<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاربرد اصل تنش موثر در مکانيک خاکهاي غيراشباع محدوديتها و مزيتها

خلاصه
شالوده عمده سازههاي موجود، خاکريز روسازي راهها، شيروانيهاي خاکي و قسمت قابل توجهي از بدنه سدهاي خاکي در حالت غيراشباع و ياتحت تاثير مکش قرار دارند. ضرورت بررسي مکانيک خاکهاي غيراشباع، هنگامي روشن ميشود که با توده ريزدانهاي از خاکهاي مسالهدار، مانندخاکهاي آماسي )متورم شونده( و يا خاکهاي رمبنده )فروريزشي(، سر و کار داشتهباشيم.در اين مقاله، ابتدا به مفهوم مکش و چگونگي تاثير آن بر رفتار مکانيکي خاکهاي غيراشباع پرداخته مي شود. نقش مکش به عنوان پارامتر سختشوندگي خاک مورد بررسي قرار ميگيرد و به تاثير مکش بر ساختار خاک غيراشباع اشاره ميگردد. در ادامه چند مدل مختلف که با هدفتوضيح رفتار هيدرومکانيکي خاکهاي غيراشباع ارائه شدهاند؛ مورد بحث قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت هريک بررسي ميشود. در نهايت و باتوجه به توضيحات ارائه شده، مدل کشسان- خميري مناسبتر براي توصيف رفتار مکانيکي خاکهاي غيراشباع پيشنهاد ميگردد.


کلمات کليدی:

مدل رفتاری . خاک غيراشباع . تنش موثر

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل رفتاری , خاک غيراشباع , تنش موثر ,
:: بازدید از این مطلب : 105
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر آب بر نا پایداری شیروانی های خاکی

خلاصه
آب مایه حیات است، اما وجود آن در شیروانیهای خاکی میتواند عواقب جبرانناپذیری را به همراه داشته باشد. زیرا آب به علت خاصیتسیالگونه خود به راحتی در خلل و فرخ خاکها حرکت نموده و به علت کاهش تنش موثر و در نتیجه کاهش مقاومت خاک میتواند اثرات مخربیبر پایداری شیروانیهای خاکی داشته باشد. بالا آمدن آب زیر زمینی در خاکهای ریزدانه سبب تورم دانههای خاک و در خاکهای درشت دانهسبب تقلیل زاویه اصطکاک داخلی دانههای خاک میشود که همگی منجر به کم شدن ظرفیت باربری نهایی خاک خواهد شد. از این رو درمطالعات پایداری شیروانیها، وجود آب یک مسئله بحرانی بوده که عدم توجه به آن میتواند اثرات مخربی در کوتاه مدت یا دراز مدت داشته باشد.بنابراین بایستی با روشهای مناسب زهکشی، از تجمع آب در شیروانیهای مستعد لغزش جلوگیری نمود و در هنگام بارندگی و بالا آمدن آبهایزیر زمینی که مهمترین عوامل حضور آب در خاک میباشد، قبل از رسیدن خاک به حالت گسیختگی، این آبهای مخرب به بیرون خاک هدایتگردد. لذا در این پژوهش، پایداری یک شیروانی خاکی مستعد لغزش را در حضور یا عدم حضور آب بررسی نموده و ضریب اطمینان بدست آمده در دو حالت را با یکدیگر مقایسه مینماییم.


کلمات کلیدی:

آب . شیروانیهای خاکی . تنش موثر . مقاومت خاک . زهکشی . ضریب اطمینان

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب , شیروانیهای خاکی , تنش موثر , مقاومت خاک , زهکشی , ضریب اطمینان ,
:: بازدید از این مطلب : 610
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاکهاي رسی مطالعه موردي: سایت اجرایی ایستگاه پمپاژ جزیره مینو

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

روانگرایی . تنش موثر . مقاومت برشی . فشار آب منفذی . حد مایع

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , تنش موثر , مقاومت برشی , فشار آب منفذی , حد مایع ,
:: بازدید از این مطلب : 710
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری تونلهای تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروهای تراوش

 

تحلیل پایداری تونلهای تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروهای تراوش

 

 

کلمات کلیدی :

تونل تحت فشار ، پوشش نفوذپذیر ، تراوش ، تنش موثر ، تحلیل پایداری

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل تحت فشار , پوشش نفوذپذیر , تراوش , تنش موثر , تحلیل پایداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1387
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تنش موثر پایان ساخت در مقاطع مختلف سدهای خاکی واقع در درههای تنگ

برای بررسي تغييرات تنش موثر در ترازها و مقاطع مختلف سدهای خاكي در پایان ساخت، ميبایست دو عامل دخيل در آن، یعني تنش كل و فشار آب حفره  ای، مورد توجه قرار گيرند تا بتوان با بررسي تغييرات این دو عامل، تغييرات تنش موثر را مورد مطالعه قرار داد. افزایش فشار آب حفرهای و سرعت محو آن در مقاطع مختلف، به علت تفاوت در ميزان سربار و همچنين تفاوت در عرض هسته و طول زهکشي، متفاوت خواهد بود. از طرف دیگر پدیدهي قوس زدگي بر ميزان تنش كل اثر خواهد گذاشت. یکي از مسائل مهم در سدهای خاكي، احداث آنها در دره های تنگ مي باشد، در این حالت وقوع پدیدهي قوسزدگي حتمي است. در درههای تنگ هرچه شيب دره تندتر باشد قوسزدگي تشدید مي گردد در نتيجه در چنين شرایطي در نظرگرفتن اثر سه بعدی سد پراهميت به نظر مي رسد. از آنجا كه پدیده ی قوس زدگي هم در مقطع طولي سد و هم در مقطع عرضي آن رخ مي دهد، بدون در نظر گرفتن سازهي سد بصورت سه بعدی، انتقال تنش طولي آن دیده نخواهد شد. تركيب دو پدیدهي كاهش تنش كل بر اثر قوس زدگي و تاثير آن بر چگونگي تغييرات فشار آب حفره ای در دوران ساختمان باید مورد بررسيهای دقيقتر قرار گيرند تا بتوان در مورد تغييرات تنش موثر، كه وابسته به هردوی اینهاست، نتيجهگيری نمود . جهت انجام این استفاده ميگردد. برای مدلسازی از هندسهي سد گتوند استفاده شد ABAQUS بررسي، یک سد مدلسازی خواهد شد. برای مدلسازی سه بعدی از نرمافزار و پارامترهای ژئوتکنيکي همين سد با اندكي تغييرات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحليل در هفت مقطع سد، در دوران ساختمان، مورد بررسي قرار گرفتند  .سپس با استفاده از این اطلاعات نمودارهای لازم رسم وبررسي گشتند. با بررسي نتایج، تغييرات تنش موثر در مقاطع عرضي مختلف سد، مانند مقاطعتکيه  گاهي و مقاطع مياني آن، مورد بحث قرار ميگيرد و ميزان تاثير تغيير فشار آب حفرهای وتنش كل روی این معلول ارزیابي ميگردد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی ، آباکوس، مدلسازی سه بعدی، تنش موثر، دره تنگ

نویسندگان :

سحر نجارزاده (دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی دانشکده مهندسی عمران)

علی اصغر میرقاسمی (استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , آباکوس , مدلسازی سه بعدی , تنش موثر , دره تنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1472
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیراحداث ساختمان بر روي خاك با پتانسیل روانگرایی

از جمله خاکهاي مساله دار خاکهاي با خاصیت روانگرایی اي غیر متراکم اشباع و در خلال یک بار دینامیکی مانند زلزله رخ می دهد. افزایش فشار آب منفذي ممکن است به تقلیل و حتی از بین رفتن کامل مقاومت برشی خاك بیانجامد. روانگرایی خاك بر نوع و حالت خاك بستگی دارد و بمیزان باربري و حالت تنش اولیه خاك و سرگذشت دینامیکی باز تمرکز نموده اند، که در این σ2 = σ می گردد. بیشتر مطالعات انجام یافته، روي حالت تنش اولیه از حالت آزاد با فرض 3 حالت تنش می تواند در دستگاه سه محوري مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله موضوع احداث ساختمان بر روي خاك با پتانسیل روانگرایی و نتایج کوتاه مدت و دراز مدت این کار مورد پرداخته FLAC بررسی قرار گرفته است. براي انجام این مهم به تعریف تودة آبرفتی با قابلیت روانگرایی در محیط برنامه  15و 20 طبقه و بار ترکیبی از ساختمانهاي یاد شده، بر ،10 ، شده است و در ادامه بارهاي معادل با ساختمانهاي عادي 5 روي این توده اعمال شده است. همچنین از رکورد زلزلۀ بم بعنوان زلزلۀ طرح مسأله استفاده گردیده است. با بررسی هاي انجام یافته در هر مورد و مقایسۀ نتایج حاصله از هر مدل با یکدیگر و آبرفت طبیعی، تاثیر احداث ساختمان بر روي خاکهاي با پتانسیل روانگرایی مطالعه شده و تأثیر افزایش و کاهش پتانسیل روانگرایی توده در صورت احداث ساختمان بر روي اینگونه توده ها به ترتیب در کوتاه مدت و دراز مدت مشاهده شده است.


کلمات کلیدي:

فشار آب منفذي، تنش موثر، نمو کرنش برشی ، ru ،  پتانسیل روانگرایی

نویسندگان :

غلام مرادي (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تبریز)

مهدي حسین زاده ستوبادي (کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مکانیک خاك وپی ، دانشگاه تبریز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار آب منفذي , تنش موثر , نمو کرنش برشی , ru , پتانسیل روانگرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1594
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه