<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی نقش ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ وآب زیرزمینی دروقوع زمین لغزش سورین (استان کردستان)

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمین لغزش . تحلیل پایداری . ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ . روش تعادل حدی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , تحلیل پایداری , ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ , روش تعادل حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری دهانه ورودی تونل انحرافی سدکارون 2 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل پایداری . ضریب اطمینان . شیروانی . روش های عددی . سدکارون 2 

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , ضریب اطمینان , شیروانی , روش های عددی , سدکارون 2 ,
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل نگهداری تونل های معدن پروده طبس به منظور حل مشکل ناپایداری در محل لایه زغالی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل پایداری . تونل اصلی . FLAC3D . سیستم نگهداری . معدن پروده طبس

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , تونل اصلی , FLAC3D , سیستم نگهداری , معدن پروده طبس ,
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری مناسب درتونل کیلومتر 78 راه آهن درود خرم آباد به روش عددی المان گسسته

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل پایداری . طراحی سیستم نگهداری . تحلیل عددی . تونل کیلومتر 78 . راه آهن درود خرم آباد

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , طراحی سیستم نگهداری , تحلیل عددی , تونل کیلومتر 78 , راه آهن درود خرم آباد ,
:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداری دامنه ها و پله های معدن سونگون با استفاده از روش تعادل حدی

خلاصه
بررسي پایداری دامنههای سنگي و خاكي، یکي از مهمترین مسائل در علوم مهندسي ژئوتکنیک و مخاطرات زمین شناسيمهندسي محسوب مي-گردد. این موضوع یکي از كاربردیترین مسائل در طراحي معادنروباز بوده، به طوری كه طراحي بهینه معدن و عملیات اجرایي آن بدون تحلیلپایداری، تقریبا نامیسر است. برای ارزیابي و تحلیل پایداری دامنه و پلههای معادن روباز، پس از جمعآوری اطلاعات موجود شامل دادههای زمین-شناسي، آزمایشهای مکانیک سنگ و خاک، حفاری گمانههای اكتشافي، مطالعات هیدروژئولوژی به طبقهبندی اطلاعات پرداخته و پایداری دامنه-ها با استفاده از نرم افزارهای تخصصي مورد تحلیل قرار ميگیرد.معدن مسسونگون از توده سنگهای دایکي مونزونیتي و مونزونیت پورفیری با ساختاری ناپیوسته و خردشده تشکیل شده است. با توجه به لرزهخیزبودن منطقه و تأثیر امواج آتشباری برای استخراج، اهمیت بررسي مناطق ناپایدار و تعیین شیب بهینه شیراوانيها و پله های استخراجي را دو چندان ميسازد. در این پژوهش، پس از جمع آوری اطلاعات، بانک اطلاعاتي مورد نیاز تهیه شده و در نهایت با استفاده از نرمافزارهایSwage . Slideبه تحلیل پایداری به روش تعادلحدی پرداخته شده است. در این مطالعه، امکان گسیختگي صفحهای، گوهای، واژگوني و Plane, Topplingدایرهای در 10 بلوک موجود بررسي گردید؛ و در كل محیط معدن به سه دسته با مناطق پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار دستهبندی شده است. نتایجحاصله از این تحلیل بیانگر این است كه احتمال وقوع گسیختگي در پهنه جنوبي معدن بیشتر و در پهنه شمال غربي معدن كمتر است؛ كه با افزایشعوامل بیروني مانند سطح آب زیرزمیني و آتشکاری احتمال وقوع این نوع گسیختگيها افزایش ميیابد.


کلمات کلیدی:

تحلیل پایداری . معادن روباز . تعادل حدی . مخاطرات زمین شناسی مهندسی . معدن مس سونگون

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , معادن روباز , تعادل حدی , مخاطرات زمین شناسی مهندسی , معدن مس سونگون ,
:: بازدید از این مطلب : 139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری شیروانی های خاکی بهسازی شده به روش بیولوژیک

 

 

 

کلمات کلیدی :

بهسازی خاک . روش بیولوژیک . تحلیل پایداری . شیروانی های خاکی . تعادل حدی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
تثجیت خبن ثٝ سٚؽ ثیٛ ِٛطیه اص خ ّٕٝ سٚؽ ٞبی ٛ٘ی ثٟؼبصی خبن اػت وٝ دس آ ثب ثٟشٜ یٌشی اص ثبوتشی ٞب خٛاف ٟٔٙذػی خبن ثٟجٛد
یٔ یبثذ. اػبع ای سٚؽ ثش جٔٙبی ٞیذسٚ یِض اٚسٜ ٚ تىی سػٛة وشثٙبت و ؼّی اػت وٝ ػجت اتلب دا ٝ٘ ٞبی خبن ثٝ یىذی شٍ یٔ ؿٛد. دس ای تحمیك ثٝ ؼٔشفی وبسثشدی ٛ٘ی اص خبن ٞبی ثٟؼبصی ؿذٜ ثٝ سٚؽ ثیٛ ِٛطیه دس پبیذاسػبصی ؿیشٚای٘ ٞبی خبوی پشداختٝ ؿذٜ اػت. تح یّ پبیذاسی ؿیشٚا یٟ٘بی خبوی ثٝ سٚؽ تؼبد حذی ثب اػتفبدٜ اص ش٘ افضاس Slope/w كٛست شٌفتٝ اػت. ت٘بیح حبك حبوی اص افضایؾ ضشیت
اط یٕٙب پبیذاسی ؿیت ثب افضایؾ ػ كٕ ثٟؼبصی ٚ افضایؾ تؼذاد لایٝ ٞبی ثٟؼبصی ؿذٜ یٔ ثبؿذ.
کلمبت کلیذی: ث سُبزی خبک، ريش ثی لً شًیک، تحلیل پبیذاری، ضیرياوی بَی خبکی، تعبدل حذی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , روش بیولوژیک , تحلیل پایداری , شیروانی های خاکی , تعادل حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 130
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و پایدارسازی زمین لغزش منطقه طالقانی گرمی

خلاصه
زمین لغزش از پدیده هایی است که موجب تخریب ساختمانهای مسکونی وآسیب به خیابان ها می شود. در این تحقیق زمین لغزش به وقوع پیوستهدر منطقه طالقانی شهرستان گرمی مورد مطالعه واقع شده است، تحلیل پایداری زمین لغزش موردنظر مبتنی بر تعادل حدی و روش اجزاء محدودمی باشد؛ برای انجام این کار ابتدا مدل رایانهای مقطعی از منطقه زمین لغزش با استفاده از نرم افزارهای GeoSlope 2004 و Plaxis v8.2 ساخته شد سپس درحالتهایمختلف تحت تحلیل پایداری قرارگرفت براساس مشاهدات صحرایی و انطباق آن با نتایج مدل سازیها ملاحظه گردیدکه شکل لغزش از نوع دورانی بوده و به صورت تدریجی در حال حرکت و جابجایی است؛ بعد از شناسایی سطح لغزش و تأیید نتایج مدل سازیها باشرایط محل، اقدام به بررسی پایدارسازی شامل اصلاح هندسه دامنه و میخکوبی خاک گردید در انتها پایداری زمین لغزش تحت شرایط دینامیکیبه روش شبه استاتیکی مورد تحقیق قرارگرفت .


کلمات کليدي:

زمین لغزش . تحلیل پایداری . تعادل حدی . اجزاء محدود . پایدارسازی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , تحلیل پایداری , تعادل حدی , اجزاء محدود , پایدارسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 320
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی زمین لغزش نقل در منطقه پادنای سمیرم

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمین شناسی مهندسی . تحلیل پایداری . ضریب اطمینان . زمین لغزش نقل . سمیرم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , تحلیل پایداری , ضریب اطمینان , زمین لغزش نقل , سمیرم ,
:: بازدید از این مطلب : 416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی موارد استفاده از روش قطعات افقی جهت تحلیل پایداری شیروانی های خاکی

 

 

 

 


کلمات کلیدی:

تحلیل پایداری . شیروانی خاکی . روش قطعات افقی . ضریب اطمینان پایداری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , شیروانی خاکی , روش قطعات افقی , ضریب اطمینان پایداری ,
:: بازدید از این مطلب : 580
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداري تقاطع همسطح تونل هاي اصلی و ارتباطی مطالعه موردي

چکیده
امروزه تون لها نقش مهمی در توسعه حمل و نقل ایفا می کنند، بنابراین طراحی و تحلیل پایداری صحیح آنها امری ضروری است. در اینبین، طراحی تونل های بلند به دلیل لزوم ایجاد تونل های تهویه، دسترسی و همچنین تونل های ارتباطی در آنها به پیچیدگی طراحیمی افزاید. حفاری دو تونل متقاطع سبب تغییرات زیادی در سنگ و مشخصات مکانیکی سازه نگهداری خواهد شد که بزرگترین تاثیر شکلتقاطع بر روی تنش و تغییر شکل آن موقعیت می باشد. تحلیل تنش و کنترل پایداری در تونل های متقاطع به دلیل تمرکز تنش و وضعیتسه بعدی، مسئله ی پیچیده ای است. در طول اجرای تونل افزایش بار روی نگهداری، تغییر شکل های بزرگ تونل و آشفتگی در سنگ هایاطراف منطقه تقاطع، منحصر بفرد می باشد و در این تقاطع ها ناپایداری اتفاق می افتد. به منظور کنترل تنش و تغییر شکل های بزرگ، اینتقاطع ها نسبت به مقاطع دیگر نیاز به نگهداری قوی تری دارند. امروزه به منظور طراحی بهینه سیستم نگهداری و کاهش هزینه ها درفضاهای زیرزمینی سعی می گردد با بهره گیری از روش های مختلف عددی و تحلیلی بهینه ترین حالت طراحی سیستم نگهداری انجامگیرد.در این مقاله به بررسی سه بعدی و تحلیل پایداری تونل های اصلی و ارتباطی شماره 3 آزادراه رودبار منجیل با استفاده از نرم افزار -MIDAS GTS - NX  و با شرایطی نزدیک به شرایط اجرا و همچنین اثر ترتیب مراحل حفاری با توجه به آزادسازی تنش پرداخته شدهاست. یکی از مهم ترین مسائل در اجرای این تونل، وجود محل پارکینگ در محل این تقاطع بوده که باعث شده عرض تونل اصلی بهنزدیک 77 متر برسد و این مساله بر پیچیدگی تحلیل ها افزوده است. نتایج مدلسازی عددی نشان داد که سیستم نگهداری در نظر گرفته شده در محل تقاطع، از کفایت لازم در برابر بارهای وارده را برخوردار است.


واژه هاي کلیدي :

تحلیل پایداری . Midas Gts Nx . تقاطع همسطح . تونل های ارتباطی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , Midas Gts Nx , تقاطع همسطح , تونل های ارتباطی ,
:: بازدید از این مطلب : 738
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه