<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدل سازی عددی تاثیر عمق نصب زهکش های قائم بر فرآیند تحکیم خاک نرم مطالعه موردی

خلاصه
یکي از روش های موثر بهسازی، پیش بارگذاری با استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته ميباشد. هنگامي كه زهکش ها تا عمق طراحي آنهانصب شوند موجب تحکیم خاک در زمان مناسب و جلوگیری از افزایش زمان پیش بارگذاری ميشود. در این مقاله از نرم افزار آباكوس برایمدلسازی پروژه انبار نفت ماهشهر استفاده شده. مدلسازی برای بررسي عملکرد زهکش های قائم از نظر تغییر در طول و عمق نفوذ آنها در خاک وبا در نظر گرفتن ناحیه دست خورده در اطراف زهکش قائم و به روش چای انجام شده است. با در نظر گرفتن نرخ تغییرات درجه تحکیم نسبت بهانتخاب مناسب ترین طول زهکش برای این پروژه اقدام شده و بهینه ترین مقدار پیشنهاد داده شده است. نتایج نشان داده افزایش طول زهکش قائمتا عمق نفوذ مناسب ضمن صرفه جویي در هزینه ساخت بر میزان نشست خاک افزوده و نشست در زمان كمتر انجام شده است. از این رو موجب تسریع در فرآیند تحکیم خاک نرم گردیده است.

کلمات کلیدی:

پیش بارگذاری . زهکش های قائم پیش ساخته (PVDs) . خاک نرم . تحکیم . روش اجزای محدود

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بارگذاری , زهکش های قائم پیش ساخته (PVDs) , خاک نرم , تحکیم , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 66
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی بهسازي در خاك هاي نرم با استفاده از روش PVD بررسی مزایا و معایب

خلاصه
خاك هاي نرم 3به عنوان خاك هاي ریز دانه عادي تحکیم یافته یا نیمه تحکیم یافته یا اندك بیش تحکیم یافته بسیار نرم تعریف می شوند. اینخاك ها داراي قوام نرم هستند . اجراي مهندسی سازه ها در خاك هاي نرم با مشکلات اساسی همراه است. در نتیجه این خاك ها ، می توانندخساراتی را به سازه به خصوص در مناطق شهري ایجاد نمایند. روش هاي بهسازي 4 این نوع از خاك ها شامل ستون هاي سنگی روکش شده بابه عنوان روشی براي بهسازي PVD 6 و. . . می باشد که در این مقاله استفاده از (PVDs) ژئوگرید 5، استفاده از زهکش هاي قائم پیش ساختهخاك هاي نرم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. با استفاده از روش هاي نظري و عملی ، مزایا و معایب این روش با در نظر گرفتن تغییر شکلخاك و نشست سازه ها در خاك نرم بررسی شده و راهکار هاي عملی مناسب پیشنهاد گردیده است .

کلمات کلیدي:

خاك نرم . زهکش هاي قائم پیش ساخته (PVDs) . تحکیم. رس لاي دار . مقاومت برشی زهکشی نشده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك نرم , زهکش هاي قائم پیش ساخته (PVDs) , تحکیم , رس لاي دار , مقاومت برشی زهکشی نشده ,
:: بازدید از این مطلب : 709
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع

خلاصه
بسياری از پروژه های عمراني در حين ساخت و یا در طول دوره بهره برداری در اعماق مختلف با تغيير شرایط رطوبتي نظير بارندگي، ترکيدگيلوله های آب و فاضلاب، نشت از چاه های جاذب یا بالا آمدن سطح آب زیرزميني مواجه مي شوند و امکان اشباع شدن خاک و درنتيجه کاهشمقاومت برشي آن فراهم مي آید. با این وجود اثرات افزایش رطوبت در مطالعات ژئوتکنيک اغلب لحاظ نمي شود؛ بدین معنا که در آزمایشگاههای ژئوتکنيک آزمایش های تعيين مقاومت برشي بر روی نمونه هایي با رطوبت طبيعي صورت مي گيرد و بالطبع نتایجي به دور از واقعيت حاصلمي شود. از اینرو در این تحقيق، خاک ریزدانه مشهد در حالت اشباع تحت شرایط تحکيم یافته زهکشي شده توسط دستگاه برش مستقيم موردآزمایش قرار گرفته و نشست حاصل از تحکيم خاک، رفتار تنش – کرنش، تغيير حجم نمونه در حين برش و پارامترهای مقاومت برشي خاک 23711 و 23111 گرم بر سانتيمتر مکعب بررسي گردیده اند. نتایج حاصل شده نشان مي دهد که ، تحت وزن مخصوص های خشک اوليه 236.1افزایش درصد رطوبت تأثير قابل توجهي بر کاهش چسبندگي مؤثر خاک داشته است. همچنين با افزایش وزن مخصوص خشک اوليه و نزدیک شدن به درصد تراکم بيشينه پارامترهای مقاومت برشي بهبود یافته، افزایش سختي، ترد شدگي و رفتار اتساعي در خاک مشاهده گردیده است.


کلمات کلیدی:

خاک اشباع . مقاومت برشی . دستگاه برش مستقیم . تحکیم . سختی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک اشباع , مقاومت برشی , دستگاه برش مستقیم , تحکیم , سختی ,
:: بازدید از این مطلب : 272
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تأثیرخرده لاستیک بر خواص تحکیمی خاکهاي رسی متراکم شده

خلاصه
تولید و انباشت روز افزون لاستیکهاي فرسوده و ضایعاتی در دهههاي اخیر سبب بروز مخاطرات و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی در سراسر جهان شده است. در این مقاله امکان استفاده از خرده لاستیک به عنوان مصالح در مهندسی عمران با انجام آزمایشهاي تراکم و تحکیم ادئومتري بر روي نمونههاي مختلف خاكرس تسلیحشده با خرده لاستیک مورد بررسی قرار گرفته  20% و 30 % تهیه و آماده ،% است. نمونههاي آزمایشگاهی از مخلوط خاكرس با دو نوع خرده لاستیک با درصد هاي وزنی 10 گردیدند. نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که با افزودن خرده لاستیک، وزن مخصوص خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه نمونهها کاهش مییابد. همچنین نتایج آزمایشهاي تحکیم ادئومتري نشان میدهد که شاخص تحکیم نمونههاي مسلحشده با افزایش درصد خرده لاستیک کاهش و در مقابل شاخص تورم آنها افزایش مییابد. نشست تحکیمی در مخلوطهاي حاوي خرده لاستیک افزایش مییابد بطوریکه با افزایش درصد خرده لاستیک در مخلوط، میزان نشستپذیري افزایش مییابد.


کلمات کلیدي:

خاكرس، خرده لاستیک، تراکم، تحکیم، نشستپذیري، تسلیح

نویسندگان :

محرم اسدزاده ، حسین سلطانی جیقه

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاكرس , خرده لاستیک , تراکم , تحکیم , نشستپذیري , تسلیح ,
:: بازدید از این مطلب : 1005
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل نشست در رسوبات دریایی رسی مطالعه موردي : سایت اجرایی کانال آبیاري و زهکشی دشت بناب

خلاصه
ساخت کانال از نوع بدنه خاکی با پوشش بتنی در کشور بسیار متداول بوده و هست که این نوع کانالها به پدیده نشست بسیار حساس بوده بطوریکه در اثر این پدیده ابتدا خرابی پوشش و بدنبال آن تخریب بدنه و در نتیجه اتلاف آب و هزبنه هاي ترمیم و ... را بدنبال خواهد داشت لذا در این پژوهش نشست بستر کانال انتقال آب دشت بناب به ظرفیت 5.5 متر مکعب بر ثانیه در یک کیلومتر آن که حاصل از رسوبات ارومیه و از جنس رسی می باشد مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی براي تحکیم و نشست بستر ارائه گردیده است که در پروژه مزکور موفقیت آمیز بوده ولی معایبی را نیز در بر دارد که به نقد و بررسی آنها پرداخته شده و پیشنهاد هایی ارائه شده است.


کلمات کلیدي :

نشست ، کانال ، رس ، رسوب ، تحکیم

نویسندگان :

علی حاج سقطی ، رضا گلداران

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , کانال , رس , رسوب , تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1213
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازي عددي پروژه تحکیم خاك بستر واحد هاي زلال ساز بندر ماهشهر به وسیله سربار و زهکش هاي عمودي (بخش اول)

خلاصه
استفاده از پیش بارگذاري، به عنوان یکی از روش هاي کلاسیک و محبوب در کارهاي عملی شمرده می شود.. عملیات پیش بارگذاري معمولا همراه با استفاده از زهکشهاي قائم می باشد. عملیات پیش بارگذاري موجب نشست لایه هاي تراکم پذیر شده و نشست سازه را پس از احداث به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. در این مقاله به مدل سازي عددي پروژه پیش باز گذاري واحد هاي زلال ساز بندر ماهشهر به روش اجزاي محدود پرداخته شده و سپس نتایج تحلیل هاي انجام شده با داده هاي ابزار گذاري شده در پروژه مورد مقایسه قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

پیش بار گذاري ، زهکش عمودي ، اجزاي محدود ، بهسازي خاك ، تحکیم

نویسندگان :

محمد مهدي پاردسویی ، سید محمد علی زمردیان

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بار گذاري , زهکش عمودي , اجزاي محدود , بهسازي خاك , تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 856
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر تغییر ساختار ناشی از ثابت دي الکتریک آلاینده هاي آلی بر نشستپذیري و نفوذپذیري بنتونیت تحکیم عادي یافته

خلاصه
حضور آلاینده در سیال منفذي خاك منجر به تغییر در خواص فیزیکی و رفتاري خاك میشود. مطابق نظریهي لایهي دوگانه، ثابت ديالکتریک به عنوان پارامتر کلیدي در فرآیند اندرکنش رس و مواد آلی مطرح میباشد. در این مقاله اثر آلایندههاي آلی متفاوت بر تغییرات نشستپذیري و ضریب نفوذپذیري بنتونیت تحکیم عادي یافته مورد مطالعه قرار گرفتهاست. نتایج نشان میدهد که کاهش ثابت ديالکتریک سیال منفذي منجر به فشرده شدن لایهي دوگانه و در نتیجه کاهش نیروي دافعهي بین ذرهاي میشود. در این راستا تمایل پولکهاي رسی براي نگهداري و جذب آب کاهش یافته و از این رو، حضور سیال آلی با ثابت ديالکتریک کم، رفتار خمیري خاك را کاهش میدهد. در ازاي کاهش 81 درصدي ثابت دي الکتریک، میزان ضریب نفوذپذیري خاك تا 56 برابر افزایش مییابد.


کلمات کلیدي:

بنتونیت، ثابت دي الکتریک، نفوذپذیري، آلاینده آلی، تحکیم

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدي ، محمد سعید فخیمجو

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک آذر (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بنتونیت , ثابت دي الکتریک , نفوذپذیري , آلاینده آلی , تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 785
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتارتحکیمپذیری خاکرسیآلوده یافتهباموادآلی

این تحقيقبهمنظوربررسياثراتمایعحفره ایوتاریخچهتنشبررفتارتحکيم پذیریخاكرسباپلاستيسيته پایينانجامشده است . در ابتدانمونه 25و 40 درصد( ازدومادهآلي ) گليسرولواتانول( تهيه گردیده و آزمایشتحکيمبر روینمونه ، خاكبااستفادهازروشاسلاری،باآبوغلظتهایمختلف ( 10آزمایشگاهي ) نمونهاسلاری و نمونهاسلاریفشرده شده تحتيکبارازپيشتعيين شدهبراینشاندادناثرتاریخچه تنش ( انجامشد.باافزایشغلظتماده آلایندهافزایشپيدا مي كند . اما درموردنمونهباتاریخجهتنش،كاهششاخصتراكم (Cc)نتایجنشانميدهدكهشاخصفشردگيپذیرینمونههایخاكوجوددارد. فشار پيش تحکيميدر مورد خاكبا پلاستيسيتهپایين با افزودن ماده آلایندهافزایشپيدا مي كند. به عبارت دیگرشاخصتراكمپذیریوابستهبهنوعخاكوموادشيميایيآلایندهتغيير پيدا مي كند.


کلمات کلیدی:

شاخصتراکم،تحکیم،مایعحفره ای،تاریخچهتنش

نویسندگان :

ایمان بیت اله پور (دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تهران)

علی رئیسی استبرق (استادیار گروه آب و خاک دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شاخصتراکم , تحکیم , مایعحفره ای , تاریخچهتنش ,
:: بازدید از این مطلب : 1369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددی و نرم افزاری تخمين نشست تحکيمي بستری ازلایه رسنرمدرخاكریز مستغرق بندرآنتوروپبلژیک

خاكريزهاي دريايي از مهمترين ساختارهاي ساحلي هستند، كه وجود خاك هاي نرم دربسياري از مناطق ساحلي، اهميت بررسي پديده نشست را در اين گونه سازه ها بيش از پيش طلب مي كند. با پيش بيني دقيق تر اين نشست ها با توجه به حجم بالاي عمليات خاكي در ساختار خاكريزها، مي توان از خسارات هنگفت به اقتصاد پروژه جلوگيري كرد. در تحقيق حاضر مورد عملي در خاكريز بندر آنتورپ در كشور بلژيک مطالعه گرديد.مقايسه نشست واقعي موارد عملي بدست آمده با فرمول هاي نشست حاصله از تئوري تحكيمي ترزاقي حاكي از خطاي بسيار زيادي در محاسبه نشست بوده است.بنابراين براي حل اين معضل، با تخمين نشست خاكريزها با استفاده و حل عددي آن با استفاده از بسط معادله تحكيم گيبسون و همكاران اش به روش تفاضل محدود، نشان داد؛ كه plaxis از مدل سازي به كمک نرم افزار اجزاي محدود اين دو روش قادر به پيش بيني دقيق تر نشستخاكريزهاي دريايي هستند .


کلمات کلیدی:

نشست، تحکیم، خاک نرم،خاکریزهای دریای ی

نویسندگان :

بردیا برادران نویری (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران)

رحمان خضرائی خدابخش (استادیار گروه عمران، دانشکده فنی شهید چمران، رشت)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , تحکیم , خاک نرم , خاکریزهای دریای ی ,
:: بازدید از این مطلب : 1808
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مکانیزم رمبش لس های گلستان

نتایج آزمایشات تحکيم روی لس های استان گلستان نشان دهنده وجود پتانسيل رمبندگي در آن هاست. شدت رمبش تابع نسبت پوكي اوليه، درصد رطوبت طبيعي وخاک پس از رمبش در دو حالت خشک- اشباع ) cc( 23 درصد به دست آمد. ضریب فشردگي / ميزان دست خوردگي است. رمبندگي خاک های لسي استان بين 5 تا 2و اشباع تقریبا یکسان است و در حالت اشباع كاهش نسبت پوكي بيشتری در مقایسه با حالت خشک- اشباع به دست مي آید. نمونه های دست نخورده دارای پتانسيلرمبندگي بيشتری نسبت به نمونه های بازسازی شده است. با افزایش نسبت پوكي اوليه و افزایش رطوبت، ضریب فشردگي خاک لس بيشتر است. نشست تحکيم نمونههای با رطوبت طبيعي كمتر، از نمونه های با رطوبت طبيعي بيشتر، بالا تر است ولي در نمونه های اشباع ضریب فشردگي با رطوبت های طبيعي تقریبا یکسان است.بررسي ریزساختار لس نشان مي دهد كه رمبش خاک عمدتاً در اثر نيروهای سطح تماسكنترل مي شود و در درجه كمتر ممکن است بوسيله نيروهای سطح ذراتایجاد شود.با افزایش رطوبت شدت رمبش لس كم مي شود و در حد رواني به صفر ميل مي كند.


کلمات کلیدی:

رمبندگی، لس، استان گلستان،تحکیم، ضریب فشردگی

نویسندگان :

غلامرضا لشکری پور (عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

محمد غفوری (عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

حامد رضایی (عضو هئیت علمی دانشگاه گلستان)

سیده اعظم تقوی (مهندسین مشاور جویاپارس شمال)

صدیقه زال آقایی (مهندسین مشاور جویاپارس شمال)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رمبندگی , لس , استان گلستان , تحکیم , ضریب فشردگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1636
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه