
 
 مصطفي شريف زاده  - استاديار دانشكده مهندسي معدن و متالورژي دانشگاه صنعتي اميركبير
 
 مسعود داييان  - كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلهاي شبلي , تحليل حساسيت , روشهاي عددي , تحليل برگشتي ,
:: بازدید از این مطلب : 1839
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين ضخامت بهينه شاتكريت براساس پارامترهاي طراحي سيستم نگهداري موقت تونل

امروزه صنعت تونل سازي و علم ژئوتكنيك با توجه به حساسيت طراحي و تاثير گذاري حفاري فضاهاي زيرزميني برسازه هاي موجود اطراف تونل در تلاش براي استفاده از علم روز دنيا است و از آنجايي كه تعيين كميت پارامترهاي زمين مانند تنشهاي اوليه ساختار هاي زمين شناسي خواص ژئومكانيكي خاك و ... با دقت كافي مشكل مي باشد لذا با استفاده از ابزار بندي در تونل به روش تحليل برگشتي تك متغير ه مي توان بطور تقريبي خواص رفتاري و ژئومكانيكي خاك را پيش بيني كرد يكي از اهداف ابازر بندي كنتر ل جابجايي هاه به منظور ارزيابي پايداري فضاهاي زيرزميني و همچنين كنترل فرضيات طراحي از جمله پارامترهاي مقاومتي خاك مي باشد دراينم قاله ابتدا با استفادها ز رو ش تحليل برگشتي تك متغيره و مدلسازي عددي با استفاده از نرم افزار ،FLAC 2D مقادير پارامترهاي ژئومكانيكي خاك محيط اطراف تونل تعيين شده است.

 

كلمات كليدي:

همگرايي تونل، تحليل برگشتي، نرم افزار ،FLAC 2D، رفتار نگاري، تحليل حساسيت

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 رحيم اسمعيل زاده فشتمي  - گروه مهندسي معدن دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 كاوه آهنگري  - گروه مهندسي معدن دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 سيدمحسن پروينچي ها  - كارشناسي مهندسي برق الكترونيك

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همگرايي تونل , تحليل برگشتي , نرم افزار , FLAC 2D , رفتار نگاري , تحليل حساسيت ,
:: بازدید از این مطلب : 1741
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه