<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه پاسخ دینامیکی تغییر مکانهای نسبی ساختمان های منظم واقع در زمین های نوع چهار بر اساس روشهای تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی( استاندارد 0022 - ویرایش 4 )

خلاصه
یکی از متداول ترین روشهایی که می تواند برای افزایش دقت تحلیل خطی سازه تحت نیروی زلزله به کار رود روش تحلیل طیفی می باشد. روشتحلیل تاریخچه زمانی به عنوان روشی دیگر از تحلیل های دینامیکی سازه شناخته می شود. در روش تحلیل تاریخچه زمانی تاثیر تحریک زلزلهروی یک سازه به صورت واقعی تری نسبت به سایر روش های تحلیل سنجیده می شود، با این وجود به دلیل جزئیات پیچیده تر و دشوارتر اینروش، غالبا مهندسان از آن فقط برای طراحی ساختمان های خاص و مهم استفاده می کنند. در این تحقیق، با اعمال شتاب حاصل از یک زلزله بهیک ساختمان 5 طبقه واقع در زمین نوع 4، تحلیل طیفی و تحلیل تاریخچه زمانی انجام شده است و نتایج جابجایی نسبی حاصل از این دو تحلیلمورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها می تواند به عنوان یک راهکار انتخاب روش تحلیل بهینه و اقتصادی مد نظر قرار بگیرد.


کلمات کلیدی:

تحلیل طیفی . تحلیل تاریخچه زمانی . شتابنگاشت . ساختمان منظم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل طیفی , تحلیل تاریخچه زمانی , شتابنگاشت , ساختمان منظم ,
:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد تیرهای با اتصال استخوانی (Dogbone) ،با تیرهای کاهش یافته در ارتفاع جان تیر در قابهای خمشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی غیر خطی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی . اتصال استخوانی . اتصال کاهش در جان تیر . چشمه اتصال . تحلیل تاریخچه زمانی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی , اتصال استخوانی , اتصال کاهش در جان تیر , چشمه اتصال , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 527
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نیاز شکل پذیری و توزیع نیروهای جانبی در قاب های خمشی فولادی

خلاصه
در روش تحلیل استاتیکی معادل، پاسخ سازه بر اساس مود اول ارتعاش و طیف شتاب الاستیک تعیین میشود. در این نوع تحلیل، فرض مشارکتنداشتن تمامی مودهای ارتعاش و استفاده از یک ضریب رفتار ثابت برای یک سیستم خاص در تمامی حالتها ممکن است در مورد سازههای با زمانتناوب متوسط و بالا، به تخمین نادرست نیاز شکلپذیری طبقات بیانجامد. در این مقاله برای مرتفع کردن این مسئله، ضریب تصحیح برش پایهاستاتیکی معادل برای در نظر گرفتن اثر مودهای بالا در پاسخ قابهای خمشی فولادی برآورد میشود. این ضریب تصحیح، پس از انجام تحلیلتاریخچه زمانی غیر خطی و رساندن مقدار حداکثر نسبت شکلپذیری طبقات به میزان هدف با روش تکرار محاسبه میگردد. برای این منظور چند01 و 01 با لحاظ کردن خاک نوع دو تحلیل و طراحی گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که ، قاب خمشی فولادی با تعداد طبقات 30 میباشد، موجب لحاظ شدن اثر مودهای بالا و محدود شدن حداکثر نسبت / 0 تا 59 / اعمال این ضریب تصحیح که دامنه تغییرات آن بین 02 شکلپذیری طبقات به میزان هدف میگردد.


کلمات کلیدی:

اثر مودهای بالا . قاب خمشی فولادی . تحلیل استاتیکی معادل . تحلیل تاریخچه زمانی . طیف شتاب غیر الاستیک

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثر مودهای بالا , قاب خمشی فولادی , تحلیل استاتیکی معادل , تحلیل تاریخچه زمانی , طیف شتاب غیر الاستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد شاخص های شدت زلزله در تخمین پاسخ لرزه ای سازه ها با استفاده از روش تحلیل دینامیکی زمان دوام

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مهندسی زلزله . طراحی باساس عملکرد . شاخص شدت زلزله . تحلیل تاریخچه زمانی . روش زمان دوام

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی زلزله , طراحی باساس عملکرد , شاخص شدت زلزله , تحلیل تاریخچه زمانی , روش زمان دوام ,
:: بازدید از این مطلب : 304
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان نامنظم بتنی در ارتفاع با سیستم سازهای دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی تحت اثر زلزله های نزدیک گسل

خلاصه
از ویژگیهای زلزلههای نزدیک گسل حرکت پالسگونه و داشتن شتاب و سرعتی حاوی پالسهای بلند میباشد. در این مطالعه به بررسی اثر ایننوع زلزلهها بر روی ساختمانهای بتنی دوبعدی 12 طبقه دارای نامنظمی سختی در ارتفاع با سیستم سازهای دوگانه قاب خمشی دیوار برشی که –براساس آییننامه 2022 ویرایش چهارم بارگذاری و تحلیل گردیده، پرداخته شده است. بدین منظور یا استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطیتاریخچه زمانی و با اعمال 7 رکورد زلزله نزدیک گسل و 7 رکورد زلزله دور از گسل انتخابی از FEMAp695 بر روی خاک تیپ 3 با استفاده ازنرمافزار PERFORM 3D V5 ، پاسخهای سازه بدست آمد. اعمال نامنظمی سختی در نیمه پایینی ساختمان سبب افزایش حداکثر تغییرمکان نسبی درنیمه پایین و کاهش آن در نیمه بالایی نسبت به ساختمان منظم میشود. همچنین حداکثر اختلاف تغییرمکان نسبی در رکوردهای نزدیک و دور از گسل در سازه منظم رخ میدهد.


کلمات کلیدی:

نامنظمی در ارتفاع . تحلیل تاریخچه زمانی . سیستم دوگانه قاب خمشی دیوار برشی . زلزله نزدیک گسل

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نامنظمی در ارتفاع , تحلیل تاریخچه زمانی , سیستم دوگانه قاب خمشی دیوار برشی , زلزله نزدیک گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 484
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد لرزه ای هسته برشی با استفاده از تحلیل غیر خطی بار افزون و تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی

خلاصه
در مناطق با لرزهخیزی بالا از سیستمهای دیوار برشی برای افزایش سختی و مقاومت در سازه استفاده میگردد. تأمین فضاهای مناسب داخلی وملاحظات معماری یکی از مهمترین عوامل ایجاد بازشو در دیوارهای برشی بتن مسلح بهحساب می آید. همچنین نوع تحلیل و نحوه مدل سازیسیستم دیوار برشی همبسته به دلیل پیچیدگی این سیستم برای بدست اوردن پاسخ مناسب مهم می باشد.برای مدل سازی هسته برشی بتن مسلح استفاده شده است . هسته برشی بتن Perform-3D در این مقاله از المان صفحه ای دیوار برشی در نرم افزارمسلح دوازده طبقه با استفاده از تحلیل غیر خطی بار افزون و تحلیلغیر خطی تاریخچه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده از هفت زوج شتاب نگاشت که با استفاده از استاندارد 2800 مقیاس شده اند مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از الگوی بارگذاری مثلثیبرای تحلیل بار افزون استفاده شده است. برای مقایسه نتایج حالت های حدی مختلفی برای سطح عملکری استانه فروریزش تعریف گردیده است.نتایج نشان می دهد که در همه حالت های حدی روش تحلیل پوش اور دارای دقت پایین تری از تحلیل تاریخچه زمانی است و نتایج بدست امده ازاین نوع تحلیل قابل اطمینان نمی باشد.

کلمات کلیدی:

هسته برشی بتن مسلح . تحلیل پوش اور . تحلیل تاریخچه زمانی . Perform-3D 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هسته برشی بتن مسلح , تحلیل پوش اور , تحلیل تاریخچه زمانی , Perform-3D ,
:: بازدید از این مطلب : 318
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي بلند با مهاربند واگرا تحتاثر جابجایی ماندگار تکتونیکی گسل

خلاصه
جنبش نیرومند زمین در نزدیکی گسل، خصوصیات ویژه اي دارد که با حرکات زمین در مناطق دور از گسل متفاوت است. وجود حرکت پالس گونهبا پریود بلند در ابتداي رکوردها، تجمع انرژي و انتقال آن در مدت زمان کوتاه، از عمده تفاوت ها نسبت به رکوردهاي دور از گسل است. مهمترینپیامدهاي زلزله هاي نزدیک گسل جابجایی ماندگار و یا جهت پذیري پیش رونده هستند که میتوانند نیاز هاي لرزه اي غیر قابل انتظاري را به سازهتحمیل کنند.پدیده جابجایی ماندگار یک پالس قوي سرعت است که از جابجایی ماندگار تکتونیکی زمین که به مقدار لغزیدن گسل مسبب ربط داردایجاد می شود که این پدیده باعث تولید مقدار زیادي انرژي در سازه میشود و سازه را به میرا کردن انرژي با ایجاد چرخش هاي بزرگ جابج ایی وادارمیکند.در این مقاله قاب هاي 20 و 30 و 40 طبقه مجهز به مهاربند واگرا با شکل پذیري ویژه توسط تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی تحت نگاشتزلزله هاي نزدیک گ سل به صورت دو بعدي مورد برر سی قرار میگیرند. نتایج ن شان داد با افزایش ارتفاع قاب ها، میانگین حداکثر جابجایی ن سبی بهسمت طبقات بالاتر حرکت میکند و همچنین میزان جابجایی نسبی طبقات تحت اثر زلزله هاي نزدی ک گسل داراي ویژگی جابجایی ماندگار نسبت به زلزله هاي دور از گسل به میزان قابل ملاحظه اي بیشتر می باشد که دلیل آن وجود پالس هایی با پریود بلند در زلزله هاي نزدیک گسل است.


کلمات کلیدي:

سازه هاي بلند . مهاربند واگرا . زلزله نزدیک گسل . جابجایی ماندگار تکتونیکی . تحلیل تاریخچه زمانی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه هاي بلند , مهاربند واگرا , زلزله نزدیک گسل , جابجایی ماندگار تکتونیکی , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 332
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي بلند با مهاربند واگرا تحتاثر جابجایی ماندگار تکتونیکی گسل

خلاصه
جنبش نیرومند زمین در نزدیکی گسل، خصوصیات ویژه اي دارد که با حرکات زمین در مناطق دور از گسل متفاوت است. وجود حرکت پالس گونهبا پریود بلند در ابتداي رکوردها، تجمع انرژي و انتقال آن در مدت زمان کوتاه، از عمده تفاوت ها نسبت به رکوردهاي دور از گسل است. مهمترینپیامدهاي زلزله هاي نزدیک گسل جابجایی ماندگار و یا جهت پذیري پیش رونده هستند که میتوانند نیاز هاي لرزه اي غیر قابل انتظاري را به سازهتحمیل کنند.پدیده جابجایی ماندگار یک پالس قوي سرعت است که از جابجایی ماندگار تکتونیکی زمین که به مقدار لغزیدن گسل مسبب ربط داردایجاد می شود که این پدیده باعث تولید مقدار زیادي انرژي در سازه میشود و سازه را به میرا کردن انرژي با ایجاد چرخش هاي بزرگ جابج ایی وادارمیکند.در این مقاله قاب هاي 20 و 30 و 40 طبقه مجهز به مهاربند واگرا با شکل پذیري ویژه توسط تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی تحت نگاشتزلزله هاي نزدیک گ سل به صورت دو بعدي مورد برر سی قرار میگیرند. نتایج ن شان داد با افزایش ارتفاع قاب ها، میانگین حداکثر جابجایی ن سبی بهسمت طبقات بالاتر حرکت میکند و همچنین میزان جابجایی نسبی طبقات تحت اثر زلزله هاي نزدی ک گسل داراي ویژگی جابجایی ماندگار نسبت به زلزله هاي دور از گسل به میزان قابل ملاحظه اي بیشتر می باشد که دلیل آن وجود پالس هایی با پریود بلند در زلزله هاي نزدیک گسل است.


کلمات کلیدي:

سازه هاي بلند . مهاربند واگرا . زلزله نزدیک گسل . جابجایی ماندگار تکتونیکی . تحلیل تاریخچه زمانی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه هاي بلند , مهاربند واگرا , زلزله نزدیک گسل , جابجایی ماندگار تکتونیکی , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 251
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر انعطاف پذیري کلاهک شمع بر خصوصیات دینامیکی روسازه ها با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش شمع – خاك - سازه

خلاصه
در تحلیل لرزه اي سازهها، معمولا پایه سازه به صورت گیردار فرض میشود، این درحالی است که رفتارسازهها، به طور کلی متأثر ازخصوصیات خاك بستر و نوع فونداسیون میباشد. پیهاي شمعی یکی از انواع مرسوم فونداسیونها هستند که رفتار سازههاي قرارگرفته برروي آنها، معمولابافرض صلبیت کلاهک شمع مورد بررسی قرار گرفته است. دراین تحقیق، اثرات انعطافپذیري کلاهکشمع برخصوصیات دینامیکی روسازه بادرنظر گرفتن اثرات اندرکنش شمع-خاك-سازه مورد ارزیابی قرار میگیرد. بدین منظور، دوساختمان با سیستم قاب خمشی به عنوان روسازه مستقر بر پی شمعی در نظر گرفته و مدل میشود. همچنین رفتار کلاهک شمع بهانجام میشود. پس از انجام تحلیل تاریخچه زمانی، OpenSEES صورت تیر عمیق فرض شده و مدلسازي در نرم افزارخصوصیاتدینامیکی روسازه از جمله پریود طبیعی، جابجایی و شتاب طبقات مورد بررسی قرار میگیرد. باتوجه به نتایج حاصله، درنظر گرفتن انعطافپذیري کلاهک شمع باعث افزایشپریود طبیعی، جابجایی طبقات و کاهش برش پایه سازه میگردد.


کلمات کلیدي:

اندرکنش شمع-خاك- سازه . انعطافپذیري . کلاهک شمع . تحلیل تاریخچه زمانی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش شمع-خاك- سازه , انعطافپذیري , کلاهک شمع , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 387
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد سیستم ترکیبی دیاگرید در سازه هاي بلندمرتبه

خلاصه
امروزه استفاده از سیستمهاي نوین سازهاي باقابلیتهاي منحصربهفرد در سازههاي بلندمرتبه، در حال گسترش استکه در این میان میتوان به سیستم سازهاي دیاگرید اشاره کرد. ترکیبرفتار خرپایی دیاگرید و عملکرد خوب لرزهاي سیستم قاب خمشی در ساختمانهاي بلندمرتبه موردبررسی قرارگرفته است. مدل ساختهشده حاصل از ترکیباین دو سیستم توسط میز لرزان مورد آزمایشقرار گرفت، فرکانسطبیعی و پاسخ سازه استخراج گردید و مدل نرمافزار با مشخصات حاصل از آزمایشبهروزرسانی شد. تحلیل تاریخچه زمانی در هر سه ناحیه طیفی با فرکانسهاي مختلفبا  توجه به معیارهاي مقیاس انجام پذیرفتو نتایج مدل تحلیلی سیستم قاب خمشی و دیاگرید بهصورت جداگانه با سیستم پیشنهادي مقایسه شد. عملکرد لرزهاي سیستم پیشنهادي مناسبتر از دو سیستم متداول بوده و ازلحاظ اقتصادي بهصرفهتر میباشد.

کلمات کلیدي:

ساختمان هاي بلند مرتبه، سیستم دیاگرید ترکیبی، میز لرزان، قاب خمشی، تحلیل تاریخچه زمانی

نویسندگان :

سید سعید طبایی ، محمد افشاري ، بهادر ضیایی مهر ، امید بهار

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمان هاي بلند مرتبه , سیستم دیاگرید ترکیبی , میز لرزان , قاب خمشی , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 804
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 مهر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه