<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی انواع روشهای تحلیل ساختاری پوشش سگمنتی و مدلسازی سه بعدی سگمنت به روش المان محدود ( مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب)

چکیده
 توسعه روز افزون کشور در بخش های مختلف اعم از حمل ونقل عمومی شهری، ترابری بین شهری و شبکه های جم عآوری و انتقال آب و فاضلاب، نیاز به احداث تون لهای جدید را در کشور ضروری می سازد. برطرف کردن این نیاز با استفاده از روش های سنتی مانند چالزنی و انفجار بسیار مشکل، زمان بر و پرهزینه است. امروزه حفاری مکانیزه ی تونل ها در سراسر دنیا توسعه یافته است. استفاده از سیستم های نگهداری پیش ساخته شده ( پوشش سگمنتی) یکی از ملزومات این نوع حفاری است. برای تحلیل پوشش های سگمنتی روش های متعددی ابداع شده است که توسع هی این روش ها بر اساس مدل کردن درزهای طولی و عرضی پوشش سگمنتی است. به طور کلی این روش ها به سه دسته ی تجربی، تحلیلی و عددی تقسیم بندی می شوند. در این مقاله پس از معرفی تمامی روشهای طراحی سگمنت، جدیدترین روش انتخاب شد. ابتدا ب ارهای وارده بر پوشش سگمنتی تعیین شد. سپس این مقادیر بار بر روی سگمنت UDEC پس از نصب در تونل توسط نرم افزار اعمال گردید. نتایج حاصل از مدل سازی ABAQUS های مدل سازی شده در نرم افزارالمان محدود سه بعدی در نر مافزار نشان داد که بی شترین مقدار جابه جایی در سگمنت ها در شرایط مختلف تنش مربوط به سگمنت کف می باشد. بر اساس مدل سازی های انجام شده و معیار های شکست، به دلیل بالا بودن تنش فشاری، احتمال ترک خوردگی در بتن سگمنت در مدل ، قابل پیش بینی است که این نتایج کاملاً با مشاهدات در سگمنت های تونل گلاب انطباق دارد.

واژه های کلیدی:

سگمنت، روش عددی، تونل گلاب، مدلسازی سه بعدی،. ABAQUS

نویسندگان :

مهدی صانعی آرانی ، محمدامین وشادی آرانی ، لهراسب فرامرزی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سگمنت , روش عددی , تونل گلاب , مدلسازی سه بعدی , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 1218
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی دقت مدلهای مختلف در پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری در تونل انتقال آب گلاب

چکیده
 دستیابی به سرعت بالای حفاری و نرخ پیشرفت بالا در ماشنهای حفر تونل نیازمند بررسی کامل شرایط زمین و ویژگی های دستگاه است. بعلاوه پیش بینی دقیق میزان نفوذ و پیشرفت ماشین اهمیت زیادی در برآورد هزینه و زمان اجرای طرح دارد. روشهای نظری و یا تجربی توسط محققین مختلف جهت پیش بینی نرخ نفوذ ارائه شده است. در این تحقیق ویژگیهای مدلهای مختلف و روش مورد استفاده آنها در پیش بینی نرخ نفوذ مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و در حین حفر ماشین در تونل انتقال آب گلاب، میزان نرخ نفوذ پیش بینی شده با مقادیر واقعی ثبت شده مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند مدلهایی که فقط از پارامترهای خصوصیات زمین شناسی و بدون در نظر گرفتن پارامترهای عملیاتی ماشین جهت پیش بینی استفاده کرده اند، به مراتب دقت پایین تری دارند. در مقابل مدلهایی که از ترکیب پارامترهای عملیاتی ماشین و خصوصیات زمین شناسی استفاده نموده اند، تطابق بهتری با مقادیر واقعی دارند. همچنین میزان دقت مدلهایی که از روشهای آماری جهت پیش بینی استفاده نموده اند، در سنگهای مختلف متفاوت است. هرچه میزان شباهت ساختار زمین شناسی به ساختار زمین شناسی که بر اساس آن مدل پیش بینی ارائه شده است بیشتر باشد، مقادیر پیش بینی شده به مقادیر واقعی نزدیکتر است. این موضوع در مدلهای حسن پور و خادمی قابل مشاهده است.

واژه های کلیدی:

ماشین حفر تونل، پیش بینی عملکرد، نرخ نفوذ، تونل گلاب

نویسندگان :

سید امیر اسعد فاطمی ، مرتضی احمدی ، جمال رستمی ، عباس بیات سرمدی ، مهدی عباسی

 

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشین حفر تونل , پیش بینی عملکرد , نرخ نفوذ , تونل گلاب ,
:: بازدید از این مطلب : 852
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی پارامترهای حفاری مکانیزه بوسیله آزمون نفوذ کاترهد

 

بهینه سازی پارامترهای حفاری مکانیزه بوسیله آزمون نفوذ کاترهد

 

کلمات کلیدی :

حفری مکانیزه ، آزمون نفوذ کاترهد ، پارامترهای حفاری ، تونل گلاب

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفری مکانیزه , آزمون نفوذ کاترهد , پارامترهای حفاری , تونل گلاب ,
:: بازدید از این مطلب : 1380
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی نیروی پیشران مورد نیاز برای جلوگیری از گیر افتادگی TBM در زونهای مچاله شونده

 

ارزیابی نیروی پیشران مورد نیاز برای جلوگیری از گیر افتادگی TBM در زونهای مچاله شونده

 

کلمات کلیدی :

مچاله شدگی ، کرنش صفحه ای ، مدلسازی عددی ، نیروی پیشران ، تونل گلاب ، اضافه حفاری

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مچاله شدگی , کرنش صفحه ای , مدلسازی عددی , نیروی پیشران , تونل گلاب , اضافه حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 1196
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار وابسته به زمان مچاله شدگی در تونل انتقال آب گلاب

 

تحلیل رفتار وابسته به زمان مچاله شدگی در تونل انتقال آب گلاب

 

کلمات کلیدی :

رفتار خزشی ، مچاله شدگی ، مدل ویسکوالاستیک ، همگرایی ، همجواری ، تونل گلاب

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار خزشی , مچاله شدگی , مدل ویسکوالاستیک , همگرایی , همجواری , تونل گلاب ,
:: بازدید از این مطلب : 1330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی مقایسه ای مدل رگرسیون چندمتغیره پیشبینی نرخ نفوذ ماشین های تمام مقطع حفاری تونل ( TBM ) با شبکه های عصبی فازی

امروزه استفاده روزافزون از حمل ونقل زميني و نيازمندی های مردم جهت تهيه آب آشاميدني و همچنين لزوم احداث مسيرهای جدیدد و توندل هدای طولاني منجر به پيدایش و گسترش ماشين های تونلبُری گردیده است. عوامل مختلفي نظير شرایط زمين شناسي، خصوصيات توده سنگ، و همچنين مشخصات ماشين به كار رفته بر ميزان كارایي ماشين ها تأثير مي گذارند. یکي از راه های پيشبيني ميدزان كدارایي ایدن ماشدين هدا، تخمدين ندر نفدو آنهاست. محققان مختلفي در اكثر نقاط دنيا بر روی اثر خصوصيات سنگ بکر و توده سدنگ بدر كدارایي TBM بدرای تخمدين ندر نفدو بررسدي كرده اند. هركدام از این محققان، جهت تخمين این پارامتر با استفاده از تحليل های استاتيکي، مدل ها و روابطي را ارائه كرده اند. در این مقاله سعي بر آن شده است كه ابتدا با استفاده از رگرسيون چند متغيره مدلي برای پيشبيني نر نفو دسدتااه ارائده و سدنس نتدای آن بدا نتدای حاصدل از مددل عددی شبکه های عصبي فازی مقایسه گردد. در نهایت مشاهده مي شود كه مدل شبکه های عصبي فازی ضریب همبستاي بسيار بالاتری نسبت بده رگرسيون ایجاد نموده است.

واژههای کلیدی:

نرخ نفوذ، TBM ، شبکههای عصبی فازی، تونل گلاب

نویسندگان :

یاسر مبرا (کارشناس ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد)

مریم حسنی نیا (دانشجوی دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرخ نفوذ , TBM , شبکههای عصبی فازی , تونل گلاب ,
:: بازدید از این مطلب : 1714
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه