<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تغییرمکان لرزه ای شیب های خاکی به روش بلوک لغزنده با استفاده از شتاب تسلیم متغیر حاصل از نتایج آزمایش برش حلقه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

صلب . تغییر مکان . نیومارک . بحرانی . متغیر

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , صلب , تغییر مکان , نیومارک , بحرانی , متغیر ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار دینامیکی سدهای خاکی نزدیک و دور از گسل (مطالعه موردی : سد خاکی سهند)

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد خاکی سهند . نزدیک گسل . نشست . تغییر مکان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی سهند , نزدیک گسل , نشست , تغییر مکان ,
:: بازدید از این مطلب : 434
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار دینامیکی سدهای خاکی نزدیک و دور از گسل (مطالعه موردی : سد خاکی سهند)

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد خاکی سهند . نزدیک گسل . نشست . تغییر مکان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی سهند , نزدیک گسل , نشست , تغییر مکان ,
:: بازدید از این مطلب : 418
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی میزان تغییر مکان زمین (جانبی و نشست سطحی) و انحراف دیواره گود ناشی از گودبرداری و پارامترهای موثر برآن (بررسی کارهای گذشتگان)

خلاصه
یکی از مهم ترین مسائل در ساخت و سازهای شهری، بحث گودبرداری و به تبع آن وقوع تغییر مکان های جانبی و نشست و اثرات آن بر ساختمانهای مجاور است که منجر به ایجاد خسارات جانی و مالی بسیار می شود. لذا دانش مهندسی ژئوتکنیک سعی بر کنترل این تغییر مکان ها و مهار گود وساختمان های مجاور داشته است تا خسارات ناشی از گودبرداری غیراصولی و یا عدم دسترسی به پاسخ های خطرناک احتمالی ساختمان مجاور بهاین تغییرمکان ها را تا حد ممکن کاهش دهد . در این تحقیق، مروری بر تعدادی از تحقیقات و کارهای انجام شده برای تخمین میزان تغییر مکان ها وتأثیر پارامترهای مختلف بر آن شده است که بدین منظور مطالعات علمی معتبر در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آشنایی مهندسینژئوتکنیک فعال در زمینه ی گودبرداری های درون شهری نسبت به این مسائل امری ضروری است تا در صورت لزوم با یک دید بازتر، اقدام به طراحی ایمن تر و اقتصادی تر گودبرداری و سازه نگهبان نمایند .


کلمات کلیدی:

گودبرداری . تغییر مکان . نشست . پارامترهای خاک .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , تغییر مکان , نشست , پارامترهای خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 561
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پاسخ دینامیکی دیوار ساحلی وزنی تحت حرکت لرزه ای حوزه نزدیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

حوزه نزدیک . دیوار ساحلی . تحلیل دینامیکی . تغییر مکان . شتاب نگاشت

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
طجمٝثٙذی ص ضِ ِٝٞبی خٔتفّ دس دٚ شٌٜٚ حٛصٜ دٚس ٚ ض٘دیه ٚ طٔب ؼِبت كٛست شٌفتٝ ثش سٚی ػبصٜٞبی خٔتفّ اص لجی ػذٞب، پ ُٞب، ػبخت بٕ ٖٞب
٘ب دٞٙذٜی تفبٚت سفتبس شِصٜای لبث تٛخٝ دس دٚ شٌٜٚ زٔوٛس یٔثبؿذ. دس ای پظٚٞؾ خٟت ثشسػی اثشات ص ضِ ِٝٞبی حٛصٜ دٚس ٚ ض٘دیه ثش
پشداختٝ ؿذ. FLAC پبػخ دیٙب یٔىی ػبصٜ، ثٝ ذٔ ػَبصی دیٛاس ػبح یّ ٚصی٘ ٚالغ دس ثٙذس وٛثٝ طاپ ثب اػتفبدٜ اص ش٘ اْفضاس تفبض حٔذٚد دٚ ثؼذی
ثشای اسصیبثی اثشات ص ضِ ِٝٞبی حٛصٜ ض٘دیه ٚ ا د٘ب تح یّ دیٙب یٔىی، اص ؿتبة بٍ٘ؿتٞبیی اػتفبدٜ ؿذٜ وٝ ثش اػبع ػٝ سٚؽ خٔتفّ ٞ پٕبیٝ
ؿذٜا ذ٘. ت٘بیح ٘ب داد وٝ دس ت بٕ یٔ سٚؽٞبی ٞ پٕبیٝػبصی، تغییش ىٔب ٖٞبی بٔ ذ٘ بٌس دیٛاس تحت بٍ٘ؿتٞبی حٛصٜ ض٘دیه ثیتش اص مٔذاس ظ٘یش آ تحت بٍ٘ؿتٞبی حٛصٜ دٚس ثٛدٜ اػت. ا جِتٝ ای اختلاف دس ٞ پٕبیٝػبصی ثٝ ٞش دٚ ػب ؿتبة ثییٙٝ ٚ ا ش٘طی، ثیتش ثٛدٜ ٚ اثشات ٔخلٝٞبی
حٛصٜ ض٘دیه ثشٚص ثیتشی داسد.
کلوات کلیذی: ح زَ سًدیک، دی اَر ساحلی، تحلیل دی اٌهیکی، تغییرهکاى، شتابگًاشت.:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوزه نزدیک , دیوار ساحلی , تحلیل دینامیکی , تغییر مکان , شتاب نگاشت ,
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سدهای خاکی . شکل هسته رسی . پایداری دینامیکی . تغییر مکان . اضافه فشار آب منفذی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , شکل هسته رسی , پایداری دینامیکی , تغییر مکان , اضافه فشار آب منفذی ,
:: بازدید از این مطلب : 427
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد آبشکن هاي توده سنگی ساحل امیرآباد دریاي خزر تحت اثر نیروهاي امواج و زلزله

خلاصه
آبشکنها سازههایی هستند که باعث تغییر الگوي جریان در دریا شده و از فرسایش خط ساحلی جلوگیري میکنند و سبب احیا ساحل و کاهش ضرباتبرخوردي امواج به ساحل میگردند. در آیین نامه هاي طراحی، نیروي غالب اینگونه سازهها عمدتا نیروي امواج دریا میباشد و به مسئله نیروي جانبیمربوط به زلزله توجه خاصی نشده است. با توجه به اینکه سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور در معرض خطر نسبی زلزله قرار دارند، در نتیجه بهدلیل لرزه خیزي این مناطق، یکی از نیروهاي عمده در طراحی سازههاي ساحلی، نیروي زلزله میباشد. در این مقاله سعی بر این بوده است که به مقایسهتاثیر نیروي زلزله و نیروي امواج پرداخته شود و نشان داده شود که نیروي زلزله میتواند تاثیر عمدهاي بر روي پایداري این سازهها داشته باشد. در مقالهحاضر تاثیر شتاب زلزله طرح بر عملکرد آبشکنها بررسی شده و ملاحظه گردیده که در بعضی موارد نیروي زلزله نسبت به نیروي موج، غالب بوده است.6 با تاکید بر دادههاي آبشکنهاي واقع در ساحل / جهت بررسی تنشها و تغییر مکانهاي ناشی از نیروهاي جانبی، از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس 8امیرآباد دریاي خزر، استفاده شده است. نقاط بحرانی حاصل از بارگذاري که منجر به تخریب میشود تعیین شده و علاوه بر آن منحنیهاي مختلفی به منظور طراحی بهینه این سازهها ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

آبشکن . نیروي زلزله . امواج دریا . تنش . تغییر مکان

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبشکن , نیروي زلزله , امواج دریا , تنش , تغییر مکان ,
:: بازدید از این مطلب : 530
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر ابعاد و شاخص کیفیت توده سنگ (RMR) بر رفتار تونلهای نعل اسبی و ارائه روشی ساده برای محاسبه تغییر مکان تاج تونل

به صورت کلی کوهها قبل از احداث تونلها تحت فشار ناشی از تنشهای طبیعی میباشند. با احداث تونل و ایجاد دستخوردگی در این محیط وضعیت تنشهای موجود مختل گردیده و سبب پدید آمدن تغییر مکان در قسمت حفر شده میگردد. با توجه به این که مقطع تونل و در برخی از موارد سیستم نگه دارنده از لحاظ سازهای نامعین میباشند، لذا تغییر مکانها ایجاد نیروی اضافی در سازه مینمایند. همچنین خارج از محدوده استاندارد بودن این تغییر مکانها میتواند سبب بروز مشکلات جدی شوند. بنابراین در این مقاله با مطالعه و بررسی متعدد تحلیلی به کمک نرمافزار در مورد تغییر مکان تاج تونل، کوشش شده است ارتباط بین میزان تغییر مکان و پارامترهای ابعاد، دانسیته و شاخص ABAQUS المان محدود بدست آید و در نهایت به کمک نتایج بدست آمده از تحلیلهای متعدد معادلاتی ساده و با دقتی قابل قبول برای (RMR) کیفیت توده سنگ محاسبه مقدار تغییر مکان ارائه گشته است.

کلمات کلیدی:

تغییر مکان، تاج تونل، نرمافزار ABAQUS ،شاخص کیفیت توده سنگRMR

نویسندگان :

شهروز پوستی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

البرز حاجیان نیا (دکتری مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

اردوان ایزدی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعتی اصفهان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تغییر مکان , تاج تونل , نرمافزار ABAQUS , شاخص کیفیت توده سنگ RMR ,
:: بازدید از این مطلب : 1433
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تراوش آب بر پایداری دیواره های سپری مهار بندی شده در خاکهای اشباع و نیمه اشباع

بررسی پایداری ترانشه های خاکی و پایدارسازی آنها به جهت ملاحظات انسانی و اقتصادی یکی از دغدغه های کارشناسان ژئوتکنیک بوده است، سپری های فلزی یکی از انواع سازه های نگهبان می باشند که به دلایل مختلف از جمله سرعت اجرا و قابلیت استفاده موقت و دائم آنها و هم چنین درجه ایمنی بالا ایفاگر نقش عمده ای د راین زمینه هستند، در این پژوهش تغییر مکان و ضریب اطمینان پایدارسازی گود با مورد بررسی قرار گرفت. بر همین اساس GC-GM و SP-SW ، CL استفاده از سه تیپ سپری فلزی در شرایط خشک و تراوش آب در سه خاک  12در سه حالت کلی بدون استفاده از سپری، استفاده از سپری بدون مهار m 8 و طول سپری m 18 مترو عمق گودبرداری m یک مدل نمونه با ارتفاع بند و استفاده از سپری با مهار بند در سه خاک مزبور با تمرکز بر روی ضرایب اطمینان و تغییر مکان در چهار نقطه روی سپری انجام گرفت .


کلمات کلیدی:

سپری، مهاربندی شده،تراوش، تغییر مکان ، ضریب ایمنی

نویسندگان :

حمید رضا سلیم زاده محمد دقیق (استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

یونس دقیق (استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی کرج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سپری , مهاربندی شده , تراوش , تغییر مکان , ضریب ایمنی ,
:: بازدید از این مطلب : 1594
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه