<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحليل پایداري تقاطع رمپ غربی معدن سرب و روي زه آباد به کمک مدلسازي عددي

چكيده
تحلیل پایداری در عمده فعالیتهای زیر زمینی از جمله تونلسازی و معدنکاری زیرزمینی نقش به سزایی دارد. یکی از روش هایتحلیل پایداری، روش عددی می باشد یکی دیگر از فراگیرترین روش ها، ، روش عددی می باشد. اساس این روش ها، تبدیل یکمحیط با بی نهایت درجه آزادی به محیطی با تعداد درجه آزادی محدود می باشد. در سال های اخیر به منظور طراحی تونل ها،بیشتر از تحلیل های عددی استفاده شده است. در این مقاله برای یکی از تقاطع تونل های معدن سرب و روی زه آباد تحلیل پایداریبه روش عددی انجام شد. این معدن در جنوب روستای زه آباد واقع در 77 کیلومتری شمال شهرستان قزوین در بخش طارم سفلیواقع است. با توجه به مشاهدات انجام شده در محل تقاطع، محیط دارای درزه و ترک فراوان می باشد و با بررسی فاکتور پیوستگی ،محیط شبه پیوسته تشخیص داده شد و در روش عددی، از نرم افزار فلک سه بعدی استفاده می شود.نتایج مدلسازی عددی نشان می دهد کرنش ماکزیمم ایجاد شده در محل تقاطع به حد کرنش بحرانی مشخص شده توسط معیار ساکورایی نمی رسد در نتیجه محل تقاطع پایدار ارزیابی شد و نیازی به نصب سیستم نگهداری نیست.


واژه هاي کليدي:

معدن سرب و روی . زه آباد . تحلیل پایداری . تقاطع . مدلسازی عددی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معدن سرب و روی , زه آباد , تحلیل پایداری , تقاطع , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 578
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پایداري تقاطع رمپ غربی معدن سرب و روي زه آباد به کمک مدلسازي عددي

چكيده
تحلیل پایداری در عمده فعالیتهای زیر زمینی از جمله تونلسازی و معدنکاری زیرزمینی نقش به سزایی دارد. یکی از روش هایتحلیل پایداری، روش عددی می باشد یکی دیگر از فراگیرترین روش ها، ، روش عددی می باشد. اساس این روش ها، تبدیل یکمحیط با بی نهایت درجه آزادی به محیطی با تعداد درجه آزادی محدود می باشد. در سال های اخیر به منظور طراحی تونل ها،بیشتر از تحلیل های عددی استفاده شده است. در این مقاله برای یکی از تقاطع تونل های معدن سرب و روی زه آباد تحلیل پایداریبه روش عددی انجام شد. این معدن در جنوب روستای زه آباد واقع در 77 کیلومتری شمال شهرستان قزوین در بخش طارم سفلیواقع است. با توجه به مشاهدات انجام شده در محل تقاطع، محیط دارای درزه و ترک فراوان می باشد و با بررسی فاکتور پیوستگی ،محیط شبه پیوسته تشخیص داده شد و در روش عددی، از نرم افزار فلک سه بعدی استفاده می شود.نتایج مدلسازی عددی نشان می دهد کرنش ماکزیمم ایجاد شده در محل تقاطع به حد کرنش بحرانی مشخص شده توسط معیارساکورایی نمی رسد در نتیجه محل تقاطع پایدار ارزیابی شد و نیازی به نصب سیستم نگهداری نیست.


واژه هاي کليدي :

معدن سرب و روی . زه آباد . تحلیل پایداری . تقاطع . مدلسازی عددی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معدن سرب و روی , زه آباد , تحلیل پایداری , تقاطع , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 476
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 8 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبيه سازي جريان سيلابي فوق بحراني در تقاطع كانالها

خلاصه
در اين مقاله جريان سيلاب فوق بحراني در محل تقاطع دو كانال بصورت عددي بررسي مي شود. در اين كار از معادلات ناماندگار آبهاي كم عمقاستفاده ميگردد. اثرات شيب و اصطكاك بستر و همچنين اثرات تلاطمي در جملات چشمه منظور مي شوند. براي حل معادلات از روش عدديبر شبكه بي سازمان مثلثي شكل استفاده مي شود. جمله چشمه اصطكاك بستر با استفاده از رابطه مانينگ و جمله اثرات Roe-TVD حجم محدودشبيه سازي مي شود. مقايسه نتايج مدل عددي با دادههاي آزمايشگاهي و نتايج دو روش DASM تلاطمي با استفاده از مدل تلاطمي متوسط عمقي بخوبي مي تواند Roe-TVD عددي ديگر نشان مي دهد كه مدل عددي شرايط جريان را شبيه سازي كند و عملكرد مطلوبتري دارد.

كلمات كليدي:

روش Roe -TVD . مدل DASM . شبكه بي سازمان . تقاطع

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش Roe -TVD , مدل DASM , شبكه بي سازمان , تقاطع ,
:: بازدید از این مطلب : 682
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی یک روش بهینه افزایش ایمنی در تقاطع هاي چهار راهه

خلاصه:
در این مقاله به بررسی عوامل ایمنی در تقاطع ها پرداخته می شود ، مواردي که باعث ایجاد خطر و از بین بردن ایمنی شده و نهایتاً منجر به تصادف می شود ، همچنین راهکارها و روشهایی جهت افزایش امنیت در تقاطع ها ارائه میگردد ، که این روشها توسط کشورهاي توسعه یافته مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته و در این پژوهش از نتایج آنها استفاده می گردد. در این تحقیق دو نمونه از سیستمهایی که در کشورهاي آمریکا (سیستم مورد آزمایش قرار گرفته معرفی شده ، سپس نتایج استفاده از آنها در ایران بررسی می شود و با بهره گیري از (IVWI) و ژاپن سیستم (AWS AWS روابط ریاضی میزان مؤثر بودن سیستم در دراز مدت بر روي یک تقاطع در تهران تخمین زده می شود.


کلمات کلیدي :

ایمنی ، تصادف ، تقاطع ، عابر پیاده

نویسندگان :

حسن ذوقی ، نعیم تقی زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایمنی , تصادف , تقاطع , عابر پیاده ,
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل پايداري سه بعدي و طراحي نگهداري تونل هاي آب بر و چاههاي دريچه نيروگاه سد گتوند عليا

سد گتوند عليا از نوع سنگريزه اي با هسته رسي است كه بر روي رودخانه كارون ساخته خواهد شد . سيستم آبگير نيروگاه شامل تونلهاي آب بر بالائي و پاييني، چاه تحت فشار و تانكرهاي ضربه گير مي باشد و نگهداري آنها كه جزو تاسيسات دائمي سدها بشمار مي روند از اهميت خاصي بر خوردار مي باشد . هدف از اين تحقيق تحليل پايداري چاههاي دريچه، تونلهاي آب بر و تقاطع ايجاد شده ما بين چاه و تونل در زمان حفر اين سازه ها مي باشد . به همين منظور توده سنگهاي ساحل چپ ساختگاه سد با استفاده از روشهاي معروف طبقه بندي مهندسي سنگ RMR و Q مورد ارزيابي قرار گرفته و تخمين نگهداري صورت گرفته است . سپس با استفاده از نرم افزاز FLAC3D مدل مورد نظر با اعمال شرايط مرزي و اطلاعات ژئوتكنيكي ساخته شد . سپس كليه محاسبات در سه مرحله قبل از حفر، بعد از حفر و بعد از اعمال سيستم نگهداري انجام شد و در نهايت سيستم نگهداري بهينه براي تونلها و چاهها پيشنهاد شد .

 

كلمات كليدي:

FLAC3D ، تحليل پايداري ، تونل هاي آب بر،چاههاي دريچه، تقاطع، مدلسازي سه بعدي ، نيروگاه آبي گتوند عليا

نويسند‌گان:

 جواد هدايت جو  - كارشناس مكانيك سنگ ، شركت مهندسين مشاور مهاب قدس
 
 احمد جعفري  - استاديار ، دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه تهران

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , FLAC3D , تحليل پايداري , تونل هاي آب بر , چاههاي دريچه , تقاطع , مدلسازي سه بعدي , نيروگاه آبي گتوند عليا ,
:: بازدید از این مطلب : 1457
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه