<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پایداری دامنه ها و پله های معدن سونگون با استفاده از روش تعادل حدی

خلاصه
بررسي پایداری دامنههای سنگي و خاكي، یکي از مهمترین مسائل در علوم مهندسي ژئوتکنیک و مخاطرات زمین شناسيمهندسي محسوب مي-گردد. این موضوع یکي از كاربردیترین مسائل در طراحي معادنروباز بوده، به طوری كه طراحي بهینه معدن و عملیات اجرایي آن بدون تحلیلپایداری، تقریبا نامیسر است. برای ارزیابي و تحلیل پایداری دامنه و پلههای معادن روباز، پس از جمعآوری اطلاعات موجود شامل دادههای زمین-شناسي، آزمایشهای مکانیک سنگ و خاک، حفاری گمانههای اكتشافي، مطالعات هیدروژئولوژی به طبقهبندی اطلاعات پرداخته و پایداری دامنه-ها با استفاده از نرم افزارهای تخصصي مورد تحلیل قرار ميگیرد.معدن مسسونگون از توده سنگهای دایکي مونزونیتي و مونزونیت پورفیری با ساختاری ناپیوسته و خردشده تشکیل شده است. با توجه به لرزهخیزبودن منطقه و تأثیر امواج آتشباری برای استخراج، اهمیت بررسي مناطق ناپایدار و تعیین شیب بهینه شیراوانيها و پله های استخراجي را دو چندان ميسازد. در این پژوهش، پس از جمع آوری اطلاعات، بانک اطلاعاتي مورد نیاز تهیه شده و در نهایت با استفاده از نرمافزارهایSwage . Slideبه تحلیل پایداری به روش تعادلحدی پرداخته شده است. در این مطالعه، امکان گسیختگي صفحهای، گوهای، واژگوني و Plane, Topplingدایرهای در 10 بلوک موجود بررسي گردید؛ و در كل محیط معدن به سه دسته با مناطق پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار دستهبندی شده است. نتایجحاصله از این تحلیل بیانگر این است كه احتمال وقوع گسیختگي در پهنه جنوبي معدن بیشتر و در پهنه شمال غربي معدن كمتر است؛ كه با افزایشعوامل بیروني مانند سطح آب زیرزمیني و آتشکاری احتمال وقوع این نوع گسیختگيها افزایش ميیابد.


کلمات کلیدی:

تحلیل پایداری . معادن روباز . تعادل حدی . مخاطرات زمین شناسی مهندسی . معدن مس سونگون

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , معادن روباز , تعادل حدی , مخاطرات زمین شناسی مهندسی , معدن مس سونگون ,
:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محاسبه نیروی میخ ها در دیوارهای پایدار شده با میخکوبی به روش قطعات مایل

چکیده
اساس سیستم خاک مسلح بر مبنای استفاده از مصالحی در داخل توده خاک است که توانایی تحمل تنش-های کششی را دارند. از جمله روشهای مسلحسازی و پایدارسازی برجای ترانشه ها و دیوارهای قائم، میخکوبیاست. مکانیزمهای ناپایداری داخلی یا خارجی مختلفی میتواند در این نوع دیوارها ایجاد شود که یکی از مهمترینمکانیزمهای ناپایداری داخلی، گسیختگی المان میخ است و برای کنترل آن نیاز به محاسبه نیروی کششی ایجاد شدهدر میخهاست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی قطعات مایل و بر اساس روش تعادل حدی، نیروی میخها درخاکهای دانهای محاسبه شده است. معادلات تعادل به صورت کامل برای تمام قطعات نوشته شده است و با استفادهاز کدنویسی در برنامه Matlab مجهولات برای قطعات به دست آمده است. آنالیزهای انجام شده برای دیوارهای باارتفاع و مشخصات مختلف میباشد. مقایسه نیروی میخها با رابطه فشار فعال رانکین حاکی از آنست که نیروی ایجاد شده در میخها با توزیع و مقدار فشار فعال رانکین تطابق خوبی دارد.


کلمات کلیدی :

میخکوبی . روش قطعات مایل . تعادل حدی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخکوبی , روش قطعات مایل , تعادل حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 54
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

قابلیت اعتماد تحلیل پایداری شیب های خاکی با درنظر گرفتن ناحیه ی لغزش فازی

خلاصه
برای در نظر گرفتن عدم اطمینان در ارزیابی پارامترهای مقاومتی و لایه بندی خاک، تمامی پارامترهای ورودی در تحلیل پایداری شیب با روشتعادل حدی، با استفاده از یک تابع عضویت فازی مناسب مدل شده اند. از سوی دیگر در شرایط واقعی همیشه مکانی که توده ی گسیخته شدهروی آن حرکت می کند یک سطح واضح با ضخامت صفر نیست و معمولاً از یک پهنه با ضخامت قابل توجه تشکیل می شود. بنابراین با فرضسطح گسیختگی دایره ای و با کمک تئوری فازی، لغزش شیب به صورت ناحیه ی گسیختگی مدل شده است. تحلیل قابلیت اعتماد با استفاده ازشاخص قابلیت اعتماد فازی تجمعی روی نتایج حاصل از تحلیل فازی ضریب اطمینان، انجام گردید. نتایج نشان می دهد که ضریب اطمینان حاصلاز درنظرگرفتن ناحیه لغزش فازی، دارای مقداری کمتر از روش های قطعی مرسوم و نیز تحلیل فازی ضریب اطمینان با فرض یک سطح لغزش بحرانی است.


کلمات کلیدی:

پایداری شیب . تعادل حدی . ناحیه ی لغزش . تئوری فازی . قابلیت اعتماد

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیب , تعادل حدی , ناحیه ی لغزش , تئوری فازی , قابلیت اعتماد ,
:: بازدید از این مطلب : 92
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری شیروانی های خاکی بهسازی شده به روش بیولوژیک

 

 

 

کلمات کلیدی :

بهسازی خاک . روش بیولوژیک . تحلیل پایداری . شیروانی های خاکی . تعادل حدی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
تثجیت خبن ثٝ سٚؽ ثیٛ ِٛطیه اص خ ّٕٝ سٚؽ ٞبی ٛ٘ی ثٟؼبصی خبن اػت وٝ دس آ ثب ثٟشٜ یٌشی اص ثبوتشی ٞب خٛاف ٟٔٙذػی خبن ثٟجٛد
یٔ یبثذ. اػبع ای سٚؽ ثش جٔٙبی ٞیذسٚ یِض اٚسٜ ٚ تىی سػٛة وشثٙبت و ؼّی اػت وٝ ػجت اتلب دا ٝ٘ ٞبی خبن ثٝ یىذی شٍ یٔ ؿٛد. دس ای تحمیك ثٝ ؼٔشفی وبسثشدی ٛ٘ی اص خبن ٞبی ثٟؼبصی ؿذٜ ثٝ سٚؽ ثیٛ ِٛطیه دس پبیذاسػبصی ؿیشٚای٘ ٞبی خبوی پشداختٝ ؿذٜ اػت. تح یّ پبیذاسی ؿیشٚا یٟ٘بی خبوی ثٝ سٚؽ تؼبد حذی ثب اػتفبدٜ اص ش٘ افضاس Slope/w كٛست شٌفتٝ اػت. ت٘بیح حبك حبوی اص افضایؾ ضشیت
اط یٕٙب پبیذاسی ؿیت ثب افضایؾ ػ كٕ ثٟؼبصی ٚ افضایؾ تؼذاد لایٝ ٞبی ثٟؼبصی ؿذٜ یٔ ثبؿذ.
کلمبت کلیذی: ث سُبزی خبک، ريش ثی لً شًیک، تحلیل پبیذاری، ضیرياوی بَی خبکی، تعبدل حذی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , روش بیولوژیک , تحلیل پایداری , شیروانی های خاکی , تعادل حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و پایدارسازی زمین لغزش منطقه طالقانی گرمی

خلاصه
زمین لغزش از پدیده هایی است که موجب تخریب ساختمانهای مسکونی وآسیب به خیابان ها می شود. در این تحقیق زمین لغزش به وقوع پیوستهدر منطقه طالقانی شهرستان گرمی مورد مطالعه واقع شده است، تحلیل پایداری زمین لغزش موردنظر مبتنی بر تعادل حدی و روش اجزاء محدودمی باشد؛ برای انجام این کار ابتدا مدل رایانهای مقطعی از منطقه زمین لغزش با استفاده از نرم افزارهای GeoSlope 2004 و Plaxis v8.2 ساخته شد سپس درحالتهایمختلف تحت تحلیل پایداری قرارگرفت براساس مشاهدات صحرایی و انطباق آن با نتایج مدل سازیها ملاحظه گردیدکه شکل لغزش از نوع دورانی بوده و به صورت تدریجی در حال حرکت و جابجایی است؛ بعد از شناسایی سطح لغزش و تأیید نتایج مدل سازیها باشرایط محل، اقدام به بررسی پایدارسازی شامل اصلاح هندسه دامنه و میخکوبی خاک گردید در انتها پایداری زمین لغزش تحت شرایط دینامیکیبه روش شبه استاتیکی مورد تحقیق قرارگرفت .


کلمات کليدي:

زمین لغزش . تحلیل پایداری . تعادل حدی . اجزاء محدود . پایدارسازی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , تحلیل پایداری , تعادل حدی , اجزاء محدود , پایدارسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 257
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه پایداری شیروانی های خاکی با مدلسازی عددی

 

 

 

کلمات کلیدی :

پایداری شیروانی خاکی . تعادل حدی . ضریب اطمینان . مدلسازی عددی

 

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیروانی خاکی , تعادل حدی , ضریب اطمینان , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت برکنش پی سطحی مستقر بر روی شیروانی

 

 

کلمات کلیدی :

ظرفیت برکنش . تعادل حدی .  پی نواری . شیروانی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت برکنش , تعادل حدی , پی نواری , شیروانی ,
:: بازدید از این مطلب : 354
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل تعادل حدی شیب های مسلح شده با میکروپایل ها با در نظر گرفتن سازگاری تغییر مکان ها

خلاصه
در این پژوهش با افزودن معادلات سازگاری تغییر مکان ها به معادلات تعادل نیروها و لنگرها، سعی در بهبود روش های مرسوم تعادل حدی درشیب های مسلح شده با میکروپایل ها شده است. همچنین تسلیم میکروپایل ها در ترکیب تنش های محوری و برشی در نظر گرفته شده و نیروهایایجاد شده در آنها در اولین تسلیم ژئوتکنیکی و یا سازه ای محاسبه می گردند. این رویکرد باعث می شود ضمن نزدیک شدن شیب مدلسازی شدهبه شرایط واقعی در بر هم کنش میکروپایل ها و خاک، به جای استفاده از محاسبات پیچیده تر مبتنی بر رویکردهای تفاضل محدود و یا اجزایمحدود، از معادلات متداول و ساده استفاده شود. نتایج حاصل از تحلیل )ضرایب اطمینان پایدارسازی و تغییر مکانهای ایجاد شده در میکرو.پایل ها( مدلهای ایجاد شده در نرم افزار PLAXIS با تغییر پارامترهای مقاومتی میکروپایل ها و خاک و شیب های بدون تسلیح مقایسه می شوند.


کلمات کلیدی:

تعادل حدی . میکرو پایل ها . ضریب اطمینان . سسازگاری تغییر مکان ها

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تعادل حدی , میکرو پایل ها , ضریب اطمینان , سسازگاری تغییر مکان ها ,
:: بازدید از این مطلب : 452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین سطح لغزش بحرانی در تحلیل دو بعدی سطوح شیبدار با استفاده از الگوریتم ژنتیک نخبه گرا

تعادل حدی یکی از روش های رایج تحلیل پایداری دیواره های شیبدار است. ضریب ایمنی با تعیین نیروهای موجود در سطح لغزش تعیین می گردد. تعیین موقعیت سطح لغزش بحرانی به علت وجود کمینه های محلی ضریب ایمنی، با خطا همراه است. در سطوح شیبدار بزرگ به علت بزرگی منطقه جستجو، محاسبات طاقت فرسا و وقت گیر است. در این مقاله از روش الگوریتم ژنتیک نخبه گرا برای شرایط کلی جهت تعیین سطح لغزش بحرانی استفاده شد. الگوریتم پیشنهادی علاوه بر جامعتر در نظر گرفتن هندسه سطح لغزش، در تحلیل هندسه سطوح شیبدار یکسان در مقایسه با سایر روش ها، سطوح لغزش بحرانی تر با ضرایب ایمنی کمتری را نتیجه داد که نشاندهنده برتری این الگوریتم نسبت به روش های رایج دیگر و الگوریتم های مشابه قبلی است.


واژه های کلیدی:

پایداری شیروانی، تعادل حدی، الگوریتم ژنتیک، سطح لغزش

نویسندگان :

سید امیر اسعد فاطمی ، سمیرا نوفرستی ، فاطمه اسکندری

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیروانی , تعادل حدی , الگوریتم ژنتیک , سطح لغزش ,
:: بازدید از این مطلب : 1243
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روشی تحلیلی برای تعیین ظرفیت باربری پی کج

در طول پنجاه سال گذشته چندین فرضيه ظرفيت باربری برای تخمين ظرفيت باربری نهایي پي های سطحي ارائه شده است. در این مقاله به ارائه روشي ساده برای تعيين ظرفيت باربری استاتيکي پي های نواری كج پرداخته خواهد شد. برای تحقق این امر با استفاده از روش تحليلي و با فرض یک دیوار حائل مجازی كه از لبه پي عبور مي كند، گوه های گسيختگي را به صورت گوه فعال (زیر پي) وگوه ی مقاوم (سمت راست پي) در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش تعادل حدی ظرفيت باربری پي و همچنين ضرایب ظرفيت باربری در حالت استاتيکي محاسبه خواهد شد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری، تعادل حدی، پی نوار ی

نویسندگان :

آرمین سلمانی محلی (دانشجوی دکتری مهندسی عمران خاک وپی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک)

محمود قضاوی (دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , تعادل حدی , پی نوار ی ,
:: بازدید از این مطلب : 1344
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه