<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه تجربی و تحلیلی مصالح خود تراکم در حالت ایده آل

خلاصه
انجام عملیات تراكم در خاكریزی یا سنگریزی برای جلوگیری از نشست اهمیت بالایي دارد ولي در برخي از پروژه ها از جمله پروژه های دریائيبدلیل مشکلات و محدودیتهای اجرائي، انجام عملیات تراكم به راحتي مقدور نميباشد. در شرایطي كه امکان تراكم وجود ندارد، توصیه ميشودیا خودتراكم استفاده شود. مصالح خود تراكم از دیدگاه نظری، شامل مصالح درشت دانهای هستند كه )Single size( كه از مصالح تک اندازهدارای محدودة دانه بندی بزرگي نیستند. در اینصورت تخلخل مصالح در متراكم ترین حالت تفاوت زیادی با حالت سست ندارد و در هنگام ریختندر شرایط به نسبت متراكم قرار ميگیرند، در نتیجه توده مصالح در آینده دچار تغییر حجم كمتری ميشود. در تحقیق حاضر با جایگزیني مصالحواقعي با گوی های فلزی، شرایط ایدهآل مصالح با دانه بندی های متفاوت )نسبت قطر بزرگترین دانه به كوچکترین دانه برابر با یک، دو، چهار وهشت( در شرایط بارش مختلف بررسي شده است. فراهم آوردن مصالح تک دانه در پروژههای واقعي عملي نیست و لازم است كه اندازه مصالحدارای محدودة كوچکي باشد. تاثیر تغییرات محدودة دانه بندی با آزمایش روی مصالح ایدهآل )گوی های فلزی( بررسي گردید. استفاده از مصالحایدهآل یا گوی فلزی به این دلیل بوده است كه مباني مصالح خود تراكم بصورت ایدهآل و بدون تاثیر شکل مصالح بررسي شود. مطابق آزمایشهای انجام گرفته در تحقیق حاضر مشاهده شد كه بدون انجام عملیات تراكم، حتي مصالح ایدهآل نیز در شرایط كاملاً خود تراكم قرار نميگیرند.لیکن با رعایت نکات لازم مي توان به شرایط نسبتاً متراكم تر رسید.


کلمات کليدی:

تراکم . مصالح خود تراکم . مصالح دانه ای . تخلخل

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم , مصالح خود تراکم , مصالح دانه ای , تخلخل ,
:: بازدید از این مطلب : 101
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس

خلاصه
گسترش صنعت خودرو سبب شده تا لاستیکهای فرسوده به دلیل عدم تجزیه در طبیعت به عنوان یکی از آلایندههای زیست محیطیدر دهههای اخیر مطرح شوند و موضوع استفاده مجدد یا به عبارتی بازیافت لاستیکهای فرسوده مورد توجه مهندسین قرار گیرد.استفاده از خرده لاستیکها به صورت مخلوط با خاک، یکی از راه حلهائی است که برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطیناشی از دفن لاستیکها ارائه شده است. لذا در پژوهش حاضر با انجام آزمایشهای شناسائی و آزمایشهای تراکم، به مطالعه مؤلفه-،01 ، های تراکمی خاک رس تسلیح شده با خرده لاستیک پرداخته شده است. آزمونهای تراکم برای نمونههای حاوی صفر، 0101 و 01 درصد وزنی خرده لاستیک انجام شده و برای اولین بار، با توجه به حضور دو جنس مختلف مصالح که ذرات آنها وزن ،01مخصوصهای متفاوتی دارند، روابط وزنی حجمی اصلاح گردیده و بر اساس روابط جدید و نتایج آزمایشهای تراکم، تغییرات - تخلخل در تراکمهای مختلف با درصد وزنی خرده لاستیک موجود در مخلوط تعیین شده است.


کلمات کلیدی:

خاک رس . خرده لاستیک (گرانول) . آزمایش تراکم . تخلخل . روابط وزنی حجمی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , خرده لاستیک (گرانول) , آزمایش تراکم , تخلخل , روابط وزنی حجمی ,
:: بازدید از این مطلب : 708
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي و ارزيابي ذخيره يكي از مخازن نفتي جنوب غرب ايران به روش شبي هسازي زمين آماري

چكيده
در پروژه هاي اكتشافي در صنعت نفت، زماني مي توان ريسكهاي مرتبط با عدم قطعيت موجود در تغييرپذيريهاي ذاتي پارامترهايپتروفيزيكي را كاهش داد كه توزيع فضايي پارامترهاي سنگ مخزن با جزئيات كامل تعيين گرديده باشد. اطلاعات موجود از مخزن موردمطالعه كه يكي از ميادين نفتي جنوب غربي كشور است شامل مقادير تخلخل و تراوايي اندازه گيري شده در آزمايشگاه بهمراه جنسسازند مي باشد.ابتدا چگونگي توزيع فضايي تخلخل، وجود يا عدم وجود روند، ناهمسانگردي اين متغير و توزيع آن در فضاي تخمين طي فرايند تخمينمعين گرديد وسپس با بكار گرفتن روابط جديد پتروفيزيكي شناخته شده در مخازن نفتي مشابه در دنيا، مقادير تراوايي از روي مقاديرتخلخل در جاهايي كه اندازه گيري درآنها به هر دليلي ممكن نبوده است، تخمين زده شد و با در دست داشتن اين دو پارامتر و اطلاعاتي888 محاسبه گرديد. /6* از جنس سازند، ميزان متوسط درصد اشباع هيدروكربوري مخزن در حدود 32 % و حجم ذخيره آن 106مقادير تخلخل در بلوك هاي تعريف شده فوق شبيه سازي شرطي شده و واريانس حالات تحقق يافته براي هر يك از بلوك ها به عنوانمعياري از عدم قطعيت پذيري محاسبه شد. لذا با محاسبه ريسك، امكان بررس يهاي دقيق سودآوري اقتصادي و برنام هريزيهاي دقيق ترتوسعه ميدان نفتي فراهم م يآيد.


واژه هاي كليدي:

پارامترهاي پتروفيزيكي . تخلخل . تراوايي . عدم قطعيت . شبيه سازي زمين آماري .

 

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي پتروفيزيكي , تخلخل , تراوايي , عدم قطعيت , شبيه سازي زمين آماري ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين پارامترهاي مقاومتي سازندهاي ماسه سنگي با استفاده از تخلخل

چكيده
در بسياري از مسائل ژئومكانيك مخازن از جمله بررسي پايداري چاه، بررسي ميزان توليد ماسه، مسائل مربوط به اندركنش سرمته وسنگ و ... پارامترهاي مقاومتي سازند از مهمترين اط لاعاتي مي باشد كه مورد نياز مي باشد. راههاي متعددي براي تعيين پارامترهايمقاومتي سازند وجود دارد كه متداو لترين آنها استفاده از امواج صوتي بدست آمده از لاگ صوتي م يباشد اما در مواردي كه اين لاگ دراختيار نباشد، مي توان از تخلخل به عنوان شاخصه اي براي تعيينپارامترهاي ژئومكانيكي مخزن استفاده كرد. در اين مقاله ارتباط بينپارامترهاي مقاومتي ماسه سنگها و ميزان تخلخل آنها بر اساس نتايج تستهاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت وجودارتباط مشخص، روابط مربوطه ارائه شده است.

كلمات كليدي:

تخلخل . پارامترهاي مقاومتي مخزن . ثوابت الاستيك استاتيك و ديناميك . ماسه سنگ

نویسندگان :

سعيد بداغ آبادي ، سروش فولادچي ، سيد جلال موسوي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تخلخل , پارامترهاي مقاومتي مخزن , ثوابت الاستيك استاتيك و ديناميك , ماسه سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي و ارزيابي ذخيره يكي از مخازن نفتي جنوب غرب ايران به روش شبي هسازي زمي نآماري

چكيده
در پروژه هاي اكتشافي در صنعت نفت، زماني مي توان ريسكهاي مرتبط با عدم قطعيت موجود در تغييرپذيريهاي ذاتي پارامترهاي پتروفيزيكي را كاهش داد كه توزيع فضايي پارامترهاي سنگ مخزن با جزئيات كامل تعيين گرديده باشد. اطلاعات موجود از مخزن مورد مطالعه كه يكي از ميادين نفتي جنوب غربي كشور است شامل مقادير تخلخل و تراوايي اندازه گيري شده در آزمايشگاه بهمراه جنس  سازند مي باشد. ابتدا چگونگي توزيع فضايي تخلخل، وجود يا عدم وجود روند، ناهمسانگردي اين متغير و توزيع آن در فضاي تخمين طي فرايند تخمين معين گرديد وسپس با بكار گرفتن روابط جديد پتروفيزيكي شناخته شده در مخازن نفتي مشابه در دنيا، مقادير تراوايي از روي مقادير تخلخل در جاهايي كه اندازه گيري درآنها به هر دليلي ممكن نبوده است، تخمين زده شد و با در دست داشتن اين دو پارامتر و اطلاعاتي 888محاسبه گرديد. /6* از جنس سازند، ميزان متوسط درصد اشباع هيدروكربوري مخزن در حدود 32 % و حجم ذخيره آن 106 مقادير تخلخل در بلوك هاي تعريف شده فوق شبيه سازي شرطي شده و واريانس حالات تحقق يافته براي هر يك از بلوك ها به عنوان معياري از عدم قطعيت پذيري محاسبه شد. لذا با محاسبه ريسك، امكان بررس يهاي دقيق سودآوري اقتصادي و برنام هريزيهاي دقيق تر توسعه ميدان نفتي فراهم م يآيد.


واژه هاي كليدي:

پارامترهاي پتروفيزيكي . تخلخل . تراوايي . عدم قطعيت . شبيه سازي زمين آماري

نویسندگان :

حبيبه ولي زاده الوان  ؛ نادر فتحيانپور ، سيد حسن طباطبايي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي پتروفيزيكي , تخلخل , تراوايي , عدم قطعيت , شبيه سازي زمين آماري ,
:: بازدید از این مطلب : 775
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين پارامترهاي مقاومتي سازندهاي ماسه سنگي با استفاده از تخلخل

چكيده
در بسياري از مسائل ژئومكانيك مخازن از جمله بررسي پايداري چاه، بررسي ميزان توليد ماسه، مسائل مربوط به اندركنش سرمته و سنگ و ... پارامترهاي مقاومتي سازند از مهمترين اط لاعاتي مي باشد كه مورد نياز مي باشد. راههاي متعددي براي تعيين پارامترهاي مقاومتي سازند وجود دارد كه متداو لترين آنها استفاده از امواج صوتي بدست آمده از لاگ صوتي م يباشد اما در مواردي كه اين لاگ در اختيار نباشد، مي توان از تخلخل به عنوان شاخصه اي براي تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي مخزن استفاده كرد. در اين مقاله ارتباط بين پارامترهاي مقاومتي ماسه سنگها و ميزان تخلخل آنها بر اساس نتايج تستهاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت وجود ارتباط مشخص، روابط مربوطه ارائه شده است.


كلمات كليدي:

تخلخل، پارامترهاي مقاومتي مخزن، ثوابت الاستيك استاتيك و ديناميك، ماسه سنگ

نویسندگان :

سعيد بداغ آبادي ، سروش فولادچي ، سيد جلال موسوي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تخلخل , پارامترهاي مقاومتي مخزن , ثوابت الاستيك استاتيك و ديناميك , ماسه سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 516
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایایی بتن خود متراکم در اثر کربنات سازي

خلاصه

این کار آزمایشگاهی شامل بررسی و مقایسه اثر کربنات و جیوه در بتن خود متراکم و بتن نرمال در دوره هاي مختلف و مطالعه چگونگی تخلخل در آنها جهت بررسی و مطالعه دقیق پایایی بتن خود متراکم میباشد .در این آزمایش هشت نمونه بتن مختلف که چهارنمونه براي بتن خود متراکم و چهارنمونه براي بتن نرمال استفاده شده وپروسه کربنات سازي و جیوه انجام گرفت و نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که، در شرایط مساوي میزان تاثیر کربنات در بتن خود متراکم کمتراز بتن نرمال بوده است وپایاي بتن خود متراکم بسیار بهتر از بتن نرمال میباش.


کلمات کلیدي:

بتن خود متراکم ،بتن نرمال ،کربنات سازي ،تخلخل،پایایی

نویسندگان :

رضارضاپور ، محمد قاسم وتر

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن خود متراکم , بتن نرمال , کربنات سازي , تخلخل , پایایی ,
:: بازدید از این مطلب : 619
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سنگهای آهکی سازندهای آسماری، سروک و دالان در مقطع تیپ

چکیده
 مطالعه و تعیین خصوصیات سنگ شناسی، فیزیکی و مکانیکی سازندهای مختلف در پیشبرد اهداف و مسائل مرتبط به طرح های فنی عمرانی همچون سد سازی، تونل سازی، منابع قرضه، شکست هیدرولیکی و موج شکنها ضروری میباشد. تهیه اطلاعات دقیق از شاخصهای فیزیکی و مکانیکی جهت تعیین پارامترهای مقاومتی و رفتاری توده سنگ در کارهای مهندسی بسیار ضروری و مهم میباشد. اندازه گیری این ویژگی ها معمولا با استفاده از آزمایشات مکانیک سنگ انجام می- شود، اما اکثر این آزمایشها وقتگیر و هزینه بردار میباشند. چنانچه قادر باشیم شاخصهای مقاومت سنگ را با انجام آزمایشهای ساده و کم هزینه برآورد کنیم، امکان طراحی سریع و اقتصادی در کارهای مهندسی فراهم خواهد شد. در همین راستا پژوهش صورت گرفته بر روی مقاطع تیپ سازندهای آسماری، سروک و دالان به منظور تعیین خصوصیات اولیه صورت گرفته است. این سازندها از جهات مختلف دارای بهرهوری اقتصادی میباشند از جمله همه سازندها مخزن نفت بوده و علاوه بر آن در صنایع سیمان و استخراج فرآوردههای معدنی استفاده فراوان دارند. به همین جهت مطالعه این سازندها از اهمیت بالایی برخوردارمیباشند. فراوانی سنگهای آهکی به دلیل پایداری آنها در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی قابل توجه میباشد. سازندهای انتخابی جهت مطالعه نیز از جنس سنگهای آهکی میباشند نمونه هایی از مقطع تیپ این سازندها انتخاب شده- اند تا امکان مقایسه بهتری میان آنها فراهم گردد. نمونههای برداشته شده از نظر خصوصیات سنگ شناسی با تهیه مقاطع نازک، فیزیکی و مقاومت صحرایی و آزمایشگاهی توسط آزمایشهای چکش اشمیت و بارنقطهای بررسی و مطالعه شدهاند. طبق نتایج حاصل شده سنگهای سازندهای آسماری و سروک بر اساس طبقه بندی فولک و دانهام در رده بایومیکرایت و وکستون بایوکلاستی و سنگهای سازند دالان به عنوان بایومیکرایت دولومیتی تعیین شدهاند. تخلخل این سنگها از 7 درصد متغیر میباشند. بر اساس آزمایشهای بارنقطهای انجام شده دامنه تغییرات / 4/ 17 تا 76 4 مگاپاسکال متغیر می باشد. / 1 تا 86 / شاخص مقاومت بارنقطه ای سنگها از 87

واژگان کلیدی:

آسماری، سروک، دالان، تخلخل، بارنقطهای

 

نویسندگان :

عرفان صادقی ، محمدرضا نیکودل  ، بدیل پهلوان

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسماری , سروک , دالان , تخلخل , بارنقطهای ,
:: بازدید از این مطلب : 940
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تخلخل و دانه بنذی بر روی قابلیت حفاری

 

تاثیر تخلخل و دانه بنذی بر روی قابلیت حفاری

 

کلمات کلیدی :

قابلیت حفاری ، دانه بندی ، تخلخل ، مقاومت فشاری تک محوری ، مدل سازی فیزیکی

نویسندگان :

سجاد سرلک ، محمد تاجی ، محمد عطایی ، مسعود نصیری

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

لات یّت حفاسی دا ٝ٘ تٙذی تخ خّ مٔاٚ تٔ فاسی ته حٔٛسی ذٔ ػاصی فیضیىی - - - -
1 . دا ٘دٛی واسؿٙاػی اسؿذ اػتخشاج عٔذ .ٖ sarlaksajad@yahoo.com
2 . دوتشی تخللی اػتخشاج عٔذ .ٖ taji@ymail.com
3 .دوتشی تخللی اػتخشاج عٔذ .ٖ m_ataei@yahoo.com
4 . دا ٘دٛی واسؿٙاػی اسؿذ اػتخشاج عٔذ .ٖ m_nasiri@gmail.com:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت حفاری , دانه بندی , تخلخل , مقاومت فشاری تک محوری , مدل سازی فیزیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1210
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی نفوذپذیری ازتخلخل ، سطح ویژه واشباع آب کاهش نیافتنی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

یکی از خواص بسیار مهم مخازن نفت، قابلیت نفوذ است. هرچه نفوذ پذیری 3 بالاتر باشد نفت و گاز راحت تر در سنگ مخزن جریان می یابند. در این مقاله روابط بین تخلخل 4 ، سطح ویژه 5 واشباع آب  کاهش نیافتنی 6 با نفوذ پذیری بررسی می شود . هدف، ارائه یک ابزار پیش بینی با استفاده از شبکه  عصبی مصنوعی برای برآورد کردن نفوذ پذیری مطلق در سنگ های کربناته می باشد. مطالعه های  انجام شده نشان داده است که مقادیر نفوذ پذیری بدست آمده از شبکه، کاملاً با داده های  آزمایشگاهی، مطابقت دارد. نتایج ، روابط پیچیده بین نفوذپذیری ، تخلخل و.... را تایید می کند و  پیشنهاد می کند که اختلاف در سطوح ویژه تاثیر زیادی در اشباع آب کاهش نیافتنی دارد .


واژه های کلیدی :

تخلخل، سطح ویژه، شبکه پرسپترون، نفوذپذیری.


نویسندگان :

سید مصطفی مختاری 

حسین جلالی فر

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تخلخل , سطح ویژه , شبکه پرسپترون , نفوذپذیری ,
:: بازدید از این مطلب : 944
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه