<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار دینامیکی سازه های فولادی با طبقات مختلف با بادبند برون محور تحت تاثیر زلزله های حوزه نزدیک و دور

خلاصه
تفاوت آسیبهای وارد بر سازهها تحت زلزلههای حوزههای دور و نزدیک و از سوی دیگر رشد جمعیت در سالهای اخیر و نیاز به ساخت و سازدر مناطق پر خطر، تحقیق و مطالعه هر چه بیشتر بر روی سازهها در حوزه نزدیک را به امری ضروری تبدیل کرد. این مقاله در راستای آشنایی بیشتربا این پدیده گام برداشته و به بررسی رفتار دینامیكی سازههای فولادی با طبقات مختلف با بادبند برونمحورتحت تاثیر زلزلههای حوزه نزدیک ودور پرداخته است. بدین منظور سه سازه فولادی سه، هشت و دوازده طبقه تحت پنج زوجشتابنگاشت حوزه دور و نزدیک در نرمافزار SAP2000تحلیل دینامیكی تاریخچهزمانی غیرخطی میشوند. مقادیر حداکثر جابجایی نسبی و مفصل پلاستیک اعضا در حوزههای دور و نزدیک موردبررسی و مقایسه قرار میگیرد. ملاحظه شد که رفتارسازهها در حوزههای نزدیک متفاوت با رفتار سازهها در حوزه دور میباشد. در هر حوزه نیز باافزایش ارتفاع نیازهای سازه نیز افزایش یافته و اعضا در شرایط بحرانیتری قرار میگیرند. نتایج نشان داد که طبقات ابتدایی نقشی تعیینکننده درایجاد تفاوت رفتار سازهها در حوزههای دور و نزدیک ایفا میکنند.


کلمات کلیدی:

سازه های فولادی . مهاربند برونمحور . حوزه نزدیک . تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه های فولادی , مهاربند برونمحور , حوزه نزدیک , تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 310
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز دینامیکی پل های تخت در اثر زلزله های حوزه نزدیک و دور

خلاصه
خسارتهای ناشی از زلزله نزدیک گسل یکی از مهمترین دلایل آسیبدیدگی پلهای تخریب شده میباشد. وجود پریود بلند ابتدای رکوردها وتغییر مکانهای بزرگ از خصوصیات این نوع از زلزلهها میباشد. در این مقاله پلهای فولادی تخت در دو حوزه دور و نزدیک به روش تحلیلدینامیکی تاریخچهزمانی غیرخطی تحت پنج زوجشتابنگاشت در حوزه دور و پنج زوجشتابنگاشت در حوزه نزدیک بکمک نرمافزار SAP2000  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. به کمک مقادیر جابجایی نسبی، شتاب و مفصل پلاستیک این مقایسه صورت گرفت. افزایش نیازجایجایی در حوزه نزدیک، نسبت بیشینه سرعت به بیشینه شتاب بالا از تفاوتهای حایز اهمیت رکوردهای نزدیک گسل میباشد. به طور کلیپاسخ پلهای نزدیک گسل متفاوت از پاسخ در برابر رکوردهای دور از گسل میباشد.


کلمات کلیدی:

پلهای فولادی تخت . حوزه نزدیک . حوزه دور . تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پلهای فولادی تخت , حوزه نزدیک , حوزه دور , تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل لرزه ای قاب های خمشی فولادی بلند مرتبه دارای پس رفتگی هندسی تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل

خلاصه
از نامنظمیهای موجود درسازههای بلندمرتبه، تغییر ناگهانی ابعاد پلان طبقات درترازهای مختلف سازه با عنوان پسرفتگی 3 میباشد. وجود پسرفتگیدرترازهای ارتفاعی مختلف در یک ساختمان سبب تغییرات ناگهانی جرم، سختی و مقاومت دراین کدهای ارتفاعی میشود. ساختمانهای بلندمرتبهبه سبب زمان تناوب بالا تحت اثر زمینلرزههای حوزه نزدیک آسیبپذیرتر هستند. وجود محتوای فرکانسی بالا در این زمینلرزهها باعث ایجادتحریکات شدید با دامنه بزرگ، زمان تناوب بلند و پالسگونه میشود. دراین مطالعه، بامنظور نمودن قاب منظم 02 طبقه )بهعنوان مرجع( و پسازاعمال پسرفتگی درترازهای ارتفاعی مختلف، اقدام به تحلیل و بررسی مشارکت مودهای بالاتر در رفتار لرزهای قابهای نامنظم دارای پسرفتگیشد. برای تحلیل لرزهای با درنظر گرفتن اثرات مودهای بالاتر از روش تحلیل بارافزون مودال وفقی استفاده میشود. سپس باانتخاب حالات بحرانیپسرفتگی، ارزیابی لرزهای این قابها بهوسیله تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحت تاثیر زمینلرزههای حوزه نزدیک انجام میشود و پاسخهای لرزهای مورد مقایسه و بررسی قرار میگیرند.


کلمات کلیدي:

سازههاي نامنظم هندسی در ارتفاع . پسرفتگی . زمین لرزه حوزه نزدیک . تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی . تحلیل بارافزون مودال وفقی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازههاي نامنظم هندسی در ارتفاع , پسرفتگی , زمین لرزه حوزه نزدیک , تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی , تحلیل بارافزون مودال وفقی ,
:: بازدید از این مطلب : 386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد قابهاي خمشی فولادي به روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان

خلاصه
روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان، یکی از روشهاي نوین طراحی سازهها بر اساس عملکرد میباشد. طراحی بر مبناي این روش مبتنی بر پذیرش تغییرمکان و شکل پذیري می باشد. این روش اخیراً براي سازه هاي فولادي اصلاح شده است. براي ارزیابی این روش طراحی دو قاب 8 و 12طبقه فولادي خمشی منظم، طراحی شده و تحت 7 شتابنگاشت ساختگی منطبق بر طیف طرح، مورد تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفته است. در نهایت با بررسی نتایج مشاهده میشود به طور کلی قابهاي طراحی شده با این روش رفتار مناسبی از خود نشان می دهند و اهداف عملکردي مورد نظر را تأمین می نمایند.


کلمات کلیدي:

طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان، طراحی بر ا 5ساس عملکرد، قاب خمشی فولادي، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، سطح عملکرد

نویسندگان :

هلیا خسروآبادي ، امید بهار

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان , طراحی بر ا 5ساس عملکرد , قاب خمشی فولادي , تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی , سطح عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 1084
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه