<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر ترکیب سیلیکافوم و آهک بر خصوصیات مهندسی خاکهای آلوده به فلزات سنگین

خلاصه
امروزه در بسیاری از كشورها، افزایش فعالیتهای كشاورزی و صنعتي سبب شده كه آلودگيهای مختلفي از جمله آلودگي فرآوردههای نفتي و بخصوص آلودگي ناشي از فلزات سنگین به مقادیر زیادی وارد محیطزیست شده و تاثیرات و خطرات جدی برای اكوسیستم و انسان ایجاد كند. خاک به عنوان یک المان اصلي در محیطزیست از اهمیت ویژهای برخوردار ميباشد كه امروزه در مکانهای زیادی با فلزات سنگین آلوده شده است. حضور فلزات سنگین، سبب در تغییر مشخصات مهندسي خاک بوده كه ميتواند سبب بروز خسارت بر سازههای ژئوتکنیکي شود. بهمنظور جلوگیری و كنترل این مشکلات، روشهای مختلفي از قبیل الکتروشیمي، بیولوژیکي، فیزیکي )استفاده از مصالح رسي به عنوان ماده نگهدارنده( و تثبیت و جامدسازی ) S/S ( برای اصلاح خاکهای آلوده ارائه شده است. به نحویکه در این میان، روش تثبیت و جامدسازی از جمله روشهای موثر و مقرون به صرفه برای كنترل آلودگي در خاک محسوب ميشود. روش تثبیت، روند اصلاح ضایعات، قبل از دفن زباله است كه برای انواع مختلف زبالههای صنعتي، اما بطور خاص برای زبالههایي كه حاوی فلزات سنگین است مناسب ميباشد.بدین منظور هدف از این پژوهش تاثیر عملکرد تركیب سیلیکافوم و آهک بر خاک های آلوده به فلزات سنگین است. به همین منظو درصدهای مختلف از فلز سنگین نیترات روی به خاک رسي افزوده شده و با آزمایشهای مختلفي اعم از pH ، جذب اتمي، آبشویي و مقاومت فشاری تک محوره عملکرد تركیب توام آهک و سیلیکافوم بر تمونهها بعد از 7 و 28 روز عملآوری مورد بررسي قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش موید آنست با اضافه شدن آلاینده به خاک قابلیت نگهداشت كم ميشود ولي حضور آهک و سیلیکافوم تاثیر قابل توجهي بر افزایش نگهداشت آلودگي در خاک دارد.

کلمات کلیدی:

فلزات سنگین . تثبیت . جامدسازی . سیلیکافوم . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلزات سنگین , تثبیت , جامدسازی , سیلیکافوم , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 58
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریزساختاری فرایند هیدراسیون سیمان در تثبیت و جامدسازی آلایندههای فلز سنگین

فعالیت های اقتصادی در تولد ی مواد، هرساله مقدار ضا ع یات فلزات سنگین را افزایش میدهد . با افزایش نگرانی مربوط به آلودگی محیط زیست و افزایش توجه به توسعه پا د یار، مشکل تحرک فلز سنگین مهمتر ميشود . از این رو جامدسازی و تثبیت این آلا ن یدهها به عنوان یک فنآوری در ممانعت از انتقال آلا ن یدهها به لا ه یهای ز ر یین خاک و آبهای ز ر یزمینی شناخته شده است. از سوی دیگر خاکهای رسي به دلیل دارا بودن ظر یفت تبادل كاتو ینی بالا، امکان مناسبی برای تبادل كاتو ینی ایجاد مینمایند و در ا ین راستا ظرفیت قابل توجهای در نگهداری آلا ن یده فلز سنگین ایجاد میکنند. با وجود پژوهشهای وسیعی كه در خصوص پا د یارسازی نگهداری آلا ن یدهها به كمک سم یان صورت گرفتهاست، به بررسي ر ز یساختاری نحوه فرا ن ید اندركنش سم یان- رس-آلا ن یده فلز سنگین در طی زمان و نحوه و زمان تشکيل تركيبات سيماني جدید توجه محدودیشدهاست. بر این اساس، هدف این پژوهش مطالعه نحوه فرا ن ید اندركنش سم یان- رس-آلا ن یده فلز سنگین در طی زمان از منظر ر ز یساختار و بررسي تأثير حضور فلز سنگين بر فرایند هيدراسيون سيمان میباشد . در ا ین تحقیق پد د یه فرایند هيدراسيون سيمان و تأثير حضور آلاینده فلز سنگين بر فرایند محصولات ه د یراسو ین در حضور پولکهای رسی به هنگام پا د یارسازی و تثبیت مورد مطالعه ر ز یساختاری قرار گرفتهاست. برای رسد ین به هدف ذكرشده، به خاک رسي طبيعي غلظتهای مختلف آلا ن یده فلز سنگین و درصدهای مختلف سم یان پرتلند افزوده شده و مکانز یم نگهداری آلا ن یده فرا ن ید اندركنش سم یان-آلا ن یده-رس، مورد تجز ه ی و تحلیل آزمایشگاهی قرار )XRD( و ارز ا یبی مطالعه ر ز ی ساختاری pH توسط بررسی تغی ر يات ميشود. به نحوی C-S-H گرفتهاست. نتایج تحقيق حاضر نشان م يدهد كه حضور آلاینده فلز سنگين سبب كاهش مقدار تشکيل هيدروسيليکات 180كاهش ميدهد.

کلمات کلیدی:

هیدراسیون، تثبیت، جامدسازی ،XRD،pH

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدی (استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلي سینا)

محمد امیری (دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه بوعلي سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هیدراسیون , تثبیت , جامدسازی , XRD , pH ,
:: بازدید از این مطلب : 1452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه