<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثیر لایه بندی های مختلف خاک رس بر رفتار گودبرداری های میخ کوبی شده

 

 

 


کلمات کلیدی:

میخ کوبی . پایداری شیروانی های خاکی . خاک ریش دانه . تحلیل شبه استاتیکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ کوبی , پایداری شیروانی های خاکی , خاک ریش دانه , تحلیل شبه استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 747
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل شبه استاتیکی شیروانی های خاکی اشباع و غیر اشباع

تحليل پایداری شيروانيها بویژه تحليل دیناميکي آنها، به دليل تلفات زیاد جاني و مالي ناشي از لغزش شيروانيها از مسائل مهم مهندسي ژئوتکنيک و زلزله است. تحليل شبه استاتيکي از كاربردی ترین روشهای تحليل دیناميکي شيروانيهاست. همچنين بخش زیادی از جمعيت جهان در نواحي خشک و نيمه خشک كره زمين زندگي مي کنند كه در این نواحي تراز آب زیرزميني در عمق زیادی از سطح زمين قرار دارد. تغيير تراز آب  باعث تغيير حجم خاک غير اشباع بالای سطح آب زیرزميني شده و به دنبال آن منجر به خساراتي روی سازه ها ميشود. با در نظر گرفتن این دو مسئله تحليل پایداری شيروانيهای خاكي غير اشباع اهميت زیادی دارد. برای درک بيشتر این مسئله، به عنوان مطالعه موردی روی شيرواني خاكي جناح راست سد قلعه چای در شهرستان عجبشير كه در آن شواهدی مبني بر بازفعالي یک زمينلغزش قدیمي بزرگ مشاهده گردیده، بررسي هایي انجام گرفته و پایداری این شيرواني غير اشباع با حالت اشباع نيز مقایسه شده است.


کلمات کلیدی:

تحلیل لرزه ای، تحلیل شبه استاتیکی، پایداری شیروانی، خاک اشباع، خاک غیر اشبا ع

نویسندگان :

بهنام نیرومند (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی سهند)

احسان دولت (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی سهند)

مهرداد امامی تبریزی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل لرزه ای , تحلیل شبه استاتیکی , پایداری شیروانی , خاک اشباع , خاک غیر اشبا ع ,
:: بازدید از این مطلب : 1185
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روش های مختلف تعادل حدی تحلیل پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی برای سد خاکی سنگریزه ای قشلاق علیا(مطالعه ی موردی)

تحليل پایداری شيب های سد های خاكي یکي ازكنترل های مهم درحين طراحي و مقداردهي به شيب ها ی بالادست وپایين دست بدنه ی این نوع ازسدهاست. براساس ضرایب اطمينان بدست آمده درحين تحليل پایداری شيب های خاكي ، مي توان درخصوص مناسب بودن شيب هاومشخصات تخصيص یافته ی مقاومتي مصالح انتخابي ، قضاوت نمود. دراین مقاله نتایج تحليل های روش های مختلف تعادل حدی هماننداسپنسر، سارما، یانبو، بيشاپ ، مورگان اشترن - پرایس ، روش عمومي تعادل حدی، لوِ - كارافياث و... و هم چنين نتایج این روش ها برای تحليل های پایداری شيب استاتيکي و شبه استاتيکي برروی سد خاكي قشلاق علياآورده شده است. درپایان مقاله به ارزیابي نتایج كلي حاصل ازروش های مختلف پرداخته شده است. نتایج تحليل های مختلف نشان مي دهد كه روش های تعادل حدی تحليل پایداری استاتيکي ، نتایج بسيارنزدیکي نسبت به هم دارندودرحالت تحليل پایداری شبه استاتيکي نتایج روش های تعادل حدی تفاوت هایي با هم دارند.هم چنين دراین مقاله به رابطه ی تعادل حدی عمومي وفرمول بندی های موجودبرای خاک های اشباع وغيراشباع پرداخته شده است.فهرست مراجع مقاله، اطلاعات دقيقي ازتاریخچه ی محاسباتي روش های تعادل حدی باارجاع به منابع اصلي انتشارروش ها بدست مي دهد.


کلمات کلیدی:

روش های تعادل حدی ،خاک اشباع وغیراشباع ،تحلیل استاتیکی ، تحلیل شبه استاتیکی ، سدخاکی

نویسندگان :

یزدان شمس ملکی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه)

حسن شرفی (استادیارگروه مهندسی عمران، دانشکده ی فنی مهندسی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش های تعادل حدی , خاک اشباع وغیراشباع , تحلیل استاتیکی , تحلیل شبه استاتیکی , سدخاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1498
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بحث بر روي فرضيات و محدودي تهاي بکارگيري روش شبه استاتيک و بلوک لغزشی نيومارک در تحليل لرزه اي گروه شمع در شيروانی خاکی

در توسعه روشهای ساده شده و كاربردی محاسباتي، استفاده از فرضيات ساده كننده اجتناب ناپذیر است. در اینگونه موارد بایستي فرضيات و محدودیتهای ناشي ازآنها مورد توجه استفاده كنندگان و طراحان قرار گيرد. در این مقاله به بيان فرضيات ساده كننده و بحث پيرامون آنها در روش ساده شده پيشنهادی نویسندگان برای تحليل شبه استاتيکي گروه شمع در شيرواني خاكي با بکارگيری تئوری بلوک لغزشي نيومارک پرداخته شده و نيز نحوه اعمال و )Free Field ( است. برروی نتایج، اثرات و محدودیتهای حاصل از فرضيات و روشهایي كه در محاسبه حركت ميدان آزاد بکارگيری تغييرمکان نيوماركي در روش مذكور ایجاد گردیده، بحث شده و نتایجي ارایه شده كه لازم است مورد توجه محاسبان و طراحان استفاده كننده از روش فوق قرار گيرد.


کلمات کلیدی:

تحلیل شبه استاتیکی، گروه شمع، شیروانی خاکی، روش نیومارک، فرضیات و محدودیتها

نویسندگان :

حمیدرضا الهی (دکترای عمران، خاک و پی)

امیررضا الهی (کارشناس عمران، عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل شبه استاتیکی , گروه شمع , شیروانی خاکی , روش نیومارک , فرضیات و محدودیتها ,
:: بازدید از این مطلب : 1591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحلیل عددی پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی گودهای حفاظت شده با استفاده از روش میخکوبی ( Nailing ) تحت تأثیر ساختمانهای مجاور

امروزه یکي از مهمترین مسائل در ساخت و سازهای شهری، توجه به محافظت و ایمني دیوارهی گودها و ساختمانهای موجود در مجاورت گودبرداریها ميباشد. اگر تمهيدات لازم جهت حفاظت جانبي گودها در ساختمانهای در حال احداث در نظر گرفته نشود، منجر به خطرات جبران ناپذیری نظير كاهش ظرفيت باربری، نشستهای زیاد و تغيير مکانهای جانبي خواهد شد. جهت جلوگيری از این مشکلات لازم است كه قبل از شروع حفاری با استفاده از سيستم نگهدارنده جانبي، محيطي امن و پایدار جهت حفاظت از دیواره گود ایجاد نمود. روشهای بسياری برای پایدارسازی گودها وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به روش ميخكوبي اشاره كرد. این روش دارای مزیتهای نسبي قابل توجهي از جمله سرعت اجرا، هزینه قابل قبول، انطباق سریع و آسان با شرایط سایتهای مختلف و عدم نياز به ماشين آلات سنگين ميباشد. در این تحقيق پس از شرح روش ميخكوبي به بيان پارامترهای تأثيرگذار بر این سيستم در حالت استاتيکي و شبه استاتيکي تحت تأثير سربار مجاور گود پرداخته، سپس در نرمافزار 2DPlaxis مدلسازی شده و ميزان تأثير سربار بر روی سيستم ميخكوبي در حالات قرارگيری متفاوت سربار و همچنين وزن مختلف سربار بيان شده است.


کلمات کلیدی:

گودبرداری، میخکوبی، سربار مجاور، تحلیل شبه استاتیکی

نویسندگان :

امید کاوه آهنگری (دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آذربایجان غربی، ارومیه، ایران)

سجاد یزدانمهر (دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آذربایجان غربی، ارومیه، ایران)

علی میارچمندیان (دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آذربایجان غربی، ارومیه، ایران)

 صابر زرزا (دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آذربایجان غربی، ارومیه، ایران)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , میخکوبی , سربار مجاور , تحلیل شبه استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1151
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه