<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ظرفیت بیرون کشیدن بلوک انکر در ماسه اشباع نشده

ها به کار می رود . این مقاله به بررسی تاثیر رطوبت ) یا درجه اشباع ( بر ظرفیتبیرون کشیدگی انکر بلوکی قرار گرفته در ماسه با سه درجه رطوبت متفاوت می پردازد . روش به کار رفته شامل کار عملی و محاسبات تحلیلی0 متر صورت / می باشد . کار عملی شامل آزمایش بیرون کشیدگی است که در آزمایشگاه بر روی انکرهای بلوکی بتنی درون ماسه در عمق 515/2 متری × 0/6× 0/ می گیرد . ماسه با استفاده از یک روش ته نشینی برای حصول اطمینان از تراکم یکدست و تجدید پذیر در جعبه ای با ابعاد 8ته نشین می شود. مواد به کار رفته با توجه به خواص شان مشخص شدند و تجهیزات به کار رفته پیش از استفاده تنظیم شدند . بار و جابجایی هایافقی و عمودی مربوط به آن ثبت شد، علاوه بر این مشاهدات و بررسی های مجازی بر روی بدنه خاک فروریخته انجام شده است. نتایج تجربی با محاسبات تحلیلی ) با استفاده از تئوری های Ranking , Coulomb , log spiral ( مقایسه شدند. تاثیر سه بعدی نیز بررسی می شود.


کلمات کلیدي:

بلوک انکر . بیرون کشیدگی . ماسه . جابجایی افقی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بلوک انکر , بیرون کشیدگی , ماسه , جابجایی افقی ,
:: بازدید از این مطلب : 108
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ملاحظات بهینه در کنترل جابجایی های گودهای عمیق شهری

خلاصه
امروزه با توجه به توسعه روزافزون ساختوسازها در مناطق شهری نیاز به تامین فضاهای زیرزمینی روزبهروز در حال افزایش است. از طرفی با توجهبه عدم قطعیتهای فراوان موجود در ژئوتکنیک، طراحی اولیه این گودها معمولا با ضرایب اطمینان بالا انجام میپذیرد که اغلب غیراقتصادی هماست. لذا بهینهسازی طرح اولیه گودبرداری امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. یکی از پارامترهای اساسی مورد توجه در این طراحی به ویژه درگودهای عمیق، جابجاییهای دیواره گود است. در این مطالعه روشهای بهینه سازی گود برمبنای کاهش جابجاییها مورد بررسی قرار میگیرد.نتایج نشان میدهد انجام مطالعات ژئوتکنیکی تکمیلی، استفاده از شمع یا دیوار با طول گیرداری کافی، بهسازی خاک اطراف، ظرفیت اصطکاکبرشی کف فونداسیون، شرایط خوردگی نیلها و نیز حداکثر ظرفیت سیستم حائل موقت در طراحی سیستم حائل دائم میتواند نقش موثری در بهینهسازی طرح اولیه داشته باشد و جهت ارائه طرح اقتصادی باید تاثیر این عوامل را درنظرگرفت.


کلمات کلیدی:

گودبرداری عمیق . جابجایی افقی . جابجایی قائم . سازه نگهبان . بهینه سازی .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری عمیق , جابجایی افقی , جابجایی قائم , سازه نگهبان , بهینه سازی , ,
:: بازدید از این مطلب : 377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پاسخ دینامیکی تاثیر تونل های شهری بر ممان خمشی و جابجایی افقی کروه شمع در برابر انتشار امواج زمین لرزه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پاسخ دینامیکی . ممان خمشی . جابجایی افقی . نرم افزار المان محدود (Plaxis)

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ دینامیکی , ممان خمشی , جابجایی افقی , نرم افزار المان محدود (Plaxis) ,
:: بازدید از این مطلب : 432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایدارسازي گود به روش میخ کوبی و بررسی عددي پارامترهاي موثر در آن با استفاده ازمدل سازي دوبعدي

خلاصه
یکی از مسائل مهم مهندسی عمران در مناطق شهري، پایدارسازي جداره هاي قائم و شیبدار خاکی می باشد. به منظورجلوگیري از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از خاك برداري ها، سازه موقتی را براي مهار ترانشه اجرا می کنند که به اصطلاح سازه نگهبان نامیده می شود. متاسفانه بسیاري هنوز فکر می کنند که بکارگیري تمهیدات ایمنی لازم در گودبرداري هزینه و زمان بیهوده اي را به کار تحمیل می کند، در حالیکه گودبرداري اصولاً از کارهاي پیچیده و خطرناك مهندسی محسوب می شود. روش مناسب گودبرداري با توجه به شرایط و جنس خاك، عمق و ابعاد گودبرداري، موقعیت و نحوه قرارگیري محل گود، سطح آب زیرزمینی، تامین ایمنی همسایه هاي مجاور پروژه، هزینه هاي پایدارسازي و مشکلات و محدودیت هاي اجرایی انتخاب می گردد. یکی از روش هاي پایدارسازي که امروزه در محیط هاي شهري بسیار مورد استفاده قرار می گیرد روش میخ کوبی یا همان نیلینگ است که متاسفانه گاهی شاهد خرابی هاي جزئی و یا کلی در گود هستیم. . بنابراین طراحی ایمن و اقتصادي دیوار هاي میخ کوبی شده تحت بار هاي جانبی بخصوص در مناطق شهري از اهمیت ویژه اي برخوردار است و در نتیجه تحلیل مهندسی دقیق تغییر شکل هاي جانبی در ترکیب ظرفیت خمشی و برشی میخ ها و اندرکنش خاك- سازه، مرحله اي پیچیده در طراحی این سامانه بشمار می رود. در این تکنیک، جدارهاي خاکی ناپایدار ناشی از گودبرداري با استفاده از شبکه اي از میلگردهاي فولادي که تا عمق مشخصی در خاك فرورفته و 10، اطراف آن را پوششی از دوغاب سیمان فراگرفته، پایدار می شود. در این تحقیق ابتدا گود مورد نظر توسط سیسستم میخ کوبی در عمق هاي 8 10و 12 متري در هرسه عمق گود براي دو پارامتر ، دو بعدي پایدار شده و سپس تاثیر طول میخ هایی به طول 8 plaxis و 12 متري در نرم افزار ضریب اطمینان و جابجایی افقی که از مهمترین پارامترهاي پایداري گود هستند بیان می شود.


کلمات کلیدي:

گودبرداري، روش میخ کوبی، ضریب اطمینان، جابجایی افقی

نویسندگان :

دانیال هادي زاده بزاز ، محمود وفائیان ، مسعود میرمحمدصادقی ، علی اولیائی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , روش میخ کوبی , ضریب اطمینان , جابجایی افقی ,
:: بازدید از این مطلب : 898
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر هندسه سازه بر روي جابجایی افقی زمین ناشی از حفر تونل به روش NATM

خلاصه
جابجایی زمین از مسایل اجتناب ناپذیر در حفاري ها، ساخت تونل ها و فضاهاي زیرزمینی در نزدیکی سطح زمین است. حفرتونل در هر عمقی از خاك منجر به تغییر سیستم توزیع تنشها و رها شدن تنش هاي برجا و نشست سطح زمین می شود که این مسئله در مورد تونل هاي کم عمق حفرشده در مناطق شهري و بخصوص به هنگام عبور از زیر مناطق مسکونی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. بنابراین اطلاع از نحوه رفتار تونل و نشست هاي ناشی از حفر آن (جهت جلوگیري از آسیب به سازه ها و تاسیسات مجاور) از الزامات طراحی این نوع سازه هاي زیر سطحی می باشد. با توجه به ماهیت سه بعدي حفر تونل، براي ارزیابی دقیق نشست ها و تنش هاي ایجاد شده در اطراف تونل به خصوص در تونل هاي سطحی ضروري است که از مدل هاي سه بعدي استفاده شود. در این تحقیق با مدل سازي سه بعدي سازه و تونل با نرم افزار اجزاء محدود آباکوس، اثر هندسه سازه بر نشست سطحی زمین در اثر حفر تونل به روش اتریشی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج، لزوم استفاده ازمدل هاي سه بعدي در اندرکنش سازه - تونل را برجسته تر ساخته و اینکه صرف نظر کردن از وزن سازه منجر به نتایجی دور از واقعیت خواهد شد.


کلمات کلیدي:

اندرکنش خاك – سازه، تونل اتریشی، جابجایی افقی، مدلسازي سه بعدي، مورکولمب

نویسندگان :

محمدصادق رضایی ، علیرضا ناصحی ، محمدحسین رضایی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاك سازه , تونل اتریشی , جابجایی افقی , مدلسازي سه بعدي , مورکولمب ,
:: بازدید از این مطلب : 722
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه