<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدیریت مصالح حاصل از حفاری تون لهای شهری جهت کاهش اثرات زیست محیطی

چکیده
هر ساله در نواحی شهری کشورهای در حال توسعه تونل های شهری زیادی نظیر مترو، فاضلاب، بزرگرا هها، زیر گذرها، سازه هاینظامی، انبارها، خدماتی و نظایر آن ساخته می شود. در حین ساخت این تون لها حجم زیادی از باطله های خاکی و سنگی تولید می شود. اکثر این باطله ها که عمدتاً مصالح غیر آلاینده هستند بدون هیچ استفاد های به دام پهای باطله منتقل می شوند. در حالی که می توان از آن ها به عنوان مصالح ساختمانی، مصالح تولید بتن، مصالح ساخت راه ها و غیره استفاده نمود. از سوی دیگر معادن قرضه بسیاری برای تأمین مصالح ساختما نها و فعالی تهای عمرانی شهری راه اندازی می شوند تا پاسخگوی نیازهای روزافزون صنعت ساخت و ساز باشند. اگر باطله های تولید شده در تونل کاری را بتوان با انجام اصلاحاتی جایگزین مصالح معادن کرد، در این صورت ( 1 ) از تعداد دام پهای باطله و نیز معادن شن و ماسه و مصالح کاسته می شود و ( 2 ) ممکن است هزین ههای کل پروژ ه تونل سازی و پروژ ههای مصر فکننده مصالح نیز کاهش یابد. این امر در راستای اهداف توسعه پایدار است که یکی از این اهداف حفظ منابع طبیعی برای نس لهای آینده می باشد ضمن اینکه اتلاف زمین به سبب تغییر کاربری آن برای دامپ های باطله نیز کاهش یافته و از تغییر چش مانداز منطقه که یکی از آسیب های زیست محیطی است اجتناب م یشود. در این مقاله مدلی برای مدیریت این باطله ها و مصرف آن ها به عنوان مصالح با استفاده از اصول بهینه سازی ارائه شده است.

کلمات کلیدی :

تونل های شهری . مصالح ساختمانی . استفاده مجدد . اثرات زیست محیطی . توسعه پایدار

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل های شهری , مصالح ساختمانی , استفاده مجدد , اثرات زیست محیطی , توسعه پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 401
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اقلیم و ساختمان در برنامه ریزي وتوسعه پایدار مناطق گرمسیري (نمونه موردي بندر خرمشهر)

خلاصه
هدف اصلی در این تحقیق بررسیهاي اقلیمی در برنامه ریزي وتوسعه پایدار شهرهاي خوزستان و به عنوان نمونه شهرستان خرمشهرمی باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیري و تکوین شهرها و تداوم حیات شهري در این اقلیم و استان به شمار می آید .در واقع در برنامه ریزي شهرهاي استان خوزستان ،عناصر شهري وعملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثر بوده و هستند. در این مقاله به روش موردي، تحلیلی روابط متقابل بین پروژه هاي ساختمانی وشهري و هوا یا آب و هوا به جنبه هاي کلی اثرات آب و هوا بر روي طرح و شکل ساختمان در شهرستان خرمشهر و استقرار آن اثرات مستقیم بر روي فعالیتهاي ساختمانی پرداخته شده و تاثیرات آن را به عنوان عوامل شتاب دهنده در توسعه پایدار شهرهاي خوزستان نظیرمکان یابی مناسب و مطلوب، نظم و ترتیب بناها نسبت به یکدیگر ، مقاومت مصالح به کار گرفته شده و غیره را مورد تحلیل قرار می دهد.


کلمات کلیدي :

اقلیم- ساختمان- توسعه پایدار- خرمشهر

نویسندگان :

علی مردانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اقلیم , ساختمان , توسعه پایدار , خرمشهر ,
:: بازدید از این مطلب : 643
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نظري برمعماري، طبیعت وتوسعه پایدار

خلاصه
اجزاي تشکیل دهنده محیط مصنوع و طبیعی هر کدام در معرفی شخصیت مکانی ومعماري هر ملت نقشدارند . این اجزاي تشکیل دهنده می توانند در حفظ و پایداري معماري دیده شوند . هر کدام از این مقیاس ها می توانند در تقسیمات کوچکتري دیده شوند و از درون نیز با هم ارتباط داشته باشند ارتباط بین این مقیاسها با محیط طبیعی و معماري، مدیریت محیط زیست می باشد .امروزه بحران هاي زیست محیطی از جمله مشکلات جوامع امروز و بشر قرن حاضر است. استفاده نادرست از منابع، آلودگی محیط زیست، رشد جمعیت از جمله این آسیب ها هستند اما معماري چه جایگاهی در این مشکلات امروزي دارد؟ معماري با طبیعت چه ارتباطی دارد؟ در این مقاله به روشی تحلیلی به تعریفاتی از طبیعت پرداخته وارتباط معماري و زیست محیط را بررسی می کنیم. سپس به مباحث توسعه پایدار ومعماري پایدار پرداخته ودرمورد معماري پایدار واصول آن توجه می کنیم.


واژه هاي کلیدي :

طبیعت، معماري، توسعه پایدار، معماري پایدار

نویسندگان :

علی مردانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طبیعت , معماري , توسعه پایدار , معماري پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 722
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش کار آمدي مجتمع هاي ایستکاهی مترو در بهبود کیفیت زندگی شهري با تاکید بر توسعه پایدار

خلاصه
با توجه به رشد سرسام آور جمعیت،توسعه شهرها ،افزایش ترافیک و نیز متعاقب آن افزایش هزینه هاي اقتصادي،اجتماعی و زیست محیطی ، نیازبه راه حلی براي رفع معضلات فوق احساس می شود.در این میان مترو یا توسعه حمل و نقل زیرزمینی به عنوان یکی از وسایل حمل و نقل عمومی ، در حل مشکلات کمک بسیاري به بشر کرده است. با توجه به مزیت هاي استفاده ازمترو مانند سرعت ، قیمت مناسب ، آسایش ، امنیت و ... پتانسیل ویژه اي در ایستگاههاي مترو به منظور خلق مجتمعهاي چند منظوره تجاري،اداري،تفریحی،فرهنگی و....ایجاد شده است که بهرهگیري مناسب از این قابلیتها و فرصتها زمینه ساز توسعه ي پایدار است. شایان ذکر است که مزیت اصلی ایجاد و توسعه این مجتمعهاي ایستگاهی افزایش مطلوبیت استفاده از مترو است که به کاهش سفرهاي درون شهري و در نتیجه پاکی محیط زیست،کاهش هزینه هاو همچنین درآمدزایی منجر می شود.چراکه در این صورت ایستگاه متروبه عنوان مقصد حرکت نیز ایفاي نقش میکند. این نوشته از گونه پژوهش استدلال – منطقی است که روش پژوهش در آن ، بهره گیري از تعقل براي تبیین روابط و درك اجزاء یک سامانه ذهنی است. هدف این پژوهش، بررسی توان بالقوه مجتمع هاي ایستگاهی در رفع مشکلات زندگی شهري است و فرضیه آن این است که این مجتمع هاي ایستگاهی می توانند راه حلی براي رفع مشکلات اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطی باشند. چرا که توان بهبود کیفیت زندگی شهري را دارا می باشند.


کلمات کلیدي:

مترو ،ایستگاههاي مترو،توسعه پایدار، مجتمعهاي ایستگاهی،اقتصاد،اجتماع،محیط زیست

نویسندگان :

الهام ابراهیمی ، سمیرا رحیمی اتانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مترو , ایستگاههاي مترو , توسعه پایدار , مجتمعهاي ایستگاهی , اقتصاد , اجتماع , محیط زیست ,
:: بازدید از این مطلب : 538
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مسیرهاي پیاده، عامل حمل و نقل پایدار

خلاصه
پیادهروي، ارزانترین، سالمترین و کماستهلاكترین طریقه سفر و حمل و نقل، هم براي استفاده کنندگان و هم براي تامین کنندگان آن است و مسیرهاي پیاده بعنوان تجلی گاه حیات مدنی در شهرها، به محلی براي رخداد وقایع و فعالیتهاي اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهري، تبدیل گشتهاند. ولی متأسفانه امروزه در طراحی و برنامهریزيها سهم وسایل نقلیه موتوري از عابران پیاده و پیادهروها بیشتر است و شهرهاي امروز با اولویت دادن به مسیرهاي سواره در مقابل پیاده، از مهمترین اصل شهرسازي کهن یعنی اصالت مسیرهاي پیاده فاصله گرفتهاند . با این توصیف و از آن جهت که مسیرهاي پیاده و گسترش آنها میتواند باعث غنیتر شدن زندگی اجتماعی و فرهنگی شهروندان گردد، در این مقاله سعی شده تا با رویکرد کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی، به اهمیت و نقش مسیرهاي پیاده در ساماندهی فضاهاي شهري با رویکرد توسعه پایدار بپردازیم.


کلمات کلیدي:

حمل و نقل، توسعه پایدار، مسیرهاي پیاده، پیاده راه

نویسندگان :

مسعود داوري نژاد مقدم ، محمدرضا مبهوت

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حمل و نقل , توسعه پایدار , مسیرهاي پیاده , پیاده راه ,
:: بازدید از این مطلب : 681
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اندیشههاي معماران ایرانی در بهرهوري از چهار عنصر اصلی طبیعت

خلاصه
در طراحی مجموعههاي زیستی و همچنین در توسعه و اصلاح ساختار موجود شهرها، توجه به دیدگاههاي زیست محیطی و انرژي، باید از اهم موضوعات قرار گیرد. زیرا وضعیت رو به پایان انرژي، آلودگیهاي محیطزیست و تبعات آن به مرحلهاي رسیده که بیتوجهی به آن، فاجعههاي جبرانناپذیري را که هم اکنون شروع شده تشدید خواهد کرد.کم شدن لایه ازن، آلودگی آبها و زمین، بروز وضعیت گلخانهاي کره زمین، و نمونههایی از این قبیل، همه وهمه در اثر مصرف روز افزون انرژي پایانپذیر فسیلی میباشد.در حال حاضر طراحان در جستجوي شیوههاي مختلف توسعه پایدار در طراحی شهرها و مجموعههاي زیستی هستند؛ یکی از این روشها الهام از تجارب و تکنیکهاي خاص معماران سنتی و بومی شهرهاي تاریخی، جهت بهرهوري هر چه بیشتر از عناصر و انرژيهاي موجود در طبیعت میباشد.از این رو، این مقاله سعی دارد با معرفی روشهاي بهرهگیري از چهار عنصر اصلی طبیعت (آب ، نور، باد و خاك) را – در اندیشه هاي معماران سنتی ایران- که منجر به آفرینش فرآوردههاي کالبدي همچون قنات، آب انبار، یخچال، آسیاب آبی و بادي ، بادگیر و هواکش، زیرزمین و شوادان و... را که تامینکننده نیازهاي سکونتی افراد یک منطقه می باشد، مورد بررسی قرار دهد.


کلمات کلیدي:

آفرینش _ طبیعت_توسعه پایدار_معماري سنتی

نویسندگان :

محسن قاسمی ، فیروزه آزمون

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آفرینش , طبیعت , توسعه پایدار , معماري سنتی ,
:: بازدید از این مطلب : 691
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهره گیري از عناصر همساز با اقلیم در معماري مناطق کویري ایران در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار

خلاصه
اگر از چهارچوب آسایش به فعالیت ساختمانسازي در طی تاریخ توجه شود، در خواهیم یافت که انسان همواره در صدد آن بوده است که این شرایط آسایشرا متناسب با فعالیت هاي خود را ثابت نگه دارد و براي این هدف از دوره نوسنگی تاکنون تلاش کرده است. اما یادآوري این نکته بی فایده نیست که براي راحتی گرمایشی وسرمایش از انقلاب صنعتی به بعد، استفاده بی دریغ از انرژي فسیلی معمولشد و روند استفاده از این نوع انرژي رو به اتمام است، تا جایی که امروزه از وحشت کمبود این نوع انرژي باید دست به دامن انرژي غیر فسیلی لایزال از نوع آفتاب و باد شویم. شاید احداث بناهایی که با حداقل انرژي فسیلی آسایش انسان را در فصل سرد و گرم فراهم آورد، کار چندان مشکلی نباشد. بهترین الگوي این ساختمان ها در معماري سنتی ما یافت می شود. در این مطالعه سعی در معرفی برخی تکنیک هاي مورد استفاده در معماري سنتی مناطق کویري و همچنین تکنولوژيهاي روز دنیا در رسیدن به ساختمانی با حداکثر سازگاري و همسازي با محیط اطرافشان هستیم.


کلمات کلیدي:

عناصر همساز با اقلیم، توسعه پایدار، معماري مناطق کویري ایران

نویسندگان :

فیروزه آزمون ، پیمان آزمون، حجت محمدي ، راحیل سلطانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عناصر همساز با اقلیم , توسعه پایدار , معماري مناطق کویري ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 570
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد سبزینه ها و گیاهان براي رفع آلاینده هاي اصلی هوا

خلاصه
با توسعه شهرنشین ی و مکانیزه شدن زندگی امروزي همگام با پیشرفت روز افزون تکنولو ژي آلاینده هاي زیست محیطی بصورت موضوعی اجتناب ناپذیر درآمده است . یکی از راهکارههاي بسیار مناسب در رفع این آلاینده ها استفاده از سبزینه ها و پوشش گیاهی می باشد. که در ضمن رفع این آلودگیها اثر سوئ ی بر محیط زیست نداشته و مهمترین دستآورد آن گام به سوي توسعه پایدار می باشد . در این مقاله سعی بر آن بوده که کاربرد و اهمیت پوشش گیاهی در جهت رفع آلایندهاي مهم هوا مانند اکسیدهاي کربن، اکسیدهاي نیتروژن، اکسیدهاي گوگرد، ازن، ذرات معلق و عناصر سنگین مثل سرب مورد بررسی قرار گیرد. هر چند که نوع پوشش گیاهی یا نوع برگ درختان در جذب مونوکسید کربن بسیار موثر است تحقیقات زیادي دال بر حذف این آلاینده از هوا توسط گونه هاي مختلف گیاهی صورت پذیرفته است . در گیاهان مکانیسم جذب اکسیدهاي گوگرد توسط برگ با ورود به روزنه است و همچنین از طریق رطوبت سطحی سبزینه ها و گیاهان نیز از اتمسفر حذفمی گردند. اکسیدهاي نیتروژن نیز توسط برخی گونه هاي گیاهی جذب می شوند و بصورت نیترات در خاك ذخیره می گردند که متعاقبا بعنوان کود مورد استفاده قرار می گیرند . نقش کمربند سبز (ریه هاي شهري ) در جهت ک اهش ذرات معلق هوا بر کسی پوشیده نیست. طبق تحقیقات انجام شده همبستگی معنی داري بین غلظت سرب با پوشش گیاهی در نواحی شهري وجود دارد که بیانگر این مطلب است که گیاهان سرب را از هوا جدا کرده و در خاك تثبیت می کنند . با توجه به اهمیت پوشش گیاهی در رفع آلاینده هاي هوا باید طرح هاي مناسب با گونه هاي گیاهی خاص وبا در نظر داشتن جمیع شرایط در گسترش فضاي سبز هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.


کلمات کلیدي:

آلودگی هوا، مدرنیزه شدن، توسعه پایدار، پوشش گیاهی،گیاه پالایی

نویسندگان :

سید مصطفی حسینی شاد ،  محمد حسین صیادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلودگی هوا , مدرنیزه شدن , توسعه پایدار , پوشش گیاهی , گیاه پالایی ,
:: بازدید از این مطلب : 650
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

سنجش تأثیرات اقتصادي فضاهاي سبز بر توسعه شهري

خلاصه
فضاهاي سبز شهري، امروزه طیف وسیعی از خدمات را در محیط رو به زوال کیفی شهرها ارائه می نمایند . بدیهی است که باید این گونه ارزشهاي غیر قابل جانشینی به عموم مردم شناسانده شود . خدمات اکوسیستمی این کاربري شهري به بهبود کیفیت محیط زیست، کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهر کمک می کنند . در این تحقیق که به طور خاص بر روي کاربري فضاهاي سبز شهري و تأثیر آنها بر روي ارزش اقتصادي املاك مجاور با آنها تمرکز شده ، سعی در ارائه روشی کاربردي براي سنجش میزان و چگونگی این تأثیرات شده است . بعد از اشاره به تحقیقات انجام  شده در گذشته، روشی کاملاً کاربردي در طی مراحلی منظم به منظور بررسی و سنجش تأثیرات فضاهاي سبز شهري بر روي ارزش املاك مسکونی تشریح شده که قابلیت تعیم به بررسی دیگر کاربریهاي اراضی شهري را نیز دارد . روش فوق الذکر نوعی نتیجه گیري متف اوت از روش مرسوم بوده که در این تحقیق بطور خاص رابطه بین قیمت املاك مسکونی و پارك ائل گلی تبریز با استفاده از آن « تحلیل رگرسیون » و « هدانیک » بررسی شد . علاوه بر متغیرهایی که بطور معمول بر قیمت مسکن مؤثرند، از دو متغیر محیطی نیز استفاده شد . نتایج حاکی از یک رابطه معکوس بین فاصله از پارك و قیمت فروش مسکن داشت . دید به پارك نیز بطور معنی داري باعث افزایش قیمت املاك مسکونی می شد .در نهایت به منظور رفع مشکلات و کمبودهاي موجود پیشنهاداتی ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

فضاي سبز، املاك مسکونی، توسعه پایدار، رگرسیو

نویسندگان :

حسین اسکندري دورباطی ، بابک حسنی لیچائی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فضاي سبز , املاك مسکونی , توسعه پایدار , رگرسیو ,
:: بازدید از این مطلب : 953
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر باغ هادرمنازل مسکونی ونقش آنها درایجاد معماري پایدار

خلاصه
طراحی پایدار از موضوعات بسیار مهم در طراحی جهان امروز است . بدون تردید یکی از موارد مهمی است ، که انسان باپیشرفت روزافزون شهرنشینی وافزایش بی رویه جمعیت براي رسیدن به آن همواره با مشکلات زیادي دست و پنجه نرم می کند . معماران ایرانی در عرصه هاي معماري و شهرسازي از پیشگامان عرصه هنر این مرزو بوم بوده اند و عناصر بدیع و زیبایی به یادگار گذاشته اند اگر بناها و شهرهاي تاریخی ما همواره اصالت و پایداري خود را دارند باغ هایمان نیز بیتردید از پایدارترین و ماندگارترین آثار معماري ایران زمین به شمار می آیند. باغ ایرانی که برخاسته از تفکر چندین هزار ساله است. می تواند موجبکاهشآلودگی وافزایشمیزان اکسیژن مورد نیاز براي انسان، وهمینطور جذبسر وصدا وخنک سازي محیط با کاهشمصرفانرژي همراه باشندوباعثایجاد ی کسیستم پایدار در شهرها ي ما بشوند . از آنجا که پی شینیان در طول زمان از ویژگیهاي این باغ ها بهره جسته اند.به نظر می رسد که ما نیز باید از ویژگیهاي این باغ هادر عصر خود بهره جسته و زمان سرمایه گذار ي در رشد وتوسعه باغها در شهرها فرا رسیده است. بنابراین حضور ی افتن باغها دراطراففضاهاي مسکونی بهترین فرآیند براي همسو شدن نیازها ي انسان و طبیعتاست، و ما باید با روشسازماندهی مجدد زمین از طریق بهینه کردن مساحتو تنظیم دوباره قطعاتزمینهاي مسکونی ، باعثحضور باغها در شهر ها واطرافخانه هاي مسکونی شویم.ودرنتیجه این راستا به یکمعماري پایدار دست یابیم.


کلمات کلیدي:

توسعه پایدار, باغ, منازل مسکون

نویسندگان :

بهرام کرمی ، مهدیارقراولباشی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توسعه پایدار , باغ , منازل مسکون ,
:: بازدید از این مطلب : 854
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه