<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی کاهش نشت از بدنه و پی سدهای خاکی با استفاده از روشهای مختلف

خلاصه
سدهای خاکی یکی از انواع سدها هستند که در برخی موارد نسبت به سایر سدها گزینهی اقتصادی تری هستند. مصالح مورد استفاده در این سدهاعمدتا شامل انواع مصالح خاکی ریز و درشت دانه بوده و بحث پایداری آنها و همچنین کنترل تراوش آب از بدنه و پی سد بسیار حائز اهمیتاست و بنابراین پرداختن به مسائل ایمنی سدها، حین ساخت و نیز در دوران بهرهبرداری ضروری میباشد. در این مقاله ابتدا روشهای مختلفکنترل تراوش آب در سدهای خاکی مرور شده و سپس به بررسی و مقایسهی استفاده از پتوی زهکش رسی، دیوارهی سپری و پوشش سینتتیک درکنترل اثرات نشت پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که جدای از مسائل اقتصادی و اجرایی، بهترین روش جهت کنترل نشت و گرادیان خروجی به کارگیری دیواره سپری در موقعیت میانی پی همراه با پوشش کامل سینتتیک می باشد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی . تراوش . پتوی زهکش . دیواره سپری . سینتتیک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , تراوش , پتوی زهکش , دیواره سپری , سینتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 107
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه ی روشِ قطعات به حالت تقارن محوری در جریانِ تراوشِ محبوس آب از خاک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تراوش . تقارن محوری . روش قطعات . روش اجزای محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراوش , تقارن محوری , روش قطعات , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 107
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی با بکارگیری شبکه عصبی فازی تطبیقی

خلاصه
کشور ایران جزء یکی از نقاط خشک و کم بارش جهان به شمار میرود. از این رو، با توجه به افزایش سریع جمعیت و نیاز به تأمین آب برایبخشهای مختلف، کنترل آبهای سطحی و استفاده بهینه از منابع آبی محدود موجود، امری ضروری به نظر میرسد. یکی از راههای کنترل و مهارآبهای سطحی، احداث سد میباشد. یکی از انواع سد جهت ذخیرهسازی آب، سد خاکی میباشد. سدهای خاکی از مصالح خاکی ساخته می-شود، بنابراین تراوش از درون این مصالح خاکی اتفاق میافتد. به علت تأثیر مستقیم تراوش بر پایداری سدها، مطالعه تراوش در سدهای خاکیامری ضروری به نظر میآید. از این رو، در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از مدل عصبی- فازی تطبیقی پدیده تراوش از بدنه سد خاکی"ستارخان" پیشبینی شود. نتایج بدستآمده نشان میدهد که مدل ارائهشده از توانایی قابل توجهی در پیشبینی پدیده تراوش برخوردار است.


کلمات کلیدی:

سدهای خاکی . تراوش . مدل عصبی فازی تطبیقی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , تراوش , مدل عصبی فازی تطبیقی ,
:: بازدید از این مطلب : 362
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر دیواره آب بند و پتوی رسی بر تراوش و گرادیان هیدرولیکی در سدهای خاکی

 

 

 

کلمات کلیدی :

سدهای خاکی . تراوش . گرادیان هیدرولیکی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , تراوش , گرادیان هیدرولیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 585
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه و تحليل پايداري بند انحرافي بر اساس آئين نامه US Army و نشريه 198 (مطالعه موردي سازه بند انحرافي رودخانه چنگوله)

خلاصه
سرريز بند انحرافي به منظور بالا آمدن تراز آب رودخانه و انحراف جريان آب مي باشد. در اين مقاله، طراحي وكنترل پايداريسرريز بند انحرافي بر روي رودخانه چنگوله واقع در استان ايلام مورد بررسي قرار گرفته است. نوع سرريز بند انحرافي با توجه بهمحل، شرايط توپوگرافي منطقه و همچنين با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي، مسائل فني و اجرايي انتخاب مي گردد كه پس ازونشريه 198 سازمان US Army بررسيهاي مذكور، سرريز لبه پهن ملاك طراحي واقع شد و پايداري آن بر اساس آئين نامهمديريت و برنامه ريزي مورد مقايسه قرار گرفت. در اين راستا، پس از بازديد هاي ميداني، گمانه هايي با اعماق متفاوت در محدودهمورد مطالعه جهت استخراج پارامترهاي خاك، حفاري گرديد. با توجه نتايج حاصله، تحليل هاي پايداري، تراوش و نشست سازههاصورت پذيرفت و در پايان با در نظر گرفتن معيارهاي اقتصادي، سرريز لبه پهن Plaxis و Seep ،Slope/W توسط نرم افزارهاي US Army مطابق آئين نامه  طراحي و اجرا گرديد.

كلمات كليدي:

بند انحرافي . پايداري . تراوش . GEO STUDIO و PLAXIS .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بند انحرافي , پايداري , تراوش , GEO STUDIO و PLAXIS , ,
:: بازدید از این مطلب : 652
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی کارایی پتوی رسی کف مخزن خارج از بستر بار بر مبنای داده های ابزار دقیق

چکیده
 طرح بار با هدف تامین بخشیی از آب شیرب، عینوت و ته یش دشت نیشابور در شمار رب این شهرستان در حار ا را می باشد. مخزن ذخیره آب طرح در خارج از بسیتر رودخانش می باشد. بخشی از آب رودخانش توسط یک بند انحرافی بتنی منحرف و با کانالی بتنی بش این مخزن منتقل میشیود. ساختااه مخزن در درهای با شیب های ملایم و با پی آبرفتی عمیق است کش از سمت رب بش یک سدخاکی) سد اعییی و از سیمت شیرب بش د ایک محافظتی) سید فرعی محدود شیده اسیت. ماالواو ژئوتکنیکی ناکافی اولیش مو ب برآورد یرد یق میزان تراوش مخزن شیییده اسیییت. هت برآورد د یقتر میزان آبا ری مخزن ماالواو ژئوتکنیکی تکمییی در حین ا رای طرح انجام پ یرفتش اسیت . بازناری تحییلهای تراوش نشیان داد کش نشیت مخزن از مقدار پیش بینی شده اولیش بیشتر است. بنابراین هت تامین 1 متر در کف مخزن ا را شده است. در این مقالش، میزان تاثیر / اهداف طرح، پتوی رسیی بش ضیخامت حدا ل 06 سیانتیمتر و حداکثر 5 طرح علاج بخشی بر کاهش تراوش مخزن و همچنین تاثیر آبایرهای مخزن بر تهییراو تراز آب زیرزمینی در پی آبرفتی آن با استفاده از دادههای ابزارد یق ارزیابی شده است. نتایج ماالوش نشان می دهد طرح پتوی رسی مو ب کاهش تراوش مخزن بار شده است.

واژههای کلیدی:

سد خاکی . پتوی رسی . تراوش

نویسندگان :

مرتضی سالاری ، محمد تقی کرباسی ، حمید رضا زرین خو

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , پتوی رسی , تراوش ,
:: بازدید از این مطلب : 559
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه و تحليل پايداري بند انحرافي بر اساس آئين نامه US Army و نشريه 198 (مطالعه موردي سازه بند انحرافي رودخانه چنگوله)

خلاصه
سرريز بند انحرافي به منظور بالا آمدن تراز آب رودخانه و انحراف جريان آب مي باشد. در اين مقاله، طراحي وكنترل پايداري سرريز بند انحرافي بر روي رودخانه چنگوله واقع در استان ايلام مورد بررسي قرار گرفته است. نوع سرريز بند انحرافي با توجه به محل، شرايط توپوگرافي منطقه و همچنين با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي، مسائل فني و اجرايي انتخاب مي گردد كه پس از ونشريه 198 سازمان US Army بررسيهاي مذكور، سرريز لبه پهن ملاك طراحي واقع شد و پايداري آن بر اساس آئين نامه مديريت و برنامه ريزي مورد مقايسه قرار گرفت. در اين راستا، پس از بازديد هاي ميداني، گمانه هايي با اعماق متفاوت در محدوده مورد مطالعه جهت استخراج پارامترهاي خاك، حفاري گرديد. با توجه نتايج حاصله، تحليل هاي پايداري، تراوش و نشست سازهها صورت پذيرفت و در پايان با در نظر گرفتن معيارهاي اقتصادي، سرريز لبه پهن Plaxis و Seep ،Slope/W توسط نرم افزارهاي US Army طراحي و اجرا گرديد.

كلمات كليدي:

بند انحرافي . پايداري . تراوش . GEO STUDIO  .  PLAXIS     

نویسندگان :

محمد عرب عامري ، حسين عرب عامري ، سميه اكبرنژاد

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بند انحرافي , پايداري , تراوش , GEO STUDIO , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 534
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدلی جدید براي تراوش و فشار آب منفذي در تونل هاي تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی با در نظرگرفتن کوپل هیدرومکانیکی توده سنگ

خلاصه
در این مقاله به منظور محاسبه تراوش در تونلهاي تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی یک مدل تحلیلی با فرض تقارن محوري و کرنش صفحه اي ارائه می شود. در این مدل نیروي حجمی تراوش در توده سنگ و تغییرات نفوذپذیري توده سنگ به دلیل وجود کوپل هیدرومکانیکی لحاظ شده است. در این مدل الگوي تراوش مینگ و همکاران( 2010 ) براي مدل سازي تراوش در تونل هاي تحت فشار توسعه داده شده است. در مدل ارائه شده سیر اجراي تونل هاي تحت فشار لحاظ شده است. دراین مدل رفتار الاستوپلاستیک توده سنگ با نرم شوندگی کرنش از نقطه پیک بر مبناي مدل براون و بري در نظرگرفته شده است.  (Matlab )بر مبتاي مدل ارائه شده، یک برنامه کامپیومتري کد براي تحلیل تراوش و فشار آب منفذي نوشته شده است.


کلمات کلیدي:

تونل هاي تحت فشار، تراوش، فشار آب منفذي، کوپل هیدرومکانیکی

نویسندگان :

احمد فهیمی فر ، حامد قدمی ، مسعود احمدوند ، آروین عبدالمالکی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل هاي تحت فشار , تراوش , فشار آب منفذي , کوپل هیدرومکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 802
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری تونلهای تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروهای تراوش

 

تحلیل پایداری تونلهای تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروهای تراوش

 

 

کلمات کلیدی :

تونل تحت فشار ، پوشش نفوذپذیر ، تراوش ، تنش موثر ، تحلیل پایداری

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل تحت فشار , پوشش نفوذپذیر , تراوش , تنش موثر , تحلیل پایداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1387
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی تراوش آب به درون تونل در توده سنگ درزه دار مطالعه موردی : تونل انتقال آب زاگرس قطعه دوم

 

مدلسازی تراوش آب به درون تونل در توده سنگ درزه دار مطالعه موردی : تونل انتقال آب زاگرس قطعه دوممدلسازی تراوش آب به درون تونل در توده سنگ درزه دار مطالعه موردی : تونل انتقال آب زاگرس قطعه دوم

 

کلمات کلیدی :

تراوش ، توده سنگ درزه دار ، مدلسازی عددی ، تونل زاگرس ، روش المان مجزا

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراوش , توده سنگ درزه دار , مدلسازی عددی , تونل زاگرس , روش المان مجزا ,
:: بازدید از این مطلب : 1319
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه