<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تورم و چسبندگی در نشست خاک های فروریزشی با انجام آزمایش تحکیم و محاسبه پارامتر فروریزشی

خلاصه
خاک لس از جمله خاکهای مسألهدار محسوب میشود که در صورت رسیدن رطوبت به آنها، با کاهش تخلخل و نشست زیادی همراه هستند ودر محدوده وسیعی از جهان پراکنده شدهاند. خرابیهای ناشی از افزایش رطوبت در این خاکها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. این خرابیهااغلب در مواردی از جمله پی سدها، بدنه سدها، پوشش کانالهای آبیاری، استفاده به عنوان منابع قرضه و ... که احتمال نشت آب به درون خاکوجود دارد، حاصل شدهاند و زیان های مالی و جانی فراوانی را به همراه داشتهاند. در این تحقیق خاک منطقه شهرگنبد مورد بررسی قرار گرفته است.هدف در این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی تأثیر تورم و چسبندگی در کاهش نشست این خاکها میباشد که مقایسهای بین نقش تورم و چسبندگیصورت گرفته است. از بنتونیت به عنوان ماده متورم شونده و از خاکستر بادی و سیمان به عنوان ماده چسبنده در این پژوهش استفاده شده است که بادرصدهای مختلف 0 ، 3 ، 6 ، 9 به خاک افزوده شدهاند و پارامتر فروریزشی در هر حالت محاسبه شده است. در نهایت آزمایشات نشان می دهد کهچسبندگی، نقش بهتری در تثبیت و کاهش نشست این خاک داشته است.


واژگان کلیدی:

تورم . چسبندگی . فروریزش . بنتونیت . خاکستر بادی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تورم , چسبندگی , فروریزش , بنتونیت , خاکستر بادی ,
:: بازدید از این مطلب : 321
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فشار تورم ناشی از وجود سولفات در خاک های رسی تثبیت شده با آهک

 

 

 

کلوات کلیدی:

رس . آهک . سولفات . تثثیت . تورم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس , آهک , سولفات , تثثیت , تورم ,
:: بازدید از این مطلب : 734
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه رفتار مکانیک خاکی خاک های رمبنده بهسازی شده با پودر چسب سریش

خلاصه
خاکهاي رمبنده در زمره خاکهاي مساله دار از نقطه نظر زمین شناسی و مهندسی ژئوتکنیک می باشد و وجود آنها در پنج قاره جهان نیز گزارششده است. خاک هاي رمبنده در اثر مرطوب شدن و تحت بار به شدت دچار تغییر حجم ناگهانی می شوند. چنین خاکهایی درکف کانالها، پیسدها، شالوده ساختمانها و راهها در اثر رطوبت و سربار، نشست هاي نامتقارن و بیش از حد در سازه به وجود می آورد. در این تحقیق ابتدا به شناساییخصوصیات خاک هاي رمبنده جمع آوري شده، از محل پی سد سیوند واقع در شمال استان فارس پرداخته و پس از تعیین پارامترهاي اولیه، میزانتأثیر اختلاط در درصدهاي مختلف سریش بر تغییرات تورمی- انقباضی این خاک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از افزایشخاصیت تورمی و جبران میزان اتقباض خاک با افزایش میزان درصد سریش در بازه هاي زمانی مختلف و بهبود وضعیت خاک می باشد.


کلمات کلیدی:

خاک رمبنده . بهسازی خاک . تورم . انقباض . سریش

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رمبنده , بهسازی خاک , تورم , انقباض , سریش ,
:: بازدید از این مطلب : 523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تثبیت خاک رس سولفاته با CBR PLUS و آهک

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت خاک . تورم . CBR . آهک

 

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , تورم , CBR , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 756
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

حفاری مکانیزه تونل شرایط زمین شناسی مهندسی و مخاطرات ژئوتکنیکی مسیر تونل انتهایی سامانه انتقال آب از سد آزاد و چالشهای انتخاب ماشین حفار تونل

چکیده
 تونل انتهایی سامانه انتقال آب سد آزاد به طول 10840 متر جهت عبور از ارتفاعات بین دو حوضه آبریز سیروان و قزلاوزن در نظر گرفته شده است. با توجه به طول زیاد تونل، زمانبندی طرح و شرایط ژئوتکنیکی مسیر، حفاری این تونل به روش مکانیزه و با استفاده مدنظر قرار گرفته است. نتایج تحقیقات و مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ضرورت استفاده از ماشین حفار از نوع TBM از را، با در نظر گرفتن تمهیداتی بر روی ماشین برای مواجهه با مخاطرات زمین شناسی، ایجاب نموده است. همچنین EPB- Hard Rock همین ملاحظات بر انتخاب نوع سگمنت و لزوم آب بندی آنها موثر بوده است. ماشین بر مبنای نتایج مطالعات ژئوتکنیکی اصلاح شده و باتوجه به احتمال رویارویی با خطر گل گرفتگی در بیش از 88 در صد مسیر تونل و خطرپدیده لهیدگی در بیش از 50 درصد برای مقابله با این موارد تجهیز گردیده است. در این مقاله ملاحظات طراحی پوشش تونل و ریسکهای مترتب بر اندر کنش ماشین حفار و زمین با توجه به شرایط زمین شناسی مهندسی و مخاطرات ژئوتکنیکی، ارائه شده و در نهایت با نیم نگاهی به تطابق بسیار خوب نتایج و شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیک برخورد شده درحین Beam مطالعات با نتایج اکتشافات پیشرو در مسیر تونل با استفاده از سیستم ساخت، تاثیر برجا و کافی این مطالعات ارائه شده است.

واژههای کلیدی :

لهیدگی . گل گرفتگی . مخاطرات زمین شناسی . TBM. تورم . سایندگی

نویسندگان :

زهرا شاهرخی ، بهمن احدی منافی

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لهیدگی , گل گرفتگی , مخاطرات زمین شناسی , TBM , تورم , سایندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 450
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تورم خاکها ی ر ز یدانه تسلیح شده با الایف پروپلین

تسليحخاكبااليافهایمجزاتكنيكنسبتاجدیدیجهتتسلیحخاكهادرپروژههایژئوتكنيكميباشد . تسلیحخاكهامعمولابهمنظورافزا یشپارامترهای مقاوم یتآنهاانجاممیگریدكهبهواسطهآنتغیرياتیدرپارامترهایدیگرخاكمیتواندایجادگردد.دراینتحقيقاثراتاضافهنمودنرشتههاوتریشههایاليافدربهبودرفتاروخواصتورميخاكها ی ریزدانهرسيبصورتآزمایشگاهی موردبررسی قرارگرفتهومقاد ر یبهينهاستفادهازتریشههایپليمری اليافيجهتبهبودبخشيدنبهخواصتورميخاكها ی رزیدانهتعینيگرددیهاست.بدنیمنظورنمونههایمتعددی ازخاكر ز یدانهرسی بادرصدهاوطول هایمختلفاليافتسلیحشدهوتحتآزمایشتورمقرارگرفتهاند. نتایجبدستآمدهنشاندهندهاثركاهندهالاف یبرتورمخاكر ز یدانهرسی بودهوباتجزیهوتحليلنتایج،درصدوطولبهن یهالاف یبابیشتر نا یثركاهشی برتورمتعی ن يشدهاست.


کلماتکلیدی:

خاکها ی ر ز یدانهرسی،تورم،تسلیحباالا یف،ا ا لیفپرو ل پین

نویسندگان :

قادر باقری (عضو هيئت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

حمید شعبانزاده (عضو هيئت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

امیر گروسی (دانشجوی كارشناسي ارشد خاك و پي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکها ی ر ز یدانهرسی , تورم , تسلیحباالا یف , ا ا لیفپرو ل پین ,
:: بازدید از این مطلب : 1420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تورم خاکهای ریزدانه تسليح شده با الياف پلی پروپيلن

تسليح خاك با الياف مجزا تکنيک نسبتا جدیدی در پروزه های زئوتکنيک مي باشد. مي باشد. مقاله حاضربه بررسي اثرات اضافه نمودن الياف پروپيلن از ضایعات كارخانه نخ تایر زنجان، در بهبود رفتار و خواص تورمي رس های ریزدانه مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلي این پ ژوهش استفاده بهينه از الياف پليمری در بهبود بخشيدن به خواص تورمي خاك است. در این تحقيق الياف با در صدهای مختلف و با طولهای مختلف به نمونه خاك ریزدانه اضافه شده وتحت تورم آزاد قرار گرفت.پس از تجزیه و تحليل مشخص گردید كه حضور الياف باعث كاهش ميزان تورم مي گردد.


کلمات کلیدی:

تسلیح ، تورم،خاک ريزدانه و الیاف پلی پروپیلن

نویسندگان :

امیر گروسی(دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی)

دکترحمید شعبانزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان)

دکتر محمدرضا عطرچیان (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تسلیح , تورم , خاک ريزدانه , الیاف پلی پروپیلن ,
:: بازدید از این مطلب : 1535
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثرات تثبیت خاک توسط آهک، بر روی مشخصات تورمی خاک های متورم شونده

خاک در زندگي بشر نقش های گوناگوني دارد. اهميت این عنصر در خاک های مسئله دار چندین برابر مي شود. . یکي از خاک های مسئله دار، خاک های متورم شونده هستند. خاک هایي كه در اثر جذب آب متورم شده و با از دست دادن آب منقبض مي شوند. بروز این پدیده در بسياری از سازه های مهندسي موجب تخریب و وارد آمدن خسارات بسياری مي شود. بر این اساس اصلاح این گونه خاک ها امری ضروری است. هدف از انجام این تحقيق بررسي اثرات آهک بر روی مشخصات تورمي خاک و تثبيت آن مي باشد. بدین منظور نمونه های آزمایشي مورد نياز، از اختلاط خاک با درصدهای مختلف آهک تهيه شد و یکسری آزمایش ها از قبيل آزمایش های شناسایي خاک، تعيين حدود اتربرگ و تورم روی نمونه های تهيه شده صورت گرفت. نوع خاک مورد نظر CL بوده كه به دليل خميرایي و تورم پذیری پایين، از درصد های مختلف بنتونيت استفاده شده است. نتایج آزمایش، حاكي از آن است كه افزودن آهک موجب تغيير خواص فيزیکي و مکانيکي خاک از قبيل افزایش حدخميری، حد رواني و كاهش نشانه ی خميری و در نتيجه تورم خاک مي شود.


کلمات کلیدی:

تورم، تثبیت، آهک، خاک های مسئله دار

نویسندگان :

شکوفه سلیمانی نیا  (دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه)

حجت احمدی (استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تورم , تثبیت , آهک , خاک های مسئله دار ,
:: بازدید از این مطلب : 1669
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اصلاح خصوصیات تورمی کائولینیت تثبیت شده با آهک با استفاده از سرباره فولاد سازي

حساسیت مسائل زیست محیطی ونیزمسائل مربوط به مدیریت استفاده زمین انگیزه استفاده از مواد پس ماند به عنوان مواد تثبیت کننده را بسیار افزایش داده است. زیرا با این کار علاوه بر بهبود مشخصات مهندسی خاك، از محصولات فرعی و زائد تولید شده در کارخانه ها نیز استفاده بهینه می شود ومشکلات مربوط به دفن و انباشت این محصولات نیز برطرف می شود. با توجه به حجم زیاد تولید سرباره در صنایع گوناگون بخصوص صنایع تولید آهن و فولاد، این مواد همواره مورد توجه خاص واقع گردیده است. در این مقاله اصلاح خصوصیات تورمی –خمیري کائولینیت تثبیت شده با آهک با استفاده ازسرباره فولاد سازي مورد  15و 20 درصد سرباره با کائولینیت مخلوط شده و ، بررسی قرار گرفته است.بدین منظورمقدار 1،3 و 5 درصد آهک و 10  28و 90 روز در دماي 35 درجه سانتی گراد عمل آوري شده وسپس میزان تورم، حد روانی، حد خمیري ، 7 ، به مدت 1 و شاخص خمیري آنها تعیین گردیده است.میزان تورم کائولینیت وکائولینیت تثبیت شده با 5 درصد آهک به   0درصد کاهش / 0و 14 / 0 درصد تعیین گردید که پس از استفاده از 20 درصد سرباره به ترتیب 69 / 4و 75 / ترتیب 85 یافت.همچنین مشخص گردید استفاده از سرباره باعث کاهش حد روانی وافزایش حد خمیري وکاهش شاخص خمیري نمونه هاي تثبیت شده می گردد و این روند به شدت به میزان آهک وسرباره ونیز مدت زمان عمل آوري نمونه ها بستگی دارد. مقایسه نتایج حاصل آزمایش تورم وحدود اتربرگ حاکی از آن است که میزان تورم نمونه هاي آزمایش شده با کاهش میزان شاخص خمیري کاهش می یابد .


کلمات کلیدي:

آهک ، سرباره ، ، تثبیت، تورم، حدود اتربرگ

نویسندگان :

محمود رضا عبدي (استاد یار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی)

علی خاك بازان (استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزي)

نوید بهلولی (کارشناس ارشد مکانیک خاك وپی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آهک , سرباره , تثبیت , تورم , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1448
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني رفتار خاك هاي متورم شونده رسي

در اين تحقيق از روشي نوين با بكارگيري قابليت شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني رفتار خاك هاي متورم شونده رسي استفاده شده است. در اين روش داده ها با استفاده از انواع آرايش شبكه هاي چند لايه پرسپترون، كه از پركاربردترين نوع شبكه هاي عصبي مي باشد مدل شده اند. نتايج حاصل از اين شبكه ها بر اساس شاخص هاي ارزيابي معرفي گرديده و با يكديگر قياس شده اند كه منجر به انتخاب بهترين آرايش شبكه از لحاظ دقت و كاربرد گرديده است. . لازم به ذكر است كه پارامترهاي رطوبت، انديس خميري، حد رواني، حد خميري، دانسيته خشك و درصد ريزدانه خاك بعنوان پارامتر هاي ورودي و پارامتر هاي فشار تورم و درصد تورم آزاد، هريك بطور جداگانه بعنوان پارامتر خروجي در نظر گرفته شده است. خاك هاي در نظر گرفته شده براي اين شبكه بدليل اينكه از مناطق مختلفي مي باشند، لذا شبكه عصبي فوق قابليت پيش بيني رفتار تورمي انواع خاكهاي رسي را دارا مي باشد. همچنين جهت آموزش سيستم شبكه هاي عصبي مورد تحقيق، از نتايج پژوهشهاي قبلي، دادهاي خام مهندسين مشاور ژئوتكنيك و پايانامه هاي موجود در زمينه خاكهاي متورم شونده استفاده گرديده است.


كلمات كليدي:

تورم، خاكهاي رسي، شبكه عصبي، پرسپترون، پارامترهاي ورودي و خروجي

نویسندگان :

حامد كمك پناه (كارشناس ارشد مهندسي عمران-خاك و پي،دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس)

سيد شهاب الدين يثربي (استاديار بخش عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران)

علي اكبر گلشني (استاديار بخش عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تورم , خاكهاي رسي , شبكه عصبي , پرسپترون , پارامترهاي ورودي و خروجي ,
:: بازدید از این مطلب : 1545
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه