<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل عددی و کنترل پایداری سد خاکی بیدواز در طول ساخت وآبگیری

چکیده
سدهاي خاكي یکي از با اهمیت ترین سازه هاي ساخت دست بشر به شمار مي روند و عدم توجهبه طرح صحیح آنها علاوه براعمال هزینه هاي هنگفت به اقتصاد پروژه، ممکن است منجر به تبعات جاني،اقتصادي و اجتماعي متعددي شود. بنابراین باید سدها را از جنبه هاي مختلف مورد بررسي و ارزیابي قرارگیرد. در این زمینه، تحلیل هاي تراوش، تحلیل هاي تنش- كرنش و تحلیل هاي پایداري شيييیرواني، ازضروري ترین برر سي هاي قابل ذكر در طراحي بدنه و پي خاكریز سدها ه ستند. در این تحقیق با تغییر درضخامت هسته و پي سد خاكي بیدواز واقع در استان خراسان به تحلیل هاي مورد نظر پرداخته خواهد شد. درتحلیل ها براي پایداري شيیرواني، هد در پایین دسيت و هد در بالا دسيت سييد به حالات بحراني آن پرداخته شده است.


کلمات کلیدي:

كنترل پایداري . سد خاكي بیدواز . تحلیل تراوش . حالت بحراني . ضخامت هسته

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كنترل پایداري , سد خاكي بیدواز , تحلیل تراوش , حالت بحراني , ضخامت هسته ,
:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد ضخامت سطح مشترك ماسه و فولاد بر پايه مفهوم حالت بحراني

خلاصه
كاركرد بسياري از سازه هاي ژئوتكنيكي مانند شمع ها، سازه هاي خاك مسلح و ديوارهاي نگهبان به رفتار لايه بسيار نازكي از خاك كه در تماسبا رويه سازه قرار دارد، وابسته است. يافته هاي تجربي اخير نشان داده اند كه در اين لايه تمركز شديد كرنش رخ مي دهد و خاك در جابجايي هايبه نسبت كوچك به حالت بحراني مي رسد. در اين مقاله، مجموعه آزمايش هاي گسترده اي بر سطح مشترك يك خاك ماسه اي و فولاد زبر بهمنظور برآورد ضخامت سطح مشترك يك ماسه تيز گوشه ريز و فولاد زبر بكار برده شده است. نشان داده شده است كه با كاربرد ضخامت سطحمشترك و خط حالت بحراني برآورد شده در يك مدل رفتاري، مي توان رفتار نمونه هاي مختلف سطح مشترك ماسه بررسي شده و فولاد زبر را به خوبي شبيه سازي نمود.


كلمات كليدي:

حالت بحراني . اتساع . آزمايش برش مستقيم . مدل رفتاري 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حالت بحراني , اتساع , آزمايش برش مستقيم , مدل رفتاري ,
:: بازدید از این مطلب : 523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبيه سازي رفتار خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت به روش اجزاي گسسته

خلاصه
در سال هاي اخير، موارد بي شماري از ناپايداري در شيب هاي ماسه اي شل پيش از بسيج شدن كامل زاويه اصطكاك داخلي خاك گزارش شدهاست. پيشنهاد شده است كه بررسي رفتار خاك در مسير هاي تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت مي تواند در تعيين مولفه هاي تنش در زمانرخداد ناپايداري راه گشا باشد. در اين مقاله، ناپايداري نمونه هاي شل و متراكم ساخته شده از مصالح دانه اي در مسير هاي تنش زهكشي شده باتنش برشي ثابت به روش اجزاي گسسته بررسي شده است. نشان داده شده است كه ناپايداري مي تواند هم در نمونه هاي شل و هم در نمونه هايمتراكم رخ دهد، اما ناپايداري در نمونه هاي شل همواره پيش از بسيج شدن كامل زاويه اصطكاك بحراني مي باشد.


كلمات كليدي:

محيط دانه اي . حالت بحراني . ناپايداري . مسير تنش زهكشي شده . نرخ كار مرتبه دوم .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محيط دانه اي , حالت بحراني , ناپايداري , مسير تنش زهكشي شده , نرخ كار مرتبه دوم , ,
:: بازدید از این مطلب : 370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي رفتار ماسهي سيمانته با استفاده از يك مدل حالت بحراني

خلاصه
براي پيشبيني رفتار ماسههاي سيمانته اثر باندهاي سيماني به فرمولاسيون مدل رفتاري حالت بحراني ( 2005نيز تعميمي بر مدل پايهي مذكور براي پيشبيني رفتار ماسههاي سيمانته است امّا محدوديتهايي در پيشبيني رفتار Rahimi et al. ( كه مدل ( 2015دارد. با تعريف يك فضاي جديد تنش ناشي از اثر سيمانتاسيون، فرض رفتار الاستيك اوّليه براي خاك سيمانته، و استفاده از فرم اصلاحشدهي رابطهيبراي خاكهاي داراي چسبندگي، عملكرد مدل بهبود يافته است. مدل پيشنهادي قادر به پيشبيني Rowe ( تنش- اتساع پيشنهادي بوسيله ( 1962الگوي رفتاري مورد انتظار با تغييرات درصد سيمان و فشار تحكيمي، و نرمشوندگي بعد از اوج است؛ همچنين پيشبينيها از انطباق نسبتا خوبي با نتايج آزمايشگاهي برخودار است.


كلمات كليدي:

ماسهي سيمانته . مدل رفتاري . حالت بحراني . درصد سيمان .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسهي سيمانته , مدل رفتاري , حالت بحراني , درصد سيمان , ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بيني روانگرايي جرياني در نمونه هاي ماسه همسان و ناهمسان تحكيم يافته به وسيله يك مدل رفتاري كشسان-خميري

خلاصه
روانگرايي جرياني يكي از زيانبارترين رويدادهاي طبيعي و مسئول آسيب ديدگي بسياري از سازه ها در زمين لرزههاي پيشين بوده است. در اينمقاله، رخداد روانگرايي جرياني نمونههاي ماسه همسان و ناهمسان تحكيم يافته به وسيله يك مدل رفتاري سطح مرزي سازگار با مكانيك خاكحالت بحراني شبيه سازي شده است. به اين منظور، نخست فرمول بندي مدل رفتاري بطور كامل ارائه شده است. سپس، نشان داده شده است كهمدل رفتاري بخوبي از توانايي شبيه سازي رفتار زهكشي نشده و روانگرايي جرياني نمونههاي بسيار شل و شل دو ماسه استاندارد تويورا و فيروزكوهبرخوردار مي باشد. شبيه سازيهاي عددي نشان ميدهند كه روانگرايي جرياني نمونههاي بسيار شل ميتواند آني و بدون پيش آگهي باشد.


كلمات كليدي:

روانگرايي جرياني . مدل رفتاري سطح مرزي . پارامتر حالت . ماسه . حالت بحراني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايي جرياني , مدل رفتاري سطح مرزي , پارامتر حالت , ماسه , حالت بحراني ,
:: بازدید از این مطلب : 260
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبيه سازي رفتار خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت به روش اجزاي گسسته

خلاصه
در سال هاي اخير، موارد بي شماري از ناپايداري در شيب هاي ماسه اي شل پيش از بسيج شدن كامل زاويه اصطكاك داخلي خاك گزارش شده است. پيشنهاد شده است كه بررسي رفتار خاك در مسير هاي تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت مي تواند در تعيين مولفه هاي تنش در زمان رخداد ناپايداري راه گشا باشد. در اين مقاله، ناپايداري نمونه هاي شل و متراكم ساخته شده از مصالح دانه اي در مسير هاي تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت به روش اجزاي گسسته بررسي شده است. نشان داده شده است كه ناپايداري مي تواند هم در نمونه هاي شل و هم در نمونه هاي متراكم رخ دهد، اما ناپايداري در نمونه هاي شل همواره پيش از بسيج شدن كامل زاويه اصطكاك بحراني مي باشد.


كلمات كليدي:

محيط دانه اي . حالت بحراني . ناپايداري . مسير تنش زهكشي شده . نرخ كار مرتبه دوم

نویسندگان :

ميترا خدادادي ، علي لشكري ، سيد محمد بينش

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محيط دانه اي , حالت بحراني , ناپايداري , مسير تنش زهكشي شده , نرخ كار مرتبه دوم ,
:: بازدید از این مطلب : 340
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي رفتار ماسهي سيمانته با استفاده از يك مدل حالت بحراني

خلاصه
براي پيشبيني رفتار ماسههاي سيمانته اثر باندهاي سيماني به فرمولاسيون مدل رفتاري حالت بحراني ( 2005 ) اضافه شده است. هرچند Imam et al.نيز تعميمي بر مدل پايهي مذكور براي پيشبيني رفتار ماسههاي سيمانته است امّا محدوديتهايي در پيشبيني رفتار Rahimi et al. ( كه مدل ( 2015دارد. با تعريف يك فضاي جديد تنش ناشي از اثر سيمانتاسيون، فرض رفتار الاستيك اوّليه براي خاك سيمانته، و استفاده از فرم اصلاحشدهي رابطهيبراي خاكهاي داراي چسبندگي، عملكرد مدل بهبود يافته است. مدل پيشنهادي قادر به پيشبيني Rowe ( تنش- اتساع پيشنهادي بوسيله ( 1962الگوي رفتاري مورد انتظار با تغييرات درصد سيمان و فشار تحكيمي، و نرمشوندگي بعد از اوج است؛ همچنين پيشبينيها از انطباق نسبتا خوبي بانتايج آزمايشگاهي برخودار است.


كلمات كليدي:

ماسهي سيمانته . مدل رفتاري . حالت بحراني . درصد سيمان

نویسندگان :

حديث جبالبارزي هوكردي ، سيّد محمدرضا امام

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسهي سيمانته , مدل رفتاري , حالت بحراني , درصد سيمان ,
:: بازدید از این مطلب : 349
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بيني روانگرايي جرياني در نمونه هاي ماسه همسان و ناهمسان تحكيم يافته به وسيله يك مدل رفتاري كشسان-خميري

خلاصه
روانگرايي جرياني يكي از زيانبارترين رويدادهاي طبيعي و مسئول آسيب ديدگي بسياري از سازه ها در زمين لرزههاي پيشين بوده است. در اين مقاله، رخداد روانگرايي جرياني نمونههاي ماسه همسان و ناهمسان تحكيم يافته به وسيله يك مدل رفتاري سطح مرزي سازگار با مكانيك خاك حالت بحراني شبيه سازي شده است. به اين منظور، نخست فرمول بندي مدل رفتاري بطور كامل ارائه شده است. سپس، نشان داده شده است كه مدل رفتاري بخوبي از توانايي شبيه سازي رفتار زهكشي نشده و روانگرايي جرياني نمونههاي بسيار شل و شل دو ماسه استاندارد تويورا و فيروزكوه برخوردار مي باشد. شبيه سازيهاي عددي نشان ميدهند كه روانگرايي جرياني نمونههاي بسيار شل ميتواند آني و بدون پيش آگهي باشد.


كلمات كليدي:

روانگرايي جرياني . مدل رفتاري سطح مرزي . پارامتر حالت . ماسه . حالت بحراني

نویسندگان :

علي كريمي ، علي لشكري ، كاظم فخاريان ، فرزاد كاوياني همداني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايي جرياني , مدل رفتاري سطح مرزي , پارامتر حالت , ماسه , حالت بحراني ,
:: بازدید از این مطلب : 306
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 آذر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه