<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی ضریب اطمینان پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از نرم افزار Matlab

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شیب سه بعدی . پایداری شیب . تحلیل حدی . مرز پایین . زاویه شیب

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
زض ا يٗ پػ فٍّ و ثط اؾبؼ تئ ضَ بّ آ بًل ع٘ حس ض ٍ بّ هسل ؾبظ پب ض عٗ قس اؾت ث هحبؾج ضطتٗ ا وٗ پب سٗاض ق ط٘ اٍ بّ
تحت تبث ط٘ ػ اَهل ظا ا ،ٕ ع لَ اضتفبع ق ط٘ اٍ بّ ذ اَ نّ٘ پطزاذت اظ آ دًب و پبؾد بّ حبنل اظ ض ٍ بّ هطظ پب يٗ٘ ثبلا آ بًل ع٘
حس زاضا خب گٗب زلت هكرم ؿّت سٌ ه ت اَى پبؾد بّ ا يٗ ض ٍ بّ ضا ت اَم ث ػ اٌَى هؼ ب٘ض ثطا تؼ ي٘٘ نحت تًب حٗ ز گٗط ض ٍ بّ ثىبض
ثطز. ثط اؾبؼ هغبلؼبت ا يٗ تحم ك٘ تً د٘ ه ق زَ و ثب افعا فٗ ظا قت٘ تبث ط٘ اضتفبع ػوك ثؿتط زض پب سٗاض ق ط٘ اٍ ثه ضَت ضط جٗ اؾبؾ وب فّ بٗفت وّ غٌ٘ ضَ ثب افعافٗ همبز طٗ ع لَ اضتفبع ق ط٘ اٍ ،ًٖ وّب غً ضَ و اتًظبض ه ضفت، همساض ضطتٗ ا وٗ وب فّ پ س٘ا ه و سٌ. تًب حٗ ا يٗ
تحم ك٘ زض لبلت هٗ ؾط وً زَاض بّ ثس ىٍ ثؼس اضائ قس اؾت و ه ت اَى اظ آ بًْ زض وبضثطز بّ هتفب تٍ ه سٌْؾ ث ؾبزگ اؾتفبز وً زَ.
کلمات کلیذی: شیب س بعذی، پایذاری شیب، تحلیل حذی، مرز پاییه ، زايی شیب.:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیب سه بعدی , پایداری شیب , تحلیل حدی , مرز پایین , زاویه شیب ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل سه بعدی نیروی رانش محرک ناشی از بار پی منفرد در بالای دیوارهای نگهبان

در این مقاله بر مبنای روش تحليل حدی مرز بالا به بررسي تعيين نيروی محرک وارده ناشي از وزن خاک و بار حاصل از پي منفرد پرداخته ميشود. مکانيسم گسيختگي سه بعدی در نظر گرفته شده متشکل از تعدادی بلوک صلب است به طوری كه در بلوک اول مقاطعي از دو مخروط قائم جاگذاری شده است. اتلاف انرژی فقط در سطوح ناپيوستگي سرعت مابين بلوک های صلب اتفاق مي افتد. در این تحقيق الگوریتمي تهيه شده است كه با استفاده از آن مي توان نيروی رانش محرک و مشخصات مکانيسم بحراني شامل پهنای مکانيسم را محاسبه كرد. نتایج حاصل از این تحقيق با استفاده از بهينه سازی عددی به صورت نمودارهای بي بعد نسبت به مشخصات مکانيکي خاک، مشخصات هندسي بارگذاری و نيروی رانش محرک ارائه مي شود.


کلمات کلیدی:

دیوارهای نگهبان، نیروی رانش محرک، تحلیل حدی، تحلیل سه بعدی

نویسندگان :

جلال الدین فاطمی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و مهندسی پی- دانشگاه تهران- تهران)

فرج الله عسکری (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- تهران)

اورنگ فرزانه (پردیس دانشکده های فنی -دانشکده عمران - دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوارهای نگهبان , نیروی رانش محرک , تحلیل حدی , تحلیل سه بعدی ,
:: بازدید از این مطلب : 1283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

حد بالای ضریب ظرفیت باربری Nɣ با استفاده از مکانیزم گسیختگی اصلاح شده

مشخصا به ساز ههای مهندسي اجازه گسيختگي داده نمي شود بنابراین پيشبيني ماكسيمم بار كه به فنداسيون اعمال مي شود و پيش بيني ماكسيمم ارتفاع و شيب حفاری از جنبه های مهم مهندسي ژئوتکنيک است.به دليل پيچيدگي حل كامل مسائل با توجه به ارضای معادلات تعادل، سازگاری و رفتاری نياز به روشهای كه بتوان توسط آن بار حدی را بدون نياز به حل كامل بدست آورد همواره مورد توجه محققين بوده است. روش تحليل حدی یکي از دقيق ترین این روش هاست. در مطالعه فوق به ارائه مکانيزم اصلاح شده پرداخته شده و با استفاده از تکنيکهای بهينه یابي ، حد بالای ضریب ظرفيت باربری را به كمترین مقدار ممکن رساندهایم. چون فرآیندهای طبيعي به گونه ای انجام م يشوند كه حداقل انرژی یا كارصرف مي گردد.در نهایت مقایسهای با نتایج سایر محققين انجام شده است .


کلمات کلیدی:

تحلیل حدی، حد بالا، مکانیزم گسیختگی،میدان سرعت ، قانون جریان وابسته

نویسندگان :

اردوان ایزدی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعتی اصفهان)

عباس اسلامی حقیقت (استادیار دانشکده مهندسی عمراندانشگاه صنعتی اصفهان گروه مکانیک خاک و پی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل حدی , حد بالا , مکانیزم گسیختگی , میدان سرعت , قانون جریان وابسته ,
:: بازدید از این مطلب : 1370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه