<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تونلهاي طویل راه آهن و ایمنی آنها

خلاصه
راه آهن به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از صنعت هاي مدرن و پیشرفته در عرصه حمل و نقل می باشد .مساله ایمنی تونلهاي راه آهن در هنگام طراحی آنها از موضوعات بسیار مهم می باشد زیرا ترکیب مواردي مثل جان و مال مسافران و کالاهاي خطرناك از یک سو و سرعت بالاي قطارها از سو ي دیگر می تواند بسیار خطرزا باشد .لذا حفظ ایمنی در این تونلها از اهمیت بالایی برخوردار است . اگر چه احتمال وقوع حادث ه در این تونلها نسبتا کم است اما در صورت وقوع نتایج فاجعه آمیزي در پی دارد بنابراین طراح باید بتواند با انتخاب نوع مناسب سیستم تونل و با استفاده از ابزار بازدارنده و کاهنده حادثه و انجام تحلیل خطر ، احتمال وقوع خطر را کاهش دهد.پس در فاز امکان سنجی پروژه احداث تونل باید سیستم ایمنی مورد نظر مشخص گردد . هدفاین مقاله آشنایی با طراحی ایمن تونلهاي طویل راه آهن و تحلیل خطر آنها است. در این مقاله، نخست چند نمونه از تونلهاي راه آهن مشهور جهان و نیز تونلی از کشورمان از نظر ایمنی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است که مشاهده می شود در هر کدام از این تونلها با توجه به شرایط خاص مربوط به خود تمهیدات ایمنی لحاظ شده است. شکل سیستم تونل نیز در ایمنی آنها بسیار مهم می باشد که این مساله نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.سپس حوادث و اتفاقات رخ داده ناشی از عدم ایمنی در تونلهاي راه آهن مرور شده که جهت تحلیل حوادث از روش درخت حادثه استفاده شده است.سپس احتمال وقوع حادثه مورد بررسی قرار گرفته و روش و مکانیزمی براي تحلی ل خطر پیشنهاد شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت تراز ایمنی مجاز و اقدامات ونکات لازم و ضروري جهت کاهش خطر و ایمنی بیشتر در تونلهاي راه آهن پیشنهاد شده است.


کلمات کلیدي:

تونلهاي راه آهن،سیستمهاي ایمنی،تحلیل خطر، احتمال

نویسندگان :

سعید حسامی ، علی حسن زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلهاي راه آهن , سیستمهاي ایمنی , تحلیل خطر , احتمال ,
:: بازدید از این مطلب : 598
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روند غیر مستقیم خرابی سیستم هاي سازه اي

خلاصه
هدف اساسی طراحی بر اساس عملکرد، ارزیابی عملکرد سازه براي سطوح خطر لرزه اي مختلف است. بدین منظور، نیاز به استفاده از مدلهایی است که تمامی پدیده هاي مهمی که منجر به ارزیابی تقاضاي سازه در مرحله فروریزش هستند، را شامل شود. در این مقاله دو قاب خمشی از دو مورد تحلیل غیرخطی دینامیکی افزایشی قرار گرفته اند. Lignos سازه 4 و 8 طبقه فولادي مرسوم در ایران بر مبناي مدل ارائه شده توسط آقاي منحنی هاي شکنندگی نیز براي سطوح مختلف عملکردي سازه ها بدست آمده است. همچنین تحلیل خطر منطقه ي مورد نظر نیز مورد بررسی را بدست آورد که می تواند به عنوان معیاري براي سنجش قابلیت (MAF) اجمالی قرار گرفته تا بتوان میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدي اطمینان سازه اي ساختمان هاي مورد نظر در مقایسه با سایر سازه ها استفاده گردد.

کلمات کلیدي:

طراحی بر اساس عملکرد ، تحلیل خطر، تحلیل غیرخطی دینامیکی افزایشی (IDA) ،منحنی شکنندگی ،میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدي (MAF)

نویسندگان :

امیر معصومی ورکی ، احمد فلاح عباس آبادي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی بر اساس عملکرد , تحلیل خطر , تحلیل غیرخطی دینامیکی افزایشی (IDA) , منحنی شکنندگی , میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدي (MAF) ,
:: بازدید از این مطلب : 1025
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی

خلاصه
فلات ایران یک ناحیه پهناور فشارشی در طول کمربند فعال کوهزایی آلپ-هیمالیا است که در بین صفحه عربی در جنوب غرب و سپر پایدار اوراسیا در شمال شرق قرار گرفته است. به طوري که فعالیت هاى نوزمین ساختى و تأثیرات متقابل قطعات سنگ کره بر ´ هم، زمینه لرزه خیزى به نسبت بالاى ایران را فراهم می کند. منطقه مورد مطالعه در این بررسی، استان کرمانشاه در گستره جغرافیایی /30 º 36 عرض شمالی می باشد که در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس قرار دارد. در این مطالعه º 33 تا º 48 طول شرقی و º/30´ 45 تا و کاتالوگ زمین USGS ، از داده هاي زمین لرزهاي کاتالوگ موسسه ژئوفیزیک تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله لرزه هاي تاریخی ایران استفاده شده است. چهار چشمه بالقوه لرزه زا در منطقه شناسایی و به صورت پهنه اي مدل شده اند. پس از و بیشینه بزرگی مورد انتظار، شتاب حاصل از فعالیت چشمه ها به روش احتمالاتی براي a ,b برآورد پارامترهاي هر چشمه شامل مقادیر Ambraseys and دوره بازگشت 475 سال برآورد شد. بیشینه شتاب زمین براي دوره بازگشت 475 سال با استفاده از رابطه Atkinson( 0/27 گال و براي رابطه ( 1997 Dauglas (2003) گال به دست آمده است.


کلید واژه:

تحلیل خطر، زمین لرزه، چشمه زمین لرزه، بیشینه شتاب زمین

نویسندگان :

نوشین سپهري ، فاطمه سعیدا ،نگار سودمند

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل خطر , زمین لرزه , چشمه زمین لرزه , بیشینه شتاب زمین ,
:: بازدید از این مطلب : 1215
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه