<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اولويت بندي تعمير و نگهداري تابلوهاي ترافيكي راه ها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي

خلاصه
براي انجام رانندگي صحيح لازم است رانندگان دادههاي ورودي را كه اكثراً ديداري هستند دريافت و پردازش كنند و در موقعيتهايمختلف مناسبترين تصميم را اتخاذ نمايند. بنابراين رانندگي يك امر اطلاعات- وابسته است و راننده نياز دارد تا علائم را مشاهده نمودهو از آنها به عنوان ورودي براي تصميمگيري استفاده كند. بررسي وضعيت كيفيت اطلاعرساني تابلوها به كاربران راه و كيفيتتابلوهاي يك مسير در مورد نياز به تعمير و نگهداري و تعويض آنها، هميشه يكي از مسائل پيشروي مهندسين ترافيك بوده است.محدوديتهاي مالي ايجاب ميكند كه بودجهها و امكانات تعمير و نگهداري به راههاي داراي اولويت و نياز بالاتر اختصاص يابد.عوامل موثر بر اولويتبندي مسيرها يا قطعات راه؛ كيفيت تابلوهاي موجود و اهميت راه ميباشد. عوامل اصلي براي دريافت درستپيام تابلوها و يا به عبارتي كيفيت آنها؛ وضوح، خوانا بودن، قابل فهم بودن و قابل اطمينان بودن تابلوها است. اين عوامل خود بهپارامترهايي مانند اندازه تابلو، اندازه فونت، بازتابندگي، تضاد، سرعت، آساني ديد و غيره وابسته است. در اين مقاله عوامل اثرگذار بركيفيت تابلوها بررسي شده و با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي ١روشي براي اولويتبندي تعمير و نگهداري (AHP) تابلوهاي مسيرها پيشنهاد شده است.


كلمات كليدي:

تابلوهاي ترافيكي . تعمير و نگهداري . تحليل سلسله مراتبي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تابلوهاي ترافيكي , تعمير و نگهداري , تحليل سلسله مراتبي ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير مخلوط نمك و آنفو در كاهش عقب زدگي ناشي از آتشباري در معدن فسفات اسفوردي بافق

چكيده
عقب زدگي يكي از مسائل ناشي از انفجار است كه به دليل بارسنگ غير يكنواخت در انفجارهاي بعدي علاوه بر كاهش كيفيت خردايش،باعث كاهش ايمني پله ها و افزايش هزينه هاي عملياتي نيز مي گردد. براي كاهش عقب زدگي مي توان پارامتر هاي طراحي انفجار راتغيير داد كه از آن جمله مي توان به خرج ويژه، گل گذاري و تاخير اشاره كرد. با كاهش قدرت ماده منفجره در رديف آخر نيز مي توانپديده عقب زدگي را به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش داد. نمك و خرده چوب (خاك اره) از جمله موادي هستند كه باعث كاهش قدرتآنفو مي شوند. در اين مقاله استفاده از مخلوط نمك و آنفو براي كاهش عقب زدگي مورد بررسي قرار گرفت و پس از انجام شش آزمايشنسبت بهينه نمك و آنفو مشخص گرديد. مخلوط نمك و آنفو فقط در رديف آخر چالهاي توليدي مورد استفاده قرار گرفت و پس ازبارگيري سنگهاي خرد شده ديواره نهايي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين مقاله براي ارزيابي آزمايشها و بدست آوردن نسبتبهينه نمك و آنفو، انديس عقب زدگي تعريف گرديد. از مزاياي اصلي استفاده از نمك مي توان به كاهش قابل ملاحظه عقب زدگي، بهبود خردايش و كاهش مواد منفجره مصرفي اشاره نمود.


كلمات كليدي:

عقب زدگي . مخلوط نمك وآنفو . تحليل سلسله مراتبي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عقب زدگي , مخلوط نمك وآنفو , تحليل سلسله مراتبي ,
:: بازدید از این مطلب : 246
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره در انتخاب ماشين هاي بارگيري و باربري معدن مس سونگون

چكيده
يكي از مراحل طراحي معادن روباز انتخاب ماشين آلات است كه اين انتخاب يك فرآيند پيچيده تصميم گيري چند معياري ميباشد.يكي از روشهاي تصميم گيري چند معياره است كه گزينه- (TOPSIS) روش اولويت بندي ترجيحات بر اساس مشابهت با حل ايده آلهاي مختلف را بر اساس اولويت مرتب مي كند.در اين مقاله ابتدا معيارهاي موثر در فرايند تصميم گيري انتخاب ماشين آلات معادن روباز(TOPSIS) وزن اين معيارها محاسبه گرديد و سپس با استفاده از روش (AHP) معرفي و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبيبهترين سيستم بارگيري و باربري معدن مس سونگون انتخاب گرديد.هدف اصلي اين تحقيق استفاده از داده هاي كيفي و كمي و همچنينميباشد. Loading- نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه با استفاده از اين روش زمان محاسبات و TOPSIS ادغام روش تئوري فازي باتصميم گيري كاهش قابل ملاحظه اي با روشهاي موجود دارد.


كلمات كليدي:

ماشينهاي بارگيري و باربري . تحليل سلسله مراتبي . تئوري فازي . تصميم گيري چند معياري . روش اولويت بنديترجيحات بر اساس مشابهت با حل ايده آل .

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشينهاي بارگيري و باربري , تحليل سلسله مراتبي , تئوري فازي , تصميم گيري چند معياري , روش اولويت بنديترجيحات بر اساس مشابهت با حل ايده آل , ,
:: بازدید از این مطلب : 432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير مخلوط نمك و آنفو در كاهش عقب زدگي ناشي از آتشباري در معدن فسفات اسفوردي بافق

چكيده
عقب زدگي يكي از مسائل ناشي از انفجار است كه به دليل بارسنگ غير يكنواخت در انفجارهاي بعدي علاوه بر كاهش كيفيت خردايش، باعث كاهش ايمني پله ها و افزايش هزينه هاي عملياتي نيز مي گردد. براي كاهش عقب زدگي مي توان پارامتر هاي طراحي انفجار را تغيير داد كه از آن جمله مي توان به خرج ويژه، گل گذاري و تاخير اشاره كرد. با كاهش قدرت ماده منفجره در رديف آخر نيز مي توان پديده عقب زدگي را به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش داد. نمك و خرده چوب (خاك اره) از جمله موادي هستند كه باعث كاهش قدرت آنفو مي شوند. در اين مقاله استفاده از مخلوط نمك و آنفو براي كاهش عقب زدگي مورد بررسي قرار گرفت و پس از انجام شش آزمايش نسبت بهينه نمك و آنفو مشخص گرديد. مخلوط نمك و آنفو فقط در رديف آخر چالهاي توليدي مورد استفاده قرار گرفت و پس از بارگيري سنگهاي خرد شده ديواره نهايي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين مقاله براي ارزيابي آزمايشها و بدست آوردن نسبت بهينه نمك و آنفو، انديس عقب زدگي تعريف گرديد. از مزاياي اصلي استفاده از نمك مي توان به كاهش قابل ملاحظه عقب زدگي، بهبود خردايش و كاهش موادمنفجره مصرفي اشاره نمود.


كلمات كليدي:

عقب زدگي . مخلوط نمك وآنفو  . تحليل سلسله مراتبي

نویسندگان :

ايمان عنايت الهي ، عباس آقاجاني بزازي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عقب زدگي , مخلوط نمك وآنفو , تحليل سلسله مراتبي ,
:: بازدید از این مطلب : 577
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره در انتخاب ماشين هاي بارگيري و باربري معدن مس سونگون

چكيده
يكي از مراحل طراحي معادن روباز انتخاب ماشين آلات است كه اين انتخاب يك فرآيند پيچيده تصميم گيري چند معياري ميباشد. يكي از روشهاي تصميم گيري چند معياره است كه گزينه- (TOPSIS) روش اولويت بندي ترجيحات بر اساس مشابهت با حل ايده آل هاي مختلف را بر اساس اولويت مرتب مي كند.در اين مقاله ابتدا معيارهاي موثر در فرايند تصميم گيري انتخاب ماشين آلات معادن روباز (TOPSIS) وزن اين معيارها محاسبه گرديد و سپس با استفاده از روش (AHP) معرفي و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي بهترين سيستم بارگيري و باربري معدن مس سونگون انتخاب گرديد.هدف اصلي اين تحقيق استفاده از داده هاي كيفي و كمي و همچنين ميباشد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه با استفاده از اين روش زمان محاسبات و TOPSIS ادغام روش تئوري فازي با تصميم گيري كاهش قابل ملاحظه اي با روشهاي موجود دارد.

كلمات كليدي:

ماشينهاي بارگيري و باربري . تحليل سلسله مراتبي . تئوري فازي . تصميم گيري چند معياري . روش اولويت بندي ترجيحات بر اساس مشابهت با حل ايده آل

نویسندگان :

عباس آقاجاني بزازي ; مرتضي اصانلو ; حسين سلطان محمدي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشينهاي بارگيري و باربري , تحليل سلسله مراتبي , تئوري فازي , تصميم گيري چند معياري , روش اولويت بندي ترجيحات بر اساس مشابهت با حل ايده آل ,
:: بازدید از این مطلب : 523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انتخاب سيستم حمل و نقل براي معادن با توليد متوسط: مطالعه موردي معدن سنگ آهن كوركورا

در معادن روباز انتخاب تجهيزات، از اهميت بالايي برخوردار مي باشد انتخاب ماشين آلات و تجهيزات در معادن بده پارامترهاي مختلفي نظير مقدار ذخيره، شرايط ژئومكانيكي، ملاحظات اقتصادي، شرايط فني تجهيزات و بستگي دارد روش هاي گوناگوني براي انتخاب ماشين آلات نظير سيستم هاي خبره، روش هاي تصميم گيري چند معياره و وجود دارد در اين مقاله از تلفيق روش تحليل فرآيند سلسله مراتبي (AHP) با سيستم فازي به منظور انتخاب دامپ تراك مناسب در معادن با توليد متوسط استفاده شده است. در اين زمينه از سه معيار اصلي پارامترهاي فني، پارامترهاي عملياتي و پارامترهاي اقتصادي براي مقايسه گزينه هاي موجود بر اساس نظر 11 نفر از متخصصان، مورد استفاده قرار گرفته است مطالعه موردي بر اساس مشخصات معدن سنگ آهن كوركورا صورت پذيرفته است.با توجه به روش پيشنهاد شده، در معدن مذكور به انتخاب ماشين آلات باربري پرداخته شده است، كه در پايان دامپ تراك كوماتسو HD327-7 به عنوان سيستم حمل و نقل مناسب انتخاب گرديد.

 

كلمات كليدي:

انتخاب ماشين آلات، تحليل سلسله مراتبي، سيستم فازي، معدن سنگ آهن كوركورا

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انتخاب ماشين آلات , تحليل سلسله مراتبي , سيستم فازي , معدن سنگ آهن كوركورا ,
:: بازدید از این مطلب : 1332
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين محل مناسب جهت احداث كارخانه سگمنت تونل انتقال آب كاني سيب با استفاده از روش AHP

كارخانه سگمنت يكي از بخشهاي كليدي در حفاري يك تونل با استفاده از دستگاه TBM مي باشد تعيين محل بهينه جهت احداث كارخانه سگمنت ميت واند بطور چشمگيري هزينه هاي حمل و نقل را كاهش داده و درنتيجه هزينه واحد طول تونل كاهش يابد تونل انتقال آب كاني سيب در حال حاضر در مرحله طراحي و تجهيز كارگاه قرار دارد كه با توجه به طرح اوليه تونل مبني بر حفاري همزمان از هر دو سمت ورودي وخروجي تعيين محل بهينه كارخانه سگمنت بسيار ضروري و تاثيرگذار خواهد بود از طرف ديگر با توجه به فراواني پارامترهاي تاثير گذار در تعيين محل مناسب كارخانه بررسي فني و اقتصادي تفضيلي هركدام از گزينه ها پيچيده زمان بر و دراين مرحله با توجه به مجهول بودن برخي پارامترهاي تاثير گذار غيرممكن خواهد بود. براي رفع اين مشكل دراين تحقيق از روش تصميم گيري چند شاخصه اي استفاده شده است.

 

كلمات كليدي:

كارخانه سگمنت، تصميم گيري چند شاخصه اي ، تحليل سلسله مراتبي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 امين اله موسوي  - كارشناسي ارشد مهندسي معدن
 
 حسن شمسي  - كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك سنگ
 
ابراهيم فتحي  - كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك سنگ

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كارخانه سگمنت , تصميم گيري چند شاخصه اي , تحليل سلسله مراتبي ,
:: بازدید از این مطلب : 1595
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه