<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار غیرخطی و تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب مقاوم سازی شده با میراگرهای فلزی جاری شونده

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

میراگرهای فلزی تسلیم شونده ADAS . اتصالات نیمه صلب . مقاو سازی . تحلیل استاتیکی غیر خطی . ضریب رفتار

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگرهای فلزی تسلیم شونده ADAS , اتصالات نیمه صلب , مقاو سازی , تحلیل استاتیکی غیر خطی , ضریب رفتار ,
:: بازدید از این مطلب : 643
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی ظراحی شده با ویرایش سوم استاندارد 2800

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی فولادی ویژه و معمولی . تحلیل استاتیکی غیر خطی . تحلیل دینامیکی غیر خطی . برش پایه تغییر مکان . تغییر مکان نسبی طبقه 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی فولادی ویژه و معمولی , تحلیل استاتیکی غیر خطی , تحلیل دینامیکی غیر خطی , برش پایه تغییر مکان , تغییر مکان نسبی طبقه ,
:: بازدید از این مطلب : 646
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر خروج از مرکزیت اتصال اعضای مهاربندی به تیر و ستون بر رفتار لرزه ای قابهای فولادی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خروج از مرکزیت . اتصالات مهاربندی . رفتار لرزه ای قابهای فولادی . تحلیل استاتیکی غیر خطی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خروج از مرکزیت , اتصالات مهاربندی , رفتار لرزه ای قابهای فولادی , تحلیل استاتیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توزیع بهینه مقاومت در قاب فولادی با بادبندهای واگرابا استفاده از تئوری تغییر شکل های یکنواخت

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

توزیع بهینه مقاومت . تئوری تغییر شکل های یکنواخت . الگوی بار جانبی . تحلیل استاتیکی غیر خطی . تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توزیع بهینه مقاومت , تئوری تغییر شکل های یکنواخت , الگوی بار جانبی , تحلیل استاتیکی غیر خطی , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 344
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرات الگوهای مختلف توزیع بار جانبی در راستای عرضی در آنالیز استاتیکی غیر خطی (Pushover) برای پلهای منطم بتنی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پلهای منطم بتنی . الگوی بار گذاری جانبی . تحلیل استاتیکی غیر خطی . تحلیل دینامیکی فزاینده . منحنی ظرفیت

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پلهای منطم بتنی , الگوی بار گذاری جانبی , تحلیل استاتیکی غیر خطی , تحلیل دینامیکی فزاینده , منحنی ظرفیت ,
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر طول دهانه و ارتفاع طبقات در ضریب رفتار قاب های بتن آرمه

خلاصه
هدف از این تحقیق، ارزیابی ضریب رفتار قاب های خمشی بت نآرمه می باشد. مولف ههای موثر در محاسبه ضریب رفتار سازه ها از منحنی ظرفیتمربوط به هر سازه بدست می آیند، این منحنی معمولا از تحلیل استاتیکی غیرخطی حاصل می شوند و با دو خطی کردن آن پارامترهایی نظیرشک لپذیری و ضریب اضافه مقاومت از آن حاصل می شود. برای همین منظور قاب های خمشی بت نآرمه با شک لپذیری متوسط با متغیر طول دهانه وارتفاع طبقه به صورت دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحلیل استاتیکی غیرخطی، توزیع بار جانبی متناظر با مد اول سازه در نظر گرفته شدهاست. میزان تغییرات ایجاد شده در مولف ههای تشکی لدهنده ضریب رفتار سازه ها ی مدل شده و میزان تغییرات در مقدار ضریب رفتار در آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند.


کلمات کلیدي:

قاب خمشی بتن آرمه . تحلیل استاتیکی غیر خطی . ضریب رفتار

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی بتن آرمه , تحلیل استاتیکی غیر خطی , ضریب رفتار ,
:: بازدید از این مطلب : 335
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد لرزه ای دیوار برشی فولادی با اتصال جوشی منقطع

خلاصه
با در نظر گرفتن زلزله های شدید و کمبود توان باربری، امروزه در صنعت ساختمان توجه به دو مقوله مقاوم سازی سازه در برابر نیروهای جانبیاز جمله زلزله وهمچنین سبک سازی در دستور کار اصلی طراحان و سازندگان ساختمان در سراسر دنیا قرار گرفته است ، یکی از این نوعسیستم ها که در اکثر کشورهایپیشرفته در زمینه ساختمان های کوتاه و بلند مرتبه کاربرد دارد سیستم دیوار برشی فولادی می باشد. بیشترآزمایشات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه اتصال دیوار برشی فولادی به صورت آزمایش بر روی خود اتصال و خارج از قاب بوده به همیندلیل به نظر می رسد که برای درک صحیح تری از تاثیر اتصالات بر رفتار قابها باید تحقیقات بیشتری انجام شود. در این مقاله به بررسی تاثیر نوعاتصالات جوشی منقطع در میزان شکل پذیری و مقاومت نهایی قاب ها با دیوار برشی فولادی پرداخته می شود. مدلهای مورد بررسی به صورتقاب های فولادی چند دهانه با انواع اتصالات جوشی سراسری، اتصالات جوشی منقطع در فاصله های مختلف و ضخامت متغییر در توسطنرم افزار ABAQUS مدل سازی شده وتحلیل استاتیکی غیرخطی بر روی آن انجام می شود و نمودارها و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده و بیانگر تاثیر قابل توجه این عامل می باشد.


کلمات کلیدی:

تحلیل استاتیکی غیر خطی . ضریب شکل پذیری . دیوار برشی فولادی . روش عناصر محدود . مقاومت نهایی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل استاتیکی غیر خطی , ضریب شکل پذیری , دیوار برشی فولادی , روش عناصر محدود , مقاومت نهایی ,
:: بازدید از این مطلب : 365
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پاسخ یک قاب خمشی بتنی تحت اثر نشست های تفاضلی در زیر ستونهای مختلف

خلاصه
مواردی از قبیل وجود خاک دستی در زیر بخشهایی از پی، وجود چاه در اطراف یکی از ستون ها و نیز تفاوت قابل ملاحظه در نیروی محوری ستونها می تواند زمینه ساز ایجاد نشست های نامتقارتی در پی گردد که از حدود مجاز در طرح متداول فراتر رفته و منجر به بروز رفتار غیرخطی در سازه گردند. در این مقالهاثرات اعمال نشستهای تفاضلی در پای ستونهای میانی، کناری و گوشه به صورت مجزا بر رفتار یک قاب خمشی بتنی متوسط پنج طبقه مورد بررسی قرار گرفتهاست. این بررسی شامل مقایسه حداکثر جابجایی قائم قابل تحمل، الگوی لنگر خمشی در تیرها و نیز نحوه توزیع نیروی محوری در ستون ها بودهو در نتیجه بهشناسایی حساس ترین محل بروز نشست های تفاضلی منجر شده است. همچنین ضرورت مدلسازی غیرخطی مسئله نشست های نامتقارن تبیین گردیده است.


کلمات کلیدی:

نشست تفاضلی . قاب خمشی بتنی . تحلیل استاتیکی غیر خطی . بازتوزیع نیرو

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست تفاضلی , قاب خمشی بتنی , تحلیل استاتیکی غیر خطی , بازتوزیع نیرو ,
:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد لرزه اي سیستم هاي لوله اي در سازه هاي بلند مرتبه فولادي

خلاصه
در دهه هاي اخیر نیاز به برج هاي بلند با کاربري هاي مختلف روز به روز افزایش یافته است. در این میان سیستم لوله اي به عنوان یکی از سیستم هاي مناسب جهت طرح سازه هاي بلند مرتبه کاربرد وسیعی دارد. سیستم لوله اي اولین بار درسال 1960 به عنوان یک سیستم سازه اي جدید معرفی شد. مبتکر این سیستم فضلورخان نام دارد. این سیستم از پیشرفته ترین فرمهاي سازه اي ساختمانهاي بلند می باشد که ضمن بازدهی نسبتاً خوب و اجراي آسان، براي هر ارتفاع و بلندي نیز مناسب می باشند. در این مقاله عملکرد لرزه اي سیستم لوله در لوله و سیستم لوله دسته شده در سازه هاي لوله اي با یکدیگر مقایسه شده اند. براي این منظور یک ساختمان 20 طبقه فولادي با استفاده از هر دو سیستم و بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ) طراحی شده است. تحلیل هاي مودال، استاتیکی غیر خطی و دینامیکی تاریچه زمانی هر دو سازه انجام شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که سیستم لوله دسته شده داراي  سختی اولیه و جذب انرژي بیشتري نسبت به سیستم لوله اي می باشد و به همین دلیل رفتار لرزه اي بهتري در تحلیل هاي دینامیکی دارد. یکی از  مهمترین معایب موجود در سازه هاي لوله اي تأخیر برشی می باشد. تاخیر برش باعث افزایش قابل توجه نیروي ستون هاي کناري نسبت به ستون هاي میانی بال می شود. همچنین این پدیده باعث طبله کردن کف ها، چرخش تیغه ها و آسیب دیدن اعضا غیر سازه اي خواهد شد. در این مقاله  این مشکل مورد بررسی قرار گرفته و براي شده است. نتایج نشان می دهد تاخیر برش در سیستم لوله دسته شده کمتر از سیستم لوله در لوله می باشد.


کلمات کلیدي:

سازه هاي لوله اي، عملکرد لرزه اي، تحلیل استاتیکی غیر خطی، تحلیل تاریخچه زمانی

نویسندگان :

مجتبی تجاسم ، محمدعلی دشتی رحمت آبادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه هاي لوله اي , عملکرد لرزه اي , تحلیل استاتیکی غیر خطی , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 991
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي المان محدود سد بتنی به روش استاتیکی غیر خطی با در نظر گرفتن معیار خرابی (مطالعه موردي سد سفیدرود)

خلاصه
با توجه به اهمیت و نقش کلیدي سدها در تولید انرژي و همچنین در تامین آب کشاورزي، شرب و صنعتی، تمرکز بر روي ارزیابی ایمنی سدهایی که با معیارهاي ایمنی گذشته ساخته شده و هم اکنون در دست بهره برداري می باشند، از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین جهت معمولاً سعی بر آن است که رفتار لرزهاي اینگونه از سدها در برابر خطرات ناشی از زلزله مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.زلزله به عنوان یکی از جدي ترین پدیده هاي تهدید کننده ي ایمنی سدها، در مناطق لرزه خیز مطرح میباشد. تاکنون تحقیقات فراوانی در جهت بررسی پایداري سدهاي وزنی تحت اثر زلزله انجام شده ولی متاسفانه تجارب عملی روي مقاومت سازه ي سدهاي وزنی تحت زمین لرزه هاي شدید بسیار محدود می باشد و اطمینان زیادي نسبت به سلامت سدهاي بتنی بزرگ که در محیطهایی با لرزه خیزي فراوان قرار دارند،وجود ندارد. از همین رو شبیه سازي عددي این گونه سدها اگر تنها راه حل نباشد، یکی از بهترین راه حلها براي ارزیابی سلامت سدهاي بتنی تحت زمین لرزه اي شدید است.در این تحقیق به تحلیل استاتیکی غیرخطی سد بتنی وزنی سفیدرود با در نظر گرفتن معیار خرابی و به روش المان محدود پرداخته شده است. همچنین در این مدلسازي، اندرکنش سد و مخزن نیز لحاظ گشته است تا عکسالعمل و رفتار سد بتنی سفیدرود، تحت بارگذاري لرزهاي نشان داده شده و میزان آسیبپذیري این سد تحت این بارگذاري، مورد آنالیز قرار گیرد. . هدف از این پایان نامه مدلسازي المان محدود با ارزیابی خسارت وارده به سد بتنی وزنی سفیدرود میباشد.مقایسه نتایج حاصله از آنالیز و آسیب ایجاد شده در سد سفیدرود هنگام وقوع زلزله سال 1369 رودبار- منجیل حاکی از دقت خوب مدل در پیشبینی رفتار سد در حالت لرزهاي میباشد.


کلمات کلیدي:

سد بتنی وزنی، معیار خرابی، تحلیل استاتیکی غیر خطی، اندرکنش سد و مخزن، روش المان محدود

نویسندگان :

هاله عبدالغفورپورکاشانی ، نادر برهمند ، میر احمد لشته نشایی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد بتنی وزنی , معیار خرابی , تحلیل استاتیکی غیر خطی , اندرکنش سد و مخزن , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 683
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه